- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
528

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 32. (971.) 8 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

528

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 32

1,000 kronor jämte de i lag bestämda
naturaförmåner eller ersättning därför, äger
skoldistrikt att årligen erhålla statsbidrag
med 666 kronor 67 öre.

§ 2.

J. Till aflönande af lärare, som, efter
att hafva i stadgad ordning vid vederbörligt
seminarium eller enligt § 6 i nådiga
kungörelsen angående lönetillskott af allmänna
medel för lärare och lärarinnor vid
folkskolor och småskolor den 5 juni 1885 inför
folkskoleinspektör undergått pröfning för
anställning vid småskola, vid mindre folkskola
eller vid folkskola i egenskap af biträdande
lärare, blifvit behörigen antagen till lärare
vid någon af förenämda skolor och som i
årlig lön åtnjuter, utom föreskrifna
förmåner af husrum och vedbrand eller
stadgad ersättning därför, minst 300 kronor,
samt till aflönande af hvarje annan till
dylik* befattning behörigen antagen lärare, soru
i årlig lön erhåller, förutom nämda
naturaförmåner eller ersättning därför, minst 250
kronor, äger skoldistrikt att af statsmedel
bekomma ett årligt bidrag i förra fallet af
200 kronor och i senare fallet af 166 kr.
67 öre, dock under villkor,

att småskolan motsvarar sådan skolas
ändamål att meddela förberedande
undervisning,

att mindre folkskola är inrättad under
sådana förhållanden, som enligt gällande
folkskolestadga göra densamma berättigad,

att folkskolan ej lider men däraf, att
biträdande lärare i stället för examinerad
folkskollärare därvid är anställd,

samt att läraren meddelar undervisning i
skolan minst åtta månader af året eller den
kortare tid, under hvilken undervisningen i
den skola, hvari han är anställd, på grund
af k. m:ts särskilda medgifvande årligen
meddelas.

2. Därest vid någon af de i näst
föregående mom. omförmälda skolor anställd
lärare, som undergått sådan pröfning, hvarom
i samma mom. nämts, oförvitligt tjänstgjort
under sammanlagdt tio tjänsteår och lönen
till honom således utgår för åtta månaders
undervisning med minst 350 kronor jämte
de i lag bestämda naturförmåner eller
ersättning därför, äger skoldistriktet erhålla
statsbidrag med 233 kronor 33 öre.

3. Har sådan lärare, hvarom i
nästföregående mom. är nämdt, oförvitligt
tjänstgjort under sammanlagdt femton tjänsteår,
och lönen till honom således utgår för åtta
månaders undervisning med minst 400 kr.
jämte de i lag bestämda naturaförmåner eller
ersättning därför, äger skoldistriktet att
erhålla statsbidrag med 266 kronor 67 öre.

§ 3.

För utbekommande af statsbidrag enligt
förestående stadganden böra ej hinder möta
däraf,

att en småskola eller mindre folkskola
under årets lopp förändrats till folkskola,
i hvilken händelse statsbidrag till det för
hvarje fall bestämda belopp må utgå för de
tider af året, då hvardera skolan varit i
verksamhet, eller

att ny läraretjänst eller ny skola inrättas

under så framskriden tid af året, att af
sådan anledning undervisningen ej kunnat
fortgå hela den stadgade tiden, i hvilken
händelse statsbidrag må utgå för den tid,
undervisningen bedrifvits!, eller

att undervisningen till följd af farsot måst
för någon tid inställas, eller

att folkskolläraretjänst vid inträffad
ledighet eller förfall för ordinarie lärare måst
under någon del af året uppehållas af
vikarie, som icke aflagt afgångsexamen vid
folkskollärareseminarium, så vida
folkskoleinspektören vitsordar, att examinerad
vikarie ej kunnat erhållas, att vikarien befunnits
duglig och att full aflöning såsom för
examinerad folkskollärare till vikarien utgått.

§ 4.

De till aflönande af lärare enligt denna
kungörelse utgående bidrag af statsmedel
skola på rekvisition, som af vederbörande
skolråd eller skolstyrelse bör for hvarje år
göras efter maj månads början och före
december månads slut, af Vårt statskontor
och Vare befallningshafvande, sedan
folkskoleinspektören eller i Stockholm stadens
konsistorium vitsordat riktigheten af de för
statsbidragens erhållande lämnade uppgifter,
efter vederbörlig granskning utbetalas.

§ 5.

Hvad i denna kungörelse finnes
föreskrif-vet med afseende på lärare skall äfven äga
tillämpning på lärarinnor.

Det alla, som vederbör, hafva sig
hör-samligen att efterrätta. Till yttermera visso
hafve Vi detta med egen hand
underskrif-vit och med Vårt Kungl, sigill bekräfta
låtit. Stockholms slott den l juni 1900.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres

frånvaro :

GUSTAF.

(L. S.)

Nils Claeson.

K. M:TS NÅDIGA KUNGÖRELSE

angående aflönande af vikarie för lärare vid folk-

skola eller småskola under tjänstledighet på

grund af sjukdom.

gifven Stockholms slott den l juni 1900.

Vi OSCAR, etc., göre veterligt: att sedan
riksdagen hufvudsakligen ’antagit af Oss
föreslagna grunder för aflönande i vissa fall af
vikarie för extra ordinarie eller biträdande
lärare eller lärarinna vid folkskola samt
lärare eller lärarinna vid mindre folkskola
eller småskola, som af sjukdom
urståndsät-tes att fullgöra sin tjänst, äfvensom
medgifvit viss förändring af bestämmelserna uti
nådiga kungörelsen angående aflönande i
vissa fall af vikarie för sådan ordinarie
lärare eller lärarinna vid folkskola, som af
sjukdom urståndsättes att fullgöra sin tjänst,
den l juni 1894, hafve Vi, som godkänt
riksdagens beslut, i hvad detsamma icke
öfverensstämmer med Vår till riksdagen
gjorda framställning, funnit godt att, med
upphäfvande af nämda nådiga kungörelse,

till efterrättelse från och med år 1901
förordna :

1. Därest vid folkskola anställd
ordinarie eller extra ordinarie lärare, till
hvilkens aflönande bidrag af statsmedel utgår,
på grund af sjukdom åtnjuter tjänstledighet
och vid folkskollärareseminarium examinerad
vikarie för honom är förordnad under
oafbrutet minst en månad af den fastställda
undervisningstiden af åtta månader om
året, skall vikarien för den tid,
hvarunder hans förordnande varar, åtnjuta
arvode efter minst 600 kr. för åtta
månaders undervisningstid eller 75 kronor för
läsmånad, hvarje månad beräknad till trettio
dagar, samt förses med tjänlig, skolan
närbelägen bostad, bestående af ett rum, med
vedbrand eller ock erhålla ersättning därför,
beräknad efter minst 50 kronor för åtta
månaders undervisningstid, äfvensom med
belopp, som af skoldistriktet bestämmes,
undfå godtgörelse för resekostnad, där sådan
ifrågakommer.

2. Då biträdande lärare vid folkskola
eller lärare vid mindre folkskola eller
småskola, till hvilkens aflönande bidrag af
statsmedel utgår, på grund af sjukdom åtnjuter
tjänstledighet och vid
småskolläraresemina-rium examinerad eller, enligt § 6 i nådiga
kungörelsen angående lönetillskott af
allmänna medel för lärare och lärarinnor vid
folkskolor och småskolor den 5 juni 1885,
af folkskoleinspektör pröfvad vikarie är
förordnad under oafbrutet minst en månad af
den fastställda årliga undervisningstiden, skall
vikarien för den tid, hvarunder hans
förordnande varar, åtnjuta arvode efter minst
300 kronor för åtta månaders
undervisningstid eller 37 kronor 50 öre for läsmånad,
hvarje månad beräknad tiil trettio dagar,
och i öfrigt samma förmåner som vikarie
för ordinarie eller extra ordinarie lärare vid
folkskola.

Har i fall, som i detta mom.
omförmä-les, oexaminerad vikarie förordnats, skall
denne åtnjuta arvode efter minst 250
kronor för åtta månaders undervisningstid eller
31 kronor 25 öre for läsmånad, och i öfrigt
enahanda förmåner, som nyss är sagdt.

§ 2.

1. Om enligt läkarebetyg sjukdom, på
grund hvaraf tjänstledigheten åtnjutes, är
sådan, att densamma gör läraren
oförmögen att vederbörligen uppehålla sin tjänst,
men ej af sådan beskaffenhet, att vid
betygets utfärdande läkaren efter omsorgsfull
undersökning anser sannolikt, att sjukdomen
för all framtid hindrar den sjukes
återinträde i tjänstgöring, samt den tjänstledige
läraren icke uppnått "sextio års ålder och i
vederbörlig ordning förklarats berättigad till
hel pension eller helt ålderdomsunderstöd,
skall vikariens aflöning utgöras sålunda, att
den tjänstledige läraren af sin lön afstår
ett belopp, motsvarande en fjärdedel af
vikariens kontanta minimiaflöning, samt två
tredjedelar af samma minimiaflöning utgå af
statsmedel och återstoden erlägges af
skoldistriktet, hvilket det jämväl åligger att
förse vikarien med bostad jämte vedbrand

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0532.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free