- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
330

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (959.) 16 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

330

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 20

elever vid seminariet i Hernösand l ,800 kr.
och i Umeå 750 kr. samt vid
småskollärare- och lärarinneseminariet i Haparanda
| 3,975 kr.

Resestipendier till folkskollärare
och folkskollärarinnor. K. m:t har

för innevarande år tilldelat nedannämda
lärare och lärarinnor följande belopp af de
till resestipendier särskildt anslagna medlen,
nämligen:

folkskollärarinnan ’Anna Rylander i
Stockholm 500 kr., folkskolläraren K. V. Sundberg
i Stockholm 300 kr., folkskollärarinnan Alma
Persson i Hudiksvall 125 kr., folkskolläraren
Vilh, Svensson i Norrköping 400 kr.,
folkskolläraren K. J. Lindvall i Forsvik 300 kr.,
folkskolläraren Otto Bejbom i Strängnäs 300 kr-,
folkskolläraren J. Göransson i Ål, Kpbg, 125 kr.,
folkskolläraren Frans Berggren i Växjö 200 kr.,
folkskolläraren C. P. Lindskog i Hessleholm
150 kr., folkskolläraren J. A. Bergkvist i Göte
borg 400 kr., folkskolläraren E. A. Rydmark
i Oskarshamn 200 kr., folkskolläraren A. Blom
i Bro, Vrml., 200 kr., folkskolläraren K. L,
Österberg i Häsejö, Vnrl., 500 kr. samt
folkskolläraren O. N. Ljungberg i Visby 300 kr.

Tre af de 14 stipendiaterna hafva förut
innehaft Jultomtens resestipendium,
nämligen Rylander, Bergkvist och Österberg.

Tvist om skolhusbyggnad.
Leksands och Djura församlingar beslöto å
kyrkostämma den 14 oktober 1899 i sammanhang
med i öfrigt vidtagna förändringar af
församlingarnas folkskoleväsende, att
småskolorna i Västannor, Grärde och Ytteråkerö
skulle sammanslås till en småskola på tre
afdelningar med skolhus och lärarebostäder
i Hagen samt att till byggande och
underhåll af skolhus inom församlingarna skulle
årligen under fem års tid uttaxeras 6,000
kronor. Hos domkapitlet i Västerås
anfördes besvär under yrkande:

att, enär beslutet kränkte klagandenas
enskilda rätt och komme att medföra 2,000
kronors ökad kostnad samt skolhus redan
finnes i Västannor och barnen från Västannor
finge längre skolväg än tillförene samt det
icke vore någon fördel hvarken i
pedagogiskt eller hygieniskt hänseende att
sammanföra en mängd barn i samma skola,
Väs-tannors srnåskolehus måtte bibehållas för sitt
ändamål på sin nuvarande plats samt
skolhusbyggnaden i Hagen byggas med endast
två i stället för afsedda tre lärosalar och
bostäder samt att på grund häraf den föreslagna
utdebiteringen antingen måtte minskas med
2,000 kronor eller bibehållas men påföras
skolhusreparationers konto.

Genom utslag den 3 sistlidna januari
förklarade domkapitlet, att enär Leksands och
Djura församlingars kyrkostämma haft full
rätt till skolväsendets ordnande på det sätt
nu blifvit beslutadt och hvarken obilligt ökade
kostnader för kommunen eller oskäligt lång
skolväg af samma, i väsentliga hänseenden
ändamålsenliga och fördelaktiga anordning
blefve en följd, profvade domkapitlet
rättvist att med ogillande af besvären fastställa
det öfverklagade beslutet i hvad det rörde
Västannors och Smedby byalags småskolerote.

K. m:t har den 20 april ej funnit skäl
att i domkapitlets utslag göra ändring.

Examen, som ej gäller för
erhållande af ålderstillägg.
Småskollärarinnan Anna Lundquist aflade den 31

maj 1881 vid det af Malmöhus läns
landsting understödda småskollärarinneseminariet
i Ystad i närvaro af den utaf landstinget
utsedde inspektör för seminariet,
folkskoleinspektören C. D. E. Petrén godkänd
afgångsexamen. Sedan den 3 jan. 1887 har
hon oförvitligt tjänstgjort som
småskollärarinna i Arne församling och åtnjuter i år
för 8 månaders undervisning en kontant lön
af 350 kr. Skolrådet gjorde därför hos
länsstyrelsen i Malmöhus län förfrågan om
det högre statsbidraget kunde utgå f or
hennes aflöning, men länsstyrelsen ansåg sig
sakna anledning att till pröfning upptaga frågan
om bemälda småskollärarinnas kompetens
eller däraf beroende beloppet af det
statsbidrag, som borde för hennes aflönande utgå.
Då den åsikt gjort si^ gällande, att man
ej borde åtnöja sig med vederbörande
folk-skoleinspektöjs uttalande, att statsbidrag till
högre belopp än 166 kr. 67 öre årligen ej
kunde erhållas, begärde skolrådet, att k. m:t
måtte afgöra ifrågavarande tvistefråga.

Enär vid omförmälda af Anna Lundquist
aflagda examen icke närvarit af chefen för
ecklesiastikdepartementet utsedt ombud, och
församlingen alltså icke äger att till hennes
aflönande af allmänna medel utbekomma
högre årligt tillskott än 166 kr. 67 öre, har
k. m:t den 20 april funnit vidare yttrande
i detta ärende icke erfordras.

Läkarebetyget var tillräckligt.

Skolrådet i Svabensverk anhöll hos
länsstyrelsen i Gäfleborgs län att af allmänna
medel utbekomma bidrag till belopp af 100
kronor till aflöning under 60 dagar från den
l augusti till den 30 september 1899 af en
oexaminerad vikarie för ordinarie
folkskolläraren Johannes Sandström, hvilken på
grund af sjukdom varit tjänstledig. Därvid
företeddes läkarebetyg dels af den 13 juni
samma år, innehållande att Sandström vore
urståndsatt att läsa den föreskrifna tiden,
dels ock af den 16 därpå följande november,
innehållande att Sandström på grund af
sjukdom vore oförmögen att vederbörligen
uppehålla sin tjänst, utan att dock för all
framtid hindras att återinträda i
tjänstgöring.

Vid rekvisitionens- granskning i
landskontoret anmärktes, att genom de åberopade
handlingarna icke blifvit behörigen styrkt,
att den ordinarie läraren varit af sjukdom
förhindrad att sköta sin tjänst under hela
den tid, hvarunder han åtnjutit ifrågavarande
ledighet. På grund häraf och då
ofull-ständigheterna i anmärkta hänseendet ej
kunde anses afhjälpta vare sig genom det
först efter uppgifna ledigheten utfärdade
läkareintyget den 16 november 1899 eller
genom hvad i öfrigt blifvit anfördt, afslog
länsstyrelsen ansökningen.

Besvär anfördes af skolrådet hos k. m: t,
som, enär genom omförmälda läkarebetyg
måste anses behörigen styrkt, att
ifrågavarande ordinarie folkskollärares sjukdom
varit af sådan beskaffenhet, att densamma
gjort honom oförmögen att vederbörligen
uppehålla sin tjänst under ifrågakomna tid
utan att dock för all framtid hindra hans
återinträde i tjänstgöring, funnit skäligt att,
med upphäfvande af öfverklagade beslutet,

visa målet åter till länsstyrelsen, som äger
att detsamma ånyo företaga och därmed
vidare lagligen förfara.

Dispensärenden. K. rn:t har
medgifvit, att Anna Cecilia Malmborg, som är
född den 21 januari 1883 och sedan den 17
januari detta år varit elev vid Örebro läns
landstings småskollärarinneseminarium, må
vid nästkommande hösttermins slut undergå
afgångspröfning vid nämda seminarium, utan
hinder däraf, att hon då icke uppnått 18
års ålder.

- Småskollärarinnan Anna Ottilia
Lindvall anhöll hos k. m:t att få utan hinder
däraf, att hon vore öfver 26 år, under
något af åren 1900 eller 1901 vinna inträde
vid något seminarium för bildande af
lärarinnor vid folkskolan. Sedan vederbörande
seminarierektor yttrat, att sökanden enligt
bifogade betyg finge anses hafva ådagalagt
synnerlig duglighet för lärarekallet, och
således kunde enligt § 33 i stadgan för
folkskollärareseminarierna utan särskild
åldersdispens antagas till elev vid seminarium,
har k. m:t funnit den gjorda ansökningen
ej föranleda till något k. m:ts vidare
yttrande.

Statsbidrag för
slöjdundervisningen. Hos länsstyrelsen i Kristianstads
län anhöll skolrådet i N. Akarps
församling om statsbidrag till slöjdundervisning för
gossar i tre skolor med sammanlagdt 225
kronor och skolrådet i Vittsjö församling
om statsbidrag för slöjd vid inalles 6
skolor (2 för gossar och 4 för flickor) om
tillhopa 270 kronor.

Vederbörande folkskoleinspektör anmärkte
emellertid med afseende å den förra
ansökningen, att enligt dagjournalen för Hillarps
slöjdskola de siöjdandes antal varit
fulltaligt endast 6 dagar af undervisningstiden,
och i afseende å den senare, att
slöjdjournalen för gossarnas slöjd i Björstorps skola
utvisade många försummelser, och af styrkte
med hänvisning till journalerna anslag till
flickskolorna i Björstorp och Hårsjö.

Länsstyrelsen vägrade också att utanordna
statsbidrag åt de skolor, angående hvilka
anmärkning gjorts, och k. m:t har ej
funnit skäl att göra ändring i de af skolråden
öfverklagade besluten.

En minnesvård öfver rektor C.

L. Wåhlin aftäcktes i lördags e. m. å
nya kyrkogården i Malmö, Högtidsklädda
skaror hade infunnit sig, och märktes bl. a.
läroverkets f. d. inspektor prosten Olin,
stadens öfriga prästerskap och en mängd
präster från andra delar af stiftet,
studentkårens ordförande, ledamöter af
stadsfullmäktige samt andra stater och kårer, af
folkskolans lärarepersonal, forna lärjungar till
den hädangångne, o. s. v. Läroverkets rektor,
lärare och ungdom hade infunnit sig under
nationens fana.

Skolungdomen sjöng »Låt dina portar
upp», och biskop Billing besteg talarestolen
samt skildrade i kraftiga ord den gamle
rektorns lifsgärning, hans ovanskliga
förtjänster om svenska folkskolan, hans säll-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0334.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free