- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
Sponsors and donations to Project Runeberg

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

On this page: How to donate - Why donate - Who have donated
 
 

2024/25 Fundraiser

Insamling 2024/25

 This year's fundraiser is our most ambitious so far. We're asking for funds not just to keep the project alive, but want to improve and develop it in various ways. This is also why the campaign is launched earlier than usual, already on May 24, 2024. The new goal of 250,000 SEK (US$ 23,500 or 21,500 €) would allow us to buy new equipment and spend time on development.

A first step is the digitization of several large Swedish encyclopedias, among them Svensk uppslagsbok.

Årets insamling är vår mest ambitiösa hittills. Vi söker nu medel inte bara för att hålla projektet vid liv, utan vill lyfta och utveckla det på flera sätt. Därför startar kampanjen också tidigare än vanligt, redan 24 maj 2024. Vår nya målsättning 250.000 kronor skulle göra det möjligt att skaffa ny utrustning och lägga tid på utveckling.

En första satsning är digitaliseringen av flera stora svenska uppslagsverk.


How to donate

Hur man donerar

Using Swish:

Swish
To: 123 423 92 24
Recipient: Projekt Runeberg

Swish is quick and easy, used mostly within Sweden, charges 2 SEK per payment.

Med Swish:

Swish
Till: 123 423 92 24
Mottagare: Projekt Runeberg

Swish är snabbt och enkelt, tar ut en avgift om 2 kr per överföring.

Using PayPal:

PayPal is quick and easy, but their fees will reduce your donation by at least 3.4 %.

Med PayPal:

PayPal är snabbt och enkelt, men deras avgifter minskar din gåva med minst 3,4 %.

From within Sweden: Make a payment to Projekt Runeberg using
Swedish PlusGiro 91 19 98-3 with the message "Donation".

Internationally: Make an international SWIFT bank transfer to
BIC = NDEASESS,
IBAN = SE77 9500 0099 6034 0911 9983.

Postal address (might be required for transfers):
DATORFÖRENINGEN LYSATOR
ISY TEKNISKA HÖGSKOLAN
58183 LINKÖPING
Sweden

For larger amounts: Write to the editors@runeberg.org to discuss ideas on how to organize this.

Unfortunately, donations are not tax deductible.

Inom Sverige: Gör en betalning till Projekt Runeberg
PlusGiro 91 19 98-3 och skriv meddelandet "Donation".

Från andra länder: Gör en internationell SWIFT-banköverföring till
BIC = NDEASESS,
IBAN = SE77 9500 0099 6034 0911 9983.

Postadress (kan behövas vid överföring):
DATORFÖRENINGEN LYSATOR
ISY TEKNISKA HÖGSKOLAN
58183 LINKÖPING
Sweden

För större belopp: Kontakta vår redaktion@runeberg.org så vi kan diskutera en lämplig utformning.

Donationer är tyvärr inte avdragsgilla i deklarationen.


Why donate

Project Runeberg is an open and voluntary initiative to publish classic Nordic literature on the Internet. We enable and empower volunteers to digitize, OCR, proofread, and publish works of reference and classic literature. We try to cover our costs with donations.

If you have ideas or questions about sponsorship and donations, write to the editors@runeberg.org

Varför donera

Projekt Runeberg är ett öppet initiativ för att digitalisera och tillgängliggöra äldre nordisk litteratur på Internet. Vi gör det möjligt för frivilliga att digitalisera, OCR-tolka, korrekturläsa och tillgängliggöra referensverk och klassisk litteratur. Detta är förknippat med vissa kostnader, som vi försöker täcka med donationer.

Om du har idéer och synpunkter om donationer och finansiering, skriv till vår redaktion@runeberg.org


Who have donated

Vilka har donerat

 

Support Ukraine 2024

Ukrainas sak är vår 2024

After our annual fundraiser was completed, we recommend our friends to support Ukraine during the war. In particular, we recommend these trusted volunteer organizations. Efter att årets insamlingskampanj har fullbordats, rekommenderas våra vänner att stödja Ukraina under kriget. I synnerhet rekommenderar vi följande frivilligorganisationer.
Blågula Bilen raises funds to purchase and renovate old Swedish trucks, which are driven to Ukraine and donated.

Operation Aid donates supplies, equipment and ambulances to Ukraine.

Blågula Bilen samlar in pengar för att köpa och renovera äldre svenska lastbilar, som körs till Ukraina och doneras.

Operation Aid donerar förnödenheter, utrustning och ambulanser till Ukraina.

 
 

2023/24 Fundraiser

The fundraiser for the fiscal year 2023/24 was our fifth ever, starting on September 24th, 2023, aimed primarily at Swedish sponsors. We aimed to raise 50,000 SEK, approximately corresponding to US$ 4500 or 4200 EUR, mainly to maintain the current status of our project. This goal was reached on January 4th, 2024. After this, we kept the banner up but switched back to supporting Ukraine, as we had done in 2022 and 2023.

Insamling 2023/24

Insamlingskampanjen för verksamhetsåret 2023/24 var vår femte och startade 24 september 2023. Vi ville samla in 50.000 kronor för att täcka våra kostnader, främst för frakt och förvaring av böcker att scanna, men också för att kunna ersätta teknisk utrustning och resekostnader. Detta mål uppnåddes 4 januari 2024. Därefter återgick vi till att be om stöd för Ukraina, som vi hade gjort under 2022 och 2023.

 

Support Ukraine 2022

Ukrainas sak är vår 2022

This year we cancel our own fundraiser and instead recommend our friends to support Ukraine during the war. In particular, we recommend these trusted volunteer organizations. I år ställer vi in vår egen insamlingskampanj och rekommenderar våra vänner att i stället stödja Ukraina under kriget. I synnerhet rekommenderar vi följande frivilligorganisationer.
Blågula Bilen raises funds to purchase and renovate old Swedish trucks, which are driven to Ukraine and donated.

Operation Aid donates supplies, equipment and ambulances to Ukraine.

Blågula Bilen samlar in pengar för att köpa och renovera äldre svenska lastbilar, som körs till Ukraina och doneras.

Operation Aid donerar förnödenheter, utrustning och ambulanser till Ukraina.

Project Runeberg started in 1992, soon after the fall of the Soviet Union and indeed the independence of Ukraine, with the poem Fänrik Ståls sägner (1848; Tales of Ensign Stål) by Johan Ludvig Runeberg, describing the Russian-Swedish war (Finnish War) of 1808–1809. We took that poet's name for our project. The war was lost, Finland was lost to the Russian empire for a century, but the honour was won through literature and Finland gained independence in 1918, making this poem's opening its national anthem. What greater narrative can there be, than the fight for freedom and independence. What greater way for us to celebrate our (and Ukraine's) 30th anniversary than to use our website to support Ukraine's fight for freedom. Projekt Runeberg grundades 1992, inte långt efter Sovjetunionens sammanbrott och Ukrainas självständighet, med eposet Fänrik Ståls sägner (1848) av Johan Ludvig Runeberg, som beskriver det rysk-svenska kriget (finska kriget) 1808–1809. Vi lånade diktarens namn till vårt projekt. Kriget förlorades, Finland förlorades för ett århundrade till kejsardömet Ryssland, men äran återvanns genom litteraturen och Finland vann sin självständighet 1918 och eposets inledning blev dess nationalsång. Finns det någon större berättelse än den om kampen för frihet och oberoende. Finns det något bättre sätt för oss att fira vårt (och Ukrainas) 30-årsjubileum än att låna vår webbsajt för att stödja Ukrainas kamp för frihet.
 
 

2021/22 Fundraiser

The fundraiser for the fiscal year 2021/22 is our fourth ever, running between November 10th, 2021, and January 8th, 2022, aimed primarily at Swedish sponsors. We aimed to raise 50,000 SEK, approximately corresponding to US$ 5800 or 5000 EUR, mainly to maintain the current status of our project.

Insamling 2021/22

Insamlingskampanjen för verksamhetsåret 2021/22 är vår fjärde och löper från 10 november 2021 till 8 januari 2022. Vi ville samla in 50.000 kronor för att täcka våra kostnader, främst för frakt och förvaring av böcker att scanna, men också för att kunna ersätta teknisk utrustning och resekostnader.

 
 

2020/21 Fundraiser

The fundraiser for the fiscal year 2020/21 was our third ever, running between November 9th and 20th, 2020 and aimed primarily at Swedish sponsors. We aimed to raise 25,000 SEK, approximately corresponding to US$ 2900 or 2400 EUR, only to maintain the current status of our project. When the campaign concluded, we had received 32,950 SEK (132 % of the aim), of which 30 donations averaged 265 SEK with a mean of 200 SEK, added to this was one exceptional donation of 25,000 SEK.

Insamling 2020/21

Insamlingskampanjen för verksamhetsåret 2020/21 var vår tredje och löpte mellan 9 och 20 november 2020. Vi ville samla in 25.000 kronor för att täcka våra kostnader, främst för frakt och förvaring av böcker att scanna, men också för att kunna ersätta teknisk utrustning och resekostnader. Det rör sig inte om några nysatsningar och ingen teknisk nyutveckling, utan bara att förvalta projektet som det är. När kampanjen avslutades hade vi fått in 32.950 kronor (132 % av målet), varav 30 donationer hade medelvärdet 265 kronor och medianen 200 kronor, till vilket kom en donation om 25.000 kronor.

 
 

2019/20 Fundraiser

The fundraiser for the fiscal year 2019/20 was our second ever, running between November 12th and December 21st, 2019 and aimed primarily at Swedish sponsors. We aimed to raise 25,000 SEK, approximately corresponding to US$ 2600 or 2300 EUR, only to maintain the current status of our project. When the campaign concluded, we had received 27,700 SEK (111 % of the aim) in 79 donations. The mean donation was 250 SEK and the average 351 SEK. Thanks to all who donated!

Insamling 2019/20

Insamlingskampanjen för verksamhetsåret 2019/20 var vår andra och genomfördes från 12 november till 21 december 2019. Vi ville samla in 25.000 kronor för att täcka våra kostnader, främst för frakt och förvaring av böcker att scanna, men också för att kunna ersätta teknisk utrustning och resekostnader. Det rör sig inte om några nysatsningar och ingen teknisk nyutveckling, utan bara att förvalta projektet som det är. När kampanjen avslutades hade vi fått in 27.700 kronor (111 % av målsättningen) i 79 donationer. Medianvärdet var 250 kronor och medelvärdet 351 kronor. Tack till alla som gav!

 
 

2018/19 Fundraiser

The fundraiser for the fiscal year 2018/19 was our first, and aimed primarily at Swedish sponsors. We aimed to raise 25,000 SEK, approximately corresponding to US$ 2700 or 2400 EUR, only to maintain the current status of our project. This goal was reached within a month, from February 10 to March 8, 2019. The most common amount was 100 SEK (US$ 10), the median 200 SEK and the average 273 SEK (US$ 29). Thank you!

Insamling 2018/19

Insamlingskampanjen för verksamhetsåret 2018/19 var vår första och startade ganska sent, i februari 2019. Vi ville samla in 25.000 kronor för att täcka våra kostnader, främst för frakt och förvaring av böcker att scanna, men också för att kunna ersätta teknisk utrustning och resekostnader. Det rör sig inte om några nysatsningar och ingen teknisk nyutveckling, utan bara att förvalta projektet som det är. Målet uppnåddes inom en månad. Det vanligaste beloppet var 100 kronor, medianbeloppet 200 kronor och medelvärdet 273 kronor. Tack till alla givare!

II-Stiftelsen II-Stiftelsen, the foundation that owns the Swedish .SE top level domain, on November 1, 2004 awarded Project Runeberg 150,000 SEK (US$ 21,000), which should be used during 2005 for purchasing equipment, developing the website, and marketing the project. In 2003 there were 214,000 domains registered under .SE, so each can be said to have contributed 10 cents. II-Stiftelsens internetfond tilldelade den 1 november 2004 Projekt Runeberg 150.000 kronor, vilket enligt ansökan ska användas under 2005 för inköp av utrustning, utveckling av webbplatsen och marknadsföring av projektet. Fondens pengar kommer från överskottet på registreringsavgiften för svenska .SE-Internetdomäner.
Generous individuals like you send donations to Project Runeberg.
  • In August-October 2004, we raised 8,000 SEK (US$ 1,090) for the purchase of 550 gigabytes of extra disk storage, controllers and backup tape.
Givmilda människor som du sänder gåvor till Projekt Runeberg.
  • Under augusti-oktober 2004 samlade vi in 8.000 kronor för inköp av ytterligare 550 gigabyte hårddisk, kontrollers och backupband.
Several libraries have donated surplus books and serials to Project Runeberg for digitization. Flera bibliotek har låtit Projekt Runeberg överta utrangerade böcker och tidskrifter för digitalisering:
Linköping University Linköping University in Linköping, Sweden, founded in 1969, is where Project Runeberg resides. The university sponsors Lysator with space, electricity, and connection to the Internet through SUNET, the Swedish University Network.
  • In 1996-1998, the university sponsored a part-time employed editor for Project Runeberg.
  • In 1998, the university sponsored the development of new methods for publishing electronic facsimile editions.
Linköpings universitet, grundat 1969, är Projekt Runebergs hemvist. Universitetet står för Lysators lokaler, elektricitetsräkning och anslutningen till Internet genom SUNET, det svenska universitetsnätet.
  • Åren 1996-1998 stod universitet för en deltidsanställd redaktör för Projekt Runeberg.
  • 1998 stödde universitetet utvecklingen av nya metoder för publicering av elektroniska faksimilutgåvor.
Lysator Lysator is a students' computer club at Linköping University with several hundred members. Project Runeberg is an activity within this club. Lysator was founded in 1973 and Project Runeberg started in 1992. Membership in the club is restricted to students, staff, and alumni of the university, but volunteer participation in Project Runeberg is open to the general public. Lysator's computers are primarily previous generation servers, donated by Lysator's sponsors. For donations to Lysator, contact its board of trustees. Lysator är en datorförening för studenter vid Linköpings universitet med flera hundra medlemmar. Projekt Runeberg är en av föreningens aktiviteter. Medlemskap i föreningen är begräsat till studenter, anställda och alumner vid universitetet, men vem som helst kan delta som frivillig medarbetare i Projekt Runeberg. Lysator grundades 1973 och Projekt Runeberg startade 1992. Lysators datorer utgörs huvudsakligen av 3-5 år gamla servrar, donerade av Lysators sponsorer. Lysator har stadgar, en styrelse, årsmöte, revisor och svenskt postgironummer 885669-2.


Project Runeberg, Fri May 24 18:02:15 2024 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/admin/sponsors.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free