- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
211

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (952.) 28 mars 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 13

SVENSK LÄRARETIDNING.

211

bref till hr M. J. Martinsson, däri han
bland annat säger: »Jag är såsom skrifvare
öfverhopad med arbete, så att jag icke vet,
hvart jag skall taga vägen, och för några
dagar sedan, då extra arbete förekom, var
jag tvungen att i två dagar inställa
skolundervisningen. »

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till läraretjänsten vid
Säf-sjo folkskola, Vallsjö, Jönk.: 1) F. Rosander
i Ljung, 2) vik. på platsen P. Schuntz, 3) G.
Vestermark i Rumskulla.

VALDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i Fiflered, Älfsb.: S Norlander i
Rasbo, Upps. (enhälligt).

- Till folkskollärare i Sundbyberg, Sthlm;
vik. därstädes E. Vestermark.

- Till lärarinna vid Grönvallens folkskola,
Grytnäs, Kpbg: Maria Kr. Johansson i Oc
kelbo (ensam sökande).

- Till biträdande folkskollärarinna i
Forserum, Jönk.: Hilda Lovisa Andersson i Lund.

- Till småskollärarinna i Strömstad: Anna
Karlsson i Ske.

- .Till småskollärarinna i Åskeryd, Jönk.:
Lydia Bondesson i Näfvelsjö.

Ett större skolhus skall uppföras i Svartrå,
Hall., och vara färdigt före 1903 års utgång.

- Bergendalska frågan var under
diskussion på ett allmänt möte i Uppsala i går
afton.

- För undervisning i trädgårdsskötsel vid
seminariet i Karlstad har k. m:t beviljat ett
anslag af 1,100 kr. att utgå för läsåret 1900
-1901.

- Två nya organistföreningar hafva i
dagarna bildats, nämligen Visby stifts den
17 och Södermanlands den 23 d:s. Kommit-

j teer äro tillsatta för uppgörande af förslag
till stadgar.

- Lån för skolhusbyggnader har k. m:t
medgifvit nedannämda församlingar tillstånd
att upptaga: V. Våla, Vstm., 10,000 kr.,
Dalby, Mim., 17,000 och Sköldinge, Södm., 50,000
kronor.

- Om årligt understöd hade förra
folkskollärarinnan Edla Davida Garp ingifvit
ansökning till k. m:t, men efter inhämtande
af domkapitlets och folkskoleinspektörens
yttrande har k. m:t funnit ansökningen icke j
kunna bifallas.

- Till lappfolkskolehuset i Arjepluogs
församling, Nbtn, har k. m:t, på hemställan
af domkapitlet i Hernösand, medgifvit, att ett
belopp af 261 kr. 81 öre må utgå för
reparation af anmärkta bristfällen å murar,
kakelugnar och väggar.

- Till ordförande i vägstyrelsen för
Bjur-kärns väghållningsdistrikt för åren 1900-02
är utsedd folkskolläraren Anton Vetterlind i
Bjurkärn. Hr V. är äfven antagen till
föreståndare för Karlskoga härads sparbanks
filial inom Bjurkärn.

- 50 år fyllde den 19 dennes
folkskolläraren H. Frennberg i Färgelanda å Dalsland
och uppvaktades med anledning af dagens
betydelse utaf ett hundratal socknebor, som
till den värderade läraren sammanskjutit
åtskilliga gåfvor såsom ett guldur med kedja,
en ljuskrona samt 250 kronor kontant.

- Friluftslekar för barn och ungdom är
titeln på en bok, som örn en månads tid
från trycket utgifves af folkskolläraren Jul.
Hammarlund i Malmö. Arbetet kommer att
innehålla fullständig och korrekt beskrifning
öfver ett 70-tal lekar, som lämpa sig för barn
vid 6 års ålder och däröfver.

- På sin halfsekelsdag den 18 dennes fick
folkskolläraren B. A. F. Johansson i Tranås, ’

Jönk., mottaga en penninggåfva af 200 kr.,
åstadkommen genom subskription af ett
trettiotal föräldrar och målsmän som tack och
minnesgåfva för oförtröttadt nit under 24 års
verksamhet å platsen.

- Årsskrift för Hvilans elevförbund 1900
har från trycket utkommit till ett pris af 50
öre. Det lilla häftet innehåller uppsatser af
d:r Leonard Holmström, fru Hedvig
Holmström, Hans Emil Larsson, Enoch Ingers,
Nils Haneson och Karl Knutsson, och beröra
dessa samtliga sådana ämnen och frågor,
som stå folkhögskolans verksamhet mer eller
mindre nära.

- Hos justitieombudsmannen anmälde
folkskolläraren K Holmkvist i Billinge, Mim.,
såsom förut omtalats, församlingens
kyrkoherde J. Klarén för vägran att tillhandahålla
H. ett vid skolrådssammanträde fördt
protokoll. Med afseende på hvad klaganden i en
senare ingifven skrift i ärendet anfört, har
justitieombudsmannen ej funnit skäl att i
frågan vidtaga ytterligare åtgärd.

- Lärarelönerna i Sala komma enligt
kyrkostämmobeslut den 20 dennes att från
och med den l januari 1901 bli:
begynnelselön 1,000 kr. för lärare och 800 kr. för
lärarinna med 200 kronors tillägg för lärare efter
resp. 5 och 10 års tjänstgöring och 100 kr.
efter samma tider för folkskollärarinnan i
staden samt lärarne vid Grufvan och Hyttan.
Ett lönetillägg af 200 kronor beviljades
folkskolläraren E. Rönnstedt för detta år.

- Den frivilliga skytterörelsen har på
många ställen uti folkskolans lärare sina
ifrigaste och varmaste vänner. Så utsågs
vid val af styrelse för Kyrkhults
skytteförening, Blek., till ordförande folkskolläraren
och organisten Otto Nilsson i Farabol. En
annan styrelseledamot är folkskolläraren A.
Fridéen i Kåreboda, och till en af revisorerna
valdes folkskolläraren J. O. Olsson i
Ebbe-måla.

- Med raska steg har skolväsendet i
Tranås köping gått framåt under de sista
årtiondena. Före 1876 fanns ingen folkskola i
köpingen; ända till 1895 leddes undervisningen
af en folkskollärare, en biträdande lärarinna
och en lärarinna i småskolan. Sistnämda år
tillkom en ny folkskollärarbefattning, 1897
antogs ännu en småskollärarinna och 1899
en tredje. Nu förfogar köpingen öfver sex
lärarekrafter. Fortsättningsskola är i form
af aftonskola anordnad sedan j fjor.

- Sjukhjalpsföreningen för Lunds stifts
lärare och lärarinnor vid folk- och småsko
lör hade vid 1899 års början en behållning
af 777 kr. men vid samma års slut 1,176
kronor. Inkomsterna utgjorde nämligen under
året 564 och utgifterna 165 kronor. Delägarne
äro 65, däraf 40 i andra och 25 i första klass.
Sjukhjälp utdelades åt 7 delägare för 152
dagar. På hvarje medlem i andra klass
utde-biteras 5 kr. och i första 2 kr. 50 öre.
Revisorerna tillstyrka full ansvarsfrihet.

- Nordisk fest firades den 24 dennes å
folkhögskolan i Molkom. Runan öfver de
hänsofna, hvilkas namn lästes å två
bautastenar, rigtades af fil. d:r R. Nordin i
Karlstad. Festen bevistades af bortåt 300
personer. Vid folkhögskolans vinterfest dagen
efter hölls föredrag af andra läraren fil. lic.
K. Kjellmark om »Människans första
framträdande i Europa», hvarjämte konsert gafs
af sångare från Karlstad för en åhörareskara
af ungefär 500 personer.

- Om skollofskolonier anordnande
öfverlade man å möte med Helsingborgskretsen
den 24 dennes. Frågan inleddes af
folkskoleinspektören S. Stadener, som framhöll dels
behofvet af dessa kolonier, dels ock det
intresse, som på flera håll förefunnes för
deras åstadkommande. Tillsättandet af en
kommitté uppdrogs åt lärarekåren, sorn för detta
ändamål sammanträder i dag. Föreningen
beslöt därpå uttala, dels att den ansåge
kolonierna nödvändiga och nyttiga, dels att den
uppskattade värdet af kolonierna för det
inflytande de skulle äga på barnens uppfostran

och undervisning, samt att den vore villig att
såväl moraliskt som pekuniärt understödja
utsändandet af kolonier.

Undervisning i teknisk hygien.

Med anledning af motion af d:r David
Bergström har andra kammaren på
hemställan af första tillfälliga utskottet
beslutat, att riksdagen i skrifvelse till k. m:t
anhåller, att k. m:t ville vidtaga nödiga
åtgärder för att undervisning såväl i teknisk
hygien som beträffande anordningar och
skötsel af maskiner och mekaniska anläggningar
med hänsyn till skydd mot olycksfall måtte
meddelas vid rikets alla tekniska läroverk.

Skolmötesuttalanden

med anledning af ifrågasatt
ny normalplan.

Linköpings folkskollärareförening

hade jämte Bankekinds-Skärkindskretsen
och Linköpings lokalförening den 21 mars
möte å Ljungstedtska skolans lokal för
behandling af den nya normalplanen. Mötet,
som var besökt af 70-80 personer, bland
dem ett tiotal präster och
folkskoleinspektören C. H. Sundell, utsåg
skolförestånda-ren pastor J. A. Söderlund till ordförande.

Beträffande normerande bestämmelse för
folkskolans högre afdelning beslöt mötet
instämma i Vadstenamötets uttalande (se n:r
10 af denna tidning!).

I afseende å ersättningsskolan gjordes
samma uttalande som vid mötet i Mjölby
(se n:r 121)

l fråga om kristendomsundervisningen
besvarades de särskilda frågorna sålunda:

Inskränkning af katekesläsningen bör äga
rum i första klass där så ske kan och en
motsvarande utvidgning göras af kursen i
biblisk historia. Kursfördelningen anordnas
efter hvad som är för hvarje skolform
lämpligast.

Särskild tid till bibelläsning bör beredas,
helst half timmar, morgonbönen oberäknad;
denna ökade tid bör i de lägre klasserna
erhållas genom katekeskursens begränsning.
Först bör genomgås något evangelium, därpå
apostlagärningarna och slutligen något eller
några af de lättare brefven.

Ingen anvisning å stycken, som ordagrant
borde inläras, ansåg mötet böia ifrågakomma,
då ett dylikt stadgande blott skulle fördröja
utarbetandet af en lämplig lärobok i
kristendomskunskap.

Angående modersmålet antogs beträffande
uppsatsskrifning och språkläran i första
folkskoleklassen följande resolution :

Då uppsatsskrifning på grund af dess
praktiska betydelse måste anses som en af de
viktigaste grenarne af
modersmålsundervis-ningen; då äfven de enklaste öfningar i
uppsatsskrifning förutsätta någon kännedom om
svenska språkets lagar och interpunktion; då
ingendera af de nämda
undervisningsgre-narne kan anses för svår för detta
åldersstadium och då de därjämte visat sig hafva

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0215.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free