- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
274

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17. (956.) 25 april 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

274

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 17

SKO LNYH ETER

Understöd åt
uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn och arbets

hem för sinnesslöa har bt m:t beviljat att
utgå med följande belopp:

åt föreningens för sinnesslöa barns vård i
Stockholm uppfostringsanstalt och arbetshem
6,362 kr. 50 öre, arbetshemmet för kvinnliga
idioter i Stockholm 550 kr., Stockholms läns
idiotanstalt och arbetshem 3,250 kr., den af
föreningen för vård af fallandesjuka
sinnesslöa barn vid Sundbyberg inrättade vård- och
uppfostringsanstalt 500 kr., Uppsala läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn 2,425 kr.,
Uppsala läns arbetshem för sinnesslöa 450 kr.,
Södermanlands läns uppfostringsanstalt för
sinnesslöa barn 2,475 kr., Östergötlands läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa 4,837 kr. 50
öre, Smålands idiothem 5,950 kr.,
uppfostringsanstalten för fallandesjuka sinneslöa barn
»Hoppet» å Vilhelmsro i Jönköpings län 2,125
kr., Blekinge läns uppfostringsanstalt för
sinnesslöa barn 2,225 kr., Kristianstads läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn 4,125 kr.,
Malmöhus läns uppfostringstanstalt för
sinnesslöa barn 4,025 kr., uppfostringsanstalten för
sinnesslöa barn å Stretered invid Göteborg
6,500 kr., hemmet för sinnesslöa i Göteborg
600 kr., Skaraborgs och Älfsborgs läns
uppfostringsanstalter för sinnesslöa å
Johannes-"berg 6,175 kr., Värmlands läns
uppfostringsanstalt för sinnes slöa barn 3,825 kr., Örebro
läns uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn
2,500 kr., Västmanlands läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn 1,000 kr.,
Dalarnes idiothem 2,025 kr. och Gäfleborgs läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn och
arbetshem för sinnesslöa 5,100 kronor.

Statsbidrag för
slöjdundervisningen. Skolråden i Västra Ryds och
Stockholms-Näs församlingar anhöllo hos
länsstyrelsen i Uppsala län att för år 1899
utbekomma statsbidrag för uppehållande af
undervisning i slöjd dels för gossar vid
Västra Ryds församlings folkskola ined 75
kronor, dels för flickor vid samma skola
med 30 kronor, dels ock för flickor vid
Stockholms-Näs församlings folkskola med
30 kronor.

Enär folkskoleinspektören H. E.
Herr-mansson på anförda skäl förklarat sig
förhindrad intyga, att slöjdundervisningen vore
på_ ändamålsenligt sätt anordnad, fann
länsstyrelsen de sökta statsbidragen icke kunna
beviljas, och k. m:t har ej funnit skäl att
i öfverklagade resolutionerna göra ändring.

Ingen höjning af
understödsbeloppet. Förra småskollärarinnan i
Ge-säters församling Katarina Eriksson anhöll
hos direktionen öfver folkskollärarnes
pen-sionsinrättning, att det understöd af 70kr.,
som hon enligt för henne den 20 september
1895 utfärdadt understödsbref åtnjöte från
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt,
måtte med hänsyn till därefter af henne utöf vad
ytterligare tjänstgöring såsom
småskollärarinna varda förhöjdt. Direktionen
förklarade sig på anförda skäl icke kunna bifalla
ansökningen, och k. m:t har den 29 mars
ej funnit skäl att i öfverklagade beslutet
göra ändring.

Afslagen pensionsansökan. K.

m:t har ej funnit skäl bifalla en af aflidne
förre folkskolläraren i Hafverö församling
Erik Vallbergs änka Brita Marta Vallberg
gjord anhållan om pension till henne och
hennes barn från folkskollärarnes änke och
pupillkassa. Direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning anförde nämligen,

att folkskolläraren Vallberg den l juli 1892,
utan att öfvergå till pensionsstat i
folkskollärarnes pensionsinrättning, afgått från
innehafvande folkskolläraretjänst i Hafverö
församling, och att således den delaktighet i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa, han
då ägde, upphört;

att han icke därefter, såvidt uppgif vet
blifvit eller hos direktionen kunnat utrönas,
ånyo såsom ordinarie tillträdt tjänst med
delaktighet i peneionsinrättningen, hvadan han
vid sitt frånfälle varit utan delaktighet i
änke- och pupillkassan;

att då pension därifrån icke tillkomme
efterlefvande till. annan än den, som vid f
rån-fallet varit delägare i kassan, sökanden för
sig och barn icke ägde rätt till pension ur
kassan; och

att ej heller, så vidt direktionen kunnat
finna, någon omständighet vore för handen
af beskaffenhet att böra till förmån för
sökanden föranleda undantag från de i
kassans reglemente stadgade villkor för
åtnjutande af pension från kassan, hvadan
direktionen ansåg sig böra afstyrka bifall till
ansökningen.

Tjänsteårsberäkning. Lärarinnan

vid den med folkskollärarinneseminariet i
Stockholm förenade öfningsskolan Maria
Heloise Bergmark har anhållit, att k. m:t
måtte medgifva, att hon dels vid
uppflytt-ning i högre lönegrad, dels vid beräkning
af pensionsrätt måtte få såsom ordinarie
tjänsteår räkna äfven läsåren 1893-1899
utan hinder däraf att hon under
ifrågavarande år åtnjutit en del af sitt arvode,
eller 800 kronor, i egenskap af
slöjdlärarinna vid seminariet och öfningsskolan samt
endast en del af samnia arvode, eller 700
kronor, i egenskap af lärarinna i bokliga
ämnen vid öfningsskolan.

Då anordningen med sökandens aflöning
delvis genom medel, som utgjort arvode för
lärarinna i slöjd vid seminariet, vidtagits på
grund af medgifvande i kungligt bref, och
då sökanden i behörig ordning hos
pensions-inrättningen anmälts såsom innehafvarinna
af tjänst, sona varit i pensionsinrättningen
delaktig under den tid, hvarom fråga vore,
har direktionen icke ansett sig äga skäl att
draga i tvifvelsmål hennes rätt att i och
for pension från folkskollärarnes
pensions-inrättning räkna sig till godo sin
ifrågavarande tjänstgöring vid seminariets
öfningsskola såsom ordinarie tjänsteår. K. na:t
har ock den 29 sistlidne mars till
ansökningen lämnat bifall.

- Däremot har k. m:t afslagit en af
folkskollärarinnan i Skepthammars
församling Jenny Karolina Lindström gjord
anhållan att få såsom ordinarie tjänsteår
tillgodoräkna sig hela den tid hon under åren
1874 - 80 tjänstgjort såsom extra ordinarie
folkskollärarinna i Gäfle församlings
folkskola. Under den tid, som med
ansökningen af säges, hade nämligen L. uttryckligen
varit anställd såsom extra folkskollärare,
hvadan ett bifall skulle strida emot
föreskriften i § 17 af pensiönsreglementet.

Folkskollärare vetenskapsman.

l »Meddelelser om Grönland», XXIV,
förekommer en af G. Flink, O. B. Böggild och
Chr. Winther författad afhandling, som bär
titeln: »Undersögelser af mineraler fra
Ju-lianehaab, indsamlede af G. Flink 1897».
Största delen af uppsatsen utgöres af
den som mineralog europeiskt namnkunnige
folkskolläraren i Stockholm G. Flinks
redogörelse för de många nya, intressanta
mineral, som han under sin resa å
Grönland 1897 funnit och som sedan blifvit
analyserade. De två öfriga författarne
beskrifva likaledes åtskilliga af hr Flink
funna nya mineral. I de inledningsord
af professor N. V. Ussiog, hvilka föregå
af-handlingen, fällas om hr Flinks förtjänster
som mineralog de amplaste loford, och
resultatet af hans resa betecknas som förvånande
rikt och i vetenskapligt hänseende
betydelsefullt. Också omfattar hr Flinks egen, på
engelska affattade uppsats icke mindre än
34 vid Narsarsuk funna mineral.

Klockareinstitutionen, dess
borttagande eller reformering, har under
senaste tider varit föremål för öfverläggning
på åtskilliga möten med organister och
kantorer i skilda delar af landet.

Så beslöt Skara stifts organist- och
kantorsförening vid rnöte den 10 dennes att i
hufvudsak instämma i det från Växjö stifts
organistförening utgångna, af oss förut
refererade förslaget. En önskan, uttalades,
att staten med två tredjedelar skulle
bidraga till minimilönen, som ej borde sättas
lägre än’ 300 kronor.

Göteborgs stifts organister uttalade sig
på möte i förra veckan för en
genomgripande reform af klockareinstitutionen, som
de dock ej ville vara med om att afskaffa.
I öfrigt vann Växjöcirkuläret mötets
tillslutning, och allmänt erkändes
nödvändigheten af ordnade lönevillkor för organister
och kantorer som ett viktigt medel att höja
den under senare tider på förfall komna
kyrkosången.

Ångermanlands organistförening beslöt vid
möte den .18 dennes i Hernösand att
instämma i cirkuläret och uttalade sig för
bildandet af en änke- och pupillkassa för
organister. Till medlem i den deputation,
som kommer att frambära petition i
ärendet till vederbörande, utsågs
domkyrkoorganisten, direktör Janson i Hernösand. -

»Reduktion af folkskolans
lärokurser.» Pedagogiska sällskapet
härstädes behandlade sistlidna onsdag frågan: »I
hvilken mening kan en reduktion af
folkskolans lärokurser anses önskvärd?»
Enhälligt antogs följande af rektor L. M.
WcBrn föreslagna resolution:

Sällskapet, som protesterar mot tanken på
att något af folkskolans läroämnen skulle
borttagas och att dess lärotid skulle inskränkas,
anser, att vissa af folkskolans kurser böra
förändras i den riktning, att de blifva mindre
omfattande men mera fylliga. Vissa delar af
nu gällande kurser böra afskiljas från den
egentliga folkskolan och förläggas till en
obligatorisk fortsättningsskola.

Till den märkliga diskussion, som föregick
beslutet, återkomma vi i ett följande nummer.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0278.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free