- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
348

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (960.) 23 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

348

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 21

terare nyvaldes F. Vessberg i Häröd och till
vice sekreterare K. Lindberg i Hisingstad.

- Folkhögskolan i Boden afslöt den 15
dennes sin vinterkurs, som räknat 36 elever,
15 i manliga, 15 i kvinnliga afdelningen och
6 i landtmannaskolan. D:r Englund
hemför-lofvade eleverna. I sin redogörelse framhöll
föreståndaren Y. Melander sam skolans
företräde inom folkhögskolans område.

- En utflykt till Köpenhamn gjorde ett
fyrtiotal barn från Malmö folkskolor den 12
dennes under öfverinseende af två lärare.
De besökte under dagens lopp flera
sevärdheter och erhöllo därvid t. ex. i Zoologisk
Have nedsatta inträdesafgifter. Hela resan
gick till l kr. 60 öre för hvarje barn utom
matsäck.

- »Torrsimning», d. v. s. öfningar på det
torra i simkonstens rörelser, är något, som
direktör O. Köhler för närvarande håller på
att inöfva vid Stockholms folkskolor. En del
orienterande lektioner ha gifvits, hvilka af
skolornas såväl lärare som lärjungar
omfattats med stort intresse, och hr Köhler väntar
sig ett godt resultat af dessa öfningar.

- Afslutning ägde den 15 dennes rum å
Södermanlands oläns folkhögskola och
landtman nas kola i Åsa. Eleverna hade varit 23,
af hvilka dock flera på grund af sjukdom
eller andra tvingande skäl bevistat
undervisningen ganska ojämt. Föredrag hölls af
andre läraren kand. C. Schöldström öfver
ämnet: >Huru vi fått vårt metermått».

- Sitt instämmande och sin sympati
beslöt Ronnebykretsen vid möte den 18 dennes
uttala för den framställning, som
centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening ingifvit rörande den nya normalplanen
till de af chefen för ecklesiastikdepartementet
utsedda kommitterade för utredning af vissa
frågor rörande folkskoleväsendet.

- En utställning af undervisningsmateriel
anordnas i samband med 16:e allmänna mötet
af svenska läroverkslärare den 15-18 juni i
Stockholm. De, som vilja insända lämpliga
föremål, torde därom göra anmälan senast
den l juni. Fri återfrakt från mötesplatsen
är medgifven för utställningsföremål å statens
järnvägar samt af flera- enskilda
järnvägsstyrelser.

- Upphäfdt är af länsstyrelsen i
Värmlands län det af Skillingsmarks församling
fattade beslut att å hemmanet Hångstad
inköpa ett område till plats för skolhus. Några
personer öfverklagade beslutet och sedan
församlingens icke klagande medlemmar till alla
delar instämt i besvären, blef beslutet
upphäfdt och ärendet återförvisadt till
kyrkostämman för ny behandling.

- Folkskolan och skyttesaken var ämnet
för en öfverläggning i Göteborgs skolförening
den 19 dennes. Uti meningsbytet, som på
uppdrag af föreningen inleddes af löjtnant
Osvald Kuylenstierna, framhölls
skjutöfningar-nas betydelse med hänsyn såväl till försvaret
som till ungdomens uppfostran. Föreningen
beslöt att ingå till allmänna
folkskolestyrelsen med framställning i ärendet.

- Löneförhöjning var begärd af
lärarepersonalen i Kolbäck för detta är. Skolrådet
yrkade afslag på lärarnes begäran, enär de
erhålla räntan af en donation samt förra året
fingo ett andra och med nästa år få ett tredje
ålderstillägg. Däremot föreslogs en höjning
af lärarinnornas lön med begärda 10 proc.
eller för fyra lärarinnor från 400 till 440 samt
för två från 300 till 330. Kyrkostämman
beslöt i enlighet med skolrådets hemställan.

- En svensk-dansk sommarfest kommer
på inbjudan af Hvilans elevförbund att
anordnas å folkhögskolan Hvilan annandag pingst
och i Bökebergs skog dagen därpå. Danskarne
möta i Lund, bevista gudstjänsten i
domkyrkan och resa på e. m. till Hvilan. Föredrag
af framstående skandinaviska talare väntas,
gamla danska folkvisor sjungas af danske
skådespelaren Jerndorff, o. s. v. Ett stort
antal folk från skånska landsbygden och
städerna väntes.

- Västernorrlands läns folkhögskola i
Ålsta afslöt sin 27:é vinterkurs den 12 dennes
under stor tillströmning af åhörare. Af
slut-ningstalet hölls af föreståndaren Carlén, som
framförde ett tack till alla dem, som verkat
för åstadkommande af skolans nya hus, dem,
som hållit föredrag eller på~ annat sätt
befrämjat skolans arbete. Han ägnade ock några
minnesord åt aflidne fil. d:r Vikström, den
egentlige stiftaren af denna skola.

- Bifallen är af k. m:t en af
pastorsadjunkten i Tjällmo församling F. M. Allard
gjord anhållan, att han, som under
höstterminen 1899 som vikarie förestått en
adjunktsbefattning vid folkskollärarinneseminariet i
Kalmar, måtte utan hinder däraf, att han icke
aflagt de för behörighet till
adjunktsbefattning vid seminarierna stadgade prof, erhålla
rätt till prästerlig tjänsteårsberäkning för den
tid han som vikarierande adjunkt tjänstgjort
vid seminariet i Kalmar.

- Föreståndarebefattningen vid Uppsala
läns folkhög- och landtmannaskolor sökes af
tillförordnade föreståndaren fil. kand. D. M.
Blomqvist, fil. d:r J. Helander, läraren vid
Värmlands läns folkhögskola, fil. lic. K.
Kjellmark, andre läraren vid Blekinge läns
folkhögskola, agronomen A. Bolin, läraren vid
Tärna folkhögskola F. Änder, läraren vid
Manhems skola fil. kand. G. Isberg,
agronomen G. Thomsens och läraren vid
Södermanlands läns folkhögskola G. Pehrsson.

- Utan afseende har k. m:t lämnat en af
arbetarne A. Andrén och P. Dahlberg, båda
i Pilbo, gjord anhållan, att sedan Tierps
församling beslutat uppförandet af ett skolhus
vid Elingbo, hvilket beslut blifvit af
domkapitlet i Uppsala och länsstyrelsen i
Uppsala län fastställdt och sedermera icke i
vederbörlig ordning öfverklagadt, men enligt
deras förmenande Pilbo vore den för
ifrågavarande skolhus lämpligaste platsen, detsamma
måtte dit förläggas.

- Ett extra Pensionsbref öfverlämnade
patronus för Mörkö församling, grefve Fredrik
Bonde, den l maj till folkskolläraren,
organisten och klockaren I. M. A. Isacsson, som
efter 30 års ordinarie verksamhet nu drog sig
tillbaka till privatlifvets lugn. I detta
pensions-bref uttalar patronus sin varma erkänsla för
den afgående lärarens nit och skicklighet, och
utfäster sig grefve Bonde att, så länge han
lefver, till Isacsson den l maj hvarje år utbetala
i pension 150 kronor.

- En ny folkskola med svenska som
undervisningsspråk skall, så snart ske kan,
anordnas i Svappavaara by i Juckasjärvi
församling. Till denna skola skall af allmänna
medel utgå årligen 900 kr,, däraf 700 till
lärarens aflöning och 200 till lokalhyra samt för
en gång 300 kr. till anskaffande af
skolmöb-ler och undervisningsmateriel. Församlingen
håller läraren tillhända planteringsland, bränsle
och kofoder samt erlägger pensionsafgift för
honom.

- Till särskild expeditionslokal för
folkskolorna i Helsingborg hade skolrådet af
kyrkostämman begärt ett anslag af 400 kr.
till lokalhyra och 200 kr. till rummens
uppvärmning och städning. Vid kyrkostämman
framhölls, att i de stora skolhusen borde väl
finnas rum för expeditionen samt att anslaget
till uppvärmning och städning vore för högt
tilltaget. Å andra sidan påpekades, att en
centralt belägen, lätt tillgänglig expedition,
där man också kunde inrymma ett tidsenligt
och fullständigt folkskolearkiv, vore behöflig
både för allmänhetens och lärarepersonalens
skull. Stämman biföll skolrådets förslag.

- Ingen lärarinna kunde anskaffas till
den inom Bräcke församlings norra område
anordnade flyttande småskolan, hvadan dess
verksamhet måste under 1899 inställas.
Skolrådet anhöll hos k. m:t att, ehuru på grund af
berörda omständighet församlingen icke ägde
laglig rätt att behålla det för aflönande af
lärarinna vid omförmälda skola under 1899 från
länsstyrelsen i Jämtlands län redan utbekomna
lönetillskott, k. m:t dock täcktes förklara den

berättigad att af det utanordnade
lönetillsko"t-tet behålla hvad som belöpte på den tid,
under hvilken undervisning vid. t§kolan
meddelats; och har k* rmt bifallit ifrågavarande
ansökning.

- - Om åtgärder från folkskolans sida med
afseende å skogsplantering var ett af de
ämnen, som vid Mönsteråskretsens
sammanträde den 12 dennes voro under debatt.
Nästan enstämmigt framhölls önskvärdheten af
att folkskolans barn genom
hushållningssällskapets föranstaltande sattes i tillfälle att
en eller annan dag på året under lämplig
ledning få sysselsätta sig med
skogsplantering å härför tjänliga, inom orten
förekommande kalhuggna utmärker, och skulle
skrifvelse härom jämte protokollsutdrag
öfverlämnas till såväl landsförsamlingens som
köpingens särskilda skolråd samt till
hushållningssällskapets därvarande underafdelning.

- Om löneförmånerna åt kantor fattade
Gammalstorps församling beslut å stämma
sistlidet år. Besvär anfördes hos
länsstyrelsen i Blekinge län, som den 4 januari detta
år förklarade, att då det ej visats, att
öfverklagade kyrkostämmobeslutet kränkte
klagandenas enskilda rätt eller hvilade på orättvis
grund eller icke i laga ordning tillkommit
eller stode i strid med allmän lag eller
författning eller annorledes öfverskrede deras
befogenhet, som beslutet fattat, funne
länsstyrelsen besvären ej föranleda ändring i
samma beslut. Kammarkollegium har den
3 dennes ej heller funnit skäl att göra
ändring i länsstyrelsens beslut.

- Pedagogiskt bibliotek får Höganäs
lärarekår från och med nästa termins början,
tack vare det intresse, kyrkoherde Mauritzson
visat för detsammas tillkomst, i det han hos
kapten Nordenfelt för ändamålet utverkat ett
årligt anslag af 75 kr. från stenkolsverket.
Lärareföreningen beslöt vid senaste
sammanträdet att af sin kassa för nämda ändamål
årligen tillskjuta 25 kr., och tillsattes på
samma gång en kommitté för att utarbeta stadgar
och förslag till första bokinköp. Biblioteket
kommer att inrymmas i nuvarande
socken-biblioteksrummet i stora folkskolan för
gossar, hvilket rum nu, då sockenbiblioteket
flyttas till folkets hus, blir ledigt och är stort
nog att af lärarekåren äfven användas till
läsrum.

- Silfverbröllop firades den 14 dennes i
Häckeberga skola, Mim., af folkskolläraren
P. Ekström och hans maka i kretsen af släkt
och vänner. Under dagens lopp mottog
silf-verbrudparet en mängd lyckönskningstelegram
samt många dyrbara presenter, af hvilka må
nämnas en prydlig kaffeservis, tillkommen
genom subskription inom vänkretsen. Under
middagen, som af åts i den festligt prydda
skolsalen, tolkade prosten Strömer i ett
hög-stämdt tal dagens betydelse och uttalade
hjärtliga välgångsönskningar. Vid samma
tillfälle öfverlämnade Häckeberga skolrote genom
skolrådets vice ordförande åt
silfverbrud-guinmen ett guldur med kedja som ett
ut-tryckl af tacksamhet för 25-årigt troget och
godt skolarbete.

- »Kan vårt nuvarande examensväsen
anses lämpligt?» lydde en fråga, som
Rönnebergs och S. Luggude lärarinneförening
debatterade vid möte den 12 dennes i Herslöf.
Mötet antog efter ett lifligt meningsutbyte
följande resolution: »Mötet anser, att det
nuvarande examensväsendet är olämpligt och
borde förändras så, att skolråden genom
skol-stadgan åläggas att, i synnerhet under sista
veckan af läsåret, besöka skolorna för att
åhöra den dagliga undervisningen och
särskildt aktgifva på de barn, hvilka af
lärarinnan förordats till uppflyttning i högre klass,
samt att dessa uppflyttningar kungöras af
skolrådets ordförande på en för alla
distriktets skolor gemensam högtidlig afslutning.
Men så länge det nuvarande
examensväsendet existerar, anser mötet, att lärarinnan bör
dagen före examen erhålla examensuppgifter.»

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0352.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free