- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
644

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (977.) 19 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

644

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 38

meningen är väl, att jag bör närmare angifva
dessa skäl. Nåväl, några sådana skola
anföras.

1) Utan att därför anföra annat giltigt skäl,
än att därigenom frågans afgörande fördröjts,
hafven I ti 11 rådt centralstyrelsen »att utan
kretsarnas eller ombudsmötets hörande afgöra
för^äkrinssfrågan». 2) Efter det kontraktet
blifvit af central styrel nen antaget, och innan
ännu någon anmärkning mot detsamma
blifvit offentligt framställd, hafven I genom den
i n:r 30 af Sv. Ltg införda uppsatsen
uppträdt som förmyndare gentemot kretsarna och
framhållit, att afvoghet förefunnes mot
gruppförsäkringen samt att den framkallats af dem,
som »tidigare sysslat med arbete för andra
bolag>. 3) Om, mot förmodan, verkligen
några förutvarande agenter inom Sveriges
allmänna folkskollärareförening äro rädda för
ökad konkurrens genom kontraktet, så insen
I nog att de hafva alla skäl till att önska,
det inga åtgärder för kontraktets förbättring
vidtagas. Likväl hafven I öppet framhållit,
att inga andra motiv till missnöje med
kontraktet än konkurrensfruktan kunna
förefinnas. 4) Ehuru mitt författareskap i
för^-äk-ringsfrågor har alls intet att göra med
försäkringskontraktet för vår förening, hafven I
indragit detsamma i diskussionen. I sista
genmälet talen I till och med om »af den
offentliga kritiken nedgjorda försök» af mig,
änskönt i den citerade broschyren alls inga
beräkningar af det angifna slaget förekomma.*
5) I hafven nedlåtit eder till att söka
nedsätta mig personligen genom att offentliggöra
ur sitt sammanhang lösryckta, förvrängda
framställningar om privat korrespondens.
Äfven i senaste genmälet har detta skett, fastän
I då haden alla skäl att förvänta redaktionens
förklaring om diskussionens afslutande.

Allt detta och mera, som kunde framhållas,
får sålunda enligt edert förmenande icke ens
tänkas hafva framgått ur andra än vackra och
ädla motiv. Om, såsom det vill synas, eder
interpellation tillkommit för att till sist locka
mig till att i likhet med eder komma med
personliga förnärmelser, så hafven I
missräknat eder.

Alla sådana må gärna stå ensamt för eder
räkning till den kraft och verkan de kunna
hafva på andra. På mig blifva de helt och
hållet utan verkan. Jag har genom
anmärkningarna mot kontraktet endast uppfyllt, hvad
jag i egenskap af kretsordförande och
försäkringsman ansett vara min skyldighet att
framhålla. I hvad mån min kritik varit
befogad och edert sätt att bemöta densamma
varit rätt och tillbörligt, det tillkommer
hvarken mig eller eder att bedöma, utan därom
står det nu en hvar fritt att bilda sig ett
själfständigt omdöme.

Till sist några ord till tidningens redaktion
med anledning af dess uttalande i frågan.

Redaktionen menar, att, hvilken
uppfattning föreningsmedlemmar än kunna hysa om
kontraktets fördelar, missnöje med
centralstyrelsens åtgärd att på egen hand afgöra
saken är oförklarligt därför, att försäkringen
i den särskilda gruppen är en helt och hållet
frivillig sak. Häremot hade heller icke varit
något att invända, om icke inträdet i Sveriges
allmänna folkskollärareförening och arbetet
där äfven varit en frivillig sak. Icke minst
därför att försäkring i gruppen är frivillig,
bör försäkringskontraktet, så långt möjligt
är, vara afpassadt efter medlemmarnes behof
och intressen, så .att icke blott de nuvarande
medlemmarne mangrant kunna försäkra sig
i gruppen, utan äfven andra skolans arbetare,
som ännu stå utanför vår förening, må af
ekonomiska skäl känna sig manade att ingå
i densamma. Flera af de frågor, som hittills
behandlats inom kretsarna, ha blott berört

* Kommitterade hade redan, innan vi
mottogo detta svar, anhållit om den rättelse i
deras artikel af den 10 d:s, att det i fråga
om broschyrens titel skulle heta
»Lifförsäk-ringen 1900» (icke 1898). Red. anm.

en del skolor eller en del
föreningsmedlemmar, men lifförsäkringsfrågan berör i det
närmaste alla medlemmarne. Knappast
någon lärare eller lärarinna finnes, som icke
behöfver betrygga sina närmaste, sina
lån-gifvare eller sin egen ålderdom genom
lif-f orsak ring Om därföre kontraktets
bestäm-mel-er först blifvit diskuterade inom
kretsarna, hade intresset för saken blifvit
lifligare och sådana bestämmelser, som innebära
anledning till missnöje hos ett större antal
föreningsmedlemmar, icke kommit att i
detsamma införas.

Genarp den 15 september 1900.

P. N. Eklund.

Vår bestämda öfvertygelse är den, att
om kontraktsförslaget, sådant det framgått
efter en mängd remisser mellan
kommitterade, bolaget och centralstyrelsen, skulle
hafva utsändts till kretsarna, resultatet
blifvit antingen det, att förslaget oförändradt
godkänts af kretsarnas flertal, eller ock att
nu liksom år 1885 hela förslaget om en
gemensam åtgärd på detta område fått
förfalla.

Ehuru ärendet nu. förevarit i flertalet
kretsar, hafva vi icke alls förnummit något
»missnöje hos ett större antal
föreningsmedlemmar». Tvärtom hafva vi från skilda
håll hört uttalas belåtenhet med den
vidtagna åtgärden, som ju bereder [-föreningsmed]-] {+förenings-
med]+} emmarne en förmån utan att på något
sätt binda den enskilde. Red. anm.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

gom icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas vitan afseende.)

401. Karolus. Folkskollärare kan icke tvingas
taga afsked på grund af ålder. Men om han
är berättigad till full pension (hvilket ju ej
är fallet med Eder), kan skolrådet ställa så
till, att han vid sjukdomsfall får själf aflöna
vikarien.

402. F- s. 1) Nej. 2) Nej. 3) Detta vore
riktigast. Men intet prejudikat härom. 4)
Antagligen ej. 5) Bäst att underhandla med
skolrådet.

403. Gute 28 år. Härom intet prejudikat.

404. Nybörjare i skola. 1) Nej; härom bör
föreskrift införas i reglementet. 2) Jo.

405. A-d. -85. Nej, för så vidt Ni icke
blifvit för all framtid tillförsäkrad dylik
förmån.

406. 28 .. Vi förstå ej frågorna.

407. Max. 1) Ja; har åtminstone förut
tolkats så. 2) Ej behöfligt.. 3) Antagligen
kan härvid ingenting åtgöras.

408. Ture. Församlingen får ej använda
statsbidraget för egen del, utan måste det
utgå som lönetillskott för läraren.

409. Lull. Nej.

410. Okunnig i S-n. 1) Ja, om Ni hos
kommissionären framställt begäran härom.
2) Plägar taga några veckor. 3) Skrif till
kommissionären!

411. Rättvisa. 1) Ja, småskollärarinna skall
hafva minst ett rum och kök. 2) Ersättning
fås från den dag begäran härom framställts
till skolrådet.

412. M. A. Skäl att föreöka få understöd
enligt § 8 af reglementet.

413. Lalle. 1) Ja, om Ni tillerkänts
ersättning, kan Ni naturligtvis göra anspråk på att
utfå denna. 2) Uppvisa länsstyrelsens
resolution för skolrådet och begär att utfå den Eder
tilldömda ersättningen! Vägrar skolrådet, blir
ingen annan råd än att exekutivt uttaga
beloppet. 3) Från den dag k. m:ts utslag fallit.

414. Björn. 1) Ja, men först ett stycke in

på nästa år. 2) Ja, /från nästa års början.
Se författningarna i n:r 321

415. V-ö. 1) Ja. 2) Ja. 3) Nej. 4) Nej.
5) Ja.

416. Theres. Lärarinnan. Men endast
efter 4 kr. pr år.

417. Non nullus. 1) Minimilönen för
vikarie, hvilken tjänstgör vid plats, som saknar
ordinarie innehafvare, är f. n. 500 kr. jämte
bostad och vedbrand samt kofoder. 2) Nej, vikarie
för sjuk lärare skall hafva minst 75 kr. i
månaden samt bostad och vedbrand (däremot ej
kofoder). 3) Nej.

418. A2. 1) Enligt k. m:ts stadga af den
4 maj 1894 skall prof för organist- och
klockarebefattning, där sådant förekommer,
fullgöras »under allmän gudstjänst i
församlingens kyrka». 2) Om valet upphäfves (hvilket
vi ej tilltro oss bestämdt kunna säga), skall
valhandlingen gå tillbaka så långt som där
det olagliga började (alltså ej ny annonsering).

419. J. A. S. Ja, mot insändande af
referat. Se tillkännagifvandet i denna tidning
n:r 22!

420. J. N. Vänd Eder t. ex. till firman
P. A. Norstedt & söner, Stockholm!

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1900
kvitteras: Sydöstra Ångermanlands (ny) 31, Södra
Olands (ny) 16, Ekshärads (ny) 12.

Kassaförvaltaren.

AINNESLTSTA

Sept.

21-22. Västerbergslags lärareförenings möte

i Gran gar de.

21. Dagakretsens möte i Gnesta.
27-28. Västerdalarnes lärareförenings möte

i Vansbo.
29. Linköpingstraktens lärareförenings möte

i Linköping.

- Sköfdekretsens möte i Sköfde.

- Stockholms folkskollärareförenings möte

i Stockholm.

(Kostnadsfria tillkännagifvanden.)

Förlofvade.

Karl Söderberg, Mönsterås, och Karolina
Victor, Södertälje.

LEDIGA TJÄNSTER

Förenade.

Järrestad, skoll.-, kl.-, org.- o. kant.-tj., 60
d. fr. 13 sept., skoll.-l. enl. L, kl.-, org.- o.
kant.-l. omkr. 300 kr., adr. Simrishamn.

Vid folkskolan.

Rumskulla, Kalm., flytt., 60 d. fr. 7 sept.,
1. enl. 1., adr. Rumskulla. (Se annonsen!)

Nor, Vrml., flytt., ny ansökn., 60 d. fr. 11
sept., 1. enl. L, adr. Nor.

Tidaholm, Skbg, lärare, 60 d. fr. 11 sept.,
1. enl. 1. + 100 kr., adr. Ekedalen.

Bräkne-Hoby, Örseryd, Blek., ny ansökn.,
60 d. fr. 12 sept., 1. enl. L, adr. Bräkne-Hoby.

Lundby, två tj., 60 d. fr. 14 sept., adr.
Göteborg. (Se annonsen!)

Augerum, Mölleåker, Blek., framd. f ören.
m. kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 15 sept., adr.
Lösen.

Augerum, Kättilsmåla, Blek., 60 d. fr. 15
sept., adr. Lösen.

Sandseryd, Norra Hammar, 60 d. fr. 17
sept., 1. enl. L, adr. Jönköping.

Långaryd, Jönk., två flytt, tj., 60 d. fr. 17
sept., 1. enl. L, adr. Långaryd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0648.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free