- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 13:e årg. 1894 /
614

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (674.) 28 november 1894 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

614

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 48

tillkommande arvode af 450 kr. årligen
skall med 100 kr. om året nedsättas.

Lektor Beckmans inspektionsdistrikt
kommer alltså från och med nästa år att
omfatta Gullbergs och Bobergs, Bankekinds,
Skärkinds och Kinds kontrakt;
kyrkoherden Sundells distrikt åter utgöres af Ydre,
Tunaläns och Sevede, Aspelands, Södra
Tjusts samt Norra Tjusts kontrakt.

Skolrådets förhandlingar äro ieke
Offentliga. Vid kyrkostämma med
Helsingborgs stadsförsamling den 30 sistl.
april väckte handlanden G. E. Hedström
motion därom, att förhandlingarna inom
församlingens skolråd skulle vara offentliga
med rätt för skolrådet att för någon
särskild fråga besluta, att öfverläggningen
skulle inom lyckta dörrar hållas. Uti
skriftligt meddelande den 4 juni underrättade
kyrkostämmans ordförande, kyrkoherden G.
E. Johansson, motionären, att omförmälda
motion ej komme att till någon åtgärd
utöfver samma meddelande föranleda,
emedan motionen icke innefattade någon af de
frågor, som enligt § 2 i
kyrkostämmoför-ordningen hörde till kyrkostämmas
handläggning.

H. klagade hos domkapitlet i Lund, som
fann besvären öfver kyrkoherden
Johanssons vägran att till behandling å kyrkostämma
upptaga ifrågavarande motion icke förtjäna
afseende. K. m:t har den 9 d:s ej funnit
skäl att i domkapitlets öfverklagade
resolution göra ändring.

Det förhöjda statsbidraget.
Skolrådet i Mosjö församling sökte i en till
länsstyrelsen i Örebro län den l
nästlidna oktober ingifven rekvisition att af
allmänna medel för innevarande år erhålla
ytterligare 16 kr. 67 öre för
folkskollärarinnan Eva Matilda Blomberg, hvilken
nyssnämda dag såsom ordinarie lärarinna
uppnått en tjänsteålder af fem år och från
och med samma dag komme att åtnjuta
en från 600 till 700 kr. förhöjd årlig lön.

Länsstyrelsen vägrade utanordna det
begärda statsbidraget, då B:s lön för detta
år icke uppginge till 700 kronor. Med
anledning af skolrådets besvär har k. m:t
den 9 d:s meddelat följande resolution:

K. m:t har låtit handlingarna i detta mål sig
föredragas och därvid funnit den
omständigheten, att lärarinnan Blomberg först under
loppet af år 1894 uppnått en tjänsteålder af 5 år,
icke enligt l och 2 §§ i nådiga kungörelsen
angående lönetillskott af allmänna medel för
lärare och lärarinnor vid folkskolor och
småskolor den 5 juni 1885, sådana dessa
paragrafer lyda jämlikt nådiga kungörelsen den 5
oktober 1891, utgöra hinder för utbetalande af
förhöjda lönetillskott för lärarinnan Blombergs
aflönande under den del af året, som förflutit
efter den dag, hon uppnått ofvannämda
tjänsteålder; till följd hvaraf k. m:ts befhde äger att
utan hinder af sitt förra beslut taga ärendet
under förnyadt öfvervägande.

Tvist rörande vedbrand. Färila
församling bestämde å kyrkostämma den 17
oktober 1880, att skollärarne i
församlingen, hvilkas vedbehof beräknats till 40
skrindor om året för hvar och en af dem,
skulle, om de så önskade, i stället för ved

in natura få uppbära penningar till belopp
af 2 kr. 50 öre för hvarje skrinda. I strid
häremot lät skolrådet den 28 november

1892 å entreprenadauktion utbjuda
levereringen af den församlingens lärare för år

1893 tillkommande ved, beräknad till 16
famnar för hvarje lärare, därvid berörda
leverans inropades mot ett pris af 3 kr.
30 öre famnen för veden till Ygs och
Föne skolor samt 5 kr. famnen för veden
till Kårböle skola.

Folkskollärarne C. Vagenius i Yg och
A. Åsell i Kårböle samt folkskollärarinnan
Hanna Rylander i Föne klagade hos
länsstyrelsen i Gäfleborgs län öfver skolrådets
åtgärd, därvid framhållande, att de dem
hittills tillkommande vedpenningar af 100
kr. årligen nedsatts för Vagenius och Hanna
Rylander med 47 kr. 20 Öre för dem
hvardera samt för Åsell med 20 kr.

Församlingen ställde sig emellertid
solidarisk med skolrådet. Genom den
vidtagna åtgärden hade, menade skolrådet och
församlingen, lärarne icke på något sätt
förhållits deras lagliga rätt till nödigt bränsle.

Vagenius och hans medparter erinrade
häremot,

att deras behof af bränsle för år 1893 så
mycket mindre kunde anses hafva blifvit af
skolrådet behörigen tillgodosedt, som den vid
entreprenadaktionen i fråga bestämda
kvantiteten varit för ändamålet otillräcklig samt, hvad
särskildt beträffade Vagenius, han redan före
auktionen skaffat sig nödigt vedförråd för året
på förut vanligt sätt och för den skull befriat
entreprenören från vidare leverans, då denne
någon tid efter auktionen infunnit sig hos
honom och aflämnat en mindre kvantitet ved.

Länsstyrelsen ogillade klagomålen, då det
ej vore ådagalagdt, att lärarne sagda år
bekommit mindre myckenhet ved, än som
till fyllandet af deras bränslebehof för
året erfordrats.

Ärendet drogs nu under kammarkollegii
pröfning. Genom utslag den 22 sistl. juni
förklarade kammarkollegium,

att skäl icke voro anförda, som kunde
föranleda ändring i länsstyrelsens utslag i. hvad
det rörde Åsells och Rylanders rätt;

hvaremot och då beträffande Vagenius af
handlingarna i målet framginge, att han för år
1893 endast bekommit ett mindre otillräckligt
parti ved in natura, men i öfrigt själf hållit
nödigt bränsle och därför af skolrådet
uppburit en kontant ersättning af 52 kr. 80 öre;

alltså och då Färila församling å
kyrkostämma den 17 oktober 1880 bestämt, att
skollärarne i församlingen skulle, därest de så
önskade, från den l januari 1881 i stället för ved
in natura få uppbära ersättning därför i
penningar till belopp af 100 kr. årligen, samt
skolrådet vid sådant förhållande saknat befogenhet
att, såsom skett, för ofvan förstnämda år lämna
Vagenius lägre ersättning för det honom
författningsenligt tillkommande bränsle, än som
genom förberörda, sedermera ej ändrade beslut
blifvit bestämdt, profvade kammarkollegium
rättvist att, med undanrödjande af
länsstyrelsens utslag, i hvad det Vagenius anginge,
förplikta skolrådet i Färila församling att till
honom i egenskap af folkskollärare i församlingen
genast utgifva resterande vedersättning för år
1893 med 47 kr. 20 öre, dock med afdrag af
det belopp, hvartill den för samma år till
Vagenius levererade veden kunde befinnas uppgå
enligt därför vid entreprenadaktionen den 28
november 1892 betingadt pris.

Församlingen besvärade sig hos k. m:t,
som den 9 d:s ej fann skäl göra ändring

i kammarkollegii utslag, »i hvad det
blifvit af församlingen öfverklagadt».

Folkhögskolorna. Hela elevantalet vid
rikets folkhögskolor och de med dem
förenade landtmannaskolorna är innevarande höst
775.

Uppgift har nu inkommit från
Västernorrlands läns folkhögskola, som i höst
flyttats från Guxås i Ångermanland till
Vikens by nära Fränsta station i
Medelpad. Skolan har 21 elever.

Stockholms folkskolor. Med
hufvudstadens samtliga territoriella
församlingar höllos i måndags afton kyrkostämmor
för afgifvande af yttranden med anledning
af folkskoleöfverstyrelsens förslag angående
folkskolebyggnadsfrågan. Öfverstyrelsen har
hos k. m:t hemställt,

att k. m:t ville föranstalta om vidtagande af
sådana ändringar i nu gällande författningar
angående folkundervisningen i Stockholm och
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i
Stockholm, att skyldigheten att bygga och
underhålla folkskolelokaler, som hittills ålegat de
särskilda församlingarna, hädanefter blifver en
Stockholms stads angelägenhet.

Storkyrkoförsamlingen samt Klara
församling uttalade sig mot nämda förslag,
hvaremot öfriga sex församlingar godkände
öfverstyrelsens hemställan.

- Vid samma stämmor förrättades äfven
val af kyrkpfullmäktige (den institution, som
i sista hand bestämmer folkskolebudgeten)
samt skolråd. Inom Kungsholms
församling föregicks valet af kyrkofullmäktige af
qtt slags opinionsyttring. Under starkt
bifall kritiserade disponenten Sjöström de
afgående kyrkofullmäktige för deras
förfarande sistlidna sommar i fråga om
utdebitering till folkskolorna. Man borde välja
sådana kyrkofullmäktige, som intresserade
sig för sitt kall och icke sådana, som
försökte begagna alla tillfällen att visa sin
ovilja mot folkskolan. De
kyrkofullmäktige, som vägrat behöfliga anslag till
uppehållande af stadens folkskoleväsen,
slopades och ersattes med nya män. - Inom
öfriga församlingar återvaldes i allmänhet
de afgående kyrkofullmäktige (bland dem
redaktör E. Hammarlund).

Till skolrådsledamot efter aflidne rektor
J. Söderlind valde Klara församling en
kvinna, nämligen skolföreståndarinnan
fröken Anna Höjer. De fem kvinnliga
skolrådsledamöter, som inom öfriga
församlingar voro i tur att afgå, återvaldes. Adolf
Fredriks församling nyvalde till
skolrådssuppleant redaktör E. Hammarlund.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Kumla, Östg.: 1) A. F.
Johansson i Ny kil, 2) J. G. G. Viman i
Björkeberg, 3) O. N. Lindgren i Burs.

- Till lärarebefattningen vid Humlarps
folkskola, Ausås, Mim.: 1) vik. därstädes hr
Franke, 2) hr Teorin i Börringe, 3) hr Göransson
i Björkö. (6 sökande.)

Valde. Till organist i Hedvigs förs:g,
Norrköping: K. L. Dahlström i Stockholm med 3,770
röster. (Vik. på platsen A. Vidergren erhöll
1,643 röster.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:38:44 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1894/0620.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free