- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
7

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1. (940.) 3 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r l

SYENSK LÄRARETIDNING.

- Folkskollärarnes pensionsinrättning har
för att skydda sina inteckningar å exekutiv
auktion inköpt egendomen Torsjö, ett mantal
med underlydande,, i Jönköpings län.
Taxeringsvärdet å egendomen var 110,000 kronor,
inrättningens inteckningar uppgingo till 80,000
kronor och köpesumman till 65,000 kronor.

- Julfest var den 26 december å
Akademiska föreningens lilla sal i Lund anordnad
för de 57 eleverna vid arbetsstugan för gossar.
Efter ett kort föredrag af stadskomminister
Tynell fingo de små i julklapp klädespersedlar
och påsar med godter, roade sig med dans
och lekar en stund och undfägnades slutligen
med julgröt.

- Skolbarnsfester firades i V. Broby den
28 och i HyJlinge den 29 december med sång,
jullekar och musik. I Broby hafva dylika
fester firats under loppet af 18-20 år, och
plägar läraren därvid hålla något föredrag. I
år gällde detta lekarnes betydelse i fysiskt
och psykiskt hänseende samt deras
befordrande af en rätt lifsglädje.

- Hallands läns kvinnliga folkhögskola,
som länets landsting vägrade anslag för 1900,
har på enskild väg fått sin verksamhet
tryggad. Som vi förut nämt anordnade några
behjärtade män med riksdagsmannen
Gyllensköld i spetsen en insamling, och har denna
gifvit 900 kronor af 287 tecknare. Skolan
skulle i värsta fall hjälpt sig fram med 300
kronor mindre.

- I tjugofem år har folkskolläraren H.
Kellgren verkat i Söfde, Mim., och
uppvaktades han den 28 december af en deputation,
som med anledning häraf till honörn
öfverlämnade ett särdeles prydligt och dyrbart
skrifställ med ljusstakar, allt af drifvet silfver.
Kontraktsprosten B. Herrström tackade
läraren för nitisk verksamhet samt framhöll
särskildt det goda förhållande, som städse rådt
mellan skolrådet, lärare och föräldrar.

- Nära en mansålder har folkskolläraren
S. A. Kindgren verkat i Släps församling,
Hall., och blef den 15 december, då han
lämnade sin befattning, föremål för en vacker
hyllning. I spetsen för ett antal
församlings-boar öfverlämnade kyrkoherden C. G.
Cajan-der till den värderade läraren 225 kronor i
guld, inlagda i ett silfveretui, och frambar
församlingens erkänsla för hans sträf samma
arbete.

- Ett fjärdedels sekel kunde lärarinnan
Elin Svensson den 21 december fira som
barnuppfostrarinna inom V. Karleby, Mim.
Då kyrkoherden Ored Palm å församlingsbors
vägnar till henne öfverlämnade en prydlig
kaffeservis som minnesgåfva, tolkade han
äfven deras tack för det arbete hon nedlagt
i skolan under de gångna 25 åren samt för
den ömmande omvårdnad hon för öfrigt visat
församlingens fattiga barn. Barnen afsjöngo
några fosterländska sånger.

- Genom eldsvåda förstördes den 21
december skolhuset i Öja, Kron. En madrass
hade för att bli uppvärmd placerats framför
en kakelugn och blifvit antänd af nedfallna
glöder. Madras-en bars ut i ett angränsande
rum, där elden ånyo lågade upp med
ofvannämda sorgliga påföljd. Skolhuset var
försäkradt för 6,000 kronor och en bortavarande
lärarinnas lösöre för 400 samt läraren C. V.
Kehns lösegendom för 1,400 kr. Den senare
gjorde stor förlust. Öja församlings
kyrk-silfver, som förvarades i skolan, brann också
ned.

- Ett dyrbart guldankarur med kedja,
åstadkommet genom sammanskott af forna
elever och föräldrar till nuvarande lärjungar,
öfverlämnades den 19 december som
tacksam-hetsgåfva till folkskolläraren A. Jönsson i
Trolle Ljungby, Krist., hvilken då efter 31
års tjänstgöring afslöt sin verksamhet, samt
till hans hustru, som i 40 år varit
slöjdlärarinna i församlingen. Gaf van öfverlämnades
af kyrkoherden, som jämte skolrådet och en
del församlingsbor infunnit sig för att säyja
farväl till det vördade lärareparet och önska
dem lugn och frid på ålderdomens dagar.

- Ett lärjungebibliotek är under året
bildadt i V. Broby församlings folkskola och
begagnas detsamma med synnerlig flit och
intresse af nära nog samtliga skolbarnen.
Läraren K. Karlberg har vid dess bildande
gått till väga på så sätt, att han själf skänkt
en del böcker till detsamma, har som
bibliotekarie vid sockenbiblioteket med styrelsens
tillåtelse tagit af sistnämda bibliotek till
barnbiblioteket de böcker, som härför ansetts
passande, och slutligen fått en del lämpliga
böcker.

- Medaljen i guld af femte storleken med
inskrift »för medborgerlig förtjänst» har k.
m:t den 22 december tilldelat folkskolläraren
och klockaren i Torbjörntorp Karl Nyberg.
- Likaledes har k. m:t samma dag tilldelat
folkskolläraren, klockaren och organisten i
Alsike församling Karl Petter Pettersson
medaljen i silfver af åttonde storleken med
samma inskrift. Båda hafva erhållit sina
veder-mälen för under en långvarig tjänsteutöfning
ådagalagdt berömligt förhållande.

- Sin femtionde termin som lärarinna vid
Halmstads småskolor hade fröken Pella
Sjölin med förra året afslutat. Hon var med
anledning däraf den 23 december af sina
kamrater såväl vid folk- som småskolan inbjuden
till en enkel men synnerligen angenäm fest.
Där ägnades henne en hyllning för
lärarinneskicklighet och vänfasthet samt för hennes
alltid glada och tillgängliga sätt, och de
varmaste välönskningar uttalades om hälsa
och krafter att länge kunna verka i sin
kallelse med samma heder som hittills.

- Minnes- och hedersgåfvor hafva vid de
före jul hållna examina blifvit af föräldrar
och målsmän öfverlämnade till folkskollärarne
E. Ekholm i Stenåsa, Kalm., C. Ahlner i
Hjälmseryd, J. A. Isaksson i Hjo
landsförsamling, A. Bergqvist i Dala och J. G.
Dahlgren i Frändefors, Älfsb., folkskollärarinnan
Hulda Maria Hedman i Innervik samt
småskollärarinnorna Karolina Petersson i
Stenåsa, Kalm., Augusta Kron i Seglora, Älfsb.,
Amalia Axell i Näfvelsjö, Johanna P.
Österman i Laholms landsförsamling och Johanna
Jönsson i Gärdslöf, Mim.

- Södermanlands lärarekårs
sjukhjälps-förening höll sitt årsmöte i Flen den 29
december. Till styrelseledamöter för två år
återvaldes hrr K. A. Börjeson i Nyköping,
C. G. Strömberg i Björnlunda och B. J.
Landegren i Eskilstuna. Sjukhjälp hade till 12
medlemmar utbetalts med 659 kr.
Kassa-behållningen hade stigit från 385 till 545 kr.
Medlemsantalet hade ökats med 37 och
uppgick vid årets slut till 111. Uttaxeringen för
nästa år bestämdes till 4: 50 för medlem i
lägsta och till kr. 9 för medlem i högsta
klass. Revisorer blefvo hrr C. Granér i
Brännkyrka och J. Samuelsson i Botkyrka samt
fröken Lilly Svensson i Liljeholmen.

- I fråga om likvid mellan skolrotarna
beslöt Ö. Emterviks församling i maj 1898,
att kostnaden för alla inom församlingen
befintliga skolor skulle från och med den l
jan. innevarande år bestridas gemensamt af
hela skoldistriktet och ej som förut rotevis,
liksom samtliga rö tärna hade att till
skoldistriktets gemensamma förvaltning öfverlämna
sina skolhus, hvarvid dock de rotar, som på
skollokalerna nedlagt större kostnader, borde
därför erhålla ersättning af dem, som därpå
nedlagt mindre, på det tungan måtte blifva
jämt fördelad. Häröfver anförda besvär
blefvo af länsstyrelsen i Värmlands län
underkända, och kammarkollegium har den 28
sistlidna november ej funnit den öfver
länsstyrelsens utslag förda besvärstalan vara af
beskaffenhet att kunna till beslutets
upphäfvande föranleda.

- Den sedvanliga julfesten å Galon hölls
annandagen den 26 december och bekostades
af en bland styrelsemedlemmarna, nämligen
direktör Keinhold i Stockholm, hvilken
samma dag firade sitt silfverbröllop. Sedan
barnen bjudits på kaffe, samlades de i den stora,
rikt upplysta samlingssalen i folkskolan, och
här tråddes långdansen med lif och lust efter

tonerna af spelmannens fiol.
Kontraktsprosten A. T. Pettersson i österhaninge manade
i högstämda ordalag barnen till tacksamhet
mot Gud och deras välgörare, till lydnad
och godt uppförande. En liten elfvaåring
uppläste en dikt af Topelius; därpå
plundrades granarne, och så höll skolans förste
lärare A. Ingelström afslutningstalet om julen
såsom Jesusbarnets fest samt framförde
barnens tack ti i l fru och hr Vångenberg för den
osparda möda och nit, hvarmed de
anordnade dessa julfester.

SVERIGES ALLMÄNNA
UFOLKSKOLIÄRAREFÖRENINGl

Lönefrågan inför kretsarna.

a) Folkskollärarnes löner.

Följande lönebelopp förutom bostad och
bränsle föreslås af nedannämda kretsar:

700 kronor jämte två ålderstillägg å 100
kronor: Sir öfv elstorp s*.

700 kronor jämte tre ålderstillägg å 100
kronor: Hille*.

800 kronor jämte två ålderstillägg å 100
kronor: Lidköping-Skara*, Orsa*, S.
Jämtlands*, Örbyhus*.

800 kronor jämte tre ålderstillägg å 100
kronor: Blekings östra, Falkenbergs,
Guld-krokens*, Hedemora, Hofva, Karlskoga*,
Karlskrona, Kinds, Klinte, Linde*,
Mellersta Roslags*, Mullsjö, N. B j är e, Skytts,
Steneby, Strängnäs*, S. V. Upplands, S.
Gestriklands, S. Helsinglands, S. Möre,
Varbergs, Vista*, V. Färnebo, Ystadstraktens*,
As kontrakts, Åse och Viste*, Ö. Bara*.

800 kronor jämte fyra älderstillägg å 100
kronor: Askers, Frändefors, Vemmenhögs*.

800 kronor jämte två ålderstillägg å 100
kronor och ett å 200 kronor: Rekarne,
Eoma*, Torsburgs.

800 kronor jämte två ålderstillägg å 200
kronor: Alingsås*, Dala-Husby, Harjagers*,
Hoks*, Kungsbacka*, Landskrona*, Lyckeby*,
Lysekilstraktens*, Mellersta Roslags,
Mjölbyortens*, Onsjö*, Refsunds*, S. Inlands,
Törnå*, Visby*, Växjö.

800 kronor jämte två ålderstillägg å 150
kronor och ett å 200 kronor: Finspångs.

800 kronor jämte tre ålderstillägg å 200
kronor: Allerums, Hessleholms*, Ousby,
Svedalaortens*, Södcrala, Tunaläns-Sevede*,
Uppsala, Välinge-Kattarps.

800 kronor jämte ett ålderstillägg å 100,
ett å 200 och ett å 300 kronor: Älfkarleby.

800 kronor med fem ålderstillägg å 100
kronor: Aspelands.

900 kronor jämte två ålderstillägg å 100
kronor: Mellersta Medelpads*.

900 kronor jämte tre ålderstillägg å 100
kronor: Bollebygds- Sätila*, Bollnäs-Arbr å,
Falköpings, Frökinds, Färs, Kville,
Nedan-Siljans*, N. Helsinglands, Ramsele*,
Sundsvalls, Torups, Umeå, Väne.

900 kronor jämte fyra ålderstillägg å 100
kronor: N. Gestriklands.

* Dessutom kofoder på samma sätt som
hittills.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free