- Project Runeberg -  Urkunder till judarnas historia i Sverige
(1924) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

URKUNDER TILL
JUDARNAS HISTORIA
I SVERIGE

AV
HUGO VALENTIN

------

STOCKHOLM
ALBERT BONNIERS FÖRLAG


STOCKHOLM
ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1924

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk tillhör Goethe Universität, Frankfurt am Main och har scannats av dem. Det anpassades för Projekt Runeberg i februari 2013 av Bert H.


This volume was scanned by the Goethe-Universität Frankfurt am Main, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, (blank), titelsida, titelbladets baksida, 127, 128, 129, 130, 131

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, (blank), titelsida, titelbladets baksida, 127, 128, 129, 130, 131
Förord - 5
    Akter rörande judarnas rättsliga ställning i Sverige - 7
1685 dec. 3. [Kungl. brev till Stockholms överståthållare ang. här vistande judars utvisande] - 9
1685 dec. 29. [Kungl. brev till Stockholms överståthållare ang. här vistande judars utvisande] - 9
1686 sept. 3. [Ur] Kyrko-lag och ordning - 10
1718 febr. 12. [Kungl. brev till Amiralitetskonsisloriet i Karlskrona ang. därvarande turkars och judars gudstjänst] - 10
1719 juni 15. [Kungl. brev] Till Consistorium uti Stockholm ang:de juden Marcus Jans och dess hustrus Fege Ursils(!) dotters begiärte ächtenskaps skillnad, hwaröfwer swaras att de skola utur rijket förpassas - 11
1722 Nov. 6. [Kungl. brev] Till rikz rådet gref Taube[.] Swar ang:de de här warande judars och turkars begifwande härifrån - 11, 12
1723 okt. 22. Resolution uppå prästerskapets besvär och ansökningar - 12
1727 Jan. 13. [Kungl. brev] Till öfwer ståthållaren Taube[.] Swar ang:de judarne här i staden - 12, 13
1727 aug. 1. Resolution på allmogens i Sverige och Finland allmänne beswär wid denne riksdag - 13
1733 okt. 12. [Ur kungl. brev] Till Commerce collegium, swar, ang:de fri försäljning af ost-indiska wahror, samt främmandes ock judars inkomst etc. - 13, 14
1741 okt. 1. Förordning angående löst och onyttigt folk, som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande - 14
1748 mars 24. Ytterligare förordning, angående hämmande af de så kallade tartares och ziegueners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet - 14, 15
1775 aug. 15. [Ur] Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående inrättandet af en så kallad porto franco uti Marstrand - 15
1779 jan. 26. Sveriges rikes ständers beslut, giordt, samtyckt och föraffskedadt på den allmänna riksdagen, som slöts i Stockholm den 26 januarii 1779 - 16, 17
1782 maj 10. Kongl. bref [till Stockholms överståthållare] angående judarnes taxering - 17
1782 maj 27. Kongl. Commerce-collegii reglemente för dem af judiska nationen, som vilja hit i riket inflytta och sig här nedsätta - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
1783 febr. 10. [Brev från Kommerskollegiet] Till herr riksrådet och öfwerståthållaren samt lands höfdingarne i Götheborg och Linköping [ang. tabeller rörande judarna] - 25
1783 juni 2. [Kungl. resolution ang. överrabbinat m. m.] - 25, 26
1784 juni 14. [Kommerskollcgiets] Circulaire til samtelige herrar landshöfdingarne, att judars kringstrykande i landet til handels idkande icke tillåtes - 26, 27
1785 dec. 15. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. judisk gudstjänsts hållande i Karlskrona] - 27
1790 febr. 10. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. förbud för judar att befatta sig med guld- och silverarbetens förfärdigande och försäljning] - 28, 29
1790 maj 6. Kongl. Commerce-collegii kungörelse emot lån på ocontrollerade guld- och silfwerarbeten samt deras offenteliga utbjudande och försälgning så wäl som at judar ej måge befatta sig med guld- och silfwerarbetens förfärdigande eller säljande - 29, 30
1792 april 25. [Kungl. brev till Kommerskollegiet med order att insända förteckning på judarna tilldelade handelsprivilegier] - 30
1792 maj 2. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. upphävandet av förbudet för judar att hava svenska undersåtar i sin tjänst] - 30, 31
1792 maj 15. [Brev från Kommerskollegiet till länsstyrelsen i Malmöhus län ang. där sig uppehållande judar] - 31, 32
1792 juni 27. [Kommerskollegiets brev] Til h:ar l.höfd:ne i Linköping, Götheborg samt Öf. Ståthåll. ang:e tabellers årl. insändande öfv. judarnes antal - 32
1792 juli 30. [Kommerskollegiets cirkulär till samtliga landshövdingar ang. främmande judars olovliga handel] - 33
1792 okt. 30. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. judiska tjänares skyldighet att bo i sina husbönders hus] - 33, 34
1794 jan. 16. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. judarnas taxering] - 34, 35
1796 april 15. [Moses Nathan meddelad dispens från judereglementets stadgande, att judar icke få äkta andra än trosförvanter] - 36
1798 nov. 13. [Kungl. brev] Till Öfwer ståthållare embetet angående kringstrykande fattiga judar - 36, 37
1799 sept. 23. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. judarnas ställning i Marstrand, sedan staden upphört att vara frihamn] - 37, 38
1802 febr. 8. Kongl. Maj:t och Rikets Commerce-collegii kungörelse angående förbud för obehörige personer af judiska nationen och italienare at til handels idkande resa omkring landet - 38, 39
1806 nov. 18. [Kungl.] Circulair[e] til samtelige landshöfdingarne och Öfwer ståthållare embetet angående uprättande af en förtekning å alla innom Riket sig uppehållande judar - 39, 40
1806 dec. 19. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii kungörelse, angående förbud för judar at i riket inkomma - 40
1807 april 14. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii kungörelse angående hwad iakttagas bör wid förpassningars utfärdande för judar i afseende på deras resor til städerna - 40, 41
1807 juli 13. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii kungörelse, angående dem af judiska nationen, som utan Kongl. Maj:ts särskildta nådiga tilstånd kunna finnas hafwa sig nedsatt på andre ställen än i Stockholm, Norrköping och Götheborg - 41
1809 Sept. 13. [Kungl. brev] Till landshöfdingen i Götheborg angående frihet för judar att nedsätta sig i riket - 42
1811 febr. 6. [Kungl. brev till landshövdingen i Blekinge län ang. riksdagsman Hacksons begäran, att alla judar måtte förvisas från Karlskrona] - 42, 43
1811 okt. 23. Circulaire till samtelige landshöfdingarne med förständigande att vaka öfver det obehöriga personer ej måga kringvandra landet för at emot upgäld invexla Specie-mynt - 43
1811 april 22. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii kungörelse, angående anläggning af en köping wid Arwika i Wermland. 1811 juni 17. [Dito] angående anläggning af en köping vid Töksmark i Wermland - 44
1813 maj 6. [Jeremias Philipsson meddelad dispens från judereglementets stadgande, att judar blott få äkta trosförvanter] - 44, 45
1814 maj 4. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. deputerades för Stockholms stad grosshandels societets besvär över Isac Michaëlsson och M. Benedicks beviljat burskap] - 45, 46
1814 juni 21. [Kungl. brev] Till öfverståthållaren angående Schücks, Wesligs och Hirsch Davidssons ansökning rörande edgång - 46
1815 aug. 31. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse at judar icke hädanefter få, utan särskildt nådigt tilstånd, til riket inflytta och sig der bosätta - 46
1818 febr. 20. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. judegossen Davidsons rätt att inskrivas i snickareämbetet] - 47
1818 april 23. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. snickarlärlingen Aschs rätt att erhålla gesällbrev] - 47
1818 maj 27. [Kungl. brev] Till Consistorium i Götheborg angående judiske handlanden Abrahamssons besvär öfver dess son nekadt inträde i gymnasium] - 48
1818 sept. 28. [Kungl.] Circulair[e] ang:de hwad som iakttagas bör vid meddelandet af pass till utrikes ort för judar. Till landshöfdingarne uti [sjutton olika län] - 48, 49
1819 dec. 6. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii kungörelse angående läro- och tjensteår för dem af judiska nationen, som åstunda att komma i utöfning af minut- eller grosshandel - 49, 50
1819 dec. 30. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. handelshuset Michaëlson och Benedicks’ samt Wilh. Benedicks’ besvär över vägrat tillstånd att vid taxering räknas till grosshandelsklassen] - 50, 51
1820 febr. 12. [Ur] Kungl. Maj:ts förnyade nådiga förordning till förekommande af lurendrägeri och tullförsnillning - 51
1821 jan. 31. [Kungl. brev] Till Commerce collegium angående handels societetens i Carlscrona genom dess ordförande Kursell anförde und: beswär öfver magistratens derstädes gifne resolution af den 1:ste december 1819 [enligt hvilken bröderna Philip förklarats berättigade att blifva öretalsborgare] - 52, 53
1821 juni 8. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. tolkning av judereglementets § 7] - 53
1821 okt. 25. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. rättighet för till svenska undersåtar upptagna judars barn att idka fabriksrörelse utan skyddsbrev] - 54
1823 juli 30. [Kungl. brev till Kommerskollegiet ang. tillåtelse för Salomon och Samuel Philip, båda söner till svensk undersåte, att efter undergången handelsexamen erhålla burskap i Karlskrona till idkande av in- och utrikeshandel] - 54, 55
1825 jan. 19. Till öfwer-ståthållaren, om upgifter till tabell-commissionen, rörande i hufvudstaden bosatte personer af främmande religionslära. (Till landshöfdingarne i Götheborgs och Bohus-, i Östergöthlands, samt i Blekinge län: om enahanda föreskrift i afseende på städerne Götheborg, Norrköping och Carlscrona) - 55, 56
1827 maj 4. Kongl. Maj:ts nådiga skrifwelse till Commerce-collegium, i anledning af anförde underdåniga beswär öfwer Collegii utslag i fråga om tillämpningen af författningarne, rörande judars burskapsrätt - 56, 57
1828 maj 13. [Högsta domstolens utslag ang. omtvistad tolkning av judereglementets arvsrättsbestämmelser] - 57, 58
1828 sept. 10. [Kungl. brev] Till Commerce-collegium angående tillåtelse för medlem af judiska nationen att få i Uddevalla sig bosätta - 58, 59
1828 sept. 10. Circulaire till samtlige landshöfdingarne angående skärpt tillsyn å efterlefnaden af 19 och 20 §.§. 1782 års jude-reglemente - 59
1828 sept. 10. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående förbud emot uplåtandet till judar af äganderätt och besittning af fastighet å landet - 59, 60
1829 sept. 11. Resolution uppå Carlscrona stads borgerskaps äldstes underdåniga besvär, rörande fråga om de i staden bosatte judars deltagande i erläggande af riksdagsmanna arfvode - 60, 61
1830 jan. 23. Beslut: innefattande nådig förklaring af kongl. förordningen den 3 october sistlidet år, i fråga om judars rättighet till köp af fastighet i städerna - 61
1830 juli 9. [Kungl. brev] Till Commerce-collegium, med nådig förklaring af 14 § i det för judiska nationen här i riket utfärdade reglemente af den 27 maj 1782, i fråga om judes rättighet att för egen räkning utöfva skomakarehandtwerket - 62
1833 juni 15. [Kungl. brev till biskopen i Göteborg ang. sökt tillstånd för judiske ynglingen M. A. Geber att få intagas på Göteborgs gymnasium] - 62, 63
1838 juni 30. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket - 63, 64
1838 aug. 30. Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-collegii circulaire till Öfver-ståthållare-embetet i Stockholm och Kongl. Maj:ts samtlige befallningshafwande, angående en fastställd särskild ordning för mosaiska trosbekännare i afseende på utöfningen af deras religion m. m. - 65, 66, 67, 68, 69, 70
1838 sept. 21. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, rörande tillämpningen i wissa fall af dess under den 30 sistlidne junii utfärdade nådiga förordning, angående mosaiske trosbekännares rättigheter och skyldigheter här i riket - 70, 71
1839 aug. 27. [Kungl. brev] Till Commerce-collegium angående röstberäknings-sättet wid voteringar inom mosaiska församlingen i Götheborg - 71, 72, 73
1839 nov. 29. [Kungl. brev] Till Commerce collegium, angående grosshandlaren af mosaiska trosbekännelsen L. E. Magnus’ underdåniga besvär rörande honom vägradt burskap i Götheborg å grosshandel och sockerbruksrörelse - 73, 74
1846 dec. 22. [Ur] Fabriks och handtwerks-ordning, af Kongl. Maj:t i nåder fastställd den 22 december 1846 - 74, 75
1849 febr. 6. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående witnesmål af mosaisk trosbekännare - 75
1854 nov. 9. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, om utsträckning af den åt mosaiske trosbekännare förunnade rätt till bosättning i riket - 75
1859 jan. 29. [Ur] Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga för rikets allmänna elementar-lärowerk - 76
1860 okt. 26. Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående mosaiske trosbekännares rätt att bosätta sig och besitta fast egendom i riket - 76, 77
1863 jan. 20. Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående giftermål emellan christen och mosaisk trosbekännare - 77, 78
1873 febr. 28. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående mosaiske trosbekännare medgifwen frihet att wälja boningsort - 78
1880 april 30. [Kungl. resolution med anledning av framställning från mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Norrköping ang. ny församlingsordning] - 78, 79, 80
1885 okt. 30. Lag angående lydelsen af judes edliga förpliktelse - 80
1899 juni 22. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående upphäfvande af sista punkten i 2 § af kongl. förordningen den 30 juni 1838 angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket - 80, 81
1908 okt. 16. Lag angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående mosaiska trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket den 30 juni 1838 - 81
1909 aug. 20. [Kungl. Maj:ts nådiga resolution ang. mosaisk församlings prästerskaps rätt att förrätta vigsel] - 82
Tillägg I. Ändringar och tolkningar av, resp. tillägg till, ovan återgivna lagar och författningar - 82, 83, 84
Tillägg II. Grundlagsbestämmelser rörande judar - 84, 85, 86
    Akter rörande svensk-judiskt kulturliv i äldre tider - Undertitel
1780 aug. 24. [Översättning av ett s. k. rabbinbrev eller consens(us) från judiska församlingen i Stockholm till Jehuda Löb (eller Levin Hirsch Levi)] - 89, 90, 91
1780 okt. 7. [Överståthållareämbetets] Kundgiörelse [ang. i synagogan gällande ordningsföreskrifter] - 92
1782 dec. 21. Utdrag af protocollet, hållet hos öfver-ståthållare ämbetet i Stockholm den 21. december 1782 [ang. stadgar för judiska församlingen i Stockholm] - 92, 93
1790 aug. 31. Ord, sjungne i judiska synagogan vid Österlånggatan på högtidsdagen d. 31 augusti - 93, 94
1792 juni 6. Klago-sång öfver konung Gustaf III för samtelige judiske synagogorne i riket, til stora klago-dagen, den 6 junii 1792 - 94, 95, 96, 97
1793 okt. 16. [Ordning för judiska församlingen i Stockholm] - 97, 98, 99, 100
1826 jan. 8. [Översättning av Hirsch Joel Nathans testamente] - 100, 101, 102, 103, 104
1831 okt. 21. [Rabbinrättens i Stockholm utslag ang. tillämpningen av de judiska begravningsstadgandena under koleraepidemi] - 104, 105
1840 Ordning för Stockholms mosaiska församlings gudstjenst samt offentliga religions-ceremonier inom och utom synagogan - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    I. Om Synagogan och dess heliga Redskap - 107
    II. Iakttaganden af Församlingens Medlemmar under Gudstjensten - 107
    III. Ordning under Gudstjensten och några lithurgiska föreskrifter - 109
    IV. Om de heliga Functionerna vid Thora-Läsning - 115
    V. Om Mi Schebeirach - 117
    VI. Om Kyrko-Föreståndarne - 118
    VII. Om Rabbinen (Religions-Läraren) - 119
    VIII. Om Cantorerne - 120
    IX. Om den offentliga Confirmationen - 122
    X. Om tillfälliga religiösa Högtidligheter - 123

Project Runeberg, Fri Feb 15 19:17:14 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/utjhis/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free