- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
565

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 34. (973.) 22 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 34

SVENSK LÄRARETIDNING.

565

3. Angående statsbidrag för
slöjdundervisningen.

Sedan Vi denna dag – med
upphäfvande af nådiga kungörelsen angående
anslag för beredande af undervisning i slöjd
åt i skolåldern varande gossar den l juni
1894, nådiga kungörelsen angående anslag
för beredande af undervisning i slöjd åt i
skolåldern varande flickor den 29 maj 1896
samt nådiga kungörelsen angående utsträckt
tid för skolrådens ansökningar om
lönetillskott m. m. den 18 november 1887, i hvad
densamma afser bidrag af statsmedel för
undervisning i slöjd - utfärdat nådig
kungörelse angående statsbidrag för
undervisning i slöjd att lända till efterrättelse från
och med år 1901, hafva Vi funnit godt att,
med upphäfvande af nådiga cirkulären till
Eder angående pröfning af skolrådens m. fl.
ansökningar om anslag för undervisning i
slöjd för gossar den l juni 1894 samt
angående pröfning af skolrådens m. fl.
ansökningar om anslag för undervisning i
kvinnlig slöjd den 29 maj 1896, till efterrättelse
från och med år 1901 f or ordna:

att de i § 7 af Vår ofvannämda nådiga
kungörelse af denna dag föreskrifna
rekvisitioner från skolråd och skolstyrelser
äfvensom de uppgifter och intyg, hvilka skola
åtfölja rekvisitionerna, böra vara affattade
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
bifogade formulär Litt. A och B, särskildt
för gossar och särskildt för flickor;

att rekvisitionerna må till Eder ingifvas
eller med allmänna posten insändas;

att samma rekvisitioner skola af Eder
granskas, därvid I hafven att tillse, att de
i nyssnämda kungörelse föreskrifna villkor
blifvit uppfyllda;

att de skoldistriktet tillkommande
statsbidrag böra, om skolrådet eller
skolstyrelsen i rekvisitionen begärt att få lyfta
beloppet hos vederbörande magistrat eller
kronofogde, genom Eder försorg därstädes
skolrådet eller skolstyrelsen tillhandahållas, men
i annat fall i vanlig ordning från
landträn-teriet utbetalas;

samt att I skolen fore april månads
utgång hvarje år till Oss inkomma med
uppgift å de belopp, som sålunda blifvit för
det nästföregående året till hvarje
skoldistrikt af Eder utbetalda, äfvensom å antalet
skolor och skolafdelningar, för hvilka
medlen utgått. Hvilket Vi Eder till kännedom
och efterrättelse samt vederbörandes
för-ständigande härigenom meddele. Stockholms
slott den 25 maj 1900.

Under Hans Maj:ts

Min Allernådigste Konungs och Herres
frånvaro: .

a u s T A F.

Nils Claeson.

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka for, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
f era lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och sko/vänner. Profnummer
utdelas gratis.

Några minnen och intryck
från Kristianiamötet.

För den, som haft något att skaffa
med anordnandet af möten, hvari
deltagarne räknas i flera tusental, är det
ingalunda obekant, hvilken omtanke,
hvilket förutseende och hvilket
oerhördt arbete anordningarna kräfva. Med
bästa vilja, med de största uppoffringar
af tid och arbete lyckas det dock
sällan, om ens någonsin att tillfredsställa
allas fordringar. Alltid finnes ett och
annat, som arrangörerna själfva skulle
önskat annorlunda - för att nu ej tala
om mötesdeltagarne, bland hvilka många
företrädesvis torde fästa sig vid de svaga
punkterna.

.Rättvisligen måste dock medgifvas,
att åttonde nordiska skolmötet, med de
resurser Norges hufvudstad har att
erbjuda, och hvilka onekligen i vissa
hänseenden äro mindre än den
svenska och danska hufvudstadens, hvad
de yttre anordningarna beträffade fyllde
alla billiga anspråk. Om därför i denna
korta öfverblick ett och annat skulle
komma att påpekas såsom
anmärknings-värdt, må detta ingalunda uppfattas
såsom något slags klander, utan endast
såsom speciellt norska egendomligheter,
betraktade från speciellt svensk
synpunkt.

Mötets öppnande.

Att gudstjänst förrättades på två
lokaler samtidigt medförde, såsom vi
redan före mötet framhöllo, den fördelen,
att alla mötesdeltagare, som det önskade,
kunde få öfvervara denna högtidlighet.
De båda kyrkorna, Kristianias största
tempel, voro till trängsel fyllda,
hvadan bortåt halfva antalet fått stanna
utanför, ifall gudstjänst förrättats i
endast en lokal.

Näst statsrådet Wexelsens gripande
och hjärtevarma predikan i Vor
freisers kirke torde den i båda kyrkorna
af sjungna kantaten ha efterlämnat det
djupaste intrycket och det varaktigaste
minnet från denna afdelning af mötet.
Därest ej rummens helgd lagt band på
känslorna, hade dessa otvifvelaktigt
tagit sig uttryck i ljudliga ovationer
efter åhörandet af denna kantat, som
allmänt lofordades både hvad text,
musik och utförande beträffar.

Vid mötets egentliga öppnande i
bönhuset vid Kalmeyergaden erfor man
genast, att denna lokal, den största
samlingslokal i Kristiania, ej på långt
när kunde rymma alla, som särskildt
då tillströmmade, och att den sålunda
skulle komma att visa sig för trång
vid de allmänna sammanträdena, där
mötets viktigaste frågor behandlades.

Men detta var nu en sak, som ej stod
i mötesbestyrelsens makt att ändra
hvarken före eller under mötet.

Att stämningen emellertid var den
bästa bland dem, som lyckats komma
in, framgick särskildt under af
sjungandet af sångerna »Du gamla, du friska»,
»Der er et yndigt land» och »Suomis
sång». Ett synnerligen gripande
intryck gjorde sista versen af sistnämda
sång, och då strofen:

Broder, äger du ett hjärta,
i dess tjusning, i dess smärta
hör blott Suomis sång!

klang genom den fyllda salen,
skimrade tåren i mer än ett öga, och där
funnos säkerligen tusendeu, som
verkligen ägde ett hjärta för bröder och
systrar från de tusen sjöarnas land.

Mötets förhandlingar.

För oss svenskar var det en
nyhet, att den norska mötesbestyrelsens
ordförande^ utan vidare formaliteter
intog platsen såsom mötets
generalord-förande. Hos oss plägar man alltid
föreslå en person till denna
förtroendepost; men kanske beror detta därpå,
att vi i allmänhet äro mera
formalistiskt anlagda än norrmännen. Det lider
emellertid intet tvifvel, att klubban
kommit att föras af samme person, äfven
om val anställts. Därigenom att
skole-bestyrer Anderssen blef mötets
generalordförande häfdades den viktiga och
enligt vår mening riktiga principen,
att förhandlingarna vid ett skolmöte
böra ledas af en skolman.

Hvad själfva mötesförhandlingarna
beträffar, utmärkte de sig i allmänhet
genom långa inledningsföredrag, ringa
diskussion och få resolutioner. Ett
undantag härifrån utgjorde dock
frågan om historieundervisningen, hvilken
framkallade en ovanligt lifligt
diskussion, såsom synes af dagens nummer.

Som bekant har man i Sverige,
åtminstone vid de senare skolmötena,
varit angelägen om att göra bestämda
uttalanden i de flesta frågor, emedan
rnan ansett detta vara bästa sättet att
hos vederbörande vinna gehör för den
mening, man velat genomdrifva eller
fästa uppmärksamheten vid. Man har
t. o. m. redan i programhäftena låtit
inflyta resolutionsförslag, hvarigenom
det blifvit lättare för mötesdeltagarne
att sätta sig in i frågans innebörd och
uttala sin mening under diskussionen.

Denna anordning har, som vi tro,
visat sig fördelaktig, och ett dylikt
förfaringssätt skulle otvifvelaktigt hafva
ländt det nu afslutade mötets
förhandlingar till fromma.

Af de 33 frågor, som behandlades i
Kristiania, föranledde - såvidt vi
erinra oss - endast fyra bestämda
uttalanden från mötets sida, nämligen
frågorna om samarbete mellan Nordens
folkskolor, om pedagogiska studieresor,
om samarbete mellan Nordens
flickskolor samt om folkskollärareförening-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0569.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free