- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
342

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (960.) 23 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

342

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 21

Tobaksbruket bland
minderåriga.

Med anledning däraf, att man såväl
inom lärarekåren som inom andra
kretsar, till och med i riksförsamlingen,
väckt förslag om vidtagande af
åtgärder för hämmande af tobakens
begagnande bland ungdomen, fann
centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening sig manad att under
år 1899 till kretsföreningarnas
behandling utsända frågan om åtgärder för
hämmandet af tobaksbruket bland
minderåriga.

I enlighet med den önskan, som
framställts af ett flertal kretsföreningar,
har centralstyrelsen nyligen ingått till
k. m:t med en anhållan om utfärdande
af ett cirkulär, som i skolorna
anbefaller undervisning om tobakens natur
och hälsofarliga verkningar. Ett sådant
påbud torde kunna tillerkännas
berättigande och blifva till gagn, icke blott
därigenom att det direkt framhåller
sådan undervisning sorn en af behofvet
framkallad skyldighet, utan också
därigenom, att det gent emot den allmänna
meningen, som ännu torde vara
vacklande härvidlag, kan gifva stöd åt
lärarens upplysningar om och beifrande af
tobakens användande bland
minderåriga.

Den till k. m:t ingifna petitionen i
ärendet är af följande lydelse:

Till Konungen.

Ett hos en ej ringa del af den
uppväxande manliga ungdomen förekommande
oskick är bruket af tobak. Enligt flere
framstående läkares uttalanden medför detta
bruk synnerligen menliga inverkningar på
den outvecklade organismens ädlare delar
samt åstadkommer högst betänkliga
rubbningar af kroppens viktigare funktioner,
hvarjämte förmågan af andligt arbete
därigenom i väsentlig grad minskas. Äfven
lärarne hafva ofta tillfälle att iakttaga,
hurusom nämda bruk genom sina följder är
ägnadt att utgöra ett starkt framträdande
hinder för det uppfostringsarbete, som af
skolan skall utföras. Därjämte har den
dagliga erfarenheten länge för hvar och en
kunnat gifva vid handen, att bruket af det
ifrågavarande njutningsmedlet synnerligen lätt
föranleder bruket af andra ännu farligare
sådana, t. ex. rusgifvande drycker.

Åtgärder mot minderårigas tobaksbruk
måste därför af flera skäl anses vara af
behofvet påkallade. Bland folkskolans lärare
har ock uppmärksamheten länge varit riktad
härpå, och öfverläggningar hafva vid flera
tillfällen förts i syfte att utfinna lämpliga
sätt och medel för bekämpandet af det
nämda oskicket.

Så t. ex. förekom frågan härom till
behandling vid äet senaste allmänna svenska
folkskolläraremötet, som hölls i Norrköping år 1898,
samt föranledde uttalandet af det önskemål, att
lärare, skolråd och lagstiftare måtte med alla

till buds stående medel motarbeta det
ifrågavarande onda.

Under år 1899 var frågan om
tobaksbruket bland minderåriga föremål för
behandling inom Sveriges allmänna
folkskollärareförenings omkring två hundra särskilda
kretsföreningar. Med lifligt intresse uttalade
sig dessa i ärendet, och ehuru deras
uttalanden synas gifva vid handen, att det i
allmänhet endast vqre i åtskilliga stads- och
fabrikssamhällen, som berörda missbruk nått
någon större omfattning, kan denna
omständighet ingalunda utgöra något skäl emot att
med kraft bekämpa ett oskick, som icke
alls borde förekomma.

Beträffande frågan om hvilka åtgärder,
som borde vidtagas för hämmandet af
tobaksbruket blaod minderåriga, voro meningarna
inom kretsföreningarna i flera afseenden
delade. Under det somliga uttalade
önskvärdheten af att lagbestämmelser blefve utfärdade
om förbud mot att till minderåriga sälja
eller utlämna tobak, ansågo andra, att, enär
ett sådant förbud näppeligen kunde
upprätthållas, det i stället vore lämpligast, att i
folkskolestadgan eller i skolreglementena
inrycktes förbud för lärjungarne att inom
skolans område eller å offentliga platser
använda tobak. Ett afsevärdt antal
kretsföreningar ansågo emellertid åtgärder af nu
näp>éä slag obehöfliga eller mindre lämpliga.
Det stora flertalet syntes anse lämpligast,
att man hufvudsakligen genom undervisning
om tobakens natur och skadliga verkningar
sökte bekämpa tobaksbruket.

I afseende på den särskilda undervisning,
hvarigenom man hoppas kunna motverka och
hämma tobakens användande af de
minderåriga, uttalade flertalet kretsföreningar
önskvärdheten däraf, att Eders k. m:t måtte
uppmuntra och stödja ett sådant
undervisningsarbete, och, på det att dylik
undervisning måtte komma att meddelas i alla
skolor, ansågs det särskildt önskligt, att

- såsom redan skett beträffande de
rus-gifvande dryckerna - ett kungligt cirkulär
blefve utfärdadt med föreskrift cm
undervisning rörande tobakens natur och
verkningar.

Då åtgärders vidtagande rörande här
orn-handlade ärende måste anses vara af stor
betydelse för det uppväxande släktets sunda
och lifskraftiga utveckling i såväl fysiskt
som intellektuellt och moraliskt hänseende,
och då de faror och frestelser, för hvilka
ungdomen genom tobaksbruket är utsatt,
snarare synas tilltaga än aftaga, anse
undertecknade - medlemmar af Sveriges
allmänna folkskollärareförenings centralstyrelse

- att uppmärksamheten borde så allmänt
som möjligt riktas på det ifrågavarande
hindret för uppfostringsafbetet, och att det
nämda oskicket borde på verksamt sätt och
med tillgängliga medel bekämpas.
Utfärdandet af ett kungligt cirkulär skulle, enligt
vår mening, helt säkert afsevärdt bidraga
.till syftemålets vinnande.

På grund af hvad här anförts och i
förlitande på Eders k. m:ts benägenhet att
genom en dylik föreskrift erinra om behofvet
af upplysnings spridande i berörda syfte
samt lämna stöd åt lärarnes arbete för
ungdomens sunda utveckling.drista vi å Sveriges

allmänna folkskollärareförenings vägnar
härmed i underdånighet anhålla,

att Eders k. m:t täcktes i nåder
utfärda ett cirkulär med föreskrift, att i
rikets undervisningsanstalter skall vid
lämpliga tillfällen meddelas en enkel
undervisning rörande tobakens natur och
skadliga verkningar särskildt på» minderåriga.

Underdånigst
Å Sveriges allmänna folkskollärareförenings

vägnar

Dess centralstyrelse:
(Namnunderskrifter.)

Stockholm den 14 april 1900.

»Ett allt olidligare
folkskoletvång.»

Vårt gamla bekanta »Göteborgs
Aftonblad» har sedan någon tid tillbaka icke
varit sig likt. Det har nämligen ej med
samma kläm som tillförene dundrat mot
det odrägliga »folkskoletyranniet», och
vi ha på grund häraf varit nära
ätt-tro, att det icke längre hyste samma
sinnelag gent ernot folkskolan, som
hittills varit för detsamma så utmärkande.

Men vi ha misstagit oss. Göteborgs
Aftonblad har visserligen skiftat
redaktör, men det äger tydligen fortfarande
förmånen att räkna författaren »Junius»,
agrarpedagogikens stora orakel, bland
sina medarbetare. Ty utan tvifvel är
det ur hans kända penna, som de
betraktelser flutit, hvilka varit synliga i
dess nummer för d^n 10 dennes under
rubriken »Någonting, som icke hör dit».

Hvad »som icke hör dit» är -
enligt det ärade bladets mening -
upp-fostringssynpunkten, och det spörsmål,
hvartill den »icke hör», är det om
barnens användande i industriens tjänst.
Det spörsmålet säges nämligen vara ett
uteslutande sanitärt, och författarenär
synnerligen förgrymmad på de
riksdagsmotionärer, hvilka genom sitt förslag
om fortsatt undervisning lyckats »koppla
folkskoleintressena samman med en
nödig hygienisk lagstiftning, dit de icke
höra», och som därmed sökt »böja det
svenska folket under ett allt
vidsträcktare och allt olidligare folkskoletvång».

I nu gällande författning finnes
visserligen en föreskrift om fortsatt
undervisning, hvilken är af långt större
räckvidd än den motionärerna vid årets
riksdag till sist rned knapp nöd
lyckades utverka. Författaren medger, att
en dylik föreskrift existerar. Men detta,
menar han, gör ej den nya
bestämmelsen mindre olidlig, ty med den ökade
kontroll och inspektion, som i samband
med den nya lagen är afsedd att äga
rum, blir saken, hvad den förut
knappast varit - en verklighet!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0346.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free