- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
449

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 27. (966.) 4 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 27

SVENSK LÄRARETIDNING.

449

vända, är det nödvändigt, att så tydliga och
fullständiga uppgifter som möjligt lämnas
om resan till och från mötet. I de
undantagsfall, då resplanen ej kan på förhand
fullständigt uppgöras, må mötesdeltagaren
själf å de norska korten utfylla raden:

»fra___..........til...............i......Klasse.»

Ofullständigt utfyllda legitimationskort få
nämligen icke vid biljettköp användas.

I anledning af de tvänne olika
formulären för norska kort blir det emellertid i
hvarje fall nödvändigt, att mötesdeltagaren
vid rekvisition af sådana kort tydligt
angifver, huruvida de skola användas vid köp
af enkla eller tur- och returbiljetter.

Å de svenska legitimationskorten införas
inga uppgifter om järnvägsstationer eller
dylikt. Dessa kort kunna användas vid köp
af så väl enkla som tur- och returbiljetter
för resa till och från mötet å statens
järnvägar samt å de enskilda järnvägar och
ångbåtslinjer, som beviljat nedsättning i
biljettprisen.

Om mötesdeltagare ämnar begagna
kombinerad (rundrese-) biljett och således inga
legitimationsintyg behöfver, bör vid
anmälan om deltagande i mötet meddelande
härom lämnas. Mötesdeltagare, som från svensk
station löser tur- och returbiljett till
Kristiania, behöfver naturligtvis icke vara
försedd med norskt legitimationskort.

Därest mötesdeltagare finner sig behöfva
flera legitimationskort än vid anmälan till
bestyreisen uppgifvits, bör han antingen
snarast möjligt härom underrätta bestyreisen
eller ock under mötesdagarna vända sig till
svenska mötesbyrån i Kristiania, där sådana
kort kunna erhållas.

Med anledning af till mötesbyrån
ingångna skrifvelser erinras ånyo därom, att
mötesdeltagarnas biljetter till nedsatt pris
icke äga längre giltighetstid än vanliga
järnvägsbiljetter och att mötesbesökaren således
icke äger att efter behag göra afbrott i
resan. (Om biljetts giltighetstid,
prisnedsätt-ning, anmälan till deltagande i mötet m. m.,
se denna tidning n:r 24, 25 och 26!)

Körande inkvarteringen i Kristiania
under mötesdagarna kommer meddelande att
lämnas i nästa n:r af denna tidning.

Föreståndaren för svenska mötesbyrån
träffas intill den 16 juli (med undantag af
torsdagen den 5 juli) i sin bostad,
Hornsgatan 116 (Allm. tel. Maria 695) kl. 10-
11 f. m. och 2-4 e. m.

Skrifvelser rörande mötet adresseras:
Svenska bestyreisen för nordiska skolmötet,
Stockholm.

Mötesdeltagare, som redan erhållit
medlemskort (»adgangskort»), torde vid
hänvän-dande till mötesbyrån uppgifva kortets num-

Folkskolan och sommarvärmen.

Ännu fortgår här och där på
landsbygden, ja, till och med i ett och
annat större samhälle, undervisningen i
folk- och småskolorna långt in i juli.
Hur pass lämpligt detta kan vara för
barnen, hvilka långt mera än de vuxna
ha behof af frihet, solljus och luft just
i sommartid, det torde äfven olärde

begripa. Hvad blir väl följden, frågar
Nerikes Alleh., af, att en massa barn
under en nästan tropisk hetta sitta
inpackade i en trång skolsal, där
temperaturen närmar sig + 30° och den
kvalmiga luften är allt annat än ren,
medan därtill de beklagansvärda små
tryckas af den för undervisningen
nödvändiga disciplinens tvång? Barnen
bli illamående, få svimningsanfall och
måste sändas hem. Och resultatet af
undervisningen? Skolgången denna tid
är otvifvelaktigt ett slöseri med en
dyrbar tid, på samma gång den verkar
hämmande på det uppväxande släktets
fysiska utveckling, som i vår tid ej är
öfver sig hög. Det är helt säkert mindre
fara att låta undervisningen pågå
vintertiden, låt vara att man under sträng
köld och yrväder måste för en eller
annan dag inställa skolan.

Oförsvarligt

är det af hvem som helst att vid
sökande af en ledig befattning insända
ofullständiga, slarfvigt skrifna och
felaktigt stafvade ansökningshandlingar.
Det kan ju rent af tydas såsom en
viss vanvördnad för den myndighet,
i hvars händer platsens tillsättande
ligger. Men ändå mer oförsvarligt är det
att medlemmar af folkskollärarekåren
ej sällan göra sig skyldiga till ett slikt
slarf. Tidt och ofta ingå till oss
klagomål i denna riktning, och för en tid sedan
har en skolrådsordförande, hvars
skrifvelse till oss vittnar om stor sympati
för lärarekåren, beklagat, att dylikt kan
förekomma, isynnerhet af kvinnliga
sökande. Han hade t. ex. emottagit en
ansökan med ej mindre än 32 fel, däraf
de flesta slarffel. Hvilken tanke skall
ett skolråd få om en sådan sökandes
förmåga och vilja att lära barnen
ordning och känsla för det passande, då
denne själf bryter mot de enklaste
lagar i detta afseende? Icke böra -
för att blott taga ett exempel -
bilagorna till ansökningarna skrifvas på
en massa afrifna, ej ens afklippta
papperslappar, då det är så enkelt att
sammanföra dem på ett enda
pappersark.

Nya normalritningar för
folkskolebyggnader.

Som en ny upplaga af de utaf
öfver-intendentsämbetet utarbetade
normalritningar till folkskolebyggnader jämte
beskrifning blifvit behöflig, har k. m:t
anmodat öfverintendentsämbetet att,
med ledning af den erfarenhet, som
må hafva vunnits sedan andra
upplagan af ifrågavarande arbete år 1878
utgafs, afgifva förslag till de
förändringar uti eller tillägg till nämda
normalritningar, som kunna anses erforderliga
för folkskolebyggnadernas tidsenliga
anordnande.

Det är att hoppas, att de nya
ritningarna oftare komma att tillämpas

än fallet varit med föregående
upplagor, om hvilkas tillvaro man på många
ställen varit fullkomligt okunnig, med
undantag möjligen af skolrådets
ordförande samt en och annan lärare.

Likaledes är det att hoppas, att de
skola taga större hänsyn än de förra
till nutidens kraf på »tjänlig»
lärarebostad. Som bekant äro meningarna
om, hvad därmed bör förstås, tämligen
delade. Visserligen har man genom
klagomål fått prejudikat på, att
lärarebostaden skall innehålla minst två rum
och kök på samma botten; men om
rummens beskaffenhet, deras storlek
o. s. v. saknas föreskrifter.

Såsom synes af förra numret, var
frågan om en tidsenlig lärarebostad på
tal vid Varakretsens senaste möte. De
önskemål, som där uttalades beträffande
rummens antal, storlek och
beskaffenhet i öfrigt, torde ej få anses allt för
öfverdrifna. Att läraren behöfver ett
särskildt arbetsrum, där han ostörd
kan få ägna sig åt förberedelser för
sitt kall samt åt studier i öfrigt eller
njuta lugn och rö, när så behofves, kan
väl ej gärna nekas.

Låtom oss alltså hoppas, att de nya
ritningarna blifva icke blott
förändringar utan äfven förbättringar af de
förra!

På grund af bortresa
träffas denna tidnings utgifvare icke
å redaktionsbyrån under de
närmaste veckorna. Alla skrifvelser
i redaktionsangelägenheter
adresseras: Svensk Läraretidning,
Stockholm N.

Korrespondenter
uppmanas att noga iakttaga följande adresser:

Svensk Läraretidning, Stockholm N, för

referat från kretsföreningarna, skolnyheter,
annonser, förfrågningar hos denna tidnings
redaktion m. fl. skrifvelser till tidningen,
äfvensom för rekvisitioner å nya folkskole- ]
stadgan, Rudenschölds porträtt m. m. samt
skrifvelser angående bolaget.

Expeditionen af Saga, Stockholm N, för

rekvisitioner å Saga och pärmar till densamma
m. m., som angår tidskriften Saga (kan ock
sändas i bref till Svensk Läraretidning men
bör i dylikt fall skrifvas på särskildt
papper, som kan öfverlämnas till expeditionen).

Redaktör Emil Hammarlund, Stockholm

N, för privata skrifvelser till denna
tidnings utgifvare.

Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening, Stockholm S, för

protokoll från kretsarna samt andra
skrifvelser, som skola öfverlämnas till
sekretariatet.

Kassaförvaltaren i Sveriges allmänna
folkskollärareförening, Stockholm N, för

årsafgiften^ till S. A. F.,
medlemsförteckningarna, rekvisitioner af årsskriften,
småskrifterna, stadgar och stipendiemedel äfven-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0453.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free