- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
592

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 35. (974.) 29 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

592

SVENSK LÄRARETIDNING.

N;r 35

författare själf varit tillstädes. Ty
säkerligen fanns det icke en enda
deltagare, som på mötet gjorde
bekan-skap med någon »svenskfientlighet»,
vare sig hos .dön icke minst bland
svenskarne så populäre
mötesordföranden eller hos öfriga norrmän. Tvärt
om gjorde man här samma erfarenhet
sorn alltid, nämligen att personer
kunna hafva skilda uppfattningar i
politiska ting och med skärpa förfäkta
hvar sin mening, utan att de därför
på minsta sätt behöfva vara fiender.
Om partitidningarna på båda sidor om
Kölen endast ville afstå från sitt
ständiga upphetsningsarbete, så skulle den
ömsesidiga misstämningen snart vara
försvunnen, ty i hufvudsak är den helt
enkelt artificiell.

Öfver lO^OOO kronor i stipendier
till folkskollärarekåren.

Tidningen Jultomtens pedagogiska
stipendium var i år anslaget till
resebidrag för att sätta lärare och lärarinnor i
stånd att besöka det nordiska skolmötet
i Kristiania. Icke mindre än 162 lärare
och lärarinnor sökte dylikt stipendium.
Under mötet utdelades till följande
23 lärare och lärarinnor
Jultomte-stipendium med 50 kr. till hvardera:

folkekoll ar arne Aug. Karlsson i Grödinge
och Joh:s Samuelsson i Botkyrka, Sthm,
A. G. Flodmark i Vinsåker, Södm., Amos
Svensson i Lenhofda, Kron., K. M. Karlen
i Tuna, Kalm., T. S. Erlandsson i Fårösund,
GotL, Joh. Jaensson i Karlskrona, S. G.
Rig-nell i Träne, Krist., J. A. Samuelsson i
Kinnared, Hall, A. P. Johansson i Remmene,
Älfsb., N. G. Elander i Karlslund, Öreb.,
K. V. Vidén i Gräsberg, Kpbg, Sundvis
Andersson i Bodum, A. J. Granström i Timrå
och J. F. Lindberg i Fränsta, Vnrl.;

folkskollärarinnorna Elin Mårtensson!
Huskvarna, Jönk., Anna Persson i Bredsjö, Öreb.,
och Inga Kristoffersson i Funäsdalen, Jmtl;

småskollärarinnorna Maria Bihr å
Drottningholm, Sthm, Emma Björkqvist i
Barling-bo, GotL, Hanna Jönsson i Ö. Torn, Mlm.>
och Kristina Nordström i Filipstad;

slöjdlärarinnan Nanna Öhrqvist i
Landskrona.

Förut hafva från samma håll (Svensk
Läraretidnings förlagsaktiebolag) under
året utdelats bidrag till sjuka
småskollärarinnor med inalles 320 kronor, och
under de senaste sju åren hafva till
lärarekåren utdelats Jultomtestipendier
å sammanlagdt 10,090 kronor. *

Lagen om det industriella
barnarbetet.

Kommerskollegium har nu afgifvit
yttrande öfver denna af riksdagen
antagna lag. Sedan kollegiet till en
början erinrat om att i lagen icke inrymts
befogenhet för k. m:t att bevilja andra
eftergifter än de särskilda
bestämmelser, som kunna finnas nödiga under
öfvergångsåret 1901, har kollegiet
föreslagit, att ifrågavarande
öfvergångs-bestämmelser måtte erhålla följande
innehåll:

att i lättare arbeten vid grufvor,
glashyttor samt sågverk och därmed förenade
brädgårdar arbetstiden för minderårig, som

vid författningens trädande i kraft fyllt tolf
år, må, utan hinder af föreskrifterna i 3 §,
utsträckas till högst tio timmar af dygnet;

att i lättare arbeten vid glashyttor
minderårig, som fyllt 11 år ocli vid tiden för
författningens utfärdande redan är i arbete
vid glashytta anställd, må användas, under
iakttagande i öfrigt af föreskrifterna i 2 §
och. hvad eljest i författningen finnes
stadgadt ; samt

att hvad i 8 § 2 mom. är medgifvet i
fråga om användande i lättare arbeten
under bar himmel vid grufvor samt sågverk
och därmed förenade brädgårdar af
minderårig, som fyllt elfva år, må gälla äfven
beträffande minderårig, som fyllt tio år och
vid tiden för författningens utfärdande
redan är anställd i arbete vid sådan
industriell anläggning, som nu är nämd.

l öfverensstämmelse med hvad
kollegiet i öfrigt anfört anser det, att § 16
i förordningen angående utvidgad
näringsfrihet den 18 juni 1864 kunde
erhålla ungefär följande affattning:

Med arbete i handtverk eller annan
handtering, som icke är att anse såsom fabrik,
må den, som är under aderton års ålder,
icke sysselsättas före kl. sex på morgonen
eller efter kl. sju på aftonen.

Arbetstiden för sådan minderårig skall
afbrytas genom lämpliga raster.

Slutligen påpekar kollegiet behofvet
af bestämmelser om ansvar för
fabriks-och handtverksidkare, som ’öfverträde!’
detta i förordningens 16 § stadgade
förbud mot minderårigas användande i
nattarbete.

S KOLNYHETER

Schweiz vill köpa vår
skolut-Ställning. En särskild uppmärksamhet
har kommit Stockholms folkskolors
utställning i Paris till del, utom det att den
belönades med grand prix. Vid den nyss
hållna Pariskongressen för folkundervisning
gjorde nämligen den officielle
representanten för Schweiz, där skolväsendet står sä
högt, till vår representant vid samma
kongress, folkskoleinspektören d:r G. G.
Bergman, den hemställan, om han inte kunde
få köpa vår folkskoleutställning från
Stockholm sådan den stod och var.
Schweizer-representanten ville flytta denna utställning
till sitt land och sätta upp den i staden
Zurich, där den skulle ha sin ordinarie plats,
men hvarifrån den skulle kunna föras
omkring till olika orter, där läraremöten höllos.

Folkskoleöfverstyrelsen härstädes har
emellertid beslutat att icke antaga det hedrande
anbudet, utan kommer utställningen att
förvaras i öfverstyrelsens lokal här i
Stockholm.

Statsbidrag för kortare tid än
åtta månader. Skolrådet i Borgvattnets
församling, hvilket af länsstyrelsen i
Jämtlands län; tillerkänts i lönetillskott 203 kr.

för uppehållande under år 1899 af
undervisningen i en småskola inom församlingen,
anmälde hos k. m:t att, sedan lärarinnan
vid nämda skola afgått från sin befattning,
det icke lyckats skolrådet, oaktadt därför
vidtagna åtgärder, att anskaffa ny lärarinna
vid ofvannämda skola under höstterminen
1899, i följd hvaraf undervisning icke kunnat
meddelas vid skolan mera än fem månader
under sagda år, och anhöll att utan hinder
af berörda omständighet få behålla den del
af det erhållna lönetillskottet, som belöpte
på den tid undervisningen i skolan pågått,
eller 125 kronor.

Härtill har k. m:t lämnat bifall.

Dispensärenden. K. m:t har bifallit

en af läraren vid mindre folkskola inom
Öfverkalix församling Lars Henrik
Engström gjord ansökning att han, som efter
aflagd småskollärareexamen sedan 1876
tjänstgjort såsom extra lärare vid mindre
folkskola inom nämda församling och för denna
sin tjänstgöring blifvit väl vitsordad, måtte,
utan hinder däraf att han icke genomgått
folkskollärareseminarium, erhålla tillstånd att
söka och innehäfva ordinarie
folkskolläraretjänst inom Öfverkalix församling.

- Hos k. m:t har Ida Ströhm från
Falköping-Kanten’ anhållit, att hon, som vore
född den 4 december 1861 samt från den
12 april 1881 till den 22 oktober 1882
meddelat enskild undervisning, måtte erhålla
tillstånd att söka inträde vid det af
Skaraborgs läns landsting inrättade
småskollära-rinnesermnarium till den kurs, som
därstädes toge sin början den 31 augusti 1900.
Med hänsyn till Ida Ströhins uppnådda
ålder har k. m:t ansett det icke böra
medgifvas henne att undergå sådan pröfning,
som omförmäles i § 2 af stadgan angående
pröfning vid under offentlig kontroll stående
seminarium för anställning som lärare vid
småskola och mindre folkskola eller såsom
biträdande lärare vid folkskola den 28 maj
1897.

Värmlands läns folkhögskola

1874-1899 är rubriken på en oss i
dagarna tillhandakommen skrift, som utom en
redogörelse för 1899 års manliga och
kvinnliga kurser vid folkhögskolan och kursen vid
landtmannaskolan äfven innehåller en
intressant återblick på skolans utveckling
under de 25 år, som den 2 november 1899
förflutit sedan skolan grundades.

Skriften innehåller porträtt af
brukspatron fil. d:r J. Fr. Geijer i Nyed, hvilken
1872 ingaf motion till landstinget om en
folkhögskolas upprättande och således är
att räkna som skolans egentliga
upphofsman, samt af skolans tvä första
föreståndare, Civilingeniör Norblad och adjunkten
Aug. Koos. Dessutom finnas bilder af
skolhuset samt manliga och kvinnliga
elevgrupper, äfvensom en del statistiska uppgifter.
Af dessa nämna vi, att skolan varit besökt
af 868 elever, däraf 175 kvinnliga.
Kostnaderna för skolan hafva uppgått till 194,614
kronor, och till mindre bemedlade elever har
staten efter 1883 anslagit 12,765 kronor.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0596.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free