- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
483-484

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Statens skogsförsöksanstalt - Statens tryckerisakkunnige - *Statens uppfostringsanstalt - *Statens veterinärbakteriologiska anstalt - Statens videnskapelige forskningsfond (Statens forskningsfond). Se Norge. Suppl., sp. 818 - *Stationers' company - Stationery office - *Stationsmästare. 3. Postv. - *Statistik - *Statistiska centralbyrån - *Statistiska centralbyrån i Finland - *Stativ. Se ock Mikroskop - *Statsanslag - *Statsbanan genom Bohuslän - *Statsbanornas tjänstemannaförening. Se Järnvägstjänstemannaföreningar äfven i Suppl. - Statsbokföringsreformen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

483

Statens tryckerisakkunnige-Statsbokföringsreformen

484

chef, l extra afd:sföreståndare, l öîverassistent,
5 assistenter, 4 skogsbiträden, 3 skogsmästare, 5
kvinnliga tjänstemän och l vaktmästare. Anstaltens
budget rör sig omkr. 200,000 kr Under senare år
har anstalten af ven utgetx "Skogliga rön", utgö-
rande kortare, mer populärt hållna redogörelser för
resultaten af de vetenskapliga arbetena, samt "Ex-
kursionsledare", afsedda till ledning vid studier å
anstaltens profytor och försöksparker och innehål-
lande beskrifningar öfver dessa och redogörelser för
där anställda försök Aí "Meddelandena" är bd
22 under utgifning. H. Hn.

Statens tryckerisakkunnige har förordnats i an-
slutning till k. proposition 1921 (med instr. af 26
sept. s. å.) samt har till åliggande att lämna äm-
betsverk och andra myndigheter råd och anvisnin-
gar vid tryckning, att pröfva kontrakt rörande
tryckning för statens räkning, att för kommittéers
räkning beställa tryckning, att granska tryck-
räkningar för statsmyndigheter i Stockholm, att
öfvervaka, att statens tryckbeställningar så förde-
las mellan olika tryckerier, att öfvertidsarbete så
vidt möjligt undvikes, att på anmodan verkställa
upphandling af papper, att samarbeta med statens
specialtryckerier och att till chefen för Finansdep.
inkomma med de framställningar och förslag inom
området för den tryckerisakkunniges verksamhet,
hvartill vännen erfarenhet eller andra förhållanden
kunna föranleda. P. Palmquist.

*Statens uppfostringsanstalt för minderåriga
förbrytare se Bona. Suppl., för vanartade sin-
nesslöa flickor se Idiotanstalt. Suppl, och
för vanartade sinnesslöa gossar se I d i o t a n-
s t a 11. Suppl.

*Statens veterinärbakteriologiska anstalt. Bland
sjukdomar, som varit föremål för undersökning, må
nämnas äfven perniciös anemi och smittsam kast-
ning hos häst. Antalet undersökningar 1924 var
3,053. S. å. utlämnades 581,906 kbcm. serum.
F. n. omfattar framställningen 11 olika sera. Per-
sonalen utgöres numera, utom af föreståndaren, af
2 laboratorer och 2 assistenter, samtliga veterinä-
rer, samt 2 som vetenskapliga biträden tillfälligt
anställda veterinärer, kvinnliga biträden, vaktmä-
stare och hästskötare. Årsanslaget är fr. o. m. in-
gången af räkenskapsåret 1925-26 tills vidare in-
draget, och anstalten är sålunda för sin drift hän-
visad till inkomsten af försålda sera, bakterieprepa-
rat m. m. Sv. Wall.

Statens videnskapelige forskningsfond (S t a-
tens forskningsfond). Se Norge. Suppl.,
sp. 818.

’Stationers’ company erhöll sina korporations-
rättigheter och privilegier 1556. Det torde ej ha
egt något allmänt utgifningsmonopol, men hade
t. ex. till 1771 monopolrätt att trycka almanacker,
och i dess lokal, Stationers’ hall (nära S:t Pauls-
kyrkan i London), fördes en liggare, i hvilken alla
nyutkomna böcker skulle inregistreras för att få
draga fördel af lagarna om förlagsrätt (så stadga-
des t. ex. i Copyright acts af 1709 och 1842).
Denna skyldighet kvarstod till 1911. Utdrag ur
detta bokhandlargilles register för åren 1554
-1640 ha utgifvits af Arber (5 bd, 1875-94) och
ega stort värde för den litteraturhistoriska forsk-
ningen. V. S-g.

Stationery offîce [stêYjonri å’fis]. engelskt, år

1782 upprättadt ämbetsverk med uppgift att förse
öfriga ämbetsverk och parlamentet med skrifma-
teriel (eng. stationery]. Det ombesörjer alla aftal
om tryckning af officiella publikationer, och för-
lagsrätten till sådana är ställd på dess chef. Det
1921 upprättade statstryckeriet i Harrow står
under dess ledning. V. S-g.

*Stationsmästare. - 3. Postv., sådan posttjän-
steman, som är föreståndare för en postexpedition
(se d. o. Suppl.).

*Statistik. Om Stockholms stads sta-
tistiska kontor se d. o. - Internatio-
nella statistiska institutet, hvars sam-
manträden afbrötos genom Världskriget, höll åter
plenarsammanträden 1923 (i Bruxelles) och 1925
(i Rom) samt skall hålla sådant 1927 (i Kairo).

*Statistiska centralbyrån. Nu gällande instr.
är af l nov. 1918 med ändringar 31 dec. 1921
och 18 juni 1925. Enligt denna är verket indeladt
i 3 byråer: befolknings- och rättsstatistiska byrån
(l:a byrån), jordbruksstatistiska byrån (2:a byrån)
och finansstatistiska byrån (3:e byrån). Det vid nya
Giftermålsbts ikraftträdande l jan. 1921 inrät-
tade äktenskapsregistret (se d. o.) är förlagdt till
Statistiska centralbyrån. Den ord. personalen ut-
göres enligt staten för budgetåret 1925-26 af l
öfverdirektör och chef, 3 byråchefer, 3 förste aktua-
rier, 6 aktuarier, 4 kansliskrifvare, 15 kanslibiträ-
den, 19 kontorsbiträden, 2 skrif biträden, l förste
expeditionsvakt och l expeditionsvakt. Bland äm-
betsverkets publikationer böra omnämnas den se-
dan 1918 utgifna Årsbok för Sveriges kommuner,
tillika innehållande adressuppgifter för kommunala
och andra myndigheter, samt den sedan 1921 må-
nadsvis utkommande Samling av uppgifter till
äktenskapsregistret. L. Wll.

*Statistiska centralbyrån i Finland. Flera
grenar af den officiella statistiken, som förut be-
arbetats inom de centrala ämbetsverken ha förts
till byrån, såsom skol-, sparbanks-, handels- och
industristatistiken. Yid socialstyrelsens indragning
öfverfördes dess statistiska af d. till byrån och utgör
där en fristående af d. Nya områden af särskildt
den ekonomiska statistiken ha upptagits till be-
handling, såsom beskattnings-, arfs-, aktiebolags-,
konkurs- och partiprisstatistiken. O. B-n.

*Stativ. Se ock Mikroskop.

* Statsanslag. Till följd af ökning i antalet
departement är hufvudtitlarnas antal numera 11
(se H u f v u d t i t e L Suppl.). Se äfven Stats-
reglering. Suppl. Yid 1923 års riksdag bort-
togs K. M:ts rätt att disponera öfver besparingar
å s. k. fasta (bestämda) anslag. Till bestridande
af de utgifter, för hvilka dessa besparingar plä-
gat användas, höjdes i stället anslagen till extra
utgifter. Med denna förändring har skillnaden
mellan fasta anslag och förslagsanslag högst bort-
fallit; i deras ställe finne*- man efter 1923 i riks-
staten s. k. anslag utan beteckning. N. H-tz.

’Statsbanan genom Bohuslän. Sp. 1074, rad 19
-21 uppifrån siar och öfver sjön Lilla Hällungens
utlopp i denna till Ljungskile bör vara och öfver
dennas utlopp i Lilla Hällungen till Ljungskile.

* Statsbanornas tjänstemannaförening. Se Järn-
vägstjänstemannaföreningar äîven i
Suppl.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0270.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free