- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
276

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17. (956.) 25 april 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

276

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 17

- Hallands folkhögskola har i dagarna af
godsägaren och ledamoten af första
kammaren A. von Möller å Skottorp fått mottaga
en vacker gåfva om 45 band, mest af
bisto-riskt-geografiskt innehåll, som tillökning till
skolans boksamling.

- Kyrkofullmäktigeinstitution är
föreslagen i Malmö och kommer att af
gemensamma kyrkorådet och skolrådet enhälligt
förordas vid den gemensamma kyrkostämma,
som kommer att hållas i slutet af nästa
månad.

- Lån för skolhusbyggnad hafva följande
församlingar erhållit k. m:ts tillåtelse att upp-

’ taga still nedanstående belopp: Estuna, Sthm,
7,000 kr., Sollentuna, Sthm, 15,000 kr.,
Tegels-mora, Upps., 9,000 kr., Skede, Jönk., 10,000
kr. och Pjätteryds församling, Kron., 14,000
kronor.

- Om de olika skolämnenas betydelse
diskuterade V. Jämtlandskretsen vid möte i
Ann den 16 och 17 dennes. Därvid
framhölls modersmålets vikt och påpekades,
hurusom den korta och ojämna skolgången vore
ett stort hinder för inhämtande af nödiga
insikter just i detta ämne.

- Afslutning ägde den 11 dennes rum å
folkhögskolan i Grébbestad, Bohuslän.
Eleverna voro under vintern 16 i folkhögskolan, 14
i slöjdskolan och i skolkökets båda kurser
sammanlagdt 16. Föredrag hölls af löjtnant
Lydén om jordens bildningshistoria, hvarefter
rektor H. Holmlin hemförlofvade lärjungarna.

r- En misshandel med dödlig påföljd skall,
enligt telegram i förra veckan, en lärare vid
Gargnäs lappskola S. Ljunglöf hafva föröfvat
mot en af sina lärjungar. Anmälan är
ingången till länsstyrelsen i Västerbottens län
och vederbörande kronolänsman har blifvit
beordrad att verkställa undersökning.

- En dyrbar kaffeservis samt åtskilliga
andra minnesgåfvor öfverlämnades nyligen
till lärarinnan Karolina Andersson i Årröd,
Ö. Sallerup, Mim., som en tacksamhetsgärd
för 12 års plikttrogen tjänstgöring inom
sköl-roten. Till lärarinnan, som nu lämnar sin
befattning, frambar kyrkoherden Bergdahl ett
hjärtligt tack.

- Vinterkursen vid Älfsborgs läns
folkhögskola afslöts den 28 dennes i närvaro af
en stor skara åhörare. Föreståndaren, fil.
kand. S. Velin, höll föredrag om
Sönderjylland, och afslutningstalet till eleverna, hvilka
under kursen varit 24, hölls af styrelsens
ordförande, kyrkoherden C. T. Kellgren i
Vtoersborg.

- Stora donationer har hädangångne
kommendörkapten Emil Ekmans maka, född
Kurck, i Göteborg gjort till åtskilliga
allmännyttiga inrättningar, däribland till föreningen
för anordnande af barnbespisning och
skollofskolonier 10,000 kr., till barnhemmet å
Eke-dalen 5,000 kr. och till praktiska
hushållsskolans barnkrubba 5,000 kronor.

- En ny anläggning på Nääs är under
utförande. Skallsjö församlings gamla
folkskolehus skall inrättas till en mindre fabrik,
där skolmöbler och alla slags skolinventarier
komma att omsorgsfullt tillverkas enligt
noggrant af fackmän profvade modeller för att
sedan på rekvisition tillhandahållas skolråd.
Maskinerna komma att drifvas med
vattenkraft.

- Stibyortens skolförening^ kommer att
blifva namnet på ^n vid möte i Komstads
folkskola, Krist., nyligen bildad krets af Sveriges
allmänna folkskollärareförening. Ett tiotal
personer närvoro. Till ordförande valdes hr N.
Eosenberg i Tunbyholm, till vice ordförande
hr H. Hofvander i Hammenhög och till
sekreterare hr N. Eriksson i Hannas. Fyra möten
skola årligen hållas.

- En högtidlig begrafning ägde den 20
dennes rum i Fågel tof ta kyrka, Krist., då
^stoftet efter aflidne folkskolläraren Otto
Ljunggren vigdes till den sista h vilan. Bland de
många kransar, som höljde kistan, märktes
en från skolrådet. En vacker
begrafnings-hymn sjöngs med orgelackompanjemang af

direktör A. G. Körström. Den hädangångne
var född 1869, tog folkskollärareexamen 1890
och blef 1892 ordinarie lärare i Fågeltofta.

- Undersökning skall anställas angående
kropps- och själstillståndet hos de barn vid
Klara folkskala, hvilka visa oförmåga eller
svårighet att tillgodogöra sig undervisningen.
På uppdrag af öfverstyrelsen skall d:r Georg
Hellström företaga denna undersökning, och
har han för ändamålet till lärarne utsändt
cirkulär, i hvilka han begär nödiga uppgifter
ej blott om barnen utan ock om föräldrarnas
nuvarande och forna förhållanden i fysiskt,
sanitärt och moraliskt afseende.

- Ångermanlands organistförening
bildades den 18 dennes i Hernösand å ett möte,
hvartill inbjudning utfärdats af
domkyrkoorganisten Janson. En sammanslutning
mellan rikets samtliga organister och kantorer
ansågs önsklig särskildt för kyrkomusikens
höjande. Uppsättande af förslag till stadgar
öfverlämnades åt en kommitté, bestående af
direktör Janson i Hernösand samt hrr
Bergqvist i Kamsele och Fahlander i Säbrå, hvilka
borde sammankalla nytt möte helst i
samband med något större läraremöte.

- En storartad hyllning ägnades den 18
dennes folkskolläraren J, S. Blomqvist i
Brå-landa, Älfsb., i det bortåt 150 församlingsbor
och forna elever, företrädda af skolråd och
kommunalnämd, infunno sig i den festligt
med grönt klädda illuminerade skolsalen, där
skolrådets ordförande i hjärtliga ordalag
tolkade församlingens tack för hvad B. gjort för
skolan och församlingen samt till honom
öfverlämnade ett dyrbart guldur med
inskription, ett etui med inneliggande 100 kronor i
guld samt diverse andra minnesgåfvor.

- En framstående botanist är
folkskolläraren J. A. Lewin i Jonsberg, Östg. Tack
vare en under flera år bedrifven botanisering
ute i skärgården samt omfattande
bytesaffärer har han lyckats hopbringa ett herbarium,
som är ägnadt att imponera äfven på män
af facket. Som ett bevis på, att hr Lewin s
verksamhet på detta område blifvit
uppmärksammad till och ined utom Sveriges gränser,
kan anföras, att han i dagarna fått mottaga
en inbjudning att deltaga i den
internationella botaniska kongress, som skall äga rum
i Paris den l-10 instundande oktober.

- Tärna folkhögskola afslöt den 20
dennes sitt 24:e verksamhetsår med en vacker
högtidlighet. Kursen hade varit besökt af
38 elever. Andre läraren, agronomen Fr.
Änder, höll föredrag om elektriciteten i
jordbrukets tjänst, hvarefter direktör Holmberg
med anslutning till Eunebergs dikt »Döbeln
vid Jutas» höll ett storslaget föredrag om
religiös tro och religiösa tvifvel" samt lade
eleverna på hjärtat att under lifvets dagar
alltid i religionen se en bärande och verkande
kraft. Festen afslöts med ett tal af
styrelsens ordförande, kyrkoherden Thorvall i
Fläckebo.

- Läsebok för folkskolan var föremål för
en ganska skarp kritik vid Falköpingskretsens
skollärareföremngs möte den 17 dennes. Hr
A. Th. Vahlström från Sköfde påpekade en
hel mängd bristfälligheter, som vidlåda denna
bok, och slutomdöinet blef, att den ej på
långt när kan i sitt nuvarande skick anses
fylla sin uppgift som barnläsebok. Mötet
beslöt instämma med Sköfdekretsen i dess
motivering till en revidering af läseboken samt
sedan ingå till centralstyrelsen med anhållan
om dess medverkan till sakens lyckliga
utgång. Att taga saken om hand utsagos
folk-skollärarne E. Gustafsson och A. Hallenius i
Falköping.

- Anordnande af sommarkurser på
landsbygden var en fråga, som utgjorde föremål
för diskussion på Falutraktens lärare- och
lärarinneförenings skolmöte i Falun den 17
dennes. Frågan inleddes af rektor Enar
Sahlin, som redogjorde för de vackra resultat
dylika sommarkurser lämnat i Bollnäs,
Mol-kom, Käfvesta o. s. v. och varmt förordade
dem: hade de än ej universitetskursernas rika
innehåll att bjuda, så kunde de lättare af-

passas efter deltagarnes ståndpunkt. Under
diskussionen uttalades samma åsikter.
Folkskolläraren Ekelund framhöll dock, att
universitetskurserna äga större dragningskraft på
lärare-kåren. Häremot invändes, att endast ett
fåtal lärarekrafter, särskildt hvad småskolan
beträffade, kunde komma att besöka Uppsala.
En kommitté tillsattes för frågans närmare
utredning och vidare utveckling, och blefvo
dess medlemmar: rektor Sahlin, kyrkoherden
Magnevill, komminister Gunnar Ekström samt
folkskollärarne E. Eriksson och P. Envall.

SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSKOLIÄRAREFÖRENING

Till länsombud

för Gotland efter aflidne folkskolläraren Alfr.
Rosvall har centralstyrelsen utsett
folkskolläraren P. J. Gerdén i Visby.

Skolgången

i närheten af hufvudstaden.

Seminärierektor Fredrik Lundgren,
som under åren 1895.-98 var
folkskoleinspektör inom Östra Roslags,
Svartsjölandets och Västra Roslags
kontrakt, vidrör i sin till k. m:t ingifna
berättelse angående skolväsendet inom
dessa kontrakt den ojämna och dåliga
skolgången inom inspektionsområdet.
Han yttrar bland annat följande:

Särskildt måste det väl erkännas såsom
en sorglig företeelse, att bland
inspektionsområdets 7,149 i skolåldern varande barn
ett antal af 279 sakna all undervisning, och
att man beträffande ett hundratal af dessa
icke kunnat vinna upplysning om orsaken.
Det senare missförhållandet har till stor del
sin förklaring i statkarlsbef olkningens
trefvande och sökande efter i någon mån bättre
villkor, än som vanligen kommer den till
del, hvarur efter hand spirat en
obetänk-sam vandringslust.

Gällande reglementen föreskrifva, att
skolgången skall begynna det år barnen fylla 7
år, och endast vid läsårets början.
Öfver-trädelser af dessa bestämmelser förekomma
dock inom ett distrikt i ganska störande
omfattning. Då småskolans läsår i
allmänhet börjar med vårterminen och denna
termin vanligen öppnas den l mars, möta ej
sällan hinder, hvilka fattiga och aflägset
boende föräldrar, särskildt i skärgårdsdistrikt,
icke utan yttersta ansträngning kunna
öfvervinna. Af denna anledning finnes det
många, som önska återgå till det gamla
sättet att börja läsåret med höstterminen.

Skolgången är öfver hufvud taget ojämn
och somligstädes dålig, ja, sä dålig, att
hvarje vän till det uppväxande släktet med
oro ser, huru de unga vänjas vid och växa
in i den föreställningen, att gällande
föreskrifter, ordning, som k. m:t stadgat, och
tillämpning däraf, som distriktets skolråd
påbjudit,, kunna saklöst öfverträdas nära nog
huru ofta som helst. Där det går som

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0280.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free