- Project Runeberg -  Tiden. Veckotidning med illustrationer / 1894 N:o 1 - 51 /
250

(1893-1894)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

250a.

mest olika utseeiidon, från ilen tunga vnrukttfTan med
lyra lijul, Horn ifcytvkel påminner om en godsvagn å
våra jllrnvftgar, pil de små kiirror, som framforsla»
med tillhjälp af liniidar, hvilka djur tyckas
uteslutande hällas lör rtyitans sknll, \ de mindre, al
lor-don sällan iraflktljjjailft gatorna, Ila grannskapets liarn
slilnit möte. Oclf jag tror fiir visso, att man I ingen
stad i hein världen ser så mycket barn på gatorna
som här. A trappan till en matvarubutik se vi ett
hällt ^dussin tioåriugnr, hvilka med full hals skråla
marsetøWii, inoilaSi rfti flicka om aderton år hjälper dem
med orden. De afbrytas etnellertid al ett miiidrc
slagsmål, som utkämpas mellan några sex- och
sjuåringar. Orsaken till tvisten utgöra någrå cigarrer,
hvilka de ej knnna jämt dela mod hvarandra. På tal
om cigarrer vill jag i detta sammanhang konstatera,
del man här öfveralt anträffar sju- ja Ull och med
sexåriga rökande pojkar. Och dessa knatlitigär röka
ined sina föräldrars begifvande. Det är därlör ej
nWtB|j[t att so på gatau en pappa böja sig ned, för
att hans parfvel må kunna låna elli af lians cigarr.

Vi ha »mellertid framkommit till Place Verle,
invid ^hvilken knlcdraUn är belägen. Denna
Nederländernas största och skönaste kyrka iir bygd pä
1 aniWäRTTgotisk »fil. Sedäii vi beundrat, dess
väldiga, vackra genombrutna toru, dess rika portaler
och öfriga arkitektoniska akiiuheter, begifva vi oss
till det inre fiir att taga doss värdeltilla målningar
och. konstsamlingar i betraktande. Främst, lästa vi oss
vid Kubens världsberömda mästervärk „ Marié
himmelsfärd", som lliiiies uppstäld i högkoret, .Kristi
ncd-tagning trän korset." ocli .uppresningen af kurser’,
den förra taflan i dol sydliga .sidoskoppet, den »enare
i det norra. Bland aiulra värdeiulla taflor märka vi
Murjllos „S:t Franciskanns" ocli de Vos’ .Bröllopet i
Kana". Äfven domeus praktfulla skulpturvärk och
vackra fönstermålningar ådraga sig all uppmärksamhet.

Vårt nästa besök gäller titadshtutet, Hotel de
Ville, beläget, invid Grand Place. Denna ståtliga
byggnad är uppförd på 15üO-t,alet i sträug klassisk
renässansstil samt prydd med stadens skyddsgudinna,
dou heliga,jungfrun, järnte en mängd allegoriska
ligu-rer och skulpfurvärk. Eu rik trappuppgång leder till
dess storartade festsalar, i hvilka flere trefliga,
värdefulla målningar äro uppsatta. Hilrilrån har man
en vacker och vidsträkt, utsikt borL mot katedralen
och öfver Grand Place med dess många sevärda
byggnader.

Emellertid liar tiden lidit, hvarför vi lämna
denna ståtliga byggnad, gå öfver Grand Place och
styra våra steg till hiirami, en prakttull byggnad i
ny-golisk stil. Den’ är en väldig, hög glashetäkl ball,
omgifven af vackra pelargångar samt försedd med
rika prydnader.

Sedan vi betraktat det stimmande lifvet här,
spatsera vi uppför f.ongue Ene Neuve, beundrande de
talrika butiker, som upptaga nedre våningarna af
husen. Vid S:t Jakoliskyrkan, näst katedralen
Antwerpen» mest betydaude kyrka, giira vi ett kortare
uppehåll, kasta eu blick på dess talrika målningar,
besöka Kubenskupellot. den store mästarens graf, samt
fortsätta därefter vår tärd till Place de la
Oominu-ue, egnande i lörbilurten ilen flämiskit teatern några
ögonblicks uppmärksamhet. Vi gä nu upptör den
stora boulevardens diibbelalb’;, vid hvars södra linda
ut-ställningen hefliiner sig, vika emellertid uppför Place
de Mair, som löper parallelt med Loiigtie Ruc Neuve
och »om utgör eu al Antwerpen» bredaste gutoir,
omgifven af ståtliga hus för det mesta i barock- eller
rococostil. Hitr ligga det kungliga palatset, oih
Kuben» hus. uppfördt efter mästarens egen plan »amt
prydt, med rika ornament.

Hungern har emellertid instält sig, hvarför vi
gå in i eu af de många restaurationerna för alt få
oss middag. Efter det denna intagit», ålervillniit vi
till stora boulevarden »amt styra våra steg långs denna
utmed Aveiiue de Arts, A ven ne de riudust.rie lill
Avenun de Syd, vid hvar» slut utställningen ligger,
Vi ha nu be8lut.il, att redan denna afton besöka
ilcii-saiuma och först, senare under någon af do följande
dagarna buskåda Antwerpen» iilriga sevärdheter.

Bland dessa inä särskildt framhålla» muséet
1’laiiliii Mmiim, Hvilket gifver oas en trogen bild af
ön fliimisk patriciers bostad i slut,cl af sextonde
år-hundradel, saml. zoologiska trädgarden, en at de mest
betydande anstalter i sitt »lag. Synnerligen behagliga
uppehållsorter Under sommaren ilro Värk dt
de I’Industrie och deu sä kallade stora parken. Deu
törst nämda ligget på det Blälle, ilär fordoiudags det
af härlig Alba upphygila Syd-CiUideUet var beläget, al
hvilket, numera ondast riuga lämniugar finnas kvar, |

TIDEN.

och är, såsom redan nämt», genom sitt läge i
närheten af Sehehle utsålt för Iriska bris ar. sinn giira den
till en angenäm Uppehållsort] Parken med sina »tål~
liga trädgrupper, sina kmistgiorda, pittoreska njöur,
hiirg och grottor erbjuder för ögat eu tafla af den
uiCHl idylliska skönhet.

Slutligen återstår att. nämna stadens väidefulla
)»N»i.’H»i, i hvilket inrymmas Världsberömda målningar
al Kubens, Rembrandt, van Dyck, Hals, Mussy»,
Tizian m. fl. storheter.

Såsom jag redan tidigare antydt, knuimer man
lrån dockorna Illttast. till utställningens hufvudingång
långs den stora boulevarden, en väg rik på omväxling
och sevärdheter. För 15 centimes kan man med några
af de många spårvagnarna färdas linda till planen
utanför hufvudingången. HlsUillningaplatsen, som
upptager eu yta al 350.0UO kvadratmeter, llr densamma,
som användes för utställningen år 18S5, således
i sydvästra delen af staden; men den upptager nu eu
betydligt éMttif ytvidd fin då. För ätt fä denna
vid-st,läkta areal disponibel liar mun varit, tvungen att
’ inkräkta pä en bel stadsdel, visserligen glest, inen
ändock bebygd. Det bänder därlör ofta. när man
vandrar omkring i utställningen, att man belt oförmodadt
befinner sig pä gator, omgilna al flervåtiihgssfenltu».
Till och uieil det nya konstmuseet har sålunda råkat,
komma inom oxpositionaoinrådet.

Genom detta sak förhållande ha naturligtvis rätt
stora svårigheter yppat sig för herrar ingeniörer. De
hafva t. ox. varit, tvungna att genom nyanlagda broar
och viadukter (örena olika partier af utställningen med
hvarandra för aft lämna trafikerade gator fria. Alt
detta gör, att distanserna mellan de olika delarna äro
långa, att det hela ger en split,trail bild, som till en
stor del förtar det. goila intryck man annar» fått af
det bela.

Utställningen ivr öppen frän kl. K om morgonen
till kl. 11 om aftonen med undantag af fredagar, dä
den stänges redan kl. 7. Emedan liiau oj i själfva
iltställuingslialliiriia, som fiir det mesta äro upptörda
af tunna plankor, vågat leda in gas eller elektriskt
ljus, hållas dessa öppna för allmänheten endast lill kl.
|j på altniien. Inträdesufgifteu utgör I irancs ler
person och berättigar till inträde i utställningssalarna
från kl. 10 f. m. samt i parken med dess taliösa
restaurationer, där hvarje ettermiddag från kl. 4—l.i
och om aftnarna från H—10 musik exekveras af
tiotal kapell. Mellau 8—10 på morgonen är entrén 2
francs.

Vid värt inträde i ntställuiugsparkeu fällor vår
blick genast på det vid alla världsutställningar
numera traditionella .skeppet" bär prydt med do
belgiska landskapens respektive vapensköldar - hvilket,
6kall allegoriskt framställa handeln och sjöfarten.
Midt euiot oss ligger den gnlröda hiifvudfasaden, prydd
med talrika utskjutande småtorn samt eu massa aiulrii
prydnader. öfverst »ob en kvinnlig staty, höjande
iiögl i luften ott baud med ordcu ..Wclknni". A
hvardera sidor om hnfvitdpnrtuleu sträcker »ig eu rad
af kolonner uppburna gallerier, hvari restauranger
äro inrymda. Del bela giir ej något synnerligen
storartadt intryck, beroende sasoiu det tyckes ej uf brist
på förmåga, pengar och god vilja att åstadkomma
något sevärdt, alau fastmer al brist på utrymme och
af den olämpliga, irreguljära terrängen. Vi gå
emellertid in genuin hulviidiiigåiigcn ocli befinna oss nu
i deu Ixlgiska utställningen.

Af lätt begripliga skäl är denna den mest
vidtomfattande och bäst representerade. Vi nuitn här
främst talrika iiiaskiuor, »åsoui elektriska, hydrauliska,
pappers-, ångfartygs-, i»- och kyl maskiner, lokomobiler
och lokomotiv ni. ut. i ilen na bransch. Äfven lärger,
talrika guld- och silfverpjeser finnas lillr ordnade.
Det blefve fiir oss svårt, om icke uinöjligt, att.
anföra all hvad denna rikhaltiga sektion bar att
uppvisa. Dock vilja vi bland denna mångfald särskildt
framhålla den intressanta utställningen uf belgiska
broderier, spetsar och mattor samt de praktfulla
kostymer finnan Vaxclaire 1 Brüssel utställer. Till »lut
ledsaga vi läsaren till den storu diuiaantpaviljotigen,
hvarest de härligaste siena|* i rikt urval blixtra emot
bosökareu och hvarest vi äro i lilllälle ull följa med,
huru diamuulsli|iareiia behandla diamanten ända från
det den såsom en vaoker vattendroppe ligger inbäddad
i sion, ända tils de infattat den i en ring eller ott
halsband

Näst deu belgiska sektionen äro den tyska och
franska de bäst representeradt-.

Liksom den belgiska sektionen och för resten
alin de öfriga sektionerna äro prydda med respektive
länders vapen och latior, är äfven den tyska rikt de-

N:o ?8

knrernd. Ked.in på långt hfill kan mail al den liligf,

sväfvande tyska riksöriiun, omgifven al’ vackra
broderier, se hvilken afdelning mon närmar sig. I denna
sektion varsna vi målade kyrkolöriste|’ och andra
glasmålningar, jätlohiiga tempel, uppförda al chokolad,
stenkol eller vinbuteljer, porl.yiner, ketniska lahrikut,
lädervaror, pi.ntinnn, praktfulla Vagnar, giildurbeten,
eu otalig mängd fuhiiktiul»ter, prof på
fotograferingskonst, möbel o.i s. v.

Invid denna sekfton ligger den stora militär»
utställningen. De nyaste uppfinningarna på detta
om-råde äro här representerade. Vi kunna här lå se
de väldiga iättekanouenui. krut- och sjukvagnar, de i
och tör rekognosceririgaii vändbara ]iiltbaloiigcrmi saml
de lör militären särskildt konstruerade velocipederna.
Ett prydligt, diarama ansluter sig till denna sektion
visauile oss hulgiska soldater af olika vapenslag saml
i olika uniformer.

Att, ilen engelska afdelningen, som är, Juitydligt
mindre lin ile först nämda, skulle innesluta ifmu!1
järnartiklar, i synnerhet hettsaker, prof på stenkol,
maskiner saml en mängd sportartiklar kunde man
redan på lörhatid vara lörvissail om. Bland atulrii bär
utstälda löremiU må nämnas eu mängd
terrakottaarbe-ten af tvifvelaktigt varde, praktvagnar, vackra
stlT-vervuror, möbel saml parfymer, tvålar och andra till
toaletten börande artiklar, utstälda af firman Jolin
Garnell A C:o i London.

Till högnr oin hufvudingången ligger deu
franska sektionen. Redan pà långt håll se vi ett vackert
champagnetempël, Utstäld t af E. Meroter & C!:o,
Chateau de Peking (Epernay). Vidare finnas här viner,
likörer, kemiska produkter, hygieniska artiklar och
framför alt en oerhörd mängd sidenvaror. Särskildt
förtjänar den vackra utställningen af tyger från Lyon
att beaktas samt, ila lin-tina fruntimmeradräkterna från
Paris.

Vi ha emellertid nått, slutet af denna vackra
ocli rikt representerade sektion och varsna nu al ile
talrikt förekommande ryska handelsflnggornu, att vi
befinna oss iuotn vår östra grannes afdelning. Denna
är liten och klent representerad. Bland föremål, som
ådraga sig hälst någon uppmärksamhet, må anföras
läder- och pälsvaror, stickade arbeten samt pianon,
utstälda uf D. M. Oranewaldt i S:t Petersbnrg.

Den därpå följande Ualicnska sektionen är
visserligen icke stor, mon har i stället, att uppvisa en
mängd iutre»8anta och dyrbara föremål. Blaad ileasa
Iramhålla vi särskildt eu betydande kollektion
mar-morflgurer lrån Florens, vackra ooh billiga koraller,
guld- och bronssaker samt kristaller och vexirspeglar,
hvilka sist nämda Uriuaii Teuca & C:o i Milano
utställer.

Österrike representeras detta år af talrika
terra-kotUiurbotcu, möbelgarnityrer, vaser, bland hvilka må
särskildt t ra inkallas såsom något utmärkt herrar
Ludvig Pulizers och Dzieilzinhi ä Hanhnohs i Wien
knusl-vaser, möbel och kristaller. Ilium don ungerska
sektionen förmärkas mujolikavaror och viner,

Piulwjals neil Kpaniens öbildningar äro
obetydliga till omfånget ocli bjuda framför all pä viner.
Bland firmor, hvilkas viiikolloktiouer ådraga sig
största intresset tu& nämnas Bnrnay iSOporto samt.
Cotn-pania Winii ola dol Norto de Espatia och Saiignineti
i Malaga.

Deu litillüudskii sektionen innesluter icke blott,
produkter från sjliliva Holland, utan älven lrån doss
kolonier. Likörer, parfymer, gipsarbeteu. konserver
äro de beuktaii8VäriluBte artiklarna här.

Amerika är klenl företräd!.. Bekväma
chäslong-»telai ooh diamanter må dock utmärkas. Lnxembmy
utställer mineralvatten, konserver och vackra
lotogra-tter. Älven Schweiz är representeradt.

Af mindre sektioner ma yttermera uäinnas deu
bulgariska, persiska indiska, kinesiska och japanska.
ßulyanrmt utsläUa mineralier, viner och
nationaldräkt,er. liernur och inder rika väfuuder och utsirade
vapen, kineser prakt(|flla sidentäcken, kmutfullt
utarbetade luöbol, ui|iper in. ni. och japaneser hatubiunöhel
och högst, värdafil Ila sydda arbeten, af hvilka ott täcke
betingar sig ett pris af 12,unn francs.

Republiken liüssiitt eger ock en liten soktion,
som innesluter Id. a. paluiviii, ris, kalle ocli gummi.

Slutligen må vi något iiärmari1 redogöra fiir de
båda obetydliga »ektiouer, som representera våra
grannland i väster. Sverge och Norge.

Eller myeket letande ha vi lyckats upptäcka
den blågula flaggan och styra nu våra steg mot denna.
VI märka till vår förvåning, huru ott, fruntimmer klädt
i dalkullukostyui ocli Uänne herrar, hvilka vi aldrig
filrr seit, leende betrakta oss. Vi gå närmare och

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 21:29:06 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tidenfi/1894/0254.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free