- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
134

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (947.) 21 februari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

134

SVENSK IABABETIDWING.

N:r 8

vakthållning om bildningens och kunskapens
håfvor får finnas. De skola vara gemensam
egendom. Och medel och tillfä1 le för hvarje
samhällsmedlem måste tillhandahållas, för att
han må kunna taga dem i besittning. Skall
ett folk, framför allt ett litet folk, kunna
hålla sig gent emot ett öfvermäktigt, så måste
hela folket göras delaktigt af alla de
gemensamma ägodelarna. Sker ej det, är det
döds-dömdt. I ett kraftigt, ädelt och oegennyttigt
arbete härpå måste i synnerhet de små
folken söka sin styrka.

Friskare vindar synas i och med

det nya seklet hafva begynt blåsa in på
föreningslifvets område i Norrköping. Dess
folkskollärareförening har hittills endast
undantagsvis afhållit mer än tvänne möten om
året. På ordförandens initiativ har man
för afsikt att mellan de tvänne ordinarie
mötena anordna kortare sådana, som allt
emellanåt kunna erhålla en mera
samkväms-artad prägel.

Det första af föreningens sammanträden
för året synes båda godt för framtiden. Det
hade vunnit en ovanlig anslutning och
bevistades af inemot 150 personer, bland dessa
rätt många representanter äfven för andra
skolformer. Stämningen var alltigenom
liflig och kamratlig, hvartill icke minst bidrog
de synnerligen förträffliga arrangement,
som vidtagits af dem, som planlagt och
anordnat mötet. Lokalen var t. ex.
smakfullt dekorerad i svenska och finska färger,
de senare ett uttryck af uppmärksamhet
mot hedersgästen fru Alli Trygg-Helenius.

De senare åren hafva dessutom tillfört
föreningen flera synnerligen goda
musikaliska förmågor, som icke lämnat någon möda
ospard att med sina prestationer höja
stämningen å föreningens senaste sammanträden,
skrifves till denna tidning.

Göteborgs skolförening hade den

17 dennes sammanträde. Därvid föredrogs
revisionsberättelsen öfver 1899 års
räkenskaper och förvaltning och beviljades i
enlighet härmed styrelsen ansvarsfrihet.

I syfte att främja Sträfvandena att genom
sång och musik göra föreningsmötena allt
mera tilldragande och underhållande hade
styrelsen på initiativ af hr A. E. Åkerlund
föreslagit anskaffande af ett piano för
föreningens räkning. Föreningens flertal gillade
förslaget och uppdrog åt styrelsen att
vidtaga åtgärder för detsammas förverkligande.
För att erhålla nödiga penningmedel för
ändamålet skulle bl. a. frivilliga bidrag
insamlas, och åtskilliga föreningsmedlemmar
hade redan före sammanträdet tecknat
sådana.

Därefter föredrogs en af hr K. Åkesson
utarbetad, med intresse åhörd redogörelse
för de viktigare Skolförhållandena under det
gångna året.

Till sist diskuterades frågan om särskilda
lästimmar för svaga barn - en anordning,
som under flera år funnits i stadens
små-skoleafdelningar och på de senare åren
äfven börjat praktiseras i ett antal
folkskoleklasser i afsikt att genom mera
individuell handledning hjälpa sådana barn till
rätta, som af en eller annan anledning
blifvit efter. Dylika barn äro för öfrigt
tillsammans med klassen i sin helhet, men

undervisas för sig själfva en eller annan
timme i veckan och erhålla för att ej
ö överansträngas motsvarande ledighet.
Diskussionen rörde sig särskildt om den extra
läsningen motsvarande ledigheten. I fråga
om behofvet af dylika hjälptimmar åt
efterblifna tycktes de, som yttrade sig i
ärendet, vara i hufvudsak eniga. Det uppdrogs
åt styrelsen att till nästa möte sammanfatta
frågans hufvudpunkter i ett
resolutionsförslag.

Vid möte med Malmö
folkskolors lärare och lärarinnor den 8

dennes betonade folkskoleinspektören d:r
Stenkula, hurusom årsskiftet manar och
väcker till själfpröfning. Det nya, af
domkapitlet fastställda reglementet för
folkskolorna genomgicks, och det väckte stor
tillfredsställ else; att i häftet upptagits äfven en
mängd nyttiga och viktiga utdrag ur
åtskilliga skolförordningar. Stadsläkaren
Förstärk höll föredrag om skolbad, fröken
Reuterskiöld inledde frågan om behofvet af
särskild skolläkare, hvilket behof af alla
erkändes. Öfverläraren A. Svanlund inledde
frågan om lämpligheten af att synnerligen
svagt begåfvade barn afsöndrades från de
öfriga. Några yttrade sig i den lifliga
diskussionen för, men det öfvervägande flertalet
emot en sådan afsöndring.

Tjänsters tillsättning.

SÖKANDE. Till en folkskolläraretjänst
i Falun hafva anmält sig 13 sökande,
nämligen: F. V. Vallqvist i Karlskoga, E. M.
Lundmark i Eegna, A. L. Halländer i Halmstad,
E. B. Nyberg i Bergsjö, J. P. Johansson i
Allerum, K. V. J. Söderling i Vintjärn, E. B.
Rosén i Vas^ända-Naglum, J. Fröberg i
Bollnäs, P. O. Lindén i Gagnef, G. E, Hed i
Stockholm, H. Ulin i Uppsala, C. A. Torsein
i S. Möckleby och J. F. Ilyding i By.

FÖRSLAG. Till folkskollärare-,
klockare-och organisttjänsterna i Glanshammar, Öreb.:
1) A. Alvegren i Grangärde, 2) vik. på platsen
J. E. G. Pettersson, 3). K. A. Lundin i
Tångeråsa.

VÄLDE. Till folkskollärarinna i
Hedemora landsförsamling: vik. därstädes Anna
Johansson.

- Till vik. folkskollärare i Htile, Gflb.:
pensionerade folkskolläraren J. Eriksson i
Söderfors.

- Till vik. folkskollärare i Åmot, Gflb.: F.
V. Samuelsson i Sandviken.

- Till vik. folkskollärarinna i Västerljnng,
Södm.: Jenny Solfeldt i Trosa.

- Till vik. folkskollärarinna i Valbo, Gflb.:
Cecilia Bodecker i Gäfle.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Karl Gustaf, Älfsb.: Johanna Johansson i
Getinge.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola
i Hemsjö, Älfsb.: Jenny Nyberg i
Torbjörntorp.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
ÅlfJcarléby, Upp?.: Ellen Maria Andersson i
Källby.

– Till småskollärarinna i Älfkarleby, Upps.:
Elin Kristina Karlsson i Sala.

- Till småskollärarinna i Nacka, Sthm:
Sigrid Hellberg i Örebro.

- Till småskollärarinna i Sdlem, Sthm:
Berta Magnusson från Västergötland. (20
sökande.)

- Till småskollärarinna i Västerhaninge,
Sthm: fröken Bodman i Norrköping.

- Till småskollärarinna i Gräfva, Vrml.:
Anna Svensson i Brunskog.

- Till småskollärarinna i Sköldinge, Södm.:
Elin Maria Andersson i Örebro. (9 sökande.)

- Till småskollärarinna i Götlunda, Öreb.:
Emma Edmark i Hult.

- Till småskollärarinna i Hult, Jönk.: Sara
Rydberg i Väne Ryr.

- Till småskollärarinna i Hotagen, Jmtl.:
Ursila Aspgren i Offerdal.

- Till småskollärarinna i Lunda, Södm.:
Ida Karlsson i Västerljung. (22 sökande.)

- Till småskollärarinna i Listerby, Blek.:
Vendela Larsson från Småland.

- Till lärarinna vid Domnarfvets skolkök,
Kpbg: Emilia Karlen från Göteborg.

Vid Lunds småskollärarinneseminarium
äro denna termin antagna 30 elever.

- Fyra nya skolhus har Fagerhults
församling, Kalm., på kyrkostämma den 11
dennes beslutat att uppföra.

-. Ett nytt tidsenligt skolhus invigdes den
12 dennes i Nybro köping. Högtidstalet hölls
af kontraktsprosten J. A. Medelius, som ock
dagen till ära författat flera hymner.

- Lönerna höjdes å kyrkostämma den 4
dennes med Pajala församling, Nbtn, för
lärare vid småskola eller flyttande mindre
folkskola från 350 till 400 kronor, och
inträder denna förhöjning med nästa hösttermin.

- Som lärobok i geografi vid
undervisningen om det egna landskapet skall G. V.
Ekelunds beskrifning öfver Dalarne införas
vid Falu folkskolor, enligt vid gemensamt
sammanträde med Falu skolråd och
lärarekår fattadt beslut.

- Anmälan hos justitieombudsmannen är
af folkskolläraren K. Holmqvist i Billinge,
Mim., ingifven mot kyrkoherden J, Klarén
därstädes, för det denne vägrat tillhandahålla
klaganden ett vid skolrådssammanträde i
januari detta år fördt protokoll.

- På sin 50-årsdag den 13 dennes erhöll
folkskolläraren J. M. Hansson i Lärkesholm,
Örkelljunga, Krist., en subskriberad
minnes-gåfva af en silfversnusdosa med däri inlagda
150 kronor som erkännande af mångårig
förtjänstfull verksamhet som lärare.

- För undervisning i militär Öfningar vid
folkskollärareseminariet i Uppsala må, enligt k.
rn:ts medgifvande, för höstterminen 1899
ut-anordnas traktamentsersättning enligt gällande
bestämmelser till den officer, som blifvit
beordrad att leda öfningarna nämda termin.

- 5,ooö kronor till Hasslarps folkskola i
Ströfvelstorps församling, Krist., har f.
kyrkovärden i Bosarp Per Svensson testamenterat
kort före sin nu timade död. I följd däraf
torde skolan inom kort komma att bli
ombyggd. Till Källstorps barnhem donerade S.
2,000 kronor.

- Folkskolläraren J. E. Thorin i
Åtvidaberg, hvilken, såsom af artikeln å annat ställe
i dagens nummer framgår, vid Svenska
Turistföreningens pristäflan vann första priset, har
senare i »Fotografisk Tidskrifts> ständiga
utställning eröfrat ett andra pris för en interiör
af ett i empire-stil möbleradt rum.

- Till revisor i riksbankens
afdelningskontor är utsedd bl. a. seminarierektorn Joh.
Vickbom i Kalmar, och bland suppleanterna
märkas folkskoleinspektörerna A. O. Stenkula
i Malmö och G. A. Sundblad i Örebro samt
landstingsmannen, f. d. folkskolläraren P. P.
Vallin i Alfastorp, Mim.

- Ett exemplar af riksdagshandlingarna
från och med 1894 till och med 1899 hade
styrelsen för folkhögskolan i Boden begärt
hos fullmäktige i riksgäldskontoret. Med
afseende å skolans aflägsna läge i en ort, där
mera utbredd kännedom om svenska
samhällsförhållanden syntes böra särskildt
befordras, bifölls denna framställning.

- Särskild klockare- och organist kommer
fortfarande att finnas i Jämshögs församling,
Blek. På kyrkostämma den 16 dennes beslöt

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0138.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free