- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
35

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

35

TYPOGRAFTIDNING

Na* 10

Hvad son» äfven bidrager till luftens skadliga beskaffenhet i
sätterilokalenia är det myckna dammet, hvilket till stor del härrör af
stilarnes nötning. Vi ha redan anfört svårigheterna för renhållningen
inom tryckerilokalerna, men kunna icke häller neka att mera omsorg
borde egnas för dammets undanskaffande.

Författare, som gjort boktryckeriarbetarncs sjukdomar ocli hygien
till undersökning, fästa uppmärksamhet, vid det förhållande, att icke
så få typografer föra ett ininclre regelbundet lif. Sannolikt bidrager
yrkets natur i viss mån till att, framkalla böjelsen för ett oordentligt
lefnadssätt. l)en ansträngande uppmärksamhet, som sättarne oaflåtligt
måste egna sitt arbete, i förening med bristande kroppsrörelse, alstrar
en nervös retlighet, följd af förslappning, som hos den mindre
viljestarke lätt leder till olikartade öfverilningar. De relativt höga
siffrorna för kronisk magkatarr" och „veneriska sjukdomar" på
typografernes sjuklistor, kunna i viss mån anses lämna ett uttryck för
följderna häraf.

Sammanfatta vi nu det sagda, så skulle de väsentligaste
anledningarna till den bland typograferne förekommande stora sjuklighet
med thy åtföljande dödlighet ligga uti lokalernas mindre lämpliga
beskaffenhet, i felaktig ventilation, lor hög temperatur samt otillräcklig
eller felande omsorg för renlighet i arbetsrummen, hvartill slutligen
kommer bristande omtanke i fråga om hälsovårdens fordringar på
lefnadssättet. R. —t.

Titt Sedaktionen Jur Typograftidning.

Litet om konkurrensen.

Höstetid är det allehanda tryckaubud pläga göras.
Kunder söka att få, sina arbeten billigare tryckta det
kommande året och begära därför prisuppgifter från
olika tryckerier och härom är intet att säga då det ju
är själffallet att livar och en vill ha det så billigt som
möjligt.

Men om ock kunderna handla som sig bör, göra
flertalet tryckerier icke detsamma ty de sätta ned
priserna för hvarandra, ja, det har händt flere gånger på
samma arbete. Besynnerligt är att sådana tryckerier
icke inse att det är tvifvelaktigt om de få de arbeten å
hvilka de ingifvit sina kostnadsförslag, då ju de
tryckerier hvilka tidigare tryckt desamma, om hälst någon
möjlighet finnes, sänka ned prisen för att få behålla dem.
Man skulle tro att dumhet icke här ligger till grund

för handlingen utan — illvilja.

=* *

*Helt nyligen har åter ett statens ämbetsvärk sändt
till Helsingfors samtliga tryckerier ett cirkulär med
anhållan om inlämnande al’ prisuppgift å tryck af en mängd
arbeten under kommande år. Samma arbeten ha par
tre gånger förut under årens lopp varit föremål för
.täflan" tryckerierna emellan och för hvarje gång blifvit
allt billigare för ämbetsvärket *). Meningen med denna
förnyade anhållan om kostnadsförslag var utan tvifvel
också nu, att ytterligare få prisen nedtryckta.
Emellertid beslöto de flesta tryckerier denna gång att icke
inlämna något anbud och värket blef sålunda i saknad
af officinernas brokiga kalkyleringar.

v *

*Men livad bli följderna af dessa eviga
prisnedsätt-ningar? Jo, en hel hop inknusälingar måste göras;
arbetenas utförande lämnas antingen åt elever

ell er
ackorderas det med konstförvandter om dess utförande till
ett visst pris, naturligtvis under den vanliga
beräkningsgrunden. För att en ackordsättare åter skall kunna
förtjäna någonting på sitt arbete, måste lian själffallet
fuska mer eller mindre och arbetet blir följaktligen icke
ordentligt utfördt och hvad värre är: arbetaren får
fuskarevana.

Kommer det att fortgå såsom hittills, så blir ordet
arbetsskicklighet endast en tom fras. Konkurser tala vi
ej om. Pär Präntare.

*) Jag ser redan i andanom en påskstjärna falla ned i värket.

— Åter har en flyttande elev mottagits, denna
gång å Hufvudstadsbladets nya tryckeri.

— Best y r elsen för finska typografernes
understödsförening hade mànadssammanträde den 3 sept., hvarvid uppbörd
af medlemsafgifter egde rum. Någon ny medlem i föreningen hade.
beklagligt nog, icke anmält sig denna gång. — En stor sjuklighet
har detta år rådt inom typografernes led, hvarför äfven mycket
sjukhjälp utbetalats. Vi erinra de friska typografer som icke
tillhöra understödsföreningen» att de äfven kunna blifva sjukliga och
att. de ej ha att påräkna något understöd.

— Typografernes förening i Helsingfors hade
månadsmöte onsdagen den 25 d:s. Till först upplästes en berättelse af
föreningens stipendiat hr E. Töttennan öfver hans besök å
Paris-utställningen. — På programmet för mötet var upptagen frågan
om höjandet af niedlemsafgifterna. Det har visat sig att den
hittills betalade afgiften af oO p:ni i månaden numera är lör liten
sedan föreningen upphyrt åt sig egen lokal. Frågans afgörande
uppsköts till nästa möte.

— En tre/lig yklubbaftonJ hade typografernes förening
tillstält söndagen den 22 dennes. Sång, musik, föredrag m. ra.
omväxlade under aftonen och stämningen var den bästa.

— Kappsegling. En mängd typografer och litografer hade
söndagen den 1 september föranstaltar, en kappsegling. Banan var:
Blekholmen, kring Ryssholmen, Lonnan, Jva lf holmen och
Länsman samt tillbaka. Tolf båtar deltogo, fördelade i tre klasser efter
storleken, och togos prisen af följande personer:

1 första klassen (öfver IS tot långa båtar) diplom jämte
petroleumkök af hr Lindstedt med „ArmasM för It. HJ m. Ii» s. och
af hr Lönnqvist vattenkaratf och "las med „SofiM för 1 t. 21 ni. 1!» s.

1 andra klassen (1(5—18 fotlånga båtar) diplom jämte
sockertopp och termometer af hr Henriksson med „Hermes"’för 1 t,. 27 m.
42 s., hr Lundholm portmonnä med „Kajsau för 1 t. ,’10 ni 31) s. ocli
hr Halén en knif med „DjoniM tur 1 t. -14 ra. 24 s.

I tredje klassen (mindre än 1<» fot långa båtar) diplom jämte
balansorkompass af hr Packalén med n Vän tanto" för 1 r. 54 m. 32 s.
samt br Lanér kompass med „Leo" för 1 t. 58 m. 29 s.

— Typograf som författare. På den bekante
bokförläggaren Werner Söderströms förlag utkommer i början af Nov.
ett häfte finska berättelser, 7 till antalet, hvilkas författare är
typografen Emil Wainio, anstäld vid Finska Litteratursällskapets
tryckeri härstädes. Häftets namn är tilsvidare obekant. Hr W.
skall också lemna en berättelse till den af samme förläggare
bekostade bokserien „Jonlukuusiu. 1 „l*usi Suometar" ha äfven smärre
berättelser ingått af lu- W.

— Återvändande landsman. Hr O. Lindbom, sora en följd
af år varit öfverprässmästare å Hoppeska trvckeriet i S:t
Petersburg, har nu mottagit en dylik befattning vid Finska
Litteratursällskapets tryckeri härstädes.

— Nytt boktryckeri, i Helsingfors. Ingeniören J. K.
Hu-ber har af prässöfverstyrelsen d. 11 sept. erhållit tillstånd att i
Helsingfors inrätta och drifva bok- och stentryckeri. — Detta
tryckeri är detsamma som vi tidigare efter „Lördagsqväl 1 eu" nämde
att skulle inrättas af stentryckaren G. Arvidsson, Ii vilken äfven
kommer att äga detsamma ehuru lian ej nu, pä grund däraf att
han icke än hunnit blifva finsk undersåte, kunnat söka rättigheter
därtill. Tryckeriet, kommer att blifva stentryckeri men skall
äfven litet boktryckerimateriel anskaffas i och för de nödiga
öfver-1’öringarna. Ilr Arvidsson vistas för närvarande i Tyskland i och
for uppköp af nödig materiel.

— Nytt tryckeri i Keksholm. Boktryckaren J. H.
Warti-ainen har d. 2’i aug. af prässöfverstyrelsen erhållit tillstånd att i
Keksholms stad inrätta ett accidens tryckeri.

I långö tryckeri har nu fått sig en mindre
Jolmnnis-berger präss, så stor att den tillämnade tidningen kan tryckas
däri. Tryckeriet kommer att skötas at br A. W. Holmberg, hittills
anstäld vid Schauuianska tryckeriet i Helsingfors.

— Ny svensk folUtidning. Ett nytt billigt veckoblad,
afsedt för den svenska allmogen i vårt land, torde från och med
nästa ars början komma att utgifvas i Helsingfors. Af tidningen,
som blir försedd med illustrationer, lära under höstens lopp nero
profnummer blifva synliga. Såsom redaktör för bladet nämnes
sekreteraren i sällskapet Svenska folkskolans vänner dr P.
Nord-mann med biträde af magistrarne Ernst Lagtis och Karl Lindström.

(N. Pr.;

— Ny tidning. Från mista års början kommer i Keksholm
att utgifvas en gång i veckan en ny tidning med namnet „ Wuoksi*.
Redaktörer komma att blifva bandi. I. Lallukka, bonden P.
Ko-monen och stadskamrer M,. Lankinen, ber. AI S.

— Nya boklådor. Öfverstyrelsen för prässärendena har d. 7
sept. meddelat kapt. W. R. Ruth samt d. 21 sept. nrov. C. A.
Chydenius tillstånd att inrätta bokhandel, den förre i Kymmene sockens
Hälilä by och den senare i Nilsiä sockens kyrkoby.

— Priserna d det officiella papprct, som levereras af
Tervakoski pappersaktiebolag och J. C. Irenckell & Son, till
hälften hvardera, äro följande:

för papperssorten mo 1, formatet 46x59 centim., vid
minut-försäljning per ris 52 mk, vid partiförsäljning af minst 15 ris 46
mk 8U p:i;

papperssorten mo 1, formatet 35l.,Xl4l/j cm. resp. 30 mk
och 27 mk;

sorten n:o 2 resp. 15 mk samt 13 mk 50 p:i, och

sorten n:o 3 resp. 10 mark och 9 mark 90 p:i.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0035.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free