- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
473-474

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Statens biografbyrå - Statens bostadslånefond. Se Bostadshus och Statens byggnadsbyrå, båda i Suppl. - Statens bostadsnämnd - *Statens bränslekommission

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

473

Statens bostadslånefond-Statens bränslekommission

474

1925 granskades 3,882,150 m. filmer, af hvilka
67,146 m. förbjödos, 1,609,082 m. tillätos äfven
för barn och 2,205,922 m. godkändes för perso-
ner öfver 15 år. Byråns stat belöper sig 1925
-26 till 61,500 kr.

Statens bostadslånefond. Se Bostadshus
och Statens byggnadsbyrå, båda i Suppl.

Statens bostadsnämnd, en enligt k. kung. 15
juni 1923 frän l juli 1923 fungerande nämnd, som
öfvertagit åligganden, hvilka förut tillkommit kom-
munikationsverkens, allmänna civilförvaltningens
och försvarsverkets bostadsnämnder, men erhållit
vidare verksamhetsområde, än dessa egt. Nämnden
eger handlägga frågor om bostadsförmåner åt
befattnings- och beställningshafvare a) vid
kommunikationsverken, å hvilka aflöningsregl. 19 juni 1919
eger tillämpning, b) vid statsdepartement och vissa
civila verk, å hvilka aflöningsregl. 9 juni 1922 eger
tillämpning, samt c) vid armén och marinen, å
hvilka aflöningsregl. 29 juni 1921 eger tillämp-
ning. Nämnden åligger att utarbeta och till K. M:t
inkomma med förslag till sådana allmänna föreskrifter,
som kunna finnas påkallade för reglering af för-
hållandet mellan statsverket och vederbörande
tjänstebostadsinnehaîvare; att, därest öfverenskommelse
om ersättning för anvisad tjänstebostad ej kan träf-
fas mellan vederbörande myndighet och tjänsteman,
på anmälan af myndigheten fastställa ersättningen;
att på framställning af myndighet afge utlåtande
och förslag i frågor rörande upplåtelse af
tjänstebostad och ersättning därför; äfvensom att i ämne,
som faller inom nämndens verksamhetsområde, hos
vederbörande förvaltningsmyndighet eller K. M:t
göra de framställningar, hvartill nämnden finner
anledning. Nämnden bör beakta såväl de allmänna
intressena som personalens behof samt söka vinna
enhetliga grunder för bostadsersättning inom olika
grenar af statsförvaltningen. Nämnden eger att af
vederbörande myndigheter erhålla upplysningar
och biträde och kan genom hänvändelse till veder-
börande myndighet tillkalla tjänstemän, tillhörande
ofvannämnda grupper, äfvensom eljest anlita sak-
kunnig. Innan nämnden fastställer ersättning för
tjänstebostad, skall vederbörande bostadsinnehafva-
re, därest han ej förut skriftligen motiverat sitt yr-
kande, beredas tillfälle att skriftligen eller muntli-
gen yttra sig inför nämnden. Denna består af 2
ständiga led., af hvilka den ene är ordf., samt 3
särskilda led., representanter för enhvar af of van
under a), b) och c) upptagna grupper af tjänste-
män. För hvarje led. finns en suppleant. Led. och
suppleanter förordnas af K. M:t. Fmn.

Statens bränslekommission. Svårigheterna i
följd af Världskriget att anskaffa bränsle drefvos
till sin spets våren 1917, då i stort sedt tillför-
seln af kol från utlandet upphörde, under det att
behof ven af bränsle alltjämt voro osedvanligt stora
på grund af högkonjunkturen inom industrien.
Man ansåg sig därför böra räkna med nödvändig-
heten af att för krigets återstående del inrätta sig
för att anskaffa nästan allt behöfligt bränsle inom
landet. Bränslekommissionen tillsattes 16 april
1917 med uppdrag att sörja för hela rikets bränsle-
behof. Med hänsyn till den för skogsafverkning
olämpliga årstiden vågade man härvid ej lita till
det privata initiativet, utan kommissionens hufvud-
uppgift blef att genom vedafverkning af enastående
omfattning producera vedbränsle i tillräckliga
mängder. Vidare skulle kommissionen
inom landet fördela såväl veden som öfrigt bränsle.
Enligt förfoganderättslagen kunde en skogbärande
fastighet tas i anspråk antingen så, att skogsmark
togs under förfogande, hvarefter kronan själf därå
bedref afverkning, eller så, att egaren förplikta-
des att för kronans räkning afverka en bestämd
vedmängd. Då upprättandet af leveransaftal inne-
bure ekonomisk risk vid förändrad bränslesitua-
tion, fara för skogssköfling samt af konkurren-
sen förorsakad höjning i arbetslönerna, utgick kom-
missionen från, att af verkningarna i stor utsträck-
ning måste bedrifvas af staten själf. Genom en
k. förordn. 12 maj 1917 erhöll kommissionen makt
att disponera öfver landets till vedafverkning lämp-
liga skogar. Genom riksdagens afslag på K. M:ts
lagförslag om "allmän tjänsteplikt" (se Tjänsteplikt)
hänvisades kommissionen till att anskaffa arbets-
och dragkraft på frivillighetens väg,
hvarvid hänsyn måste tas till jordbrukets behof af
sådan arbetskraft. Den statliga vedanskaffningen
beröfvade ej i nämnvärd mån jordbruket arbets-
kraft, men denna återhållsamhet hade till följd en
förskjutning framåt i af verkningstiden. Kommissio-
nens huggningar, som utfördes på ackord vintern
1917-18, utöfvade lönestegrande inverkan för
vissa arbetargrupper. Med kommissionens egna
huggningar sysselsattes under sept. omkr. 24,000,
nov. omkr. 29,000, dec. omkr. 36,500, febr. omkr.
35,500, april omkr. 10,000 och juni omkr. 5,000
arbetare. Den vedkvantitet, som K. M:t räk-
nade skola behöfva anskaffas, uppgick till omkr.
33 mill. kbm. Omkr. 23 mill. kbm. anskaffades,
hvaraf 55,3 proc. genom kommissionens egna hugg-
ningar, 37,6 proc. genom af tal med enskilda (omkr.
31,500 kontrakt) och 7,i proc. från statsskogarna.
Riksvärderingsnämndens rotvärdestaxa juni 1917
fastställde priset å ved, som med stöd af förfo-
ganderättslagen af verkades af kommissionen, till för
prima ved 8 kr. 25 öre per kbm. och för sekunda
6 kr. 50 Öre per kbm., allt inklusive affallet.
Veden fördyrades emellertid, emedan kommissio-
nen till följd af tjänstepliktslagens fall nödgades
utsträcka huggningarna, urspr förlagda högst 5
km. från välbelägna stationer, äfven till närheten
af stationer, som lågo långt från förbruknings-
centra. Kommissionens egna af verkningar gjordes
med iakttagande af god skogsvård, och dess
gallringar af skogarna synas komma att ha god
inverkan på skogsbestånden. - Kommissionens
ganska kostsamma åtgärder för tillvaratagande af
skogsaffallet visade sig öfverflödiga. - För finan-
siering af kommissionens verksamhet ställde riks-
dagen till förfogande 180 mill. kr. Genom att me-
delst anvisningar erlägga likvid äfven för den af
enskilda levererade veden erhöll kommissionen ett
ytterligare rörelsekapital å 280 mill. kr. Genom
förordn. 13 juli 1917 reglerades förbrukningen af
allt inhemskt bränsle. Med det anskaffade bränslet
skulle i första hand hushållsförbrukningens behof
tillgodoses (delvis till ett försäljningspris, som
understeg anskaffningspriset, s. k. kortved). Till
undvikande af en för hushållsförbrukningen förö-
dande konkurrens förbjöds industrien att i öppna
marknaden inköpa ved och hänvisades till att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0263.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free