- Project Runeberg -  Eesti wanemad laulikud
(1918) [MARC] Author: Johan Kunder With: Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Lydia Koidula, Mihkel Veske, Carl Robert Jakobson, Friedrich Kuhlbars, Ado Reinvald, Karl Eduard Malm - Tema: Estonia
Title and contents | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Eesti Kirjanduse Selts. Üleüldine Kirjakogu nr. 2/3. Joh. Kunder.

Eesti wanemad laulikud.

J. Mällo trükk, Tartus.

Preface to the electronic edition

This is a collection of Estonian folk songs, 19 traditional ones and a dozen or two each by eight named authors, compiled in the 1880s by Johan (or Juhan) Kunder.

The book was scanned at the University of Toronto in April 2009, from where the images were copied to Project Runeberg in October 2013 for OCR and proofreading. The book carries no printing date. The preface is dated in Rakvere in August 1886. The compiler died in 1888. This edition was published by the Eesti Kirjanduse Selts (Estonian literary society), which was founded in 1907. In the Estonian national bibliography, there are two editions: 1890 in fraktur/blackletter on 98 pages (which this is not) and 1918 on 136 pages (which matches this book). In the Internet Archive, it is marked as 1890.

One remainder of the conversion from the 1st edition's fraktur is the use of W instead of V. The printed table of contents is really an alphabetic register of opening lines. The electronic edition is organized as one chapter (<h2>) per author with subheadings (<h3>) for each song, using the song's title with the opening line in parenthesis.

This volume was scanned by the University of Toronto and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: cover, title page, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Table of Contents


Title and contents - cover, title page, v, vi, vii
Essõna - iii, iv
Eesti rahwalaul - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Laula (Laula, laula, suukene) - 4
    Ema hool (Millal maksan memme waewa) - 4
    Endine elu (Oh seda endista eluda) - 5
    Uppunud wend (Mul oli kolmi hella welle) - 5
    Sõalaul (Kes see tõi sõa sõnumida) - 6
    Kannel (Kannel armas, kannel kallis) - 8
    Laulja neiu kodu (Kus on kullella kodugi) - 8
    Suu laulab, süda muretseb (Kes meid kuuleb laulamaie) - 8
    Ema haual (Lähme eide haua peale) - 9
    Kätkilaul (Tule, tule, unekene) - 9
    Weere, weere, päewakene - 10
    Neiul kuri elu (Kuukene, päewakene) - 10
    Külaskääik (Etse ootke, mu omaksed) - 10
    Neiu noorpõlw (Oh minu endist elukesta) - 11
    Helise, helise ilma - 12
    Nooruse rõõm (Ilugeme, kui me wõime) - 12
    Sirtsuke (Mis sa sirised, sirtsukene) - 12
    Neiukesed, noorekesed - 12
    Lõpp (Olgu nõnda, jäägu jälle) - 13
Friedrich Reinhold Kreutzwald - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    Armastuse pidu (Ta enda kirjul laulul ronib) - 22
    Priiusele (Mis wara waikselt) - 24
    Laine ja elu (Laine weereb laine jäljel) - 25
    Palumine (Wiibi mu peal, sõstrasilma) - 25
    Udu (Sa, pime udu, katad) - 25
    Tuletorn (Küll waatab tuletorn siit ööd) - 26
    Mure (Seal astub päike wärawast) - 26
    Öö (Jah, öö on püha) - 26
    Igawene arm (Üks muistelaulik olnud) - 26
    Soowituseks Kalewipoja laulule (Laena mulle kannelt) - 27
    Tolm ja põrm (Kas nägid rukkipõldu sa) - 28
    Möödaläinud aeg (Ehatäht, sa kahwatanud) - 28
    Teejuhataja (Kui sügisel sa kureparwe) - 28
    Laul (Ma teretan sind, hommik) - 28
    Wiru laulik (Kellel taevas kallist kinki) - 29
    Igatsus (Oh kui selle oru põhjast) - 29
    Kewade (Sealt tuleb suwe kaunim poega) - 30
    Emakeel (Sest a'ast, kui elu käigil) - 31
    Kõrbes (Eks see ole ilmaaegu) - 31
    Wäljarändajatele (Ei wõi mul silm teid) - 32
    Üks laul kullamaalt (Oh häda sel, kes pergel) - 33
    Oh häda neil, kes waimu tuult - 33
    Enne ja praegu (Soowiks jälle sinna paika) - 34
    Looja wägewuse tööd (Kõik taewad jutustawad) - 34
    Pühapäewal (Keda päike, kuu ja tähed) - 35
    Uue aasta õhtul (Looja, Sinu öö mind wõtnud) - 37
Johann Woldemar Jannsen - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    Mu isamaa, mu õnn ja rõõm - 42
    Eesti laul (Eesti wennad, laulgem rõõmsast) - 43
    Kewadel (Kui ju jõed rõõmsast jookswad) - 43
    Noorte meeste nõu (Wennad, noores põlwes wõtke) - 44
    Südamerahu (Õhtukellad on ju hüüdnud) - 45
    Lapsepõlw (Kui need õhtukellad) - 45
    Õhtu (Sa tuled, waikne õhtu) - 45
    Rahu! (Tasa waob udukate) - 45
Lydia Koidula - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Mu isamaa on minu arm - 50
    Sind surmani küll tahan - 50
    Mu meeles seisab alati - 51
    Eesti muld ja Eesti süda (Süda, kuis sa ruttu) - 51
    Kallim kingitus (Kuulen ühte nime) - 52
    Kaugelt koju tulles (Eestimaa, Eestimaa) - 52
    Mu isamaa nad olid matnud - 53
    Su priiust olid matnud - 54
    Miks sa nutad, lillekene - 55
    Kodu (Meil aia ääres tänawas) - 55
    Jälle isamaal (Ütle, kus sa siis nii kaua) - 55
    Ööpik (Mis laulu laine lahkeste) - 57
    Mu isamaalt kaugel - 57
    Ema süda (Üks paigake siin ilmas on) - 58
    Üürikene (Õieke, õieke) - 59
    Lained (Ojakene woolad) - 59
    Kui päewa kära aega - 60
    Sügise mõtted (Juba kase ladwalt lehed) - 61
    Õhtu rahu (Päew looja läind) - 61
    Wangistus (Kui lapsukesel kätki sees) - 62
    Siis täna! (Oh kui üks paik maailmas) - 62
    Su oma südant (Miks tahad sa maailma) - 63
    Maailmale ära ütle (Siim, üles taewa poole tõuse) - 63
    Matuse kell (Kella helin orust) - 64
Mihkel Weske - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    Pühanduse laul (Waigistage kõne kõmu) - 69
    Kodumaale (Kas tunned maad) - 69
    Sõa laul (Laske lipud lehwitada) - 70
    Ilus isamaa (Minge üles mägedele) - 71
    Isa sõnad (Minu isa ütles mulle) - 71
    Lahkumine (Kui mu kallist isatalu) - 72
    Igatsus koju (Kurb siin kaugel on mu süda) - 72
    Wõõrsil (Miks nii kurb on minu süda?) - 73
    Põhjamaa teretamine (Sa wana, sa priske) - 74
    Metsa käik (Nüüd waata, kuhu tahad) - 74
    C. R. Jakobsoni haud (Wändra jõe haljal kaldal) - 74
    Ehatäht ja weli (Üle ena ilu sirab) - 75
Carl Robert Linnutaja - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
    Wõõrsil (Oh mu ilus isamaja) - 77
    Weel pole kadund kõik (Mu isa lapses rääkis) - 77
    Jälle meie seas (Uhkas lääne rannas) - 78
    Minu kannikene (Unemõttes uupi sõudes) - 78
    Muusika (Waewab walu minu waimu) - 79
    Öö mõtted (Käiwad ööse minu mõtted) - 79
    Andreas Hofer (Nad Mantua linna wangi) - 80
    Hektori lahkumine (Tahad, Hektor, ära minult) - 81
    Paleused (O minu kuldsem eluiga) - 82
    Ema matmine (Toomi tornist) - 84
    Kiriku kella walamine (Mis tule abil mulla alla) - 85
    Ringikäigu laul (Eesti pojad, edasi) - 86
Friedrich Karl Johann Kuhlbars - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    Eestimaa, mu isamaa - 90
    Wanemuine (Kui Kungla rahwas kuldsel a'al) - 90
    Enne (Kui hüüdis künnilind: ööpik!) - 90
    Laul (Wennad wõtkem wahwast) - 91
    Eestimaale (Läänemere koidu-kalda peal) - 91
    Kaljuwald (Oh Kaljuwald) - 92
    Wanemuise laul (Ma kõndsin kord Endla wee ääres) - 92
    Linda laul (Sealt Läänemere kalda pealt) - 93
    Sull olen end annud - 94
    Ei tea (Ei tea, mis saab sest küll saama) - 95
    Lauljate lahkumine metsast (Nüüd head ööd sul, metsake) - 95
    Eesti hääled I - 96
    Nutja neiu (Neiu nutab, nugissilm) - 96
    Ilmarine (Ilmarine istus hilja) - 97
    Eesti healed II - 97
    Wana aja waimu kulda - 97
    Kalewite kalmul (Ära tõtta tuppa lauale) - 97
    Wõõral maal (Mu sõprade hooned) - 98
    Nüüd Jumalaga, wanemad! - 99
    Meie elu-hallik (Me elu on üks hallik) - 100
    Aasta wiimsel õhtul (Üks ajastaeg on läinud) - 100
    Õhtu laul (Öö nüüd jõuab jälle) - 101
    Laul (Wennad wõtkem wahwast) - 101
Aadu Reinwald - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    Kodule (Kuldne Kalewite kodu) - 106
    Rahu (Silm luges sini taewas) - 106
    Õhtu päike (Õhtu päike, puista kulda) - 107
    Tähekene (Kaugelt udulisest ilmast) - 107
    Pisarad (Kewadise koidu a'al) - 107
    Kuldrannake - 108
    Kõrkus (Oh ära lase ennast) - 108
    Laimatule (Kui kurjad kiusukeeled) - 109
    Minu süda (Minu süda, ära) - 109
    Oma linnale (Kui Wanemuine peidu a'alt) - 110
    Kui alles (Ah, kui weel alles) - 111
    Kuu (Kuu paistis taewa sina sees) - 111
    Lõpetatud (Lõpetatud laul ja töö) - 112
    Elu ööse (Hirmulikud lennu pilwed) - 112
    Särama (Kuis käib sul kuldne päike) - 113
    Taewa tähed (Waiksel öösel tähekesed) - 113
    Kannata! (Mu isamaa, küll kaua) - 113
    Õied (Tuul puistas toome õisi) - 114
    Sureja (Paista tasakeste, taewa päike) - 115
    Elu haawad (Kui eksiline elusaatus) - 116
    Õhtul (Lahkelt lapsi lahkumaie) - 117
    Sakalamees (Ma olen sündinud sakalamees) - 117
    Laula ikka (Laula ikka, laula sa) - 118
    Lillekesele (Tere, armas lilleke) - 119
    Musta kuube (Mu musta kuube kanda) - 119
    Talwel (Lõhnaw, ilus sui on läinud) - 119
Karl Eduard Malm - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
    Kask (Üks kask meil kaswab õues) - 122
    Kabel (Mäe peal wäike kabel seisab) - 122
    Karjase pühapäewa laul (Üks pühapäew on see) - 122
    Põhjamaa kuningas (Miks seisab põhja rüütli hulk) - 123
    Belsatsar (Ju südaööaeg ligi on) - 124
    Kõigekõrgema truudus (Kesk meres seisab kalju) - 125
    Pääsukeste laul (Lapseea laul) - 126
    Lootus (Et ähwardagu kuigi talw) - 127
    Teekäija öö-laul (Kes sa taewast ilmunud) - 127
    Teekäija saeweskis (All saeweskis täna) - 127
    Wäejooksja (Trumm müriseb, rinnas astume - 128
    Päewa tõusul (Ju koidupuna ehtes) - 128
    Kuu walgel (Kuu juba tõusnud üles) - 129
Eluloolised tähendused - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    Dr. Friedrich Reinhold Kreutzwald - 130
    Johann Woldemar Jannsen - 131
    Lydia Jannsen (L. Koidula) - 132
    Dr. Mihkel Weske - 132
    Carl Robert Jakobson (C. R. Linnutaja) - 133
    Friedrich Karl Johann Kuhlbars - 134
    Karl Eduard Malm - 135
    Aadu Reinwald - 135
Advertisement - back cover

Project Runeberg, Tue Oct 8 10:44:38 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/wanelaul/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free