- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
177-178

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Salvatorkällan ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Samfundet Folkhälsan-Samling af anmälningar

178.

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland
(förk. S. F. i S. F.). 1911 gjorde fröken Jenny
Florin (d. 1925) en donation till Sv. litt. sällsk.
i Finland îör läkarvetenskapens befrämjande. Säll-
skapet tillsatte den s. k. Florinska kommissionen,
som egde använda räntemedlen för en allsidig ve-
tenskaplig undersökning af den svenska befolk-
ningens i Finland andliga och kroppsliga hälsa.
Kommissionens ordf. blef J. 0. Schauman (se
d. o. Suppl.); den ombildades 1921 till en själf-
ständig förening S. F. i S. F. (konstit. 16 mars
s. å.). Samfundet består af 2 sektioner, en veten-
skaplig med 10 och en praktisk hygienisk med 15
led. Det har utgett ett par vetenskapliga publika-
tioner, men huvudverksamheten är f. n. af prak-
tisk art: främst folkhygieniskt upplysningsarbete,
som bedrifves, utom genom ströskrifter, filmer och
föredrag, genom hälsosystrar (16 år 1925), som
meddela personlig undervisning i hemmen. De främ-
sta områdena för arbetet äro spädbarnsvård, skol-
barnshygien (hälsosystrarna fungera äfven som skol-
sköterskor), tuberkulosens bekämpande genom upp-
lysning samt nykterhetens befrämjande. Statsunder-
stöd har tidtals beviljats för de två sistnämnda ända-
målen ; nykterhetsarbetet har förlamats genom ovil-
lighet från regeringshåll, då samfundet ej velat be-
drifva propaganda för förbudslagen. Andra områ-
den för verksamheten äro moderpremiering samt in-
rättande af badstugor på landet. I Åbo och Vasa
finnas rådgifningsstationer för mödrar. Samfundet
har omkr. 30 filialer och lokalafd.; filialen i Åbo
har äfven vetenskapliga uppgifter på sitt program.
Samfundets tillgångar stego 1925 till 2,4 mill. mark
(förutom det Schaumanska testamentet). Dess mål
har af Schauman i en "hustafla" definierats så:
"det får ej finnas dåliga svenskar i detta land". T-c-

Samfundet för hembygdsvård. Se Hembygds-
vård. Suppl., sp. 350.

Samfundet för musikforskning, Svenska. Se
Svenska samfundet för musikforsk-
ning. Suppl.

’Samfundet för utgifvande af handskrifter rö-
rande Skandinaviens historia, Kungliga, utgaf
1917 festskriften Kungl. Samfundet för utgifvande
af handskrifter rörande Skandinaviens historia un-
der första århundradet af dess tillvaro, förf. af S.
Bergh. Af samfundets urkundspublikationer ha vi-
dare utgetts Historiska handlingar d. 26 och 27: l
(1920-24) och register (utarbetadt af E. Naumann)
till d. 1-20 (1919) samt ’Stockholms stads tanke-
böcker im-U92 (d. I, red. af E. Hildebrand,
1917, d. II, red. af G. Carlsson, 1922-24, ej af-
slutad). S. Bergh efterträddes vid sin död, 1919,
som sekreterare af B. Boëthius. E. IS7"-nn.

* Samfundet Sankt Erik. Ordförande sedan 1920
är V. Leche. Registret of ver Stockholms byggna-
der m. m. har numera (1925) f ramförts öfver Kungs-
holmen och betydande delar af Norrmalm. Sedan
af fästning; af J. Unmans fond blifvit för samfundet
disponibel, har samfundets verksamhet nått stor ut-
veckling: betydande insatser ha kunnat göras på
skilda områden, utgifningen af Stockholmsurkunder
(i samarbete med K. samf. för utg. af handskr.
rör. Skandinaviens hiát.), många Stockholmshistori-
ska arbeten ha understödts, bidrag lämnats till
undersökning af Stockholms slott m. m. Detaljerade
uppgifter om samfundets verksamhet finnas i årsbe-

rättelserna. Ett fullständigt register öfver dessa
1903-22 har utgetts. Upk d. y.

*Samfälld egendom förekommer ej i äktenskap,
hvilkas förmögenhetsförhållanden regleras af nya
Giftermålsb. (se Gif t er m ålsbal k. Suppl.). I
stället kallas där hvardera makens egendom, i hvil-
ken andra maken har giftorätt, hans eller hennes,
"giftorättsgods" (se d. o. Suppl.). Likaså i det
norska förslaget till "lov om egtefællers formuesfor–
hold" (1918); det norska ordet är "gifteeie". Där-
emot undviker det finländska förslaget till ny gifter–
målsbalk (1924; äfvenså dess föregångare 1920,
"Förslag till lag om makars rättsförhållanden")
användningen af särskild term för ifrågavarande
egendom ("egendom, hvari andra maken har gifto-
rätt"). I den nya danska lagen "om ægteskabets
retsvirkninger" (18 mars 1925) har åter begreppet
samfälld egendom bibehållits, och kallas
sådan egendom liksom förut "fælleseje". C. G. Bj.

^Samfärdsel. (Sp. 576) 1920 fick äfven Sverige
särskildt kommunikationsdep. (se Kommunika-
tionsdepartementet. Suppl.) Kommuni-
kationsdep. är numera afskaffadt i Bajern. Sär-
skilda dep. för samfärdseln (järnvägarna enbart;
eller i förbindelse med andra organ för samfärdseln)
finnas nu (1925) utom i de i hufvudarb. nämnda län-
derna äfven i en mängd andra stater. En inter-
nationell konferens för samfärdsels- och transite-
ringsfrågor hölls 1923 i Genève, hvars konventioner
och stadgar ang. vissa internationella förhållanden
rörande järnvägstrafik samt hafshamnar underteck-
nats äfven af Sverige (28 okt. 1924). Samfärds-
medlen ha under senaste årtionden ökats och sam-
färdseln mångdubblats framför allt genom förbätt-
ringar af förut befintliga samt tillkomsten af nya-
trafikmedel, såsom automobiler, luftfartyg m. m.,
möjliggjorda genom motorismens oerhörda utveck-
ling, och genom nya väganläggningar. Samtidigt
som järnvägstrafiken i hög grad utvecklats, bl. a.
genom införande af elektrisk drift och motorvagnar,
ha landsvägarna blifvit mer konkurrenskraftiga ge-
nom tillkomsten och en allt större användning af"
automobilomnibusar och lastbilar och vattenvä-
garna allt lifligare befarna med motorfartyg. Se
f. ö. art. Automobil, Järnvägssamtra-
fik, Kanal, Luftpost, Motorfartyg,.
Motorpost och O m n i b u s, alla äfven i Suppl.,
och Lufttrafik. Suppl., samt Transkonti-
nentala järnvägar. E. A-t.

Samhällets pelare (Samfundets stötter], satirisk ~
komedi af Ibsen (se denne, sp. 318), uppf. i Stock-
holm f. g. 1877.

Samhällshjälp, Föreningen. Se Före-
ningen Samhällshjälp. Suppl.

*Samling af anmälningar till aktiebolagsregi-
stret m. fl. register utges fr. o. m. 1925 en gång i
månaden och utgöres af de bilagor till Post- och In-
rikes tidningar, i hvilka numera hvarje vecka (på
fredagen) införas kung. om de i berörda register .
under nästföregående vecka intagna uppgifterna,
jämte alfabetiska namnregister. Anmärkas må ock,
att det i hufvudarbetet nämnda "hos Patent- och
registreringsverket förda îörsäkringsregistret" sedan
1918 föres hos Försäkringsinspektionen. Sedan -
1921 utges, genom Statistiska centralbyrån, en
särskild "Samling af uppgifter till äktenskaps-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0111.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free