- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
Andra bandet. Naturkrafterna och deras användning

(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

UPPFINNINGARNAS BOK.

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling
på alla områden.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af

O. W. Ålund

Andra bandet.
Naturkrafterna och deras användning.
Med 527 i texten intryckta illustrationer.

Stockholm,
L. J. Hiertas förlagsexpedition. 1874
Ivar Hæggströms Boktryckeri. 1874


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är andra bandet av sju. Se vårt förord till hela verket.

Kvar att göra: Korrekturläsning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, impressum

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, impressum
Inledning - 1, 2, 3, 4
Lagen om kraftens oförgänglighet - 4, 5, 6, 7, 8
Fysikens historia - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Kropparnas allmänna egenskaper - 15, 16, 17, 18
Mekanisk kraft - 18, 19
Krafternas parallelogram - 19, 20, 21

Metersystemet.


Måttens betydelse - 22, 23, 24
Forntidens mått - 24, 25, 26, 27
Måttsystem - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Gradmätningar - 33, 34, 35, 36
Metersystemet - 36, 37, 38, 39, 40
Kraftmått - 40

Skruffartyget. Väderqvarnen.


Rörelseapparaten hos ångfartyg - 41, 42, 43
Det lutande planet - 43, 44, 45
Skrufven - 45, 46
Propellern - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Väderqvarnen - 55, 56, 57

Häfstången och blocket.


Minnesmärken af egyptisk bygnadskonst - 58, 59, 60
Häfstången - 60, 61, 62, 63, 64
Hjulet med valsen - 64, 65, 66
Friktionen - 66, 67, 68
Blockskifvan och blocktyget - 68, 69, 70, 71

Vågen och areometern.


Vigtbestämningar - 72, 73
Tyngden - 73, 74, 75
Tyngdpunkten - 75, 76
Vigt och våg - 76, 77
Vågens konstruktion - 77, 78
Snällvågen - 78
Decimal- eller bryggvågen - 79, 80
Den kemiska vågen - 80, 81, 82, 83, 84, 85
Specifika vigten - 85, 86
Areometern - 86, 87, 88
Alkoholometer, sackarometer, ölprofvare o. s. v. - 88, 89, 90, 91

Pendeln och centrifugalmaskinen.


Galileo Galilei - 92, 93
Pendeln - 93, 94, 95
Pendelns användning - 95, 96, 97
Sekundpendeln - 97, 98, 99
Foucaults pendelexperiment - 99, 100, 101, 102
Jordens afplattning - 102, 103
Centrifugalkraften - 103, 104, 105, 106
Centrifugalkraftens användning - 106, 107, 108

Barometern och manometern.


Iakttagelse af en brunngräfvare i Firenze - 109, 110
Torricellis försök - 110, 111, 112
Atmosferen - 112, 113
Höjdmätningar - 113, 114, 115
Barometern - 115, 116, 117, 118
Aneroidbarometern - 118, 119
Manometern - 119, 120, 121, 122, 123
Barometerobservationer - 123, 124, 125, 126, 127

Luftbalongen och luftseglingen.


Flygmaskinerna - 127, 128, 129
Luftbalongens historia - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Fallskärmen - 139, 140, 141, 142, 143
Greens luftresa öfver Kanalen - 143
Guérins ofrivilliga luftfärd - 143, 144
Arbans uppstigning i Triest - 144, 145
Coxwells och Gypsons misslyckade nattliga luftfärd - 145, 146
Coxwells uppstigning från Leipzig - 146, 147, 148, 149, 150
Nadars luftresa från Paris - 150, 151, 152, 153, 154
Gay-Lussacs och Biots luftresa - 154, 155, 156, 157
Luftbalongens styrning - 157, 158, 159, 160, 161, 162

Luftpumpen och den atmosferiska brefposten.


Luftpumpen - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Försök med luftpumpen - 170, 171, 172
Kompressionspumpen - 173, 174
Den atmosferiska jernvägen - 174, 175, 176, 177
Den pneumatiska bref- och paketbefordringen - 177, 178, 179, 180, 181

Hydrauliska maskiner.


Hydrauliskt tryck - 182, 183
Vattenpasset - 183, 184
Kommunicerande rör - 184
Hydrauliska maskiner - 184, 185, 186
Häfverten - 186, 187
Vattenhjulen - 187, 188, 189
Turbiner - 189, 190, 191
Vattenuppfordringsverk - 191, 192, 193
Pumpen - 193, 194, 195, 196, 197, 198
Den hydrauliska väduren - 198, 199, 200, 201
Vattenverk - 201, 202, 203, 204
Haarlemsjöns torrläggning - 204, 205, 206, 207, 208
Brandsprutan - 208, 209, 210, 211
Den hydrauliska pressen - 211, 212, 213, 214

Ljuset.


De gamlas åsigter om ljuset - 215, 216, 217
Huyghens' undulations- eller vibrationsteori - 217, 218, 219
Newton och emanationsteorin - 219
Ljusets fortplantning - 219, 220
Mätning af ljusets hastighet - 220, 221
Fizeaus metod - 221, 222, 223
Intensitet - 223
Polariseradt ljus - 223, 224, 225, 226

Speglar och spegelapparater.


Speglar som kulturmedel - 227, 228
Ljusets reflexion - 228, 229
Andeuppenbarelser på scenen - 229, 230, 231
Kaleidoskopet - 231, 232
Sextanten - 232, 233, 234
Bugtiga ytors spegling - 234, 235, 236, 237

Prismat och spektralanalysen.


Myter - 238, 239
Ljusets brytning - 239, 240, 241
Prismat - 241, 242
Camera lucida - 242, 243
Spektret - 243, 244, 245, 246
De fraunhoferska linierna - 246, 247
Kontinuerliga spektrer samt gasers och ångors spektrer - 247, 248
Spektralanalysen - 248, 249, 250, 251
Spektralapparater - 251, 252, 253, 254
Spektralanalysens resultat - 254, 255, 256, 257, 258

Camera obscuran.


Verlden i den mörka kammaren - 259, 260
Linserna - 260, 261, 262, 263, 264
Linsbilder - 264, 265
Akromatiska linser - 265, 266, 267
Linsers slipning - 267, 268, 269
Camera obscuran - 269, 270, 271
Laterna magican eller trollyktan - 271, 272, 273, 274
Dimbilder - 274, 275, 276
Undercameran - 276

Ögat. Panoraman, kromatropen och stereoskopet.


Ögat - 277, 278, 279
Seendet med ett öga - 279, 280, 281
Panoraman - 281, 282, 283
Ljusintryckets hastighet och varaktighet - 283
Färgsnurran - 283, 284, 285
Trollkortet och trolltrumman - 285
Kromatropen - 285, 286
Subjektiva ljusförnimmelser - 286, 287, 288
Seendet med två ögon - 288, 289
Stereoskopet - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
Telestereoskopet - 295, 296

Uppfinningen af teleskopet.


Uppfinningens historia - 297, 298, 299, 300
Tubens inrättning - 300, 301
Den holländska eller galileiska tuben - 301
Den astronomiska eller keplerska tubens princip - 301, 302
Jordtuben eller terresterkikaren - 302, 303, 304, 305, 306, 307
Nonien och mikrometern - 307, 308
Reflektorerna eller spegelteleskopen - 308, 309, 310, 311
Tubens betydelse - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317

Mikroskopet.


En ny verld - 318, 319
Det enkla mikroskopet - 319, 320
Solmikroskopet - 320, 321
Det sammansatta mikroskopet - 321, 322, 323
Mikroskopets historia - 323, 324, 325, 326, 327
Mikroskopets användning - 327, 328, 329
Hvad ser man genom mikroskopet? - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336

Elektriciteten och uppfinningen af elektricitetsmaskinen.


Forntidens kännedom om elektriciteten - 337, 338, 339
Elektricitetens attraktion och repulsion - 339, 340
Positiv och negativ elektricitet - 340, 341, 342
Ledare och oledare - 342
Elektricitetsmaskinen - 342, 343, 344, 345, 346
Ångelektricitetsmaskinen - 346
Fördelning - 346, 347
Franklins skifva - 347
Leidenflaskan - 347, 348, 349
Elektroforen - 349, 350
Influenselektricitetsmaskinen - 350, 351
Elektriska försök - 351, 352, 353

Uppfinningen af åskledaren.


De gamlas tankar om åskan - 354, 355
Hvad är åskan? - 356, 357, 358
Åskdundret - 358, 359
Blixtens verkningar - 359, 360
Åskledaren - 360, 361, 362
Åskledarens inrättning - 362, 363, 364, 365

Galvanismen, elektriska ljuset och galvanoplastiken.


Galvani och grodorna - 366, 367
Den elektriska strömmen, galvanismen - 367, 368
Elektromotorisk kraft - 368
Galvaniskt element - 368, 369
Voltas stapel - 369, 370, 371
De konstanta batterierna - 371, 372, 373
Den galvaniska strömmens verkningar - 373, 374
Det elektriska ljuset - 375, 376, 377
Den galvaniska strömmens kemiska verkningar - 377, 378, 379
Galvanoplastiken - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
Galvanisk förgyllning och försilfring - 385, 386, 387

De elektromagnetiska apparaterna.


Örsteds upptäckt - 388, 389, 390
Multiplikatorn - 390, 391, 392
Elektromagnetismen - 392, 393
Induktionsfenomenen - 393, 394
Rotationsapparater - 394, 395, 396, 397
Elektromagnetiska motorer - 397, 398, 399, 400

Uppfinningen af telegrafen.


De gamlas telegrafi - 401, 402, 403
Chappes telegraf - 403, 404, 405
Den optiska telegrafen i Sverige - 405, 406, 407, 408, 409
Den elektriska telegrafin - 409, 410
Den galvaniska telegrafen - 410, 411, 412, 413, 414, 415
Den elektromagnetiska telegrafen - 415, 416, 417, 418, 419
Visartelegrafen - 419, 420, 421, 422, 423
Steinheils uppfinning - 423
Morses elektromagnetiska telegraf - 424, 425, 426, 427, 428
Trycktelegrafen - 428, 429
Hughes' apparat - 430, 431
Olsens tryckapparat - 431, 432
Casellis pantelegraf - 433, 434
Elektriska batterier och ledningar - 434, 435, 436
Dubbeltelegrafering - 436, 437
Underjords- och undervattenskablar - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Elektriska ur och väckare - 447, 448
Elektriska telegrafen i Sverige - 448

Kompassen.


Forntidens kunskap om magneten - 449, 450
De naturliga magneterna - 451
Konstgjorda magneter - 451, 452
Kompassen - 452, 453
Jordmagnetismen - 453, 454
Deklination, inklination och intensitet - 454, 455
Jordmagnetismens förändringar - 456, 457
Norrskenet - 457, 458, 459, 460

Tonernas verld.


Ljudvågorna - 461, 462, 463
Ljudets reflexion - 463, 464
Språkröret och luren - 464, 465
Tonen - 465, 466, 467
Monokorden - 467, 468
Musikaliska intervaller och skalorna - 468, 469, 470
Svängningsknutar - 470, 471, 472
Öfvertoner - 472, 473
Kombinationstoner - 473, 474
Svängande luftpelare, pipor - 474, 475, 476
Örat - 476
Telefonin - 476, 477, 478

De musikaliska instrumenten.


Musikinstrumentens uppfinning - 479, 480
De rytmiska instrumenten - 480, 481, 482, 483
De melodiska instrumenten - 483
Harpan - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Gitarren och cittran - 490, 491
Klaveret och de klaverartade instrumenten - 492, 493, 494, 495, 496, 497
Pianots bygnad - 497, 498, 499, 500
Mekaniken - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Klangfärg - 509, 510
Fiolen och de fiolartade instrumenten - 510, 511, 512, 513, 514, 515
Fiolens beståndsdelar och teori - 515, 516, 517, 518
Fioltillverkningen i Tyskland - 518, 519, 520
Blåsinstrumenten - 520, 521
Trumpeten och hornet - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Klarinetten, oboen, fagotten - 528, 529, 530, 531, 532
Flöjten - 532, 533
Tunginstrumenten - 533, 534
Munharmonikan - 534, 535
Fysharmonikan - 535
Dragharmonikan - 535, 536, 537
Spelverk, speldosor - 537, 538
Orgeln - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546

Termometern.


Värme och köld - 547, 548
Värmets uppmätning - 548, 549
Hvad värme är - 549
Värmets verkningar - 550, 551
Hvad vi förstå med gas - 551, 552
Hygrometern eller fuktighetsmätaren - 552, 553, 554
Meteorologi och meteorograf - 554, 555
Termometerns förfärdigande - 555, 556, 557, 558
Värmet i naturens hushållning - 558, 559, 560, 561, 562

Ångan och ångmaskinens uppfinning.


Luftens fuktighetshalt - 563, 564
Ångmaskinens princip - 564, 565, 566, 567
Ångmaskinens historia - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Ångfördelningen. Sliden - 586, 587
Excenterskifvan - 587, 588
Ångpannan - 588, 589, 590, 591, 592, 593
Ångmaskinens medtäflare - 593
Gaskraftsmaskinen - 594, 595, 596, 597, 598, 599
Kalorik- eller varmluftsmaskinen - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608

Project Runeberg, Fri Dec 17 05:06:46 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/uppfinn/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free