- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
463

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (967.) 11 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 28

SVENSK LÄRARETIDNING.

403

klass än att låta den undervisas samtidigt
med småskolans barn.

Landsbygdsförhållanden.

I samband härmed meddela kommitterade,
att i en del af landet den fasta folkskolan
på landsbygden antagit sådan form, att
samtliga barn besöka skolan blott en del af
läsåret, hvaremot en del af barnen,
företrädesvis de yngre, besöka skolan alla åtta
läsmånaderna. För denna anordning har
någon särskild skolform ej ansetts behöflig,
enär den kunde tillgodogöra sig de
anvisningar, som lämnats för fast folkskola
under förutsättning, att de under läsåret
genomgångna lärokurserna repeteras under de
två månader, då somliga barn äro befriade
från regelbundet deltagande i undervisningen,
men i stället bevista repetitionsförhör en
dag i veckan.

Mindre folkskolor.

Endast två former för sådana hafva
bibehållits, nämligen en för fast och en för
flyttande, den förra med folkskoleafdelningen
och småskoleafdelningen undervisade på
särskilda tider, den senare med endast
folk-skoleafdelning och särskild lärarinna för
småskolan.

Högre afdelning och ersättningsskola.

I kommittéförslaget upptages äfven en
högre folkskoleafdelning samt
ersättningsskola.

I fråga om

undervisningsplanens omfattning

har någon ändring i den formella
uppställningen ej af kommitterade ansetts böra
vidtagas.

Ingen katekes i småskolan!

Angående kristendomsundervisningen i
småskolan ha kommitterade föreslagit, att
textorden i Luthers lilla katekes skola uteslutas,
dels emedan deras upptagande flerstädes
gifvit anledning till mekanisk utanläsning af
hela lilla katekesen, dels emedan de till
sitt innehåll ingå i vissa upptagna bibliska
berättelser, hvilka böra behandlas med
något större utförlighet, dels slutligen emedan
den historiska framställningen af äfven
denna del af kristendomskursen anses vara
för barnens utveckling och fattningsförmåga
mera lämplig.

Å ska dnings öfningarn a.

Angående dessa hafva kommitterade
vidtagit några förändringar, åsyftande att
framhålla önskvärdheten däraf, att denna
undervisning stöder sig på iakttagande af verkliga
föremål i deras naturliga förekomst och
omgifningar.

Mindre katekeskurs i folkskolans lägre
afdelning.

I fördelningen af kurser för
kristendomskunskapen har den förändring vidtagits, att
katekeskursen förminskats för första och
andra årsklasserna. I sammanhang härmed
står en förskjutning af kursen i biblisk
historia till de tidigare årsklasserna i syfte
att åstadkomma en förberedelse för
katekesundervisningen genom barnens införande i
bibelordet.

Modersmålet.

l den härför uppställda kursen hafva
kommitterade sökt fästa tillbörlig vikt vid
de särskilda öfningarna i modersmålets
läsning och dess användande i tal och skrift,
hvarjämte de sökt sätta den formella
undervisningen i läsning och skrifning i närmaste
samband med sakundervisningen.

Någon bekantskap med det allmännaste i
språkläran anse kommitterade nödvändig
såväl för en redig uppfattning af läsestyckenas
innehåll som för en säker rättskrifning och
interpunktion. Denna undervisning har
af-sett att främja barnens förståndsutveckling
och af kommitterade ställts i samband m d
läs- och skriföfningar.

» Kon cen trå tion en »

har fått sin hufvudsakliga tillämpning på
geografi, historia och naturkunnighet.

I geografi ha kommitterade sökt
åstadkomma större åskådlighet vid den första
undervisningen. Fäderneslandets geografi har
vid den öfriga kursen af kommitterade satts
i första rummet med inskränkning af kursen
beträffande främmande länder och ännu mer
beträffande främmande världsdelar.

I samma syfte ha kommitterade i historia
inskränkt den mera sammanhängande
framställningen till nyare tidens historia och
ansett kännedom om forntidens och
medeltidens mera enkla förhållanden kunna på ett
för barnasinnet tilltalande sätt meddelas
under form af valda berättelser.

Likaledes ha kommitterade i
naturkunnighet inskränkt antalet djur- och växtformer
samt upptagit endast de mest typiska och
för oss betydelsefulla.

Gymnastik och trädgårdsskötsel m. m.

För gymnastiköfningar äfvensom för
barnens handledning i trädgårdsskötsel, slöjd
och huslig ekonomi har fördelning i kurser
för särskilda årsklasser ej ansetts vara af
behofvet påkallad. Genom anvisningar ha
kommitterade framhållit önskvärdheten af
fria lekars anordnande i sammanhang med
gymnastiken. För trädgårdsskötsel ha några
metodiska anvisningar ansetts behöfliga, på
det att detta viktiga ämne mera än hittills
må komma till sin rätt.

Lärotider.

Hvad slutligen angår fördelning af d
särskilda läroämnena på veckans lärotimmar
ha kommitterade härvid tagit hänsyn till
åtskillnaden mellan sådana skolor, där
undervisningen meddelas åt hvarje barn under
åtta månader af året eller under kortare tid,
hvarvid för de förra timantalet i veckan
beräknats till omkring 28 utom tiden för slöjd
och för morgonandakten beräknade 10
minuter före första lärotimmen samt i vissa
fall för gymnastik, medan i de senare ett
större antal timmar ansetts erforderligt, samt
till nödvändigheten af att i de skolor, där
flera årsklasser samtidigt undervisas, anordna
tysta öfningar, och behofvet af utrymme för
undervisningen i slöjd.

Läsningen har af kommitterade utan
undantag förlagts till samtliga sex arbetsdagar,
emedan läsämnena endast därigenom kunna
lämpligen fördelas på de särskilda vecko-

dagarna. Kommitterade ha tänkt sig, att
läraren skulle kunna erhålla ledighet en
veckodag i månaden, något som äfven är
behöfligt för skollokalernas fullständigare
rengöring.

För de å läsordningarna upptagna
läroämnena har, oberäknadt tiden för
morgonandakt, slöjd och i vissa fall gymnastik, en
daglig lärotid af 5 timmar ansetts
tillräcklig, så mycket mer som en sjette lärotimme
ansetts allt för tröttande för barnen och
därför af mindre värde.

Enligt detta förslag skulle sålunda
den nya normalplanen komma att skilja
sig från den nuvarande hufvudsakligast
i följande afseenden:

1. Skolor, som flytta på mer än två
stationer, äro uteslutna.

2. Folkskole- och småskoleafdelning
samtidigt undervisade af samma lärare
eller lärarinna (Litt. F. i nuvarande
normalplan) äro likaledes uteslutna.

3. Endast två former (mot 4 nu) af
mindre folkskolor föreslås.

4. En högre afdelning af folkskolan
i enlighet med folkskolestadgans § 5
upptages i förslaget.

5. Den af lärarekåren med rätta
mycket fruktade »ersättningsskolan» har
inrangerats såsom en särskild
»skolform».

6. Katekesläsningen har uteslutits
från småskolan och erhållit en något
naturligare kursfördelning inom
folkskolan.

7. I enlighet med de önskningar,
som från åtskilliga håll uttalats, har
en begränsning af lärostoffet inom vissa
ämnen föreslagits.

8. Sex dagars undervisning i veckan
med fem timmar dagligen förordas i
stället för fem dagar och sex timmar,
som nu förekommer i en stor del
skolor på landsbygden.

Af dessa äro de i första, andra, tredje
och sjette punkterna angifna
förändringarna afgjorda förbättringar,
hvaremot den i punkt 5 omnämda
ersättningsskolan är en lika afgjord
försämring. Om öfriga föreslagna ändringar
torde ännu vara för tidigt att yttra sig,
innan de hunnit pröfvas.

*I hvad mån förslaget uppfyller de
af lärarekåren genom centralstyrelsen
för Sveriges allmänna
folkskollärareförening framställda kraf ven, framgår
bäst af en jämförelse mellan
kommitte-rades förslag och centralstyrelsens till
kommitterade aflämnade petition,
hvilken återfinnes i n:r 20 af denna
tidning för i år.

Nordiska skolmötet i
Kristiania.

Från svenska mötesbyrån meddelas
följande:

Den norska mötesbestyrelsen har, såsom
förut blifvit nämdt, uppdragit åt en
särskild kommitté att ombesörja anskaffandet

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0467.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free