- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
80

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (944.) 31 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

80

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 5

800 kr. I ålderstilläggen ifrågasattes
ingen ändring, hvadan alltså lönen för
ordinarie folkskollärare eller
folkskollärarinna skulle blifva under de fem
första åren minst 800 kr., efter fem
tjänsteår 900 kr. och efter tio tjänsteår
1,000 kr. - allt förutom nuvarande
naturaförmåner. Kofodret vidröres
nämligen icke alls i denna motion.

Med afseende på kostnadernas
bestridande ifrågasattes icke heller någon
ändring. Liksom hittills skulle till de
angifna lönebeloppen staten bidraga med
två tredjedelar och kommunen med en
tredjedel. Den ökade kostnaden för
statsverket beräknas till 840,000 kr.,
hvartill kommer en förhöjning i
statsanslaget till folkskollärarnes
pensionering med 120,000 kr., alltså
sammanlagdt 960,000 kr.

Med lönens höjande till 1,000 kr.
följer pensionsdelaktighetsbeloppets
höjning till samma belopp, hvilket åter
har till följd, att hel lärarepension
skulle för alla blifva 750 kr. och
änkepensionen 200 kr. (för änka med barn
300 kr.) Det är af denna anledning,
som förhöjning begäres i
pensionsanslaget.

I de nuvarande lönebestämmelserna
har i öfrigt föreslagits ett litet
förtydligande, så att icke under något
förhållande lärare skulle behof va tjänstgöra
fulla sex år för att få det första
ålderstillägget.

Som synes har den af kretsarna
under december månad åvägabragta
utredningen kommit till användning i
motionen. Kretsarnas svar rörande
lef-nadskostnaderna för folkskollärare
äfvensom rörande inkomstförhållandena
för vissa andra personer hafva
bearbetats af statistikern d:r Isidor Flodström,
och hans sammanfattning af svaren
återgifvas i en bilaga till motionen.
Ett sammandrag af de skäl, som af
kretsarna åberopats till förmån för en
löneförbättring, har utarbetats af
centralstyrelsens sekreterare och återgifves
i själfva motionen. Slutligen har en
fjärde ledamot af centralstyrelsen, hr
J. Franzén i Lund, lämnat ett
värdefullt bidrag till frågans utredning,
nämligen en framställning angående
folkskollärarnes löner i utlandet, hvilken
framställning i form af bilaga åtföljer
motionen.

De tre öfriga motionerna hafva
uteslutande till syfte att åstadkomma
lindring i kommunernas utgifter för
skolväsendet. Ingen af dem afser
förbättring i lärarepersonalens villkor.

I nära anslutning till här ofvan
nämda motion står den af hr Oskar
Nyländer väckta. I densamma
föreslås, att riksdagen måtte besluta,

att de till lärare och lärarinnor vid
folk-och småskolor enligt lag utgående
ålderstilläggen skola helt och hållet bestridas af
statsmedel, samt

.att för detta ändamål det under
riksstatens åttonde hufvudtitel uppförda anslag till
lönetillskott åt lärare vid folk- och
småskolor måtte höjas med 380,000 kr. eller
med det belopp, som härför erfordras.

Jämte hr Nyländer hafva följande
ledamöter af andra kammaren
undertecknat motionen: hrr C. Johansson
i A nosa, B. Dahlgren, Elof Nilsson i
Kattleberg, A. Sundblad, And. Olsson
i Tyllered, C. A. Carlsson i Karlsro,
C. J. Jakobson, Oskar Erickson i
Bjärs-by, Gust. Odqvist, J. Hjelmérus, J.
Johansson i Valared, O. H. Svensson i
Saläng, L. J. Jansson i Djursätra, Hj.
Hallin, V. T. Lundgren, Alfr.
Sandvall, Joh. Sjöberg i Bodaryd, C. V.
Hultstein, L. P. Mallmin och J. M.
Johansson i Mellbyn.

Den anordning, som föreslagits af hr
Nyländer, har som bekant stora
sympatier inom andra kammaren. En
liknande motion bifölls i fjor af
kammaren, trots statsutskottets afstyrkande
hemställan. Skulle riksdagen i år
besluta sig för denna reform, kan en
lönereglering genomföras för folkskolans
lärarepersonal, utan att kommunerna
däraf skulle på nämnvärdt sätt beröras.
Om minimilönen sattes till 800 kronor,
skulle en tredjedel eller 266 kr. 67 öre
utgå af kommunen, och detta belopp
skulle bibehållas äfven för lärare med
fem eller tio tjänsteår. Statens
kostnader för en dylik reform erhållas
genom att lägga tillsammans de i båda
motionerna begärda beloppen, alltså:

enligt Hammarlunds och Ber^s

motion............................ 960,000 kr.

» Nylanders motion (för
folkskolans lärarepersonal)____ 318,000 »

Summa 1/2787)00 kr.

För detta belopp kan, som sagdt, en
tillfredsställande lösning af frågan
vinnas, utan att kommunerna kunna klaga
öfver att blifva betungade.

Det var att vänta, att äfven i år den
gamla segslitna kofodersfrågan skulle
framdragas för riksdagen. Två
motioner härom föreligga,

Hr Nils Nilsson i Skärhus, gammal
motionär i ämnet, har uteslutande
motionerat om statsbidrag för värdet af
kofodret, vare sig detta utgår in
natura eller ersattes kontant, dock att
statsbidraget skulle vara högst 66 kr.
67 öre. Motionen är tillkommen för
att söka förmå första kammaren till
gemensam omröstning i frågan, ehuru
det icke är alldeles säkert, att detta kan
lyckas. Ifall detta förslag antages, står
emellertid kofodersbestämmelsen kvar,
och de rättstvister, som härom uppstått
mellan lärare och församling, blifva ej
bragta ur världen.

Vida bättre är då det af hr Sam.
Söderberg framlagda förslaget. Han
vill hafva kofodret alldeles bort och
lönen i stället höjd med 100 kr.,
hvartill staten skulle bidraga med tvåtredje-

delar. Sådan lärare, som blifvit
tillförsäkrad kofoder in natura eller högre
ersättning än 100 kr., skulle under sin
tjänstetid bibehållas vid denna förmån.
Huru stor lönen i öfrigt skulle vara,
därom yttrar sig ingen af dessa
motionärer.

Om det kunde tänkas, att riksdagen
ville bifalla såväl hrr Hammarlunds
och Bergs som hr Nylanders och hr
Söderbergs motioner, skulle kofodret
alldeles försvinna och minimilönen
blifva 900 kr. med förhöjning efter fem år
till 1,000 kr. och efter tio år till 1,100
kr. Skillnaden mellan de nuvarande
bestämmelserna i fråga om statens och
kommunens bidrag till lönen samt det
kombinerade förslaget ställer sig
sålunda:

Enligt nu gällande Enligt det
kombi-bestämmelser nerade förslaget
Stats- Kommuner- Stals-
Kommuner-bidrag nas bidrag bidrag nas bidrag

f ör lä rare med

mindre än 5

tjänsteår ... 400 200 600 300

för lärare med

5 tjänsteår... 466,67 233,33 700 , 300
för lärare med

10 tjänsteår 533,33 266,67 800 300

Genomförandet af sistnämda förslag
skulle medföra en statsutgift af

enligt Hammarlunds och Bergs

motion. _____....._________ 960,000 kr.

» Nylanders motion ._.....___ 318000 »

» S >derbergs » .........." 420.000 »

~~8umma fj>98,000 kr.

För kommunerna åter skulle i de
allra flesta fall en skattelindring
uppstå. Då nämligen i de sist anförda
beloppen äfven kofodret ingår, blir
kommunernas bidrag till så godt som alla
lärare med fem eller tio tjänsteår lägre
än förut.

Ifall riksdagen hellre vill besluta sig
för en ren löneförbättring utan att
vidtaga någon ändring i bestämmelserna
angående ålderstilläggens utgörande eller
kofodret, så erbjuder sig ett tillfälle
härtill genom att bifalla den af
Hammarlund och Berg väckta motionen
utan alla tillägg eller inskränkningar.

Den närmaste framtiden kommer att
utvisa, hvilken väg riksdagen vill följa
i denna för folkundervisningen viktiga
fråga.

Småskollärarinnornas
lönefråga

har bragts under riksdagens
ompröf-ning genom en sistlidna söndag i andra
kammaren af Emil Hammarhmd och
Fridtjuv Berg väckt motion, i hvilken
icke mindre än 49 ledamöter instämt.
Vid det här ofvan omnämda
sammanträdet mellan 30 ä 40 riksdagsmän
togs äfven småskollärarinnornas
lönefråga under öfvervägande. Då ett
fullständigt genomförande af kretsarnas
önskningsmål beträffande
småskollä-rarekårens löner skulle medföra en ökad
statsutgift af omkring 800,000 kronor,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0084.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free