- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / VII Årg. 1918 /
20:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Vad har hänt sedan sist?

”Mors dag” är något man har börjat fira
i England och Amerika. Meningen med
dagen ar att få de unga att stanna ett
ögonblick inför tanken på vad en mor är och
vad man är skyldig sin mor av tack för
vad hon gjort och offrat.

Nu har tanken tagits upp i Kristiania
på initiativ av föreningen Hemmens val.
Meningen vore att en ”mors dag” skulle
firas söndagen den 9 februari 1919 och man
hoppas att andra norska städer vilja följa
exempel.

Det finns väl få städer i Europa som fått
så många flaggdagar som Stockholm på
sistone. Men om någon mödrarnas dag är
med bland dem kunna vi icke minnas..,

*På initiativ av danska kvinnors
försvarsförening har igångsatts en insamling av
namn för en sympatiadress från hela
Danmark till det belgiska folket. I adressen
tackas Belgien för det hjältemod, varmed
folket mottog det första angreppet. På så
sätt möjliggjordes den utgång av kriget,
som för Danmarks del enligt danskarnas
hopp skall betyda förverkligandet av
nationens dröm, återföreningen med
Sönder-jylland.

*Vid Föreningens Hem för arbeterskor
årsmöte den 27 nov. tillkännagav
ordföranden, fru Alfhild Santesson, att föreningen
samma dag av sin stiftarinna och
sekreterare, fröken Gerda Meyerson, fått mottaga
en donation av 20,000 kr. Denna summa
var avsedd att utgöra grundplåten till en
fond, vars avkastning skulle användas till
hyresbidrag åt äldre arbeterskor som ha
svårt att reda sig på arbetsförtjänsten.

*I Londons stadsfullmäktige har invalts
hertiginnan av Marlborough som
representant för West Southwark, ett av Londons
arbetaredistrikt. Hertiginnan av
Marlborough är född amerikanska, av den kända
millionärsläkten Vanderbilt, och är känd
som ivrig rösträttskvinna och en verksam
medlem av Kvinnornas kommunalförening.

Arbetet ute i landet.

Dalarnas länsförbund av F. K. P. R.,
samlat till årsmöte i Borlänge söndagen den 24
november, beslöt instämma i det av L. K.
P. K. gjorde uttalandet med anledning av
regeringens framlagda förslag till
författningsrevision.

Eksjö F. K. P. R. hade ordinarie möte den
28 november, varvid den förutvarande
styrelsen omvaldes: doktorinnan H. Scharp,
ordf., fröken A. Olin, kassör, och fröken M.
Löfroth, sekreterare. Då till följd av
förbud mot folksamlingar Birgittafesten blev
inställd, upplästes på samkväm efter
mötet Frigga Carlbergs föredrag om Susan B.
Anthony, och Birgittadagens resolution
antogs. Mötet avhölls hos ordföranden, och
delvis genom ”knytkalas” hade till
samkvä-met ett härligt kaffebord åstadkommits.

Falu F, K. P. R. hade den 2 december
ordinarie sammanträde, varvid till medlem
och suppleant i centralstyrelsen omvaldes
fröknarna Valborg Olander och Gerda
Martin. Sedan ordföranden redogjort för de
punkter i regeringens rösträttsförslag, som
innehålla för kvinnorna gynnsamma
bestämmelser, beslöt föreningen att uttala sin
tacksamma anslutning till detsamma.
Efter förhandlingarnas slut upplästes ett av
fru Mary T. Nathorst författat
varmhjärtat och på givande synpunkter rikt
föredrag över ämnet: ”Några riktlinjer för
kvinnornas arbete efter kriget”, vilket fru
N. på grund av sjukdomsfall i hemmet var
hindrad att själv hålla. Efter gemensam
supé utfördes musik av fru Margot Lyberg
och upplästes med förf:s tillåtelse kapitlet
Det femte budet ur Selma Lagerlöfs då i
dagarna väntade nya bok, ”Bannlyst”.

Färgelanda F. K. P. R. valde på sitt
host-sammanträde följande personer till
styrelseledamöter: ordf. fru Elin Andersson, v.
ordf. fru Helma Boll, sekr. fröken Edla
Streijffert, v. sekr. fröken Anna Jansson,
kassör fru Anna Ahlsén och
centralstyrelsemedlem fru Elin Andersson.

Den senare delen av detta möte blev
särskilt högtidlig, i det att ordf. fru Elin
Andersson med anledning av dagens betydelse

— de dödas dag — talade om kriget och
kvinnornas fredsarbete. Från tyska
sektionen av Internationella kvinnokommittén
för varaktig fred hade den svenska
sektionen i oktober erhållit uppmaning att
på allt sätt understöd j a de neutralas
aktion för en rättsfred, som
garanterar varaktig fred, nationernas förbund,
avrustning och militarismens fall. Vid
mötet såldes ett av de kvinnliga
fredsorgani-sationernas centrala samarbetskommitté
utsänt fredsmärke. För att ytterligare
understödja det bekanta ändamålet med
försäljningen lämnades efter fru Anderssons
anförande ännu några extra bidrag, bl. a. från
männens lokalavdelning för kvinnans
politiska rösträtt. Summan uppgick till 64 kr.

Haparanda F. K. F. R:s årsmöte upptogs
huvudsakligast av fredsfrågan samt
öppnades av ordföranden, fröken Mia Grape, med
ett gripande anförande om de stora
händelserna i världen. Fru Hilda Bucht höll
därpå ett sakligt och varmhjärtat föredrag om
fredsfrågan såsom inledning till en
diskussion om vad F. K. P. B. skulle kunna göra
för saken. Hon påpekade, huru tänkesätt,
uppfostran, läroböcker, allt syftade till
kriget och ingav tanken att krig alltid måste
finnas och hur vi måste vilja en annan syn
på saken, för att fredstron skall få rot i
sinnena i krigstrons ställe. Vi här i
Haparanda, som sett mer med egna ögon av
krigets följder än man gjort på många
andra håll i Sverige, borde särskilt vara
besjälade av en stark fredsvilja. Talarinnan
refererade ock ett föredrag från i somras
av Cecilia Francke med bl. a. det innehåll,
att vi ej skola förhärliga kriget för
barnen, utan iära dem kärlek till freden samt
att fosterlandssinne och fredssinne höra
ihop. Det är en underlåtenhetssynd, om vi
kvinnor undandraga oss att hjälpa, där vi
kunna. Vi alla kvinnor äro mer än halva
mänskligheten, och vi böra räcka varann
händerna och sammansluta oss till
gemensamt arbete för en varaktig fred.

Efter den diskussion, som nu följde,
enades föreningen om att ansluta sig till det
av de kvinnliga fredsorganisationernas
samarbetskommitté antagna programmet.

Sekreteraren, fröken Fridner, refererade
därefter Frigga Carlbergs broschyr om
Susan Anthony.

Huskvarna F. K. P. R. höll den 25
november ordinarie halvårsmöte. Därvid valdes
till ordförande fru Hilma Andersson och
till övriga styrelseledamöter fruarna Hilma
Fagerström, Selma Hultstein, Anna
Söder-qvist och fröken Elin Eckerberg.

Efter mötet vidtog samkväm. En
styrelsemedlem lämnade en kortfattad historik över
föreningens 10-åriga verksamhet. Det hade
varit meningen att fira detta jubileum med
ett offentligt möte den 28 november,
10-års-dagen av föreningens bildande, men detta
hade måst inhiberas på grund av
mötesförbud. Fru A. Eichorn höll ett föredrag om
Erik XIV och Karin Månsdotter, och
solosång utfördes.

Härnösands F. K. P. R. hade den 29
november ett talrikt besökt möte. Därvid
förekom styrelseval, och hela styrelsen
omvaldes. Ordf. är fröken Emma Westerström,
v. ordf. fröken Astrid Hamberg, sekr. fru
Maja Hesse, v. sekr. fru Linnéa Bucht och
skattmästare fru Elisabeth Ahlberg.
Centralstyrelsemedlem blev fröken Astrid
Hamberg och suppleant fröken Anna Munkell,
Vid mötet upplästes fru Frigga Carlbergs
föredrag Över Susan B. Anthony samt bjöds
på sång av damkvartett och solosång.

Mora F. K. P. R. höll sitt årsmöte den 18
november. Föreningen hälsade med glädje
regeringens tillkännagivande, att den vill
söka genomföra en författningsrevision och
anslöt sig till det av Landsföreningen
gjorda uttalandet om den dagspolitiska
situationen.

Torshälla F. K. P. R. avhöll sitt ordinarie
höstsammanträde den 26 november. L. K.
P. R:s cirkulär 136 upplästes. Val av
centralstyrelsemedlem företogs, varvid fru
Frida Grönberg, med fröken Maria Carell
såsom suppleant, omvaldes.

Ehuru någon Birgittadag på grund av
rådande sjuklighet icke kunnat hållas, beslöt
mötet instämmande i Birgittadagens
resolution. Vid mötet, som var förenat med
samkväm, höll fröken Signe Ekblad ett särdeles
känsligt och sympatiskt föredrag med ämne
Florence Nightingale.

RiKs 25 50 Allm. 62 96

Malmtorgsgatan Stockholm

Söders ”English School”

£ngelska lektioner och översättningar.
Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.

Annie I. Scott*

Kvinnorna och kristidens
problem.

Kvinnorådet erinrar om
kvinnokommit-téernas viktiga uppgifter.

F. H. K:s kvinnoråd erinrar i ett längre
cirkulär till livsmedelsstyrelsernas
kvinno-kommittéer om de oerhört viktiga
uppgifter som påvila de olika
livsmedelsmyndig-heternas kvinnoorganisationer.

Med anledning av att bristande
uppfattning om kvinnokommittés befogenhet och
uppgifter yppats på sina håll, har F, H. K.
på kvinnorådets hemställan utfärdat
följande bestämmelser:

Styrelsens kvinnokommittéer skola
sortera dels direkt under sina respektive
livs-medelsstyrelser, dels under kvinnorådet.
Nämndernas kvinnokommittéer sortera
under styrelsernas. Där livsmedelsnämnden
har kvinnlig ledamot eller ledamöter och
ej någon kvinnokommitté, böra dessa
ledamöter anses intaga en i viss mån
likartad ställning som en dylik skulle göra. På
platser, varest både livsmedelsstyrelse och
nämnd har kvinnokommitté, skola de båda
kommittéernas arbetsområde uppdelas, så
att Iivsmedelsstyrelsens kvinnokommitté
inriktar sig på verksamhet inom länet
(distriktet), medan nämndens kommitté har sin
förnämsta uppgift inom kommunen.

För undvikande av förväxling böra de
tre kvinnoorganisationerna erhålla olika
beteckning, nämligen kvinnorådet,
kvinno-kommittcerna och livsmedelsnämndernas
kvinnoutskott.

Alla kvinnokommittéer åligger det att vid
behov giva de inom distriktet befintliga
kvinnoutskotten direktiv och närmare
anvisningar för deras verksamhet.

I cirkuläret redogöres vidare for
villkoren för åtnjutande av pekuniärt bidrag till
verksamheten och påvisas en mängd
exempel på beaktansvärda initiativ, som enligt
till kvinnorådet ingångna rapporter tagits
av kvinnokommittéerna.

Slutligen uttalas en förhoppning, att de
ekonomiska uppoffringar, staten påtagit sig
i och med tillsättande av dessa
kvinnoorganisationer landet runt, skola visa sig
mångdubbelt uppvägas genom den
upplysning till hemmens fromma oeh lättnad i
husmödrarnas svårigheter, som genom dessa
organisationer bör komma till stånd. Har
en kvinnokommitté rätt fattat sin uppgift,
böra verkningarna av dess nuvarande
arbete kunna spåras även efter kristiden
såsom en vinst för hemmen, tillkommen
under en tid, då dessa måste vidkännas sin
svåraste påfrestning.

-Hemmets räkenskapsbok».

Det i föregående nummer av R. f. K.
redovisade beloppet å 200 kr. till
upplysnings-fonden från undertecknad, utgjorde
behållningen av ”Hemmets Räkenskapsbok”. En
lika stor summa har tillfallit Östergötlands
Länsförbund av F. K, P. R. Upplagan är
nu slutsåld och vill jag därför rikta ett
varmt tack till alla, som medverkat till det
goda resultatet.

Kvinnokrafterna i
livsme-delsstyrelserna.

(Forts. o. slut fr. föreg. n:r.)

M ariestad.

Fru Maria Groth (tillika vice ordf.),
fröken Linnea Lindkvist och fröken Alma
Bylund.

f VARJE SVENSKT HEM
bor finnas en svensk,
solid, lättgående
och beprövad

Bugqmrna

Wmmmmmmmmm
StjmasHrr Ä

”Hemmets Rältensltapsbolt”

utkommer i ny upplaga till jul. Pris 80 öre.
Vid rekvisition av 10 ex. 25 % rabatt.

Rekvireras hos fru SIGNE THÖRNQYIST

Motala Verkstad.

Återförsäljare: Wennergrens Bokhandel
Drottningg. 63, Stockholm.

Norrköping,

Fröken Anna Karlsson (tillika vice ordf,),
doktor Anna-Clara Romanus-Alfvén och
fröken Ida Schullström.

Nyköping.

Prostinnan Hilda Hogner (tillika vice
ordf.), fruarna Elna Cullberg, Georgina
Jonsson, Gertrud Andersson, Mimmi
Nordin och Clara Wahlberg.

Uddevalla.

Fru Thyra Bergman (tillika v. ordf.), fru
Ida Holmqvist samt fröken Ellen Ammelin.

Umeå.

Fruarna Selma Bergström (tillika v.
ordf.), Anna Leufvenius, Lina Thelaus och
Ingeborg Holmström Wifell.

Visby.

Lektorskan Majken Klintberg (tillika v.
ordf.), fru Lina Ödin och fru Alma
Johansson.

Vänersborg.

Fru Hulda Wibom (tillika v. ordf.),
fröken Hulda Andersson och fru Emma
Wol-gast.

Västervik.

Fruarna Helga Odelmark (tillika v. ordf.),
Signe Odén, Edla Bergstedt och Anna
Karlsson.

Västerås.

Fröken Stina Fredriksson (tillika ordf.),
fru Götilda Brun och fru Sofia Asp.

Växiö.

Domprostinnan Susanna Henning, Växiö
(tillika v. ordf.), fru Oscara André, Lessebo,
och fru Nanny Jacobsson, Växiö.

Örebro.

Fruarna Elisabeth Karlsson (tillika v.
ordf.), Alfhild Rystedt, Nanny Benhult och
Anna Sandvall.

Örnsköldsvik.

Fru But Stolpe, Hampnäs, Själevad
{till-lika v. ordf.), fru Hildur Björne,
Domsjö-verken, och fröken Jenny Westman,
Örnsköldsvik. Suppleanter: fröken Erika
Nordstrand och fru Jenny Elfving, Örnsköldsvik,

Östersund,

Fru Doris Lekander (tillika v, ordf.),
skol-kökslärarinnan fröken Hanna Dillner och
fru Stina Vågland.

Rösträtt tör Kvinnors

Tjugonde nummer för 1918 innehåller bl.
Äntligen!

Flickskolornas nya organisation. Av Anna Sundén,
Erika Ström f.

Systrar i alla land! Av Eilda Sachs.

Rösträtt för Kvinnor - anmälan.

Karl Magnus Lind t- Av Gulli Petrini.

Wilson talar finyo för kvinnoröst rätten.

Böcker. Av V. v. K, och Elisabeth Krey Lange.

När det var modernt att vara kvinnlig. Av Mattdlin.
Arbetet ute 1 landet.

Kvinnorna oeh kristidsproblemen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Dec 8 01:55:57 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rostrattkv/7/0092.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free