- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
228

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 14. (953.) 4 april 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

228

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 14

Hoas om ett och annat rörande den
tilltänkta byggnaden, hvilket lämpligen låter
sig göra, då han till sommaren kommer att
besöka Sverige.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till en folkskolläraretjänst
i Sundsvall: 1) H. Lindmark i Borås, 2) S.
E. Edström i Ragunda, 3) Hj. E. Lundborg
i Luleå. (15 sökande.)

- Till en iolkskolläraretjäiist i Falun: 1)
E. Lundmark i Regna, 2) P. Lindén i Gagnef,
3) A. L. Halländer i Halmstad.

- Till två folkskollärarinnebefattningar i
Sundsvall: 1) Nanny Lidblom och Ottilia Staaff
därstädes, 2) Villsen Lundin i Sala och Hilma
Fjellström i Långträsk, 3) Hulda Haglund i
Glanshammar och Emilia Lind i
Örnsköldsvik.

VÄLDE. Till folkskollärarinna i
Deger-fors, Öreb.: Valborg Bäcklund i Åker
(enhälligt).

- Till vik. småskollärarinna i Stora Malm,
Södra.: Eva Söderberg i Järnbo.

Till vice ordförande i kyrko- och
skolrådet i Arnäs, Vnrl., är vald folkskolläraren
Edvard Elfving i Järfed.

- En gåfva af 1,000 kronor
öfverlämnades af en gifvare, som ville vara okänd, till
Hola folkhögskola vid festen den 26 mars.

- En löneförhöjning till 600 kronor har
Eda församling i Värmland på kyrkostämma
beviljat klockaren och organisten därstädes.

- Ingen enda sökande hade vid
ansökningstidens utgång anmält sig till lediga
tjänsten i Loo af Långareds församling, llfsb.

- Till underofficer i landstormen inom
Kullings kompaniområde n:r 86, förste af
delningsområdet, är utsedd folkskolläraren Joh.
Ludv. Fogelberg i Långared, Älfsb.

- Till tvänne orglar, afsedda för
folkskolorna i Idbäck och Tyngsjö, beviljade Malungs
församling, Kpbg, den 25 mars ett bidrag
om 200 kronor ur hundskattemedlen.

- Den 5,000 :e orgeln utsändes den 30
mars från firman Östlind & Almqvists orgel-,
flygel- och pianofabrik i Arvika, hvilken har
lager och filialexpeditioner i Stockholm och
Göteborg.

- Förening af folkskollärare-, organist och
kantorstjänsterna i Ganthem har domkapitlet
i Visby medgifvit äfven för framtiden, och
må vid nuvarande innehafvares afgång jämväl
klockarebefattningen ined sagda tjänster
förenas.

- Vid Dalarnes folkhögskola i Fornby,
St. Tuna, hölls nordisk fest den 25 mars med
tal af föreståndaren G. Zettervall, som
tecknade de dödas runa, hvarjämte kand. Viström
höll föredrag om upptäcktsfärder i norra
polarhafvet.

- Införande af ordnad friluftslek vid
hufvudstadens folkskolor har föreslagits af
Stockholms folkskolläraresällskaps lekkommitté, och
har öfverstyrelsen för ändamålet anslagit 600
kronor. Under sommaren torde lekledare
komma att öfva ungdomen på lekplatserna
i våra parker.

- Nittio år fyllde den 28 mars f. d.
folkskolläraren, organisten och postmästaren
Henrik Allard i Ö. Husby, Östg. Han
uppvaktades på födelsedagen af vänner och fränder
från när och fjärran, hvarvid kyrkoherden A.
Neander i sympatiska ordalag tolkade den
tacksamhetsskuld, i hvilken församlingen
häftar till hr A*, särskildt som uppfostrare.
Åldringen är kry och spänstig till kropp och
själ, men har någon tid måst hålla sig vid
bädden på grund af ett för flera år sedan
in-träffadt benbrott.

- Ett nytt skolhus skall byggas vid
Deger-fors järnverk för ett beräknadt belopp af
73,000 kronor. Det skall bestå af tre våningar
samt inrymma 8 lärosalar och bostäder för
6 lärarinnor. Det är afsedt för 400 barn och
skall uppvärmas medels varm luft, enligt
beslut af Karlskoga kyrkostämma den 29 mars.

- Nordisk fest firades den 25 mars vid
Hola folkhögskola i Ångermanland. Lektor
Malmberg i Hernösand höll föredrag öfver
» Stjärnhimmelen och världsrymden »,och
kyrkoherden P. Söderlind talade vid bautastenen
för de nordiska ländernas framtid och
välgång. Dagen därpå hölls stort ungdomsmöte
af folkhögskoleförbundet.

- Ett barn- och ungdomsbibliotek har
blifvit till begagnande upplåtet vid
folkskolan i Långehall, Hällaryd, Blek. Medlen, 119
kronor, hafva anskaffats dels genom bidrag
af enskilda personer, dels genom anslag af
församlingen och Långehalls arbetsförening.
Med ledning af den katalog, som upprättats
af centralstyrelsen för S. A. F., hafva de 72
band inköpts, som nu stå till förfogande för
församlingens läslystna ungdom.

- Skolagemålet i Linköping fick, som vi
omnämt, den utgång vid rådhusrätten, att
rektor Romdahl för det han agat ynglingen
Axel Schreiber dömdes att böta 30 kronor,
hvarjämte han förpliktades att godtgöra
kapten Schreibers kostnader i målet med 300
kr. Göta hofrätt har dömt rektor Romdahl
att böta 100 kronor samt bestämt hans
ersättning för motpartens rättegångskostnader till
208 kronor,

- Patriotiska sällskapets större
guldmedalj för långvarig och trogen tjänst
öfverlämnades den 25 mars i Säfsjöns skolhus,
Hällefors, Öreb., till folkskollärarinnan
Kristina Andersson. Kyrkoherden F. K.
Gunter-berg hembar henne därvid församlingsbornas
och skolrådets tack för en 40-årig utmärkt,
plikttrogen, samvetsgrann och framgångsrik
verksamhet å skolans arbetsfält, samt slöt
med den önskan, att den uppburna och
framstående lärarinnan måtte i ännu många år få
verka få sin plats till glädje och välsignelse.

- En hedrande utmärkelse har kommit
folkskolläraren P. Larsson i Uddevalla till del.
Han har nämligen mottagit en artig inbjudan
att som ledamot deltaga i en internationell
botanisk kongress, som kommer att hållas i
Paris den l-10 oktober detta år. Hr L. har
under många år sysslat med botaniska
studier speciellt mossorna och stått i bytesaffärer
med framstående utländska botanister, liksom
han af Vetenskapsakademien haft anslag för
att samla och beskrifva Bohusläns mossarter.
För detta ändamål har han genomvandrat en
stor del af provinsen.

- En högtidlig jordfästning ägde den 24
mars rum i Käringöns kyrka i Bohuslän, när
f. d. folkskollärarinnan Karolina Vennerström
fördes till den sista hvilan. Pastor
Malmgren höll minnestalet öfver den hädangångna,
och sånger utfördes dels af skolbarnen, dels
ock af en sångförening. Den nu
hemförlof-vade lärarinnan var vid sin död 56 år
gammal och verkade oafbrutet i församlingen åren
1868-98, då hon tog afsked. En del af
hennes förra elever hafva sammanskjutit ett
penningbelopp att användas till en minnesvård
öfver henne.

- Till den sista hvilan fördes den 27 mars
stoftet af folkskolläraren Hans Efverlund i
Malmö. I processionen märktes utom den
hädangångnes fränder och vänner äfven en
stor mängd af hans lärjungar, hela
lärarekåren, folkskoleinspektören d:r Stenkula samt
kyrkoherdarna Dalin och Visell. Talrika
kransar från lärjungar, flera skolor,
läraresällskapet, från släkt och enskilda vänner höljde
hans kista. En blandad kör inom
lärarekåren sjöng psalmen n :r 452, och kyrkoherden
Visell förrättade jordfästningen, sedan han
erinrat om den dödes lifsgärning, hvarefter den
aflidne lärarens skolbarn sjöngo en psalm
och kören »Stilla skuggor».

- En vacker minnesgåfva öfverlämnades
den 28 mars till folkskolläraren i Bjäresjö,
Mim., M. Cederqvist, då han fyllde 60 år.
Ett fint guldur med vidhängande kedja samt
två prydliga nysilfverkandelabrar, allt
åstadkommet genom subskription af
församlingsbor och försedt med lämpliga inskriptioner,
frambärs som en gärd af tacksamhet från
församlingen till den lärare, som nu i jämt
30 år fostrat det yngre släktet, och kom
Öfverlämnandet att äga rum just den dag, då
den afhållne läraren såg sitt enda barn graf-

- Om barnets skönhetssinne och hvad
skolan kan göra för dess väckande var ett
ämne, som Ref sunds pastorats lärareförening
vid möte den 24 mars hade under debatt.
Det framhölls, att de förnämsta medlen voro:
den yttre naturen, hvars skönhet barnet
framför allt borde lära sig uppfatta -och älska,
goda reproduktioner af våra stora
konstnärers bästa arbeten som åskådningsmateriel
och jämte de vanliga ämnena läsning af
litteraturen, genom hvilken barnet borde göras
förtroget med våra största nyare författare
medelst ett lämpligt urval af deras diktalster.

- Föreningen Stockholms internationella
lärarinnehem hade den 27 mars sitt årsmöte,
Pensionärerna voro under förra året 103,
däraf 3 utländska. Inkomsten af
inackorderings-afgifterna uppgick till 8,312 kr. men
driftkostnaderna till 9,511. En brist uppstod
således på 1,199 kr., hvadan styrelsen ansett
sig böra höja inackorderingsafgiften.
Föreningen, hvars medlemsantal var 354, hade
vid årets slut tillgångar till ett belopp af
35,535 kr. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet.
Bland styrelsemedlemmarna märkes
folkskollärarinnan fröken Maria Aspman.

- Sundsvalls skollärareförenings
understödsfonds medlemmar hade sitt
årssamman-träde den Bl mars. Inkomsterna under 1899
uppgingo till 479 kr., däraf medlemmarnes
afgifter 390 kr., och räntor 88 kr. Utgifterna
voro: sjukhjälp 226 kr., begrafningshjälp efter
en medlem 70 kr., öfriga omkostnader 74
kr. Kassans tillgångar uppgingo den 31 dec.
1899 till 1,982 kr. Revisorernas hemställan
om full och tacksam ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning bifölls. I arvode till
kassamannen anslogs 25 kr. Afgående
styrelseledamöter återvaldes. Styrelsen består alltså
fortfarande af N. J. Nyström (ordförande), Otto
Gottvall (sekreterare), Aug. Björklund
(kassaman) med förste läraren T. Sjöstrand som
suppleant. Revisorer blefvo Sv. Öberg och N.
Stenlund med J. O. Vallin som suppleant.

- Ett fasansfullt dåd utfördes den 31 mars
i Hörja, Krist., i det
komrnunalstämmo-ord-föranden, sekreteraren och ombudsmannen i
Hörja sparbank, folkskolläraren Frans Oskar
Bergstrand medels cyankalium förgiftade sig
själf och sju af sina nio barn. Fyra af de
förgiftade äro redan döda, och ovisst är om
det ena kan räddas till lifvet. Anledningen
var, att B. förskingrat sparbanksmedel till ett
belopp af 3,000 kronor. I ett till
sparbanksstyrelsen efterlämnadt bref skrifver ban, att
han beslutat taga sitt lif på grund af hustruns
död i höstas och medvetandet att vara
stämplad som tjuf. För eget behof hade han ej
användt ett öre af de förskingrade medlen.
Att den ohyggliga gärningen var planlagd
framgår däraf, att han skriftligen anmodat en
bortavarande son att komma hem som i
lördags. Han kom ej och undgick därigenom
döden, liksom ett af syskonen slapp undan,
därför att fadern glömt gifva det gift. Den
vid sin bortgång endast 38-årige mannen har
åtnjutit stort anseende och förtroende för
punktlighet och ordningssinne. Hans slut
visar liksom ett föregående dylikt sorgligt
fall, hur ödesdigert det kan bli, när skolans
lärare jämte sin hufvuduppgift ägnar sig åt
bisysslor, där frestelsen att genom främmande
medel öka de ringa inkomsterna ligger så nära
till hands.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0232.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free