- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
135

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Aktiebolaget Mekanikus

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.Aktiebolaget Mekanikus.Med utvecklingen följer i regeln på alla områden, så snart den nått
viss höjd, fördelning af arbetet. Ju större kraft som ställes på
arbetsprodukt, dess nödvändigare blir specialisering rid dess
framställning. Detta är fallet på det rent intellektuella arbetsfältet och i samma
grad på det industriella. Derför ha ock de industriella etablissement, som äro
angelägna att i alla afseenden följa med sin tid, allt mer och mer börjat att
slå sig på specialiteter.

Ett etablissement, som i det fallet bland våra mekaniska verkstäder väl
förstått att följa med sin tid, är aktiebolaget Mekanikus, arftagaren af J. E.
Eriksons gamla mekaniska verkstad.

Efter att under olika perioder ha egnat sig åt tillverkning af skilda
artiklar, har detta etablissement nu funnit ett begränsadt område, som det, just
derför att det är begränsadt, med så mycket större framgång odlar.

Gången af dess utveckling är i korthet skizzeradt denna:

Den verkstad, som utgjorde första början till fabriksanläggningen,
an-lades år 1874 af J. E. Erikson.

Ehuru allt att börja med bedrels i en mindre betydande skala,
gjorde sig verkstaden dock snart känd genom noggranna och i många fall
genialiskt konstruerade maskiner och apparater. De på grund häraf ständigt
ökade beställningarne gjorde, att den oansenliga lokal, der verksamheten
från början bedrefs, vid Malmskildnadsgatan, 1875 måste utbytas mot en
rymligare vid Luntmakaregatan. Då äfven den sistnämnda lokalen snart befanns
otillräcklig, inköpte Erikson 1876 den fastighet vid Folkungagatan å söder,
der fabriken sedermera utvecklats och fortfarande bedrifves.

Till år 1880 sysselsatte sig verkstaden hufvudsakligen med tillverkning
at finare mekaniska och elektriska maskiner och apparater,
kolibriångmaskiner, telegrafapparater m. m.

Genom ett alltjämt stegradt förtroende och till följd deraf vidgad
verksamhet gaf verkstaden vid Eriksons 1883 timade död sysselsättning åt inalles
53 arbetare.

Efter Eriksons död bedrefs affären under ett års tid för sterbhusets
räkning, men i slutet af 1883 öfverläts etablissementet till J. E. Eriksons Mek.
Verkstads-Aktiebolag. Då nämnda bolag öfvertog verkstaden, sysselsattes vid
densamma 60 arbetare. Under de derpå följande åren ökades alltjemt
verkstadens beställningar, och år 1888 hade arbetarnes antal stigit till 152.

Bolagets tillverkningar utgjordes nu af maskiner för en hel del olika
industrigrenar, hvarjemte en omfattande verksamhet bedrefs med utförandet af
gas- och vattenledningsarbeten, samt anläggningar för elektrisk belysning.

J. E. Eriksons Mek. Verkstads Aktiebolag fortgick till 1895, då det
öfvertogs af aktiebolaget Mekanikus, som då bildades med ett aktiekapital af

100,000 kr.

Hade verkstaden förut egnat sig åt flera olika grenar och icke dess
mindre vunnit berättigadt anseende inom dem alla, började den emellertid nu
att framför allt odla några specialiteter för att inom dem vinna både den
största möjliga fulländning och den största omsättning. Dessa dess specialiteter
äro: tryckerimaskiner, ångmaskiner, regulatorer, linkopplingar,
friktionskopp-lingar samt elektriska instrument.

Vid bolagets specialtillverkning af snällpressar vilja vi något uppehålla oss.

Om man undantager en mindre tillverkning af snällpressar, som
på 1850-talet bedrefs af mekanikus Sahlberg, har denna industrigren
icke förut varit representerad i vårt land. Sedan lång tid tillbaka ha
snällpressar införskrifvits från utlandet, särskildt från Tyskland.

Att underrättelsen om Aktiebolaget Mekanikus’ afsigt att vid sidan af
sina öfriga tillverkningar äfven framställa tryckerimaskiner skulle mötas af
tvifvel-samma uttalanden var derför helt naturligt.

Då bolaget emellertid beslöt sig för att göra ett försök blefvo ej heller
de svårigheter, hvilka voro förknippade med företaget förbisedda, men just den
omständigheten, att bolaget förfogade icke blott öfver skickliga arbetare och
det bästa material, utan ock med konstruktionen och tillverkningen af
ifrågavarande pressar fullt förtrogen ledare, blef för frågan afgörande.

Bolaget har också för den tillverkning af pressar, det hittills drifvit,
snällpressar för boktyck och för litografiskt tryck samt accidenspressar, vunnit
ej blott lifligt erkännande, utan äfven god afsättning. Af våra stora
Stockholmstidningar ha redan Nya Dagligt Allehanda och Svenska Dagbladet hos
bolao-et tillgodosett sitt behof i den vägen, och till bevis på den omfattning
tillverkningen nått, må nämnas, att verkstaden redan utfört ett 30-tal pressar
af olika typer.

Af Aktiebolaget Mekanikus öfriga tillverkningar kunna särskildt
framhållas dess högtrycksmaskiner för stor hastighet med precisionsregulatorer af
särskild konstruktion. De tillverkas i storlekar från 1 —100 hkr och der-

öfver såväFencylindriga somcompound. Hastigheten varierar med storleken och
för de mindre typerna drifves den upp ända till 1,000 hvarf i minuten och
kan i speciela fall äfven öfverskrida denna gräns.

I och med den större användningen af elektrisk belysning ombord å
fartyg, har marknaden för dessa maskiner betydligt utvidgats. På grund af
begränsadt utrymme kan man der ej gerna använda långsamt gående
ångmaskiner med rem- eller annan utvexling för driften af dynamomaskinen utan
måste man här taga sin tillflykt till den hastigt gående ångmaskinen, hvars
hvarfantal då drifves upp så, att den kan kopplas direkt till den elektriska
generatorn. Mekanikus hastigt gående ångmaskiner hafva tillvunnit sig ett
berättigadt anseende genom sin solida och eleganta konstruktion och sitt
utomordentligt omsorgsfulla utförande och beställningarna inflyta numera så rikligt,
att bolaget endast med största svårighet ser sig i stånd att fullgöra leveranserna
inom rimlig tid. Det är att märka, att det icke endast är inom Sverige,
bolaget funnit sina kunder inom denna branche, utan äfven utlandet har visat sig
vara en god och tenderar att för framtiden blifva en ännu bättre afnämare.
Dessutom äro vid verkstaden tillverkade en hel del specialmaskiner för
nitro-glycerin-, krut- och kapsylfabrikationen äfvensom mistsignalapparater för
svenska fyrväsendet, ångenergiregulatorer jemte mycket annat.

De förut omtalade regulatorerna äro enligt A. Söderströms patent och
tillverkas i tvenne typer. Precisionsregulatorerna verka direkt på ångrörets
strypventil, då deremot ångenergiregulatorerna kopplas till sliden, hvarför också
dessa senare egentligen finna sina köpare på sådana ställen, der man måste
ekonomisera med bränslet. Omsättningen af dessa apparater har under årens
lopp stigit jemt och stadigt i den mån de blifvit kända af allmänheten, och på
sista åren har tillverkningen isynnerhet stigit fort beroende på de stegrade
fordringar man numera ställer på jemnheten i en ångmaskins gång. Oss
ve-terligt finnes heller icke i marknaden en regulator med en sådan underbar
känslighet som denna typs. Bolaget garanterar vid användandet af dess
precisionsregulatorer en hastighetsvariation ej öfverstigande 1 proc. vid de största
vexlingar i belastningen, och personer, som ej känt till apparatens egenskaper
hafva t. o. m. trott, att bedrägeri förelåg på grund af visarens orörlighet på
teckometern vid hela kraftens till- eller frånslagning.

Hvad tillkopplingarne angår, så är det en temligen ny fabrikation, men
som lofvar mycket godt. Linkopplingens ändamål är dels att ersätta splitsen,
dels att spänna linan, då den sträcker sig. För att rätt förstå en sådan
kopplings betydelse, måste man känna hamplinans vigt såsom transmissionsmedel.
Linan blir alltid billigare än remmen samt har dessutom fördelen att gå
jem-nare och mjukare på grund af sin större elasticitet och äfven på grund deraf
att vid variationer i påkänningen hvarje lina för sig har tillfälle att utföra sina
genom denna varierande påkänning framkallade svängningar (man använder ju
i allmänhet flere linor på samma skifva) då deremot hela remmen ju under
samma omständigheter blir försatt i rörelse och på grund af sin större massa
utvecklar en större lefvande kraft och en större ansträngning af materialet.
Men, linan är minsann inte något ideelt kraftöfverföringsmedel heller, ty, då
den varit i gång någon tid, sträcker den sig, påkänningen i de olika linorna
blir olika och sedan återstår ingenting annat än att ånyo göra en ny splits,
hvilket återigen förorsakar stagnation i fabrikationen. Alla dessa olägenheter
undvikas emellertid genom användandet af Kirsch’s linkoppling som möjliggör
linans hopsättning och spänning utan tidsspillan. Aktiebolaget Mekanikus har
öfvertagit tillverkningen af dessa kopplingar för Europa och förser äfven sina
kunder med linor färdiga till påläggning.

Verkstadens sista specialitet är dess friktionskopplingar. Kopplingens
mest framstående egenskaper äro den mjuka tillslagningen, som förhindrar
hvarje stöt inom maskineriet vid igångsättningen, det till ett minimum
reducerade axialtrycket under gången samt den ögonblickliga frånslagningen.
Denna sista egenskap gör kopplingen synnerligen lämplig, då det gäller att stoppa
ett maskineri hvar som hälst inom verkstadslokalen vid inträffande olyckstillbud,
och apparaten omfattas på denna grund med stort intresse särskildt af
yrkesinspektionen. Kopplingar enligt dettä system äro utförda till så stora belopp
som io.ooo hkr och som bevis på att tillslagningen sker fullkomligt utan stöt
kan anföras att kopplingen sedan ett par år finnes anbragt för drift af ett
ont-kastningsvalsverk på 3,000 hkr och som arbetar till egarens fullkomliga
belåtenhet. Bolaget har tillförsäkrat sig ensamtillverkningen för Skandinavien af
denna koppling.

I samband med verkstadens stigande omsättning har äfven skett en
utvidgning af dess lokaler af genomgripande slag. Med sina olika verkstäder,
sin armaturverkstad, sin snickeri- och modellverkstad m. m. är etablissementet
nu i sitt slag af det allra största intresse.(ST*’

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0135.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free