- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
58

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (943.) 24 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

58

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 4

inbjudning till Kristianiamötet sammanträdde
den 12 dennes i Helsingfors den finska
bestyreisen från 1895 års nordiska skolmöte.
Därvid uttalades den åsikten, att i Finland
under nuvarande förhållanden ej en särskild
bestyrelse kunde bildas. Däremot stode det
en hvar fritt att deltaga i mötet mot
erläggandet af den fastställda medlemsafgiften.

Ny undervisningsmateriel. Uti

den nyligen utgifna förteckningen öfver
undervisningsmateriel, soin genom
ecklesiastikdepartementet under detta år hålles
folkskolorna tillhanda, förekomma följande nya
nummer:

Taflor ur Sveriges historia, ett bildergalleri
med text af d:r Otto Sjögren;

Geografiska karaktärsbilder, tredje serien:
Rhen vid Bingen, Kölnerdömen, Holländskt
marsklandskap, gata i Kairo, stad i Kina;

fjärde serien: Hamburgs hamn, Aten med
Akropolis, Konstantinopel, ökenlandskap,
New-York ;

Edv. Cohrs och Nils Torpson, Kartbok för
folkskolor n:r l och 2;

C. O. Heikes skrifsystem i sju häften.

Öfverstyrelsen för Stockholms

Stads folkskolor. Sedan den af
stadens konsistorium till ledamot af
öfverstyrelsen för åren 1900 och 1901 utsedde
kyrkoherden i Katarina församling, d:r C. A. E.
j Landquist, blifvit vald till ordförande i
öf-| verstyrelsen för innevarande år, har
konsistorium till ledamot för samrna tid utsett
kyrkoherden i Maria Magdalena församling
K. A. Eklund.

I folkskoleöfverstyrelsen sitta nu icke
mindre än fem prästmän, nämligen
kyrko-herdarne Landquist, Eklund, Hyde man och
Heiiman samt komministern
Kiellman-Gröran-son. Nära hälften af samtliga ledamöterna
utgöres alltså af prästmän.

Ett nordiskt folkhögskolemöte

torde komma att hållas i Norge under
innevarande års sommar. Meningen är att ställa
det i nära samband med allmänna läraremötet
i Kristiania, så att de, som så önska, kunna
bevista dem båda utan alltför stor tidspillan.
Mötesplatsen skulle blifva Telemarkens
folkhögskola vid Seljord. Inbjudarne hafva från
Sverige begärt och erhållit uppgift på våra
folkhögskolors föreståndare, och
inbjudningscirkulär äro i dagarna att vänta till
samtliga folkhögskolornas lärarepersonal.

Lönereglering i Sköfde. Redan

den 24 sistlidna februari ingick
lärarepersonalen vid Sköfde folkskola till skolrådet
och kyrkostämman med framställning om
lönereglering. I petitionen, som sedermera
under årets lopp kompletterades med
löneuppgifter från 34 städer, begärdes i ett för
allt följande lönegrader (naturaförmånerna
för lärare uppskattade till 400 kr.):

folkskollärare: 1,200, 1,400, 1,600 och 1,800
kronor;

småskollärarinnor: 500, 575 och 650 kronor.

För folkskollärarinnorna fixerades inga
belopp utan anhölls, att lönen för dessa
Hte bestämmas i skälig proportion till
>s lönebelopp.

kild skrifvelse till kyrkostämmans

och skolrådets ordförande anhölls samtidigt,
att ärendet måtte så skyndsamt beredas och
föredragas, att den ifrågasatta
löneregleringen kunde tillämpas fr. o. m. ingången af
år 1900.

Den 3 påföljande maj blef petitionen
föredragen i skolrådet, som för densammas
granskning och utredning tillsatt en
kommitté, bestående af skolrådets ordförande
kontraktsprosten J. Hemberg samt
skolrådsledamöterna komministern K. A. v. Sydow
och handlanden Ch:s Nilson.

Då sedermera ingenting i ärendet
afhör-des, ingick lärarepersonalen den 26 oktober
till kyrkostämmans och skolrådets ordförande
med förnyad anhållan om
löneframställningens afgörande före den 15 december
samma år.

Den 8 sistlidna december afgaf
emellertid den förut omnämda kommittén sitt
utlåtande, däri föreslogos följande lönegrader:

folkskollärare: 1,100, 1,250, 1,400 och 1,600
kronor *;

folkskollärarinnor: 975, 1,075,1,175 och 1,275
kronor **;

småskollärarinnor: 500, 550, 600 och 650
kronor; alltsammans med 5 årn mellanrum
och rned tillgodonjutande af jämväl å annan
ort möjligen förvärfvade ordinarie tjänsteår.

Därjämte föreslogs, att lönemedlen skulle
få lyftas månadsvis första söckendagen i
hvarje kalendermånad och att delaktighet i
folkskollärarnes pensionsinrättning måtte
begäras för lärarne till 1,000 kronor och
folkskollärarinnorna 900 kronor.

Då ärendet sedermera den 10 innevarande
januari till fortsatt behandling förekom inom
skolrådet, gjordes i det sålunda framställda
löneregleringsförslaget ingen annan ändring,
än att lönegraderna för folkskollärarne
bestämdes till 1,100, 1,266,67, 1,433,38 och 1,600
kronor, på det att ålderstilläggen i alla tre
fallen måtte blifva lika stora. Dessutom
beslöts, att den nu föreslagna
löneregleringen, som är afsedd att tillämpas från den
l juli detta år, skulle föreläggas extra
kyrkostämma under instundande februari månad.

I kommitténs af skolrådet i öfrigt
godkända utlåtande framhålles, att, om det
framställda löneregleringsförslaget i dess
helhet antoges, skulle lärarepersonalens
löneförmåner det oaktadt blifva rätt
anspråkslösa och Sköfde i allt fall komma att
intaga näst sista rummet bland de 34 städer,
från hvilka löneuppgifter föreligga.

Också torde man fä antaga, att detta
förslag är att betrakta endast som en
öfvergång till en lönereglering med något
mera afrundade belopp.

Vid sjukdomsfall af kortare tid

än en månad skall enligt Örebro
skolråds beslut vikarie aflönas med 6 kronor
om dagen för folkskollärare, 5 kr. för
folk-skollärarinna och 4 kronor för
småskollärarinna, då hon läser i folkskoleklass, men
3 kronor, då hon läser i småskola. Till
denna aflöning bidrager skolkassan ined tre
fjärdedelar och den sjuke läraren eller
lärarinnan med en fjärdedel.

Statsbidrag för kortare tid än

åtta månader. Kammarrättens
revi-sionsafdelning anmärkte, att till Örebro
skoldistrikt utanordnats lönetillskott sf
statsmedel för år 1896 för examinerade, icke
ordinarie lärarinnan Jenny Charlotta
Karlsson med 185 kr. och för småskollärarinnan
Ebba Maria Sandholm med 87 kr. 50 öre,
ehuru ofvannämda lärarinnor icke meddelat
undervisning under den för lönetillskotts
utbekommande föreskrifna tid af minst åtta
månader af året (de hade tjänstgjort endast
från höstterminens början) och ej heller
varit anställda vid under året nyinrättade
skolor. På grund häraf fastställde
kammarrätten, att berörda belopp skulle med
tillhopa 272 kr. 50 öre återbäras.

Skolrådet i Örebro anförde besvär hos
k. m:t, som med anledning af hvad i målet
förekommit funnit skäligt medgifva, att
frågan om återbärande af större del af det
utanordnade lönetillskottet än beloppet af
det anmärkningsarvode, som må revisionen
i kammarrätten tillkomma, må förfalla.

En tvist om l kr. 67 öre.
Skolrådet i Målilla församling sökte hos
länsstyrelsen i Kalmar län att för år 1899 af
allmänna medel utbekomma bidrag till
belopp af 200 kr. för aflöning under 120
dagar af oexaminerade vikarier för ordinarie
folkskolläraren M. E vänder, som på grund
af sjukdom varit tjänstledig.

Då jämlikt k. kungörelsen den l juni
1894 vid beräkning af den tid, för hvilken
statsbidrag till vikarier finge utgå, hvarje
månad skulle beräknas till 30 dagar samt
läraren Evanders vikarier enligt denna
beräkningsgrund varit berättigade till aflöning
för hela maj, juni och juli månader samt
29 dagar i augusti månad, allt detta för år
eller för sammanlagdt 119 dagar, fann
länsstyrelsen skoldistriktet icke äga rätt att af
statsmedel utbekomma högre bidrag till
ifrågavarande vikariers aflöning än 198 kr.
33 öre, hvilket belopp skulle i vanlig
ordning till skolrådet utanordnas.

Häri sökte skolrådet ändring under
yrkande, att k. m:t täcktes anbefalla
länsstyrelsen att till skolrådet utanordna ytterligare
l kr. 67 öre, men k. m:t har ej funnit
skäl att i det öfverklagade beslutet göra
ändring.

* Naturaförmånerna beräknade till 400 kr.
** Dito dito » 325 »

Nekadt statsbidrag för
slöjdundervisningen. Skolrådet i Ifvetofta
församling sökte hos länsstyrelsen i
Kristianstads län för år 1899 utbekomma statsbidrag
för uppehållande af undervisning i slöjd vid
fyra distriktets skolor med tillsammans 210
kronor.

Enär vederbörande folkskoleinspektör
upplyst, att undervisning i slöjd för gossar och
flickor vid distriktets folkskolor icke pågått
under hela den for folkskolan bestämda
årliga lästiden af åtta månader, förklarade sig
länsstyrelsen förhindrad förordna om
utbetalning af de äskade statsbidragen, och k. m:t,
där skolrådet sig besvärat, har ej funnit
skäl att i länsstyrelsens resolution göra
ändring.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0062.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free