- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
452

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 27. (966.) 4 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

452

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 27

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till lärarinnetjänsteh vid
Eriksbergs folkskola, Stora Malm, Södm.: 1)
Virsen Nordberg i Väster Löfsta, .2) Hulda
Bergman i Neder Kalix, 3) Augusta Tim änder
i Fjogersta.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i österplana, Skbg: vik. därstädes
A. G. Sjögren (enhälligt).

- Till folkskollärare i Jönköping: e. o.
läraren därstädes G. A, Tovoté (enhälligt).

- Till lärare vid Kullsta folkskola,
Ragunda, Jmtl.: E. Nyländer i Undersåker.

- Till lärare vid Tängsta folkskola, Eesele,
Vnrl.: B. E. Fahlén i Torsåker med 1,604
röster. (S. E. Edström i Ragunda erhöll 1,056
och A. A. Haarlin i Sollefteå 548 röster.)

- Till folkskollärarinna i Jönköping: e. o.
lärarinnan därstädes Kerstin Alstrand med
4,362 röster. (Jenny Brandin i Hakarp
erhöll 4,090 röster.)

- Till lärarinna vid Hallsta folkskola,
Huddunge, Vstm.: Alma Dalen i Tärnsjö
(ensam sökande).

- Till e. o. folkskollärare i Göteborg: J. J.
Ingvarsson, Sigurd Paradis, Magnus
Björkstrand och Per Thomée.

- Till e. o. folkskollärarinnor i Göteborg:
Elin Elander, Charlotta Lagervall, Marianne
Sörensson, Hildur Holm, Ingeborg Hansson
och Berta Fjellström.

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Refsund, Jmtl.: H. A. Hamrén i
Hammer dal.

- Till vik. folkskollärare i Helsingborg:
A. N. Manfred därstädes.

- Till vik. lärare vid Marielunds folkskola,
ö. Eneby, Östg.: F. V. Lundberg.

- Till vik. lärare vid Ellne folkskola,
*Sö-derala, Gflb.: G. B. Hillerström.

- Till lärarinna vid S. Ljusne mindre
folkskola, Söderala, Gflb.: Hanna Eriksson.

- - Till småskollärarinna i V- Färnebo, Vstm.:
Anna Johansson i Ununge. (4 sökande.)

- Till småskollärarinna i Gullabo, Kalm.:
Alma Kling i Berg, Skbg.

- Till småskollärarinnor i Häggdånger, Vnrl.:
Jenny Nyberg och Kristina Almkvist i
Hernösand.

Skolkassan bekostar från och med
nästa termin alla skolbarnens skrif; och
rit-saker i Åusta och Längbro skolor, Öreb.

- .F. d. krigsministern Rappe bevistade
tre timmars tid i lördags Strängnäskretsens
förhandlingar.

- Ett par hundra skolbarn från Lyngby
i Danmark anlände i fredags med ångfärjan
till Helsingborg för att taga staden i
betraktande. Musik och fana medföljde.

- Till poststationsföreståndare i Muskö
församling, Sthm, har generalpoststyrelsen
förordnat folkskolläraren N. Malmstedt
därstädes.

- Ecklesiastikdepartementet förestås af
statsrådet Vikblad under tiden från och med
den l till och med den 15 dennes, då
statsrådet Claéson åtnjuter tjänstledighet.

- Upphäfdt är det i mars förrättade
skollärarevalet i Nybro köping. Domkapitlet i
Kalmar har återförvisat ärendet till skolrådet
för ny laglikmätig behandling.

- Som tacksamhetsgärd har Båstads
församling till sin klockare J. Thulin, som nu
tjänstgjort i 30 år, öfverlämnat diverse
silfver-pjeser och 50 kronor kontant.

- Göteborgs stifts organister och
kantorer hafva beslutit biträda de öfriga stiftens
i petition till konungen uttalade önskan om
lönereglering samt klockareinstitutionens
afskaffande.

- Ett extra arvode af 200 kronor skall
enligt k. m:ts medgifvande för läsåret 1900
-1901 utgå åt läraren i musik och sång vid
folkskollärareseminäriet i Uppsala såsom
ersättning för en till tjugufyra timmar i veckan
utsträckt undervisning.

- En vacker minnesgåfva öfverlämnades
den 25 juni af de ledande männen inorn
Härnäs skolrote af Ringamåla församling, Blek.,
till läraren V. G. Johansson, som den l
dennes lämnade skolarbetet för att bli
föreståndare för Höieda skyddshem vid Eksjö.

- Bjäre-kretsen, d. v. s. de södra
socknarna af Bjäre härad, och ej, som i
föregående nummer genom misstag influtit, Norra
Bjärekretsen har varit på tal med afseende
å en sammanslagning med
Munka-Ljungby-kretsen.

- Af kyrkokassans medel må enligt k.
m: t s medgifvande årligen användas 155
kronor till organistens aflöning under den del af
åren 1900-09, hvarunder organist- och
klocka rebefattningarna inom Haurida församling,
Jönk., äro förenade.

- Organist- och kantorsdeputationen får
den 6 dennes företräde hos konungen för att
frambära den från Växjö stift utgångna och
sedermera inom öfriga stiften biträdda
petitionen rörande de önskmngsmål, för hvilka vi
förut redogjort.

- Ett skolläraremöte för hela Uppland
är påtänkt, såsom vi förut omtalat, och utsåg
Älfkarleby kretsförening vid möte den 22 juni
till ombud för anordnande af detta möte hr
F. Häggander i Älfkarleö med hr C. J.
Ericsson i Östanå som suppleant.

- Silfvermedalj af åttonde storleken med
inskrift >för medborgerlig förtjänst» har
k. m:t tilldelat klockaren och organisten i
Veinge och Tjärby pastorat, Hall., Johan
Axel Holmdahl för hans under en långvarig
tjänstetid ådagalagda berömliga förhållande.

- Lån för skolhusbyggnader har k. m:t
medgifvit Ärila församling, Södm., att
upptaga å 17,000 kr., Bjuråkers församling, Gflb.,
24,000 kronor Våmbs församling, Skbg,
8,000 kr., Ö. Kärrstorp, Mim. 15,000 kr. och
Ö. Nöbbelöf, Krist., 10,000 kr.

- Som afskedsgåfva erhöll O. B.
Hern-qvist af tacksamma vänner i Karda en
dyrbar silfverdosa med inskription, och uttalade
kontraktsprosten Danielson till den af
flyttande vikarien gifvarnes tack och
välönskningar om trefnad å den ordinarie plats, som
H. i dagarna tillträder i Berga.

- Sitt ogillande beslöt Orusts och Tjörns
kretsförening vid möte i Varekil den 23 juni
uttala med afseende på de insinuationer, som
från visst håll framkommit rörande den i
riksdagen geuomdrifna förbättring af
löneförhållandena för Sveriges lärare och
lärarinnor.

- Som önskningsmål framhöllos vid
sammanträde mellan skolråd och lärarepersonal
i St. Malm, Södm., den 30 juni:
Slöjdlärarearvodets höjande, kraftigare åtgärders
vidtagande för en jämn och god skolgång, enhet
angående lässchemat, inköp af erforderlig
undervisningsmateriel samt läro- och
läseböcker före nya läsårets början.

- För uppehållande af slöjdundervisningen
vid folkskollärareseminariet i Linköping har
k. m:t medgifvit, att för läsåret 1900-1901
må utgå till lärare, som af domkapitlet
förordnas att meddela denna undervisning,
arvode efter 1,200 kr. för år räknadt, samt till
öfriga för ändamålet erforderliga utgifter ett
belopp af 300 kr.

- Efter 25 års verksamhet som lärare i
Ålstorps och Henkelstorps skolrote, V.
Karleby, Mim., erhöll A. Andersson
midsommarafton vid en af roten tillställd fest uti den
vackert smyckade skolsalen en fin kaffeservis
som minnesgåfva. Kontraktsprosten Ored
Palm öfverlämnade gaf van och frambar rotens
tack och erkännande till den afhållne läraren.

- Som reseunderstöd för besök vid
nordiska skolmötet i Kristiania har Bosarps
församling, Mim., å kyrkostämma beviljat
folkskolläraren B. Johnsson i Ljushem 75 kronor.
- Danderyds församling,Sthm,har församma
ändamål beviljat folkskolläraren K. A.
Thörn-borg 100 kronor och lärarinnan Eleonora
Eriksson 75 kronor.

- Oskarshamns föreläsnings förening
anordnade våren 1900 inalles 14 föreläsningar,
däraf 2 af vik. seminarieadjunkten M. Granér
och 2 af folkhögskoleföreståndaren H.
Hansson. Åhörarne voro tillsammans 1,823 eller
i medeltal 130 vid hvarje föreläsning. Två
undervisningskurser voro anordnade, en i
till-lämpad fysik och en i praktisk teckning.
Hvardera kursen räknade 20 deltagare.

- Vid biskopsvisitation i Lekaryds och
Aringsås församlingar, Kron., sistlidna fredag
och lördag uttalade biskop Lindström sin
tacksamhet till församlingarnas lärare för deras
arbete att bibringa barnen de goda
kunskaper, som vid förhören med dem ådagalagts.
Vid samma tillfälle framhöll hr biskopen
äfven behofvet af flera skolor inom Alfvestads
stationssamhälle.

- Ett dyrtidstillägg om 100 kr. för
innevarande år beviljades på extra kyrkostämma
med Ronneby landsförsamling den 23 juni åt
hvardera af folkskollärarne Elmer, Krull, Lind-%
stedt och Sjögren, hvilka ej erhöllo
dyrtidstillägg af decemberstämman. Två
yrkesid-kare hade gjort framställning till stämman
om dyrtidstillägget, hvilket enhälligt
afstyrk-tes af skolrådet, liksom stämmans ordförande
reserverade sig.

- En ny studieresa företages i år af
folkskolläraren J. N. Bergström i Vadstena,
hvilken i fjor på Jultomtens resestipendium i
utlandet studerade bl. a. trädgårdsskötseln vid
folkskolor och mindre landthem. En mycket
intresserad medlem af länets
hushållningssällskap bar nämligen erbjudit sig att bekosta
en liknande resa till Danmark för hr B., på
det denne måtte taga särskild kännedom om
»egnahemssträf vandet».

- Af allmänna medel må enligt k. m:ts
medgifvande till vikarierna för läraren i
musik och sång vid Hernösands
folkskollärareseminarium J. F. Janson och läraren vid
öf-ningsskolan vid Göteborgs
folkskollärareseminarium A. F. Freeman under dem för
sjukdom beviljad tjänstledighet utbetalas
återstående aflöning, sedan Freeman och Janson
fått till vikariens aflöning vidkännas afdrag
med en fjärdedel af deras befattning
åtföljande arvode.

- Ett reseunderstöd af 500 kronor har
k. m:t tilldelat slöjdläraren Karl P.
Johansson för bestridande af kostnaderna för en
resa innevarande sommar, i syfte dels att vid
några af utlandets större idiotanstalter taga
kännedom om där intagna elevers vård och
tillsyn samt slöjdundervisningens anordning
och använda arbetsmetoder, dels ock ptt vid
nu pågående världsutställning i Paris ägna
särskild uppmärksamhet åt
undervisnings-materielen.

- Afskedsfest var den 25 juni anordnad
i Högbo kyrkskola, Gflb., för folkskolläraren,
klockaren och organisten J. Lindström, som
nu afflyttar till Färila. Som ett uttryck af
församlingens tack för Lindströms åttaåriga
trägna arbete i skolans och kyrkans tjänst
öfverlämnade kyrkoherden Fryklund ett
dussin silfverm ät skedar samt 190 kronor i
kontanter, hvarjämte han för egen del tackade
för det goda personliga samförstånd, som ägt
rum mellan honom och den afflyttande läraren.

- Att alla barnen välja faderns
lefnadsbana är en på de flesta områden ovanlig sak,
och på lärarebanan torde det mycket sällan
förekomma. Emellertid hafva alla 5 barnen
till föreståndaren för Kattarps högre
folkskola, Mim., O. M. Lilja valt sin faders bana.
Äldsta sonen är folkskollärare i Barkåkra,
två döttrar lärarinnor i Helsingborg, och i år
hafva en son och en dotter utexaminerats
för att med stundande hösttermin beträda
skolans arbetsfält.

- Ett belopp af 370 kr. 10 öre skall
enligt k. m:ts förordnande utbetalas till
folkskoleinspektören I. A. Lyttkens såsom
ordförande bland de af chefen för
ecklesiastikdepartementet på grund af k. bemyndigande
den 6 oktober 1899 tillkallade sakkunnige
att biträda vid utredningen af några till folk.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0456.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free