- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
415

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 25. (964.) 20 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 25

SVENSK LÄRARETIDNING.

415

är skada, att utgifvandet ej kunnat
fördröjas ytterligare några veckor. Inom
kort kunna nemligen väntas viktiga nya
författningar rörande såväl
folkskollärare- som småskollärarepersonalens löper,
statsbidrag m. m. äfvensom angående
slöjdundervisningen. Det blir
alltså nödvändigt att genast utgifva ett
supplement till den nya upplagan.

Både som fader och
skolrådsordförande

kunde domprosten Henning i Växjö
vid terminsafslutningen den 15 dennes
gifva folkskolan ett vackert betyg.
Sedan han till skolans lärarekår framfört
ett varmt tack för dess osparda flit
och möda, tillade han nämligen, att
han själf hade ett barn i folkskolan,
hvadan ban kunde tala till lärarekåren
både som fader och skolrådets
ordförande. Det vore honom innerligt kärt
att kumia särskildt vitsorda den goda
andan i skolan. Han hade aldrig
förmärkt, att hans barn kommit hem från
skolan med några som helst dåliga
intryck,

Pedagogiskt omöjliga och orimliga

äro, enligt hvad vid svenska allmänna
läraremötet sistlidna måndag starkt
framhölls, de nuvarande
inträdesfordringarna i kristendom vid allmänna
läroverken. Som bekant äro
emellertid dessa fordringar precist desamma
som på motsvarande åldersstadium i
folkskolan. Och örn nämda fordringar
äro för den 9-årige läroverksalumnen
omöjliga, ja, såsom en talare uttryckte
sig, absurda, så äro de väl icke mindre
omöjliga, orimliga och absurda för den
9-årige folkskolelärjungen. Vi hoppas
alltså, att pastor Mazer, rektor Åmark
m. fl. skola kraftigt understödja
folkskollärarnes sträfvan att få
normalplanens kurser i kristendom och
särskildt i katekes ändrade.

S KOLNYHETER

Läroverkslärarnes organisation.

Svenska läraresällskapet, bestående af
omkring 300 lärare vid läroverken och
seminarierna, hade i fredags afton ordinarie
sammanträde härstädes under
ordförandeskap af rektor Gr. Sjöberg. Endast ett
20-tal medlemmar hade infunnit sig. Till
styrelsemedlemmar valdes:

rektor G. Sjöberg, f. d. adjunkten O. A.
Stridsberg ocb fil. lic. V. Enblom i Stockholm,
lektor M. Dalsjö i Kristianstad, rektor J. P.
Lagergren i Jönköping, rektor A. Dahlman
i Karlstad samt rektor K. H. Jacobsson i
Hernösand, med lektor F. Anderson i
Halmstad^ rektor J. Juhlin i Skara och v. lektor
A. Åström i Stockholm som suppleanter.
Kevisorer blefvo d:r N. Lagerstedt,
tecknings-läraren J. P. Ekström och rektor L. Lindroth
med lektor A. Björkman, adjunkten P. J.
Vallqvist och d:r K. Fåhraeus som
suppleanter.

Därpå behandlades preliminärt ett af
styrelsen framlagdt förslag till uttalande med
afseende på lärarnes ekonomiska ställning.
Efter ett långvarigt meningsutbyte beslöto de
närvarande att ansluta sig till förslaget,
hvilket efter ny behandling af styrelsen
kommer att underställas landets olika
lärareföreningar. Förslaget är af följande
lydelse:

a) lönen i första lönegraden bestämmes till
3,000 kr. för adjunkter och kolleger, 4,000 för
lektorer (i båda fallen tjänstgöringspengar
inberäknade);

b) under denna förutsättning kan
lönegradernas antal minskas till fyra;

c) öfningslärarnes löner höjas i proportion
efter denna lönereglering;

d) antalet ordinarie lärarebefattningar bör
afsevärdt ökas, så att det mer än nu
motsvarar läroverkens faktiska behof af
lärarekrafter ;

e) under förutsättning af att antalet
ordinarie lärarebefattningar afsevärdt ökas, kan
de e. o. lärarnes arvode sättas till 2,000 kr.,
hvilket efter fem års väl vitsordad
tjänstgöring höjes till 2,500 kr.;

f) ordinarie ämneslärare vid allmänt
läroverk må vid 65 »lefnads- och efter 35 tjänste*
år vara berättigad till erhållande af pension
vid afskedstagandet.

Med anledning af ett från styrelsen
utgånget förslag om upprättande af en
sjukkassa för lärarne vid de allmänna
läroverken och med dem jämnställda
undervisningsanstalter beslöt sällskapet uttala sig
för att åtgärder i nämda syfte skulle ti
styrelsen vidtagas.

Sällskapets tillgångar uppgå till 4,446 kr.

- Vid det allmänna svenska läraremötets
sista sammanträde i måndags behandlades
en af rektor Juhlin i Skara väckt fråga,
så lydande:

Borde icke vid sidan af de allmänna svenska
läraremötena anordnas en lärarerikadag?

Förslaget motiverades därmed, att enligt
förslagsställarens mening bra litet uträttas på
läraremötenas allmänna sammankomster. En
talare hade sagt, att Sveriges elementarlärarekår
blifvit hänsynslöst behandlad frän de
styrandes sida. Skulle så vara fallet, bär
lärarekåren själf skulden, då den ej klart och
bestämdt framlagt sina fordringar. Här skulle
en lärare- eller läroverksriksdag råda bot.
Den borde anordnas så, att hvarje läroverk
finge sända en representant och dessutom
en för hvarje femtal lärare.

Mötet beslöt ställa en uppmaning till
Svenska läraresällskapets styrelse att taga
förslaget i öfvervägande och remittera det
till landets olika lärareföreningar, hvarpå ett
formligt förslag skall framläggas vid nästa
läraremöte, som hålles i Malmö om tre år.

Extralärarnes ställning. De vid

allmänna läraremötet i Stockholm
församlade extralärarne valde första mötesdagen
en kommitté, som uppgjorde ett förslag till
hemställan hos ecklesiastikministern, att han
måtte använda sitt inflytande, så att till
nästa riksdag kunde framläggas en k.
proposition om ökande af de ordinarie
lärareplatsernas antal, på det att det nuvarande
extralärareeländet måtte åtminstone i någon
mån inskränkas. Vid ett nytt möte i
lördags antogs kommitterades förslag med några
smärre förändringar.

Denna petition öfverlämnades af ett
därtill utsedt treniannaråd i måndags till
ecklesiastikministern Claeson, som mycket
välvilligt mottog deputationen, tackade för det
nya uppslag, som gifvits, beklagade det
oproportionerligt stora antalet extralärare
och lofvade taga saken i allvarligt
öfvervägande.

Vid lördagens möte tillsattes äfven en
kommitté af tre hufvudstadslärare, hvilka
skulle äga att med sig adjungera fyra
extralärare från landsorten för att utreda, på
hvad sätt en lösning af extralärarefrågan
bäst må främjas samt upprätthålla
förbindelsen mellan extralärarne vid rikets högre
allmänna läroverk.

Folkskollärarnes änke- och
pupillkassa. K. m:t har förordnat
folkskoleinspektören G. A. Sundblad, professorn
vid Stockholms högskola L. E. Phragmén
och folkskolläraren i Norrköping J.
Hylan-der att verkställa granskning af
folkskollärarnas änke- och pupillkassas förvaltning
och räkenskaper för åren 1897-99.

Det är hvart tredje år dylik revision äger
rum. Förra gången var liksom nu hr
Sundblad medlem af revisionen. Såsom
matematiker deltog lektor E. Jäderin och såsom
representant för delägarne folkskolläraren
Hjalmar Berg i Stockholm. Enligt
reglementet skall bland de af k. m:t utsedda
revisorerna en vara ordinarie eller
pensionerad folkskollärare, och utses denne
omväxlande från olika delar af riket.

Revisionen tager sin början måndagen
den 6 instundande augusti.

Det nya
folkskollärarinnesemi-nariet i Landskrona. I anledning af

riksdagens beslut har k. m:t den 25
sistlidna maj förordnat:

att ett folkskollärarinneseminarium skall
inrättas i Landskrona och anordnas i
enlighet med bestämmelserna i k. m:ts stadga för
folkskollärareseminarierna i riket, satnt att
seminariet skall träda i verksamhet från och
med början af läsåret 1900-1901 i lokaler,
som stadsfullmäktige i Landskrona förbundit
sig tillhandahålla;

att vid början af nästkommande
hösttermin en första seminarieklass och en af två
årsklasser bestående småskoleafdelning i den
öfningsskola, som skall med seminariet
förenas, skola sättas i gång;

att vid början af läsåret 1901-1902 skall
intagas såväl en ny första seminarieklass,
sedan en andra seminarieklass bildats af den
förutvarande första, som en ny första klass
i öfningsskolans småskoleafdelning, sedan af
dess förra andra klass bildats en första klass
i öfningsskolans folkskoleafdelning ;

att undervisningen vid seminariet och
öf-ningsskolan skall under läsåret 1900-1901
bestridas af en rektor med skyldighet att
meddela undervisning 20 timmar i veckan,
en lärarinna med den behörighet, som
om-förmäles i § 19 mom. 2 af ofvannämda stadga,
samt af tillfälliga lärare biträden, som kunna
blifva erforderliga för meddelande af
undervisning i kunskaps- eller öfningsämne;

att undervisningen under läsåret 1901-1902
skall bestridas af nyssnämda lärare och
lärarinnor samt därjämte af en lärarinna med
adjunkts tjänstgöring och af en lärarinna med
den behörighet, som är föreskrifven för
anställning vid folkskollärareseminariernas
öfningsskolor.

Därjämte har k. m:t föreskrifvit, att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0419.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free