- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
24

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (941.) 10 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

24

SVENSK LÄHAllETIDOTNG.

N:r 2

Häradsrättens i saken meddelade utslag,
som var dömande, upphäfdes på begäran af
Bolmér utaf Gröta hofrätt, hvilken helt och
hållet frikände Bolmér från ansvar för hans
berörda förfarande. Högsta domstolen, dit
saken drogs af allmänna åklagaren, har nu
i sin ordning upphäft hofrättens utslag och
dömt B. att för bedrägeri hållas till
straffarbete i sex månader samt att vara
förlustig medborgerligt förtroende intill dess
ett år förflutit från det han efter utståndet
straff blifvit frigifven.

Detta utslag bör tillfredställa allmänna
rättsmedvetandet, ty det hade dock varit
för absurdt, om man opåtaldt skulle kunna
tillverka folkskollärarebetyg, blott man
sedan vid sökande af plats ej använde dessa
förfalskade betyg i original utan i stället
afskrifter, som af andra personer kritiklöst
och ansvarslöst blifvit vidimerade. Att
B. blef dömd af högsta domstolen
motiverades därmed, att han på grund af
betygs-af skrif terna sökt tjänst och uppburit
aflöning såsom vikarierande folkskollärare.

bättre än vidlyftigt och ideligt talande om
saken. De begärda föreläsningarna finner
han därför ej synnerligen af behofvet
påkallade men vill ej afstyrka förslaget under
förutsättning att de hållas af sakkunnig
person, belst en läkare.

Om rusdrycksundervisningen i

folkskolan har folkskoleinspektören i
Göteborg d:r J". M. Ambrosius nyligen
afgifvit ett af stadens folkskolestyrelse
begärdt utlåtande.

D:r A. yttrar, att det med allt skäl bör
läggas största vikt därpå, att den
uppväxande ungdomen redan i den ålder, då den
står under folkskolans uppfostrande
inflytande, erhåller en sådan undervisning, som
an-befallés i k. cirkuläret af den 4 nov. 1892,
och att denna undervisning göres kraftig
och lefvande genom tillämpning, förmaning
och varning mot dryckenskapslasten.
Därefter skärskådas närmare
åskådningsundervis-ningsmaterielen, såsom Huss »Varningsord»
och fysiologiska planscher i ämnet.

Åskådandet af dryckenskapens fysiska
följder duger ej som grund för ett moraliskt
värn mot denna last. Motståndskraften bör
hafva sin grund däri, att barnet lär sig känna
och behjärta det förnedrande i dryckene-kapen
och begäret därtill. Denna djupare moraliska
visshet bör ej vara för abstrakt, för hög eller
obegriplig för barnet. Det sedliga ideal, som
en rätt uppfostran har att utveckla hos
barnet, är ej ett foster af reflexion utan en
verklig och vida högre makt än allt hvad som
kan härledas ur sinnesintryck. Barnets
sedliga uppfostran bör därför äfven i denna
fråga börja med det innersta i dess lif; sedan
kommer en grannlaga och allvarlig
tillämpning på förhållandena i lifvet genom t. ex.
så beskaffade berättelser, som finnas i
Folkskolans läsebok. Kärleken till det goda och
afskyn för det onda väckes härigenom vida
kraftigare än genom planscher öfver
sjukdomstillstånd. Den hithörande fysiologiska
kunskapen bör visserligen ej underskattas
mem -de vanliga anatomiska skolplanscherna
torde vara tillräckligt upplysande, om de
beledsagas af muntliga förklaringar.

Vid ett sammanträde mellan
folkskolestyrelsen och lärarekåren hade väckts förslag
om anordnande af lämpliga föreläsningar för
lärarepersonalen rörande de rusgifvande
ämnenas natur och verkningar samt om rätta
sättet att häruti undervisa i förskolan. D:r
A. finner prof. Tigerstedts skrift »Om
spritdryckerna» tillräcklig för inhämtande af nödig
kunskap i ämnet. Hvad som är sagdt i stycket
n:r 69 i Folkskolans läsebok och Huss
»Varningsord* är så enkelt och förträffligt
fram-.fitälldt; att det knappast kan göras bättre.
Sådana kortfattade, kärnfulla ord verka vida

Barnen och tobaksbruket. Vid

möte den 9 sistlidna mars mellan skolråd
och lärarepersonal i Bjärtrå, Vnrl., fäste
läraren M. Tennman i Sandö
uppmärksamheten på det tilltagande tobaksbruket bland
minderåriga inom distriktet. Med
anledning häraf har nu förste provinsialläkaren
i länet d:r Sjöblom på uppdrag af Bjärtrå
skolråd utarbetat ett cirkulär: »Några
varningsord till den uppväxande ungdomen mot
bruk af tobak» att anslås i distriktets
skolor. Hernösandsposten tillägger vid
meddelandet häraf: »Det vore önskvärdt, om
våra öfriga kommuner ville följa det
be-hjärtansvärda exempel, som Bjärtrå här
gifvit».

Hur det kan gå, när
församlingen vägrar löneförbättring, fram

går af ett meddelande från Öfverkalix. Sex
lärare och lärarinnor därstädes hafva
samtidigt uppsagt sina platser, synbarligen efter
gemensam öfverenskommelse och med
anledning af att kyrkostämman afslagit deras
anhållan om löneförhöjning.

Förtroendeuppdrag. Till ledamot

af kyrko- och skolrådet i Nätra, Vnrl., är
vald folkskolläraren Axel Blomqvist samt
till ledamot af Söraby församlings skolråd
folkskolläraren J. Sundholm och af Åtvids
församlings skolråd folkskolläraren Gr. E.
Carlsson.

- Till uppbördsman af församlingens
afgifter till prästerskapet är utsedd
folkskolläraren P. Petersson i Kumla.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till folkskollärare-,
klockare-och organisttjänsten i Botkyrka, Sthm: 1)
Gottfr. Lundquist i Gamla Uppsala, 2) K. A.
Fiack i Börje, 3) G. C. Hansson i Tillinge.

VÄLDE. Till folkskollärare i Karlstad:
K. J. Lindgren i Svarta (enhälligt; 21 sökande).

- Till folkskollärarinnor i Karlstad: vik.
därstädes Sofia Jakobsson och Helena Gustava
Setterblad.

- Till folkskollärarinna i Arboga: Lisa
Persson i Hackas.

- Till folkskollärarinna i Bjärtrå, Vnrl.:
fru Märta Jonsson i Hamm^rdal.

- Till folk skollärarinna i Ö/verhogdal, Jmtl.:
Ester Valström i Hudiksvall.

- Till e. o. folkskollärare i Kalmar: K. E.
Dahlin därstädes ocb Henrik Delangd i Los
hult. (20 sökande.)

- Till e. o. folkskollärare i Norrby, Vstm.:
August Norén i Långsund.

- Till vik. folkskollärare i Grenna: J.
Lindstedt i Jönköping.

- Till vik. lärare vid Gunnestorps
folkskola, Farhult, Mim.: C. Norén i Hyllstofta.

- Till vik. folkskollärare i SteribroJmlt,
Kron.: E. Rydén i Dref.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Nianfors, Gflb.: Sofia Magnusson i Kyrkefalla.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Gnarp, Gflb.: Anna Lindahl i Delsbo.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola
i Veingc, Hall.: Frida Kålen i Fagered.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Bergsjö, Gflb.: Anna Jakobsson i Söderhamn
och Ester Salstedt i Sandarne.

- Till småskollärarinna i ’.Enslof, Hall.:
Albertina Fredriksson i Holm.

- Till småskollärarinna i Norrby, Vstm.:
Matilda Alin i Enåker.

Folkskolläraren C. J. Chronvall i Säter
är antagen till ombud för Falu länstidnings
och Dalpilens redaktionsaf delning i Hedemora.

- En arbetare har invalts i Atvids
församlings skolråd. Samtidigt invaldes äfven
en folkskollärare i skolrådet.

- Från Jämtlands läns
landstingsseminarium hafva utexaminerats 32 elever, däraf
l manlig.

- Organist- och kyrkosångareexamen är
i Västerås aflagd af folkskolläraren Viktor
Fridén från Friggeråker, Skbg.

- Pedagogiska biblioteket i Gäfle har i
fjor af sin stiftare d:r G. Insulander
erhållit 325 kronor jämte en del böcker. Nämda
bibliotek har nu ett värde af omkring 8,000
kronor.

- Läroverkskommittén, som ajournerade
sig den 19 sistlidna december, börjar åter
sina sammanträden i morgon.
Sammanträdena komma nu under riksdagen att hållas i
Järnkontorets hus.

- För 37 års verksamhet som lärare i
Allemm, Mim., erhöll folkskolläraren N.
Olsson den 29 december i minnesgåfva ett
vackert skrifställ med ljusstakar af guldpläterad
och ornamenterad metall.

- Månadsvis skall i enlighet med
kyrkorådets förslag klockare- och organistlönen
utbetalas i Nyköpings västra pastorat, i
stadsförsamlingen från den l maj detta och i
landsförsamlingen från samma dag nästa år, enligt
å kyrkostämma den 30 december fattadt
beslut.

- Efter 30 års trogen tjänst afgår nu
folkskolläraren J. P, Björkander i Väte, Gotl.
Efter slutad ottesångsgudstjänst på juldagen
öfverlämnades af prosten Alfvengren till hr
B. som minnesgåfva en subskriberad vacker
pokal af äkta silfver med lämplig
inskription.

- Genom äktenskapets band förenades
den 29 december folkskolläraren Harald
Lindeberg och organisten fröken Eva Carlholm,
båda tjänstgörande inom V. Hargs socken.
Som lysningspresent erhöll brudparet af
församlingsborna en kammarorgel, som betingat
ett inköpspris af 275 kronor.

- En vacker julgåfva kom folkskolläraren
Otto Enderberg till del från Strå församlings
sida juldagen. Genom kontraktsprosten
Fjet-terström Öfverlämnade församlingsbor två
kandelabrar och ett bordställ af silfver och
uttalade till den afflyttande läraren ett tack
för hans nu här afslutade verksamhet.

- Städning af skolsalarna skall i
Stenkyrka församling hädanefter verkställas på
skolkassans bekostnad. Efter en långvarig
och vidlyftig debatt anslog kyrkostämman den
28 december för ändamålet ett belopp af 200
kronor. Förut hafva barnen städat
skolsalarna.

- Ett nytt småskollärarinneseminarium.
kommer att enligt landstingets beslut inrättas
i Kalmar. Till medlemmar af styrelsen har
landstinget valt folkskoleinspektören,
komminister J. A. Johnsson, seminarieadjunkten A.
Hellner och riksdagsman P. O. Lundell.
Domkapitlet har för sin del valt lektor P. J.
Lindvall och redaktören Hj. Petersson.

- Om utfående af lön hade
folkskolläraren G. Vidl und, såsom vi förut omnämt,
instämt Eingarums församling, Östg.
Häradsrätten tillerkände honom vid fjorårets sista
tingssammanträde det begärda lönebeloppet,
enär han olagligen blifvit afsatt från tjänsten.
Församlingen har redan vidtagit åtgärder för
domens öfvertagande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0028.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free