- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
550

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 33. (972.) 15 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

550

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 33

- Däremot har k. m: t icke funnit skäl
att göra ändring i samma direktions på
liknande skäl fattade beslut att vägra det af
förra småskollärarinnan i Rättviks
församling Brita Karlsson med åberopande af
samma 9 § begärda understöd.

Tvist om klockare- och
orga-nistbefattningarnas afträdande.

Folkskolläraren B. A. Hellstedt i Åker,
Södm., valdes 1878 till lärare vid
församlingens folkskola vid kyrkan med rättighet
att utan förnyad ansökan och prof tillträda
organist- och klockaretjänsterna vid då
70-åriga innehafvarens afgång. När så den
gamle tjänsteinnehafvåren år 1898 aflidit
och nådåret för hans änka var ute,
sammankallade kyrkoherden församlingen till
kyrkostämma »för bekräftande af det 1878
förrättade valet». Kyrkostämman, som hölls
den 16 april i år, beslöt, att hr Hellstedts
val skulle bekräftas med skyldighet för
honom att vid sin afgång från
folkskollärarebefattningen afträda jämväl organist- och
klockaretjänsterna.

Häröfver anförde H. besvär hos
domkapitlet i Strängnäs med yrkande om
upphäfvande af sagda kyrkostämmobeslut på
den grund,

att han redan 1878 blifvit vald till alla tre
befattningarna och mottagit dem med
rättighet att liksom företrädaren få behålla
organist- och klockaretjänsterna till sin död. Detta
sista framgingé icke tydligt af protokollet, men
såväl ordföranden, som uppsatt valprotokollet,
som justeringsmännen af samma protokoll
intygade, att detta år 1878 varit
församlingens mening.

När så ärendet af domkapitlet i
Strängnäs utsändes till församlingen för afgifvande
af förklaring, sade sig församlingen anse
rättvist och riktigt, att fl., som redan 1878
blifvit lagligen vald till alla tre tjänsterna,
borde tilldömas rättighet att, efter
nedläggandet af sin lärarebefattning, till sin död
få behålla klockare- och organisttjänsterna.

Tvänne församlingsbor anmälde jämte
kyrkoherden afvikande mening. Den
sistnämde anförde, att församlingens intresse
borde sättas före H-S personliga fördel.

Domkapitlet förklarade den 8 dennes,

att enär församligen ägt rätt att på sätt
som skett den 8 september 1878 utse
klagan-I den Hellstedt till innehafvare af klockare- och
| organisttjänsterna att i sinom tid tillträdas,
och då senare tillkomna författningar icke
härutinnan kunna verka någon ändring, fann
domkapitlet skäligt att upphäfva ofverklagade
j kyrkostämmobeslutet i denna del.

Om platsen för det tilltänkta

seminariet i Strängnäs stift har nu
äfven länsstyrelsen i Södermanlands län
yttrat sig.

Örebro och Strängnäs förklaras båda
lämpliga, under det Askersund ej anses kunna
komma i fråga. Länsstyrelsen ger emellertid
företrädet åt Strängnäs, där kulturella
intressen af ålder skattats högt och väl bevakas,
under det Örebro synes inom kort skola blifva
en storstad efter svenska förhållanden. De
af Strängnäs erbjudna tomterna äro lämpligare
genom sitt sunda och natursköna läge samt
sin tjänlighet för trädgårdsanläggning;
bostadshyrorna torde i Strängnäs bli billigare
samt sålunda och med hänsyn till andra
omständigheter lefnadskostnaderna där bli mindre

både för lärare och lärjungar, hvarjämte
seminariets elever skulle i Strängnäs erhålla
tillfälle att under sin lärokurs jämväl förbe- ’
reda sig till och aflägga organist- och
kyrkosångareexamen, i

Nääs slöjdlärareseminarium. I

89:e slöjdkursen vid Nääs
slöjdlärareseminarium (l augusti-11 september) deltaga
följande personer:

från Sverige: Elin Berglund, Signe
Björkman, Carl J. Carlsson, Dagmar Holmberg,
Emma Karlsson, Alice Morberg, Hedvig
Rubin, Signe Kuben, Elsa Schuberth, Ebba Stedt
och Elin Vihlborg från Stockholm; Emmy
Tägtmeyer från Stockholms län; B. Andrén,
J. Ekholm och Henny Holm från Uppsala
län; Maria Andersson, Hertha Börjesson,
Agda Ljungkvist och Elise Lundh från
Södermanlands län; C. E. Andersson, E.
Axelsson, Ingrid Borg, F. O. Holmer, E. Kronvall,
Gertrud Linder, Maria Moberg, E. Ryding och
G. V. Vettermark från Östergötlands län; P.
M. Andersson och Gerda Lindeberg från
Jönköpings län; Stina Ahlner, Margaretha Taube
och Agnes Vastenson från Kronobergs län;
Hilma Vijkström från Kalmar län; Maria
Andersson, Marta Billing, M. Dahlström, Ellen
Granstedt, Lucia Nilsson, J. A. Olin, O. P.
Sahlin och Anna Rosendahl från
Kristianstads län; Malvina Centervall, A. Holmgren,
L. P. Lenander, Ester Rasmuson^ S. G.
Söderman, P. G, Vestman och Ida Åberg f rån
Malmöhus län; Vanja Kjöllerström, J. A.
Larsson, A. Rundberg och J. A. Salander
från Hallands län; N. Bergqvist, Nancy
Boman, Sigrid Larson och Dagmar Skoog från
Göteborgs och Bohus län; Gertrud Belfrage,
Olga Belfrage, A. E. Jakobsson, J. A.
Källström, Siri v. Nolting och Kerstin
Nordendahl frän Älfsborgs län; S. Andrén, H.
Norlander och Victoria Vesterdahl från
Skaraborgs län; J. Andersson och E. Strandman
från Värmlands län; V. Abenius, Thérese
Arvidson, P. E. Blomström, O. Brenander,
E. Linder och Marika Roth från Örebro län;
.Anna Alsing från Västmanlands län; Alma
Sandin från Gäfleborgs län; Helga Lindberg
från Västernorrlands län och Helfrid
Lindgren från Norrbottens län;

från Norge: O.. Henmo, E. Line och
Gudrun Norman;

från Finland: Alma Kelin och Signe Wasz.

Dessutom från England 18, från
Skottland 9, från Nordamerikas förenta stater 7,
från Polen 2 samt från Holland, Rumänien
och Egypten hvardera l deltagare.

Biträdande lärare äro: hrr J. Danielson j
från Visby, Albin Johansson från Nääs, A. !
Molén från Sålanda, A. Selander från Floby j
och V. B. Pearce från England.
Ritlära-rinnor äro fröknarna Hertha Amnéus från
Mariestad och Elin Schuldheis från
Stockholm. Gymnastiken ledes af fröken Elsa
Svensson från Stockholm. Ordningsmän
äro: J. Andersson, E. M. Jones, D. M,
Kinven och H. Norlander. Ordningskvinnor
äro: Signe Björkman och Gerda Lindeberg, j

Om folkskolebyggnader på
landet diskuterades vid Sydvästra Upplands- j
kretsens möte i Enköping den 27 juli.

På. förslag af inledaren, Aug. Herlander
i Frösthult, antogs följande resolution:

Mötet ansåg sig böra uttala den önskan,
att öfverintendentsämbetet vid utarbetandet
af nya normalritningar för folk- och
småskolebyggnader tager följande synpunkter i
beaktande :

att lärarebostäderna förläggas till särskilda
byggnader, skilda från lärorummen;

att, om detta ej alltid kan låta sig göra, de i

då, så vidt möjligt är, skiljas från
lärorummen samt förses med egen ingång;

att inga ritningar uppgöras till
folkskolesalar för större barnantal än 50 högst 6Q och
till småskolesalar för 30 allra högst 40 barn;

att skolsalarna beräknas blifva så stora, att
de i sanitärt hänseende blifva sunda.

Afklädningsrummet göres så stort, att där
finnes utrymme för tillräckligt antal
klädhängare och matkorgsfack samt tvätt- och
vattenkärl jämte sittplatser för barnen vid
förtärandet af de medhafda matförråden eller
den mat, som kan erhållas från skolkök, där
sådant finnes anordnadt, samt att, där det ej
finnes särskild gymnastiksal, det äfven kan
därtill användas.

Utanför afklädningerummet bör finnas en
mindre förstuga eller innebyggd veranda.

För hvarje lärosal bör finnas särskildt
af-klädningsrum.

I goss-slöjdrummet bör finnas plats för 15,
högst 20 gossar.

I flick-slöjdrummet bör finnas plats för 15
ä 20, högst 25 flickor.

Lärarebostaden bör utgöras af 3 rum och
kök, och där förhållandena så medgifva,
därjämte ett vindsrum.

Till lärarebostaden böra höra tvätt- och
bagarstuga samt skafferi och matbod.

Småskollärarinnans bostad bör utgöras af
2 rum och kök samt vara försedd med egen
ingång.

Därjämte beslöts att insända denna fråga
till centralstyrelsen med önskan, att
centralstyrelsen måtte vidtaga de åtgärder, den
finner lämpligast för sakens lyckliga lösning.

En planteringsdag för
folkskolorna var en af de frågor, som dryftades
vid Y. Sveriges skogsmannaforbunds möte
den 28 juli å Billingsfors. Af styrelsens
årsberättelse framgick, att föreningens
sträfvanden i denna riktning redan burit goda
frukter.

För- att intressera skolans målsmän hade
föredrag angående planteringsdag blif vit hållna
vid tvänne läraremöten, cirkulär och upprop
utfärdats, frö och plantor tillhandahållits. Så
vidt styrelsen hade sig bekant, hållas
planteringsdagar i minst 100 folkskolor i
Västergötland och Dalsland samt i ett 50-tal i Bohus
län. Ett kraftigt handtag hade denna
sträfvan fått af Skara domkapitel, som 1899
utsändt ett cirkulär till skolrådsordförande och
skolråd med uppmaning att »fästa
uppmärksamheten å önskvärdheten af, att en dag af
hvarje vårtermin användes för undervisning
i sådd och plantering af skog». Styrelsen
trodde, att biskoparne i Göteborg och
Karlstad skulle snart utfärda liknande cirkulär.
Med allt skäl ansåg sig därför förbundets
styrelse kunna hoppas, att >en planteringsdag
vid folkskolorna» inom en icke aflägsen framtid
blir allmänt påbjuden.

Tjänsters tillsättning.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare,
organist och kantor i Ganthem, Gotl.: O. O.
Palmberg i Eke (ensam sökande).

- Till folkskollärare i Torshälla: A. F.
Grönberg i Tunafors (enhälligt).

- Till folkskollärare i Linde
bergsförsam-ling: G. L. Sjöberg i Ljusnarsberg och J. A.
Gustafsson i Karlskoga (enhälligt).

- Till lärare vid Hedens folkskola, Öfver \
Luleå, Nbtn: J. Lindmark i Arvidsjaur
(enhälligt).

- Till organist i Arjepluog, Nbtn: Elin
Edholm därstädes.

- Till folkskollävarinna i Linde
bergsförsamling: Elin Ekrot i Médåker (enhälligt).

- Till e. o. folkskollärare i Lidköping: A.
J. Bondeson i Götlunda.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0554.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free