- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
642

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (977.) 19 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

642

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 38

- Vid Önnestads folkhögskola afslöts den

10 dennes den tredje kvinnliga kursen.
Föreståndaren, ingeniör Bolinder, höll
föredrag-om vikten af lärarnes och föräldrarnas kall.
Friherre F. Barnekow tackade lärare och
lärarinnor. Uppvisning i gymnastik skedde
under ledning af fröken Bolinder.

- En blind lärarinna har sedan inånga år
i Kalfs socken, Älfsb.,, med stor framgång
undervisat i vanliga skolämnen. Den nu
50-åriga Anna Pihl har allt sedan sitt sjette år,
då hon i följd af sjukdom vardt blind,
sträf-vät att öka sina kunskaper och har bl. a. lärt
sig nästan hela bibeln utantill. Också låter
hon sina lärjungar mest öfva sig i
innanläsning uti nya testamentet, sedan de af annan
person fått lära sig bokstäfverna.

- Diskussionsföreningen på Nääs
behandlade häromdagen frågan: »Huru skall
man på bästa sätt kunna verka för en mera
jämn skolgång?» Svaret blef: »För att
åstadkomma den bästa möjliga skolgång bland
folkskolans lärjungar uttalar föreningen
önskvärdheten af, att ett godt samarbete råder mellan
lärare, skolråd och föräldrar, att skolarbetet
bedrifves så, att det väcker barnens intresse
och kärlek, samt att vid svårare
skolförsum-melser folkskolestadgans § 51 tillämpas.»

- Till klockareboställe att af kantors- och
organisttjänsternas innehafvare i Gårdstånga
och Holmby församlingar, Mim., för
evärd-liga tider bebos och nyttjas hafva f.
landtbrukaren Ola Jönsson i Holmbytorp och hans
hustru donerat ett präktigt boningshus med
tillhörande trädgård. Lunds stifts
kantors-och organistförening har genom sin
ordförande direktör N. P. Norlind i Lund afsändt
en tacksamhetsskrifvelse till de åldriga
gif-varne för den vackra donationen.

- Löneförhöjning hafva lärarne i
Vadstena och S:t Pers skoldistrikt begärt med 300
kr. för hvardera, så att Th. Johansson skulle
erhålla 1,650 kronor samt J. G. Bergdahl och
J. N. Bergström hvardera 1,500 kronor. De
sökande, som alla tjänstgjort öfver 15 år,
framhålla, att deras lön, 1,200 kr. i ett för allt,
är bland de lägsta i landet samt att den nu
begärda löneökningen ej skulle förorsaka
församlingen mer än 166 kr. ’67 öre i ökade
utgifter för hvarje lärare.

- 8g:e slöjdkursen vid Nääs afslöts den

11 dennes i stora salen å slottet. Vid
afskedet lade direktör Otto Salomon de afgående
eleverna på hjärtat att besinna vikten och
betydelsen af, att hvarje människa och en
lärare i synnerhet står i förening med Herren
i bönen. Detta är ett nödvändigt villkor för
arbetets framgång, hvadan den beredeisen är
den viktigaste af alla. Talet besvarades å
svenskarnas sida af J. Andersson från
Värmland, å norrmännens af E. Line och å
engelsmännens af E. M. Jones.

- Nya förtroendemän hafva i åtskilliga
kretsar af S. A. F. blifvit valde under senaste
veckorna. Så valde Högsbykretsen vid möte
den 8 dennes till ordförande folkskolläraren
A. H. Lagerström i Högsby, Kalm., och till
vice ordförande folkskolläraren Kindberg i
Basebo. – Trosatraktens krets har till
ordförande valt Albert Flodkvist i Hölö och till
sekreterare Hj. Michaélsson i Tullgarn.
Öfriga styrelseledamöter blefvo A. V. Hedström
i Västerljung och fröken Charlotta Grahn i
Hölö.

- Är fortsättningsskolan nödvändig? var
en fråga, som Trosa-kretsen af S. A. F. den
8 dennes efter en grundlig utredning
besvarade sålunda: »Fortsättningsskolan är
nödvändig, dels för den rent uppfostrande
inverkan den har på barnen under det
farligaste skedet af deras lif, dels för bibehållande
och ökande af deras kunskapsmått samt dels
för stärkande af läslust och håg att vidare
förkofra sig, hvarför mötet uttalar såsom ett
önskemål, att fortsättningsskolan må blifva
obligatorisk. Undervisningen i densamma bör
ske så praktiskt som möjligt, läxläsning
inskränkas till ett minimum samt
hufvudsaklig vikt läggas å de ämnen, som äro
gagneliga för lärjungens framtida praktiska lif.>

- Hvad kan en lärare göra för att bland
ungdomen i sin bygd väcka intresse för
förädlande nöje? var en fråga, som
diskussions-föreningen på Nääs besvarade sålunda: »Som
de nöjen och förströelser, hvilka ofta
begagnas af de unga, äro af den art, att de hämma
i stället för att främja deras utveckling i god
riktning, är det af behofvet påkalladt, att
bättre nöjen göras tillgängliga för dem, och
framhåller föreningen önskvärdheten af$ att
lärarne arbeta härför, dels genom att hvar
på sin ort, såväl bland skolungdomen som
bland ungdomen utom skolan verka för, att
den fria leken och annan idrott kommer till
heders, dels genom att inrätta
ungdomsbibliotek och dymedelst bereda tillgång till god
läsning, dels ock genom anordnande af
ungdomsmöten, där förädlande intryck kunna
meddelas de unga».

SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSK011ÄRAREFÖRENING

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Karlskrona-kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och folkskollärarinnan Anna Lessel i
Göteborg.

Filipsta ds-kretsen: d i to.

Sölvesborgs-kretsen: dito.

Nordöstra Upplands-kretsen: dito.

Hedemora kretsen: dito.

Gärds-kretsen: dito.

Lödöse-Torskogs kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och Hulda Lundin.

Sydöstra Nerkes-kretsen: dito.

MisterJmlts-kretsen: dito.

Högsby-kretsen: dito.

Örebro-kretsen: J. Franzén, Alex. Jonsson
och redaktrisen Kr. Quint.

Nyköpings-kretsen: d ito

Bollnäs Arbrå-kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och E. Vestberg i Hudiksvall.

Vinslöfs-kretsen: J. Franzén, Alex. Jonsson
och småskollärarinnan Hanna Jönsson i Ö.
Torn.

b) Revisor.

Karlskrona-kretsen: And. Lindén i
Stockholm.

Hedemora-kretsen: dito.

Gärds kretsen: dito.

Lödöse- Torskogs kretsen: dito.

Nordöstra Upplands kretsen: dito.

Misterhults kretsen: dito.

j Sydöstra Nerkes-kretsen: dito.

Vinslöf s-kretsen: dito.

Högsbykretsen: dito.

Bollnäs-Arbrå-kretsen: ^iio.

Örebro-kretsen: Alfr. Fridén i Örebro.

Filipstads-kretsen: J. P. Lindén i Stockholm,

Nyköpings-kretsen: dito.

Sölvesborgs-kretsen: K. A. Lindström i
Stockholm.

en af styrelsemedlemmarna skall vara
tjänstgörande lärarinna vid småskola.

Trosa-kretsen har godkänt
centralstyrelsens förslag med tillägg, att äfven
suppleanter måtte utses.

Filipstads-kretsen: dito.

Alingsås- och Vinslö f s-kretsarna hafva
däremot afslagit förslaget om ökning af
centralstyrelseledamöternas antal.

Ökning1 af eentralstyrelseledamöternas
antal.

Falkenbergs-, N. Ölands-,
Lidköping-Skara-^ Motala-, Hedemora-^ Bollnäs-Arbrå-,
Misterhults-, Nordöstra Upplands-,
Nyköpings- och Villåttinge-kr etsar na hafva
oförändradt godkänt centralstyrelsens förslag.

Okome-kretsen har likaledes godkänt
centralstyrelsens förslag men önskar, att minst
4 af ledamöterna skola vara lärare, anställda
på landet.

L ö dö se-Tor skogs-kretsen, som äfven
godkänt centralstyrelsens förslag, önskar, att 3
af ledamöterna väljas från landsbygden.

Örebro-kretsen har godkänt
centralstyrelsens förslag, dock med villkor, att minst

Vanartade barns behandling.

Falkenberg s-kr et sen; 1)-4) Ja. 5) Nej.
6) Ja.

N. Ölands-kretsen: dito.

Motala-kretsen: dito.

Trosa-kretsen: dito.

Hedemora-kretsen: dito.

Högsby-kretsen: dito.

Misterhults kretsen: dito.

Nordöstra Upplands-kretsen: dito.

Nyköpings-kretsen: dito.

Bollnäs-Arbrå-kretsen: dito.

Filipstads-kretsen: 1)-3) Ja. 5) Nej.
6) Ja.

Lödöse-Torskogs-kretsen: ])-3) Ja. 4)
Staten bör ensam bestrida kostnaderna. 5)
Kommittéflertalets förslag, dock att i denna
nämd en församlingens präst och en
tjänstgörande lärare eller lärarinna böra ingå som
själfskrifna ledamöter. 6) Nej.

Öfverkalix-kretsen: l)-3) Ja. 4) Hela
kostnaden bör utgå af statsmedel. 5) Nej.
6) Ja.

Okome-kretsen: 1)-4) Ja. 5) Nej. 6) Ja.
Kretsen ville dock med anledning af
tvångs-uppfostringskommitténs betänkande göra det
uttalandet, att det tilltänkta lagförslaget
måtte göras tillräckligt effektivt, så att den
myndighet, som kommer att ha de
vanvårdade barnen under sin vård, icke komme
att stå maktlös mot tredskande föräldrar,
målsmän och barn.

Lidköping-Skar a-kretsen: 1)-3) Ja. 4)
Kretsen uttalar som sin åsikt, att
kostnaderna för försummade och vanartade barns
omhändertagande skall bestridas af barnets
föräldrar och målsmän intill det belopp §
30 i kommitterades förslag angifver och i
öfrigt bestridas af staten. Som skäl
härför anfördes bland annat, att utgifterna för
ifrågavarande barn inom vissa samhällen
kunde blifva mycket betungande, och att
dylika barn därför, trots de bästa
lagbestämmelser, i många fall torde komma att
lämnas åt sig själfva, tills staten på annat
sätt finge taga hand om dem. 5) Nej. 6) Ja.

Villåttinge-kretsen: l)-3) Ja. 4)
Kostnaden för dessa vanartade barns fostrande
borde i första hand gäldas af staten (3/4
af dessa kostnader). 5) Nej. 6) Ja, under
den förutsättning, att skolråden i
landskommunerna komma att besättas med
personer, som visade nit för folkskoleväsendet,
och hvilka således uppfyllde
folkskolestadgans föreskrift, samt att lärarekåren gåfves
behörigt inflytande härutinnan.

Karlskrona-kretsen: 1)-4) Ja. 5) Nej.
6) Ja. - Kretsen anser, att det vore
lyckligt för vårt land och folk, om, efter den
grundliga utredning, som
tvångsuppfostrings-kommittén lämnat i fråga om behandlingen
af vanartade och sedligt försummade barn,
åtgärder snarast möjligt vidtogos i syfte att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0646.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free