- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
21:13

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

13

>»Småsko!e-Vännen>, utgifyen af småskollära-
innan fröken Maria Nyström, har utkommit med
itt första nummer, hvars innehållsförteckning är
öljande: Anmälan. — Småskolan och Folkskolan.
iksdagen och småskolan — Nyheter: Landstingen,
iotiser.. Pädagogiska vinkar: Kärlekens makt. Så-
ans betydelse. Strödda tankar. — Literatur. —-
opande röster.

I anmälan påpekas nödvändigheten af en tid-
ning såsom föreningsband mellan Sveriges Små
skollärare och. lärarinnor, hvilkas antal uppgår
till 5 å 6,000, och säger »Småskole-Vännen> sin
uppgilt vara den: >»att verka för ljusare fram-
tidsutsigter i ekonomiskt afseende åtsmåskolans
Järarepersonal; att utveckla och utvidga den pä-
dagogiska synkretsen samt att medels kortare no-
|tiser meddela de vigtigaste nyheterna på skolans
område».

Småskole- Vännen utkommer en gång i måna-

den. Prenumerationspris: helt år: 1,50; halft åt:
1 kr., postarvodet inberäknadt. Postadress:
Tumba.

Framåts redaktion helsar den nya kollegan
välkommen och önskar henne lycka och fram-
gång.

+ -. (3

Nya lagberedningen och gift kvinnas rätts-
liga ställning. Beredningen har lemnat oför-
’ändradt Giftermålsbalkens 9 kap. $ I, mom. 1
så lydande:

»Sedan man och kvinna sammanvigde äro,
då är han hennes rätte målsman och eger söka
och svara för henne, utom hvad angår egendom,
som är från hans förvaltning undantagen; hustrun
följe ock mannens stånd och vilkor»,

Rörande >»giftorätt i boet och rättighet alt öfver
boet råda» föreslår lagberedningen:

»1 $. När man och hustru äro sammanvigde,
då eger hvardera giftorätt i boet, efter ty här
nedan sägs, der ej genom äktenskapsförord blit-
vit annorlunda stadgadt.

28 Man och hustru hafva giftorätt till hälf-
ten hvardera i all den lösa egendom, som de
ega eller ega få, så ock i den fasta egendom,
hvilken de i hjonalag afla tillsammans. 1 den

under äktenskapet ärft eller förut förvärft, eger
ej andra maken giftorätt; dock vare al årlig
ränta. och afrad deraf under lösören räknad.
Varder under äktenskapet egendom genom gåfva
eller testamente till ena maken gifven, med vil-
kor att den skall honom eller henne enskildt till-
höra, i den egendom njute den andra maken ej
heller giftorätt.

Ar enskild egendom under äktenskapet såld
eller annorledes förvandlad eler omsatt, skall
jemväl hvad sålunda kommit i dess ställe anses
såsom enskild egendom.

38 Öfver makars bo råde mannen, så vidt
ej här nedan annorlunda sägs.

4 8 ’ Hustrun ezer råda öfver sin enskilda
egendom äfvensom öfver den afkomst deraf, som
hålles skild från öfriga samfälda boet. Har af-
komsten blifvit i annan egendom förvandlad,
gälle om sådan egendom, hvad om afkomsten
nyss: är sagdt. Ar om förvaltningen annorlunda
föreskrifvet genom äktenskapsförord eller förbe-
håll vid gåfva eller testamente, hvarigenom egen-

fasta egendom, som man eller hustru före eller |

| dom är till bustrun gifven med vilkor, att den

skall henne enskildt tillhörs, lände det till ef-
| terrättelse.

Kan hustrun genom eget arbete något förvärf-
va, deröfver må hon ock råda>»>.

Genom detta stadgande göres till allmän +e-
gel, hvad nu endast genom äktenskapsförord kan
åvägabringas. En af beredningens ledamöter,
häradshöfdingen Wåhlin, var dock af annan me-
ning rörande bl. a mannens målsmanskap i alt,
som ej rör förvaltningen af viss egendom, Här
om yttrar lir W.:
| » Föreskriften, att mannen skall vara hustruns
rätte målsman samt ega söka och svara för hen-
ne, har allmänneligen ansetts innebära, att hustrun
saknade befogenhet att utan mannens samtycke
| ingå förpligtande aftal och att hon alltså icke
| vore myndig. 1874 års förordning har ej med
| önskvärd tydlighet afgjort frågan, hurnyida hu-
I strun skulle, sedan nämnda rättighet henne med-
» gilvits, äfven hafva erhållit befogenhet att utan

mannens samtycke ingå aftal med förbindande
verkan. Klart är väl, att den hustru, som genom
förord förbehållit sig rätt att förvalta t. ex. sin
enskilda fastighet, svårligen kan utöfva denna
rätt, så framt hon ej tillika eger att oberoende
vaf mannens målsmanskap sluta giltiga aftal an-
gående nämnda fastighet, dess skötsel och af-
kastning, samt sälunda åtaga sig förpligtelser.
Men den hustru, hvilken ej har någon sådan
egendom, som kan utgöra föremål för hennes
förvaltningsrätt, synes deremot fortfarande sakna
| befogenhet att sluta aftal med laga verkan, En
| sådan befogenhet är dock en personlig egenskap,
| hvars tillvaro ej bör göras beroende af den till-
fälliga omständigheten, att hustrun innehar eller
icke iunehar egendom af viss bekaftenhet. Gö-
res hustrun myndig, så vidt fråga iär om för-
| valtning af egendom, torde hon ej utan inkonse-
kvens kunna i fråga om sin person stillas i be-
roende af mannens målsmanskap. Ett stadgan-
de, som tillåter hustrun att råda öfver egendom, -
men tillika innehåller, att mannen eger råda öf-
ver hustrun, innebär en inre motsägelse. Skall
hustrun ega förvaltningsrätt, bör mannens måls-
manskap uppoffras.

Äfven andra skäl tala för målsmanskapets
borttagande. Ogift kvinna, som fyllt 21 år, eger
råda öfver sig och sitt gods, derest hon ej afsäger sig
myndighetens utöfning. Då lagen väl ej börmnt-
| fästa någon belöning för velibat eller fresta kvin-

nan till ingående af sådana förbindelser, som af
lag och sedlighet ogillas, bör den sjelfbestämnings-
|| rätt, som den ogifta kvinnan får åtnjuta, icke
förvägras henves gifta syster. Den tidsriktning,
som frigjort kvinnan från henues beroende af
giftoman och förmyndare samt dessutom buredt
henne tillfälle att idka akademiska studier och
lemnat henne tillträde till en mängd befattningar
| i det allmännas tjenst, har ohjelpligen brutit med
det åskådningssätt, som ligger till grund för la:
| gens bestämmelser om mannens målsmanskap».

Hr W. anser vidares att när mannens måls-

mansskap upphäfves, bör ock gift kvinna i lik-
het med mannen blifva myndig på grund afsin
ålder, men ej i. följd af giftermål, och sålunda
förmyndare ega att äfven efter giltermålet föra
hennes talan och bevaka hennes rätt till upp-
" nådd myndighetsälder.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0437.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free