- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
435

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 26. (965.) 27 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 26

SVENSK LÄRARETIDNING.

435.

derliga anordningar, då behof däraf yppades,
för herbergerande i gamla skolsalen »af
fattiga från socknen». Klockaren A.
Bo-qvist anförde besvär hos länsstyrelsen öfver
nämda beslut med erinran, att ifrågavarande
skolsal vore belägen i samma hus som den
klaganden på lön anslagna klockare- och
skollärarebostaden samt så förlagd uti
byggnaden, där förut ett rum inrättats till
bostad åt socknens fattighjon, att klaganden
finge gemensam hufvudingång, förstuga och
trappuppgång med de fattighjon, som
lämnades bostad i skolsalen, att byggnaden
uppförts å jord, som sedan urminnes tid varit
klockarens lönejord och vid reglering af
klockarens lön för all framtid blifvit
anslagen åt klockaren på lön, utan att
ådagalagdt blifvit, med hvilken rätt byggnaden
tagits i anspråk för andra ändamål än
klockarebostad samt att klaganden dessutom
med församlingens godkännande till en
företrädare i tjänsten utbetalt 1,650 kr. för
erhållande af dispositionsrätt till denna jord.
Länsstyrelsen har med anledning af dessa
besvär af kunnat följande utslag:

Som annat förhållande icke blifvit visadt,
än att Slaka socken är berättigad att fritt
förfoga öfver den byggnad, hvaruti
ifrågavarande skolsal är inrymd allenast med
undantag af där befintliga lägenheter, som
upplåtits åt klaganden till bostad, och då
klagandens rätt sålunda icke kan anses genom
öfverklagade beslut kränkt samt detsamma,
såvidt visadt blifvit, icke strider emot lag
och författning eller öfverskridit deras
befogenhet, som beslutet fattat, finner k. befhde
besvären icke förtjäna afseende.

Länsstyrelsen har likaledes meddelat
utslag å Boqvists ansökan om handräckning
för afhysning från gamla skollokalen af där
intagna fattighjon samt om meddelande af
förbud för intagande af fattighjon därstädes.
Detta utslag har följande lydelse:

Enär de löneförmåner, som tillkomma
klockaren i Slaka församling blifvit genom
kyrkostämmans beslut den 13 oktober 1885
bestämda samt den sålunda skedda
löneregleringen icke upptager besittningsrätten till
särskildt »klockarebol», och som sökanden
icke förmått visa, att med innehafvandet af
nämda tjänst eljest är förenadt erhållandet
af sådant klockarebol, samt den begärda af .
hysningen icke, såvidt upplyst blifvit, afser till
sökanden upplåten lägenhet, finner k. befhde
ansökningen icke kunna till någon åtgärd
föranleda.

Huru bör en tidsenlig
lärarebostad på landet vara beskaffad?

Vid Varakretsens skolförenings sommarmöte
i Önums folkskola den 16 dennes var denna
fråga föremal för debatt. Den inleddes af
folkskolläraren C. A. Peterson i Skärstad.

Tal:n betonade, att en tidsenlig lärarebostad
icke är detsamma som en laglig bostad.
Bestämmelserna om »tjänlig bostad» haf va
nämligen icke undergått någon förändring allt
sedan folkskolans tillkomst, medan däremot
fordringarna på läraren i afsevärd grad
ökats.

En tidsenlig lärarebostad borde med
nödvändighet omfatta tre rum och kök intill
hvarandra: hvardagsrummet, minst åtta alnar
i fyrkant, skulle äfven användas till
barnkammare och sofrum, hvarför det skulle ha
sådana luftfönster, att ventilering äfven
vintertiden obehindradt kunde ske; lärarens
enskilda rum (arbetsrummet), mindre än det

förra, för beredelse och studium o. s, v. samt
ett högtidsrum, minst lika stort som
hvardagsrummet. Högtidsrummet skulle användas till
mottagning af besökande. Köket, ljust och
rymligt, skulle ha särskildt intill beläget
skafferi. Samtliga rummens höjd borde vara
4V2 a 5 alnar. Därjämte vore nödvändigt, att
särskild tambur funnes till lärarebostaden.

Och anfördes för alla dessa kraf på
bostaden väl grundade skäl. Det påpekades också,
att på en (lel ställen inom Varakretsens område
hade naaiji det redan tillfredsställande ordnadt
med lärarbostaden.

Sedan några talare yttrat sig, beslöts
enhälligt, att berörda fråga skulle behandlas
vid hösti[nötet, och kommer då att afgöras,
huruvida den skall insändas till
centralstyrelsen för att få den behandlad af
samtliga kretsarna.

Läseboken bör omarbetas, anser

Ragundakretsen, som vid möte i Döviken
den 15 dennes behandlade frågan: »Är en
omarbetning af Folkskolans läsebok
önskvärd?»

Frågan inleddes af hr O. Byström i Kälarne,
som ansåg, att vår nuvarande läsebok icke
är lämplig för åstadkommande af välläsning
och uppväckande af läslust, alldenstund den
i regel icke innehåller sådant, som intresserar
barnen. Dessutom utmärka sig många
läseboksstycken genom krånglig satsbyggnad. På
skolans lägre stadium bör läseboken
företrädesvis bjuda på sagor, enkla barnrim och
berättelser ur barnens värld. En läseboks
uppgift är icke att inplugga moral, hvilket synes
åsyftas med första delen af nuvarande
läseboken. De geografiska, naturhistoriska och
historiska skildringarna böra göras saftigare.
Rörande den fjärde delen framhölls, att våra
stora författares prosadiktning ej där är
representerad. Dessutom finnes mycket, som
är af ringa värde, då däremot flera af våra
stora skalder ej alls eller åtminstone i allt
för ringa omfattning förekomma.

Följande af inledaren föreslagna resolution
blef antagen:

Ja, ty Folkskolans läsebok i sitt nuvarande
skick är ej ägnad att befrämja väl läsning och
uppväcka läslust hos barnen. En
omarbetning bör ske enligt de grundsatser, som
uttalas i förordet till Nordahl Eolfsens Läsebok
för norska folkskolan.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till folkskollärare- och
organisttjänsterna i Mörsilj Jmtl.: 1) hr Sjölund
i Häggenås, 2) hr Nordström i Säbrå, 3) hr
Markström i Föllinge.

- Till en folkskollärarebefattning i
Malm-bäck, Jönk.: 1) G. E. S. Rosander i Rumskulla,
2) M. Hedlund i Adelöf, 3) K. V. Bexell i
Bringetofta.

UTNÄMNINGAR. Till lärare vid högre
folkskolan i Fleninge, Mim., är antagen fil.
kand., folkskolläraren John Vallin i
Helsingborg.

- Till första lärarinna och förestånderska
j vid småskollärarinneseminariet i Kalmar är
förordnad folkskollärarinnan Anna Ekman i
Kalmar och till andra lärarinna
folkskollärarinnan Sofie Sandvall i Lannaskede brunn.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i Husby Sjutolft, Upps.: K. A. Garfvé
i Torsång, Kpbg (enhälligt).

- Till klockare och organist i S:t Olof,
Krist.: K. E. Danielsson i Dädesjö, Kron.

- Till folkskollärare, klockare och organist

i Arbrå, Gflb.: E. P. Alfving i Alsen med
10,521 röster. (R. Vallin i Norrbyås erhöll
9,218 röster.)

- Till lärare vid Ullersäters folkskola,
Näsby, Öreb.: Åke Lundkvist i Linde
bergsförsamling.

- Till lärare vid Kilafors folkskola,
Hanebo, Gflb.: L. A. Skogsberg i Söderhamn
(enhälligt).

- Till lärare vid Dänskebo folkskola,
Vårdnäs, Östg.: O. Davidson i Sköfde (enhälligt).

- Till folkskollärare i Stenéby, Älfsb.: D.
E. Renström därstädes.

- Till folkskollärarinna i Finspång, Östg.:
e. o. lärarinnan därstädes Anna Vinblad.

- Till e. o. folkskollärarinna i Landskrona:
Herta Carz i Helsingborg.

- Till e. o. lärarinna vid Uranienborgs
folkskola, S:t Ibbj Mim.: Adéle Andersson i
Kvidinge.

- Till vik, folkskollärare och klockare i
Ås, Skbg: A. E. Vidén i Bäreberg.

- Till vik. folkskollärarinna i Hudiksvall:
Terese Boman i Örnsköldsvik.

- Till biträdande lärarinna vid Karlslunds
folkskola, Ånsta-LängbrOy Öreb.: Anna Teresia
Lindström i Tysslinge.

- Till småskollärarinna i Värnamo
landsförsamling: Anna Johansson i Varberg. (8
sökande.)

En föreläsningsförening för västra
Östergötland beslöt Västra Östergötlandskretsen å
möte den 18 dennes att söka åstadkomma.

- Organist- och kyrkosångareexamen
blef den 5 dennes i Västerås aflagd af
folkskolläraren Ernst F. Hägg.

- Ett understöd af 100 kronor har
småskollärarinnan Karolina Henriksson i
Deger-fors erhållit af Karlskoga skolråd för att kunna
söka hälsovård vid ett sanatorium.

- 200 folkskolebarn från Eskilstuna,
åtföljda af lärare och lärarinnor, besökte
sistlidna fredag Västerås, där de besågo
domkyrkan, Djäkneberget m. fl. ställen.

- På studieresa till Schweiz afreste i
förra veckan förste läraren vid Nikolai
folkskola Sven Nilsson för att under två
månader studera undervisningsväsendet vid
folkskolorna i Zurich, Bern, Basel m. fl. platser.

- Till nämdeman för Skallsjö socken är
vald förste läraren vid Nääs slöjdseminarium
Alfred Johansson i stället för direktör O.
Salomon, som på egen begäran erhållit
entledigande från sagda befattning.

- Ett nytt skolhus skall uppföras i
Borgsjö, Vnrl. Det skall inrymma två skolsalar,
kyrkosal, slöjdsal, kommunalrum och
lärarebostäder samt beräknas komma att kosta
24,000 kronor.

- Till inträde vid
i’olkskollärarinneseminariet i Skara anmälde sig 102. Af dessa
underkändes vid nyligen hållen
Inträdespröfning 27. Godkända och intagna blefvo 32,
under det 43 måste, ehuru godkända, afvisas
på grund af bristande utrymme.

- En vacker minnesgåfva öfverlämnades
den 20 dennes till folkskolläraren P. F.
Bjur-ling i Vadsbro, Möklinta församling. Bidrag
till inköp af gåfvan, en dyrbar kaffeservis
med bricka, hade lämnats af föräldrar och
forna skolbarn.

- Endast textorden i Luthers lilla
katekes var den fordran, som rektor F. V. Åmark
vid kristendomssektionens möte den 18
dennes ville i kristendom uppställa för inträde
i läroverket. I förra numret kom det genom
skriffel att se ut som om han ställt »lilla
katekesen» som sin fordran.

- För 2g års trogen och nitisk
verksamhet inom Mölnlycke samhälle, Gtbg, erhöll
folkskollärarinnan Anna Fredrika Uddgren
den 18 dennes af forna elever en prydlig
kaffeservis med inskription samt en större
penningsumma, hvilket allt å gifvarnes
vägnar öfverlämnades af prosten H. V.
Lindeberg, som tolkade samhällets tack.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0439.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free