- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
331

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (959.) 16 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRARETIDNING.

331

$ynta begåfning som kristendomslärare,
allvar och nit som rektor, hans gudfruktiga
manlighet och hans sant kristliga karaktär.
Därpå bjöd han täckelset falla, ungdomen
sjöng: »Stilla skuggor» och sedan
framträdde redaktör Karl Wåhlin och uttalade
de närmaste frändernas tack för den heder,
som visats hans hänsofne faders minne,
både till dem, som först framkommit med
tanken om minnesvården, till dem, som
tecknat bidrag, dem, som närvaro vid
aftäck-ningen, och särskildt till biskop Billing.

Vården, som är 3 meter hög, är af
huggen granit och hållen i forngrekisk stil.
Framsidan prydes af en porträttmedaljong i
brons af den hädangångne skolmannen, hvars
drag, mästerligt återgifna af professor
Lindberg, vid aftäckningen synnerligen väl
framträdde i det vackra vårsolskenet.

Folkskollärare hedersdoktor. Den

31 dennes skall Uppsala universitet fira
300-årsminnet af den första
filosofie-doktors-promotion, som där ägde rum. Filosofiska
fakulteten har af gammalt rätt att till
hedersdoktorer kalla män, för hvilkas lärda,
konstnärliga eller medborgerliga förtjänster
fakulteten önskar betyga sin aktning.

En af dem, som fakulteten beslutat hedra
med denna utmärkelse, är folkskolläraren
Gustaf Flink i Stockholm. Såsom vi förut
vid flera tillfällen omnämt, har han gjort
sig ett berömdt namn som mineralog och
kristallograf.

Vid Vetenskapsakademiens möte i förra
veckan refererade professor Nordenskiöld
några af hr Flink 1897 å Grönland funna
nya mineral.

Feriehem å landsbygden söker

styrelsen för Östermalms arbetsstuga för
barn förvärfva åt sina små skyddslingar
och ’ har för detta ändamål offentliggjort
ett upprop till fäder och mödrar i Sveriges
landthem.

I detta upprop erinras om de många sätt,
på hvilka välgörenheten söker komma de
fattiga barnen till hjälp under vintern, men
huruledes dessa få stanna kvar i grändernas
och gårdarnas kvalm sommartiden, när andra
fara ut på sommarnöjen och badresor, samt
hur godt det skulle göra dem att på några
veckor bli utplanterade på sommarbete i
en bondgård. Det påpekas också, hurusom
i Danmark landtbefolkningen sedan lång
tid tillbaka beredt de fattiga stadsbarnen
ett tillfälle att hämta krafter genom en
kortare vistelse ute på den friska
landsbygden. Så utsändes år 1898 från
Köpenhamn 15,000 feriebarn. Sedan allmogen
med egna ögon sett huru bleka och tärda
de små stadsbarnen äro, sätta de en ära i
att omhulda dem efter bästa förmåga. De
bästa resultat hafva visat sig: ofta nog hafva
gossar efter konfirmationen vändt tillbaka till
feriehemmet och tagit tjänst där.

Uppropet slutar med en hemställan till
svenska landthem, som kunna och vilja
un-jder stundande sommar som gäster mottaga
någon af arbetsstugans 100 skyddslingar,
gossar och flickor i åldern 7-12 år, att de
ville ju förr dess hellre skriftligen meddela sig l
med någon af de kvinnor, som underteck- l

nät uppropet. Bland dessa märkes
folkskollärarinnan Anna Rylander.

Om Skara stifts 43:e
folkskolläraremöte den 9-1] augusti 1899 har
berättelse från trycket utgifvits af mötets
sekreterare, hr O. Bogren i Hössna.

Berättelsen redogör i korthet för
förhandlingarna och diskussionerna vid detta af
öfver 1,200 personer besökta skolmöte samt
återgifver fullständigt alla föredrag, som vid
mötet höllos. Dessutom skildras
konserterna i domkyrkan och å möteslokalen,
sam-kvämet i botaniska trädgården med Ida
Grankvists versifierade tal samt utflykten till
Kinnekulle.

Häftet utdelas’ gratis till mötesdeltagare,
tack vare de af provinsens båda landsting
lämnade anslag.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till läraretjänsten vid
Fagersta folkskola, Tor saker, Gflb.: 1) V.
Holmgren i Torsåker, 2) J. Lizelius i Vendel, 3)
vik. på platsen G. Lindberg.

VÄLDE. Till lärare vid Velandersborgs
folkskola samt klockare och organist i
Björn-lunda, Södm.: J. Johansson i Riala, Sthm.
(7 sökande.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Utö, Sthm: G. T. Eriksson i Åker (enhälligt).

- Till brukspredikant och lärare vid
Brefvens bruks folkskola, Asker, Öreb.: pastor
Hagström i Eskilstuna.

- Till folkskollärare i Staf ginge, Hall.: vik.
därstädes Anders Ljung.

- Till folkskollärare i Åsheda, Kron.: O.
G. Gustafsson (ensam sökande).

- Till folkskollärare i Torpa, Östg.: vik.
därstädes H. S. A. Arpö.

- Till lärare vid Varmsätra folkskola,
Norrby, Vstm.: vik. därstädes K. A. Norén
(enhälligt).

- Till lärarinna vid Ljungsboda folkskola,
Öster Åker, Sthm: Ester Pontén i Hudiksvall.

- Till e. o. folkskollärare i Hernösand: E.
Eriksson i Refsund.

- Till vik. folkskollärare i Ystad: Nils
Lindqvist i Lilla Harrie.

- Till vik folkskollärare i Urshult, Kron.:
S. E. Petersson i Söderköping.

- Till vik. folkskollärarinna i Hernösand:
Anna Johansson (dotter till biskop Johansson).

- Till vik. småskollärarinna i Norrbyr,
Vstm.: Hulda Eriksson i Stockholm.

En kurs i kvinnlig husslöjd för
lärarinnor anordnas af hushållningssällskapet
instundande sommar i Hedemora och skall
förestås af fru Agnes Hjort.

- Rektorsbefattningen vid det nya
folk-skollärarinneseminariet i Landskrona sökes
hos Lunds domkapitel inom 30 dagar efter
den 11 dennes. Platsen tillträdes den l juli.

- Lån för skolhusbyggnad har k. m:t
tilllåtit Sandseryds församling, Jönk., upptaga
om 8,000 kronor, och Vassända-Naglum,
Älfsb., å 70,000 kronor.

- Ett extra nådar har k. m:t beviljat
klockaren i Väst er stads och Östraby
församlingar, Mim., P. P. Ermans efterlämnade änka,
född Hammargren, vid klockarebeställningen
i nämda församlingar.

- I efterlämnadt testamente har f. d.
skolläraren J. Bengtsson till Lunds stad donerat
en där belägen fastighet att hyresfritt
upplåtas till bostäder åt fattiga personer, som icke
äro separatister.

- Öfv er sånglär aren N. Fr. Lindh vid
Karlstads folkskolor har förordnats till
vikarierande domkyrkoorganist i Karlstad under
den tid direktör C. V. Rendahl åtnjuter
tjänstledighet för sjukdom.

- Lappfolkskollärarne i Arjeploug,
Jockmock, Jukkasjärvi och Gellivare hafva af k.
m:t tillerkänts från och med innevarande år
ett ålderstillägg å 100 kronor att utgå efter
fem års tjänstgöring.

- En konsert af folkskolebarn gafs i
söndags i Eskilstuna under ledning af
folkskolläraren Virén och inbragte 200 kronor.
Beloppet skall användas till Skolresor för
barnen under sommaren.

- Fyra nya skolhusbyggnader, däraf två
för kombinerad folk- och småskola, beslöt
Ifvetofta församling, Krist., å stämma i förra
veckan att bygga. Sammanlagda kostnaderna
beräknas till 23,000 kronor.

- En skolhistorisk minnesteckning från
1860-talet eller den nyinrättade
folkskoleinspektionen var titeln på ett föredrag, som
folkskolläraren G. V. Ekelund i Falun höll
vid Falu stads skolförenings
månadssammanträde den 10 dennes.

- En planteringsdag hade barnen i
Brant-brinks skola i Botkyrka sistlidna vecka, då
det bereddes dem tillfälle att å aktiebolaget
Separators egendom Hamra under ledning af
krono jägare och sin lärare deltaga i plantering
af flere tusen lärk-, gran- och tallplantor samt
frösådd.

- En kostnadsfri kurs i trädgårdsskötsel
för tjänstgörande folkskollärare och
folkskollärarinnor inom Uppsala län anordnas af
Uppsala trädgårdssällskap under sista hälften
af juli månad. Ansökningar insändas före
15 juni såsom närmare framgår af annonsen
i dagens nummer.

- En sexårig gosse arbetade som
fabriksarbetare vid Annebergs tändsticksfabrik i
Småland enligt den af förste
provinsialläkaren i Jönköpings län afgifna
ämbetsberät-telse för förlidet år. I samma berättelse heter
det, att det syntes som om ganska många af
de minderåriga arbetarne voro under 12 år.

- Reseunderstöd åt de medlemmar af
Kristianstads folkskollärarekår, hvilka ämna
bevista åttonde nordiska skolmötet i Kristiania
denna sommar, ämnar stadens skolråd begära
af kyrkostämman. Beloppen föreslås till 50
kr. för gift lärare och 30 kr. för hvar och en
af de öfriga.

- Vid biskopsvisitation i Grödinge
församling i lördags och söndags uttalade
biskop Ullman sin stora belåtenhet med
folkskoleväsendets goda tillstånd och uppmanade
församlingsborna att på allt möjligt sätt
understödja lärarekåren i dess outtröttliga
sträfvanden i upplysningens tjänst.

- Medaljen i silfver af åttonde storleken
med inskrift »för medborgerlig förtjänst> har
k. m:t tilldelat klockaren i Raus och Vällufs
församlingar, Mim., Jöns Landby samt
klockaren och organisten i Morups församling,
Hall., A. Vetterman, för deras under långvarig
tjänstetid ådagalagda berömliga förhållande.

- På sin namnsdag den 28 april
uppvaktades folkskolläraren Ture Noring i Edsele
af ett tjugotal ungdomar, hufvudsakligen ur
församlingens skytteförening, hvilka på
natten i all tysthet å skolgården upprest en
flaggstång och nu till hr N. öfverlämnade en
penningssumma afsedd för inköp af någon
lämplig namnsdagsgåfva.

- Sin sista examen förrättade den 7
dennes den 63-årige läraren Erik Olsson uti
Lindesnäs folkskola, Nås, Kpbg, efter att i
47 års tid hafva troget och nitiskt skött sitt
kall och förvärfvat sig allmän aktning och
tillgifvenhet. Åt dessa känslor gaf ock prosten
Granberg uttryck i ett hjärtligt tal efter
examens ’slut, hvarjämte till den åldrige läraren
som minnesgåfva öfverlämnades en gungstol
med matta.

- Om Ellinge skolhus, Mim., uppkom en
tvist, som enligt hvad vi förut omnämt så

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0335.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free