- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
333

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (959.) 16 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRARETIDNING.

333

lemmar skola vara tjänstgörande lärare eller
lärarinnor vid folk- eller småskolor.

4. Medlem af centralstyrelsen väljes för
en tid af tre år. Turvis afgå hvarje fafyra
ledamöter ur densamma.

5. Afgå centralstyrelseledamöter under de
för dem bestämda tjänstgöringstiderna, utses
vid nästa valtillfälle icke allenast fyra
ledamöter utan därutöfver så många, att
centralstyrelsen varder fulltalig.

2. För att beslut skall kunna fattas, måste
minst åtta styrelseledamöter närvara.

§ u.

4. Valet afslutas i tillkallade vittnens
närvaro af centralstyrelsen, hvarvid de, som fått
högsta antalen röster, varda
styrelseledamöter från följande kalenderårs början.

of v er gångsstadgande.

§ 26.

Vid 1901 års val utses sex centralstyrelse
-ledamöter, af hvilka de fyra med högsta
röstetalen valda behålla uppdraget under åren
1902, 1903 och 1904, den femte i ordningen
under åren 1902 och 1903 och den med lägsta
röstetalet valde endast under år 1902.

Vid kretsnaötena skola ordförandena
dessutom göra påminnelser om S. A. F:s
pedagogiska litteratursällskap, om det
fortsatta insamlandet af material till
folkundervisningens historia, om tillvaratagande af
äldre skolmateriel samt örn möjligheten att
på fördelaktiga villkor erhålla lifförsäkring
m. m.3 hvarom årsskriften innehåller
närmare upplysningar.

För att sammanförandet af
protokollsut-dragens innehåll ej måtte onödigtvis
försvåras, är det synnerligen fördelaktigt, om
de afrättas i öfverensstämmelse med de
anvisningar och de tre formulär, som
återfinnas i årsskriften.

före 1 januari 1901

skola kretsordförandena till föreningens
kassaförvaltare J. J. Dalström, Stockholm
N (ej till centralstyrelsen) insända:

1. Förteckning öfver kretsens medlemmar
under 1900, upptagande deras namn, titel
och adress.

Vid uppgörandet af denna förteckning
användes den blankett, som kommer att
tillsändas hvarje kretsordförande i höst. De å
blanketten lämnade anvisningar böra på det
noggrannaste iakttagas. I händelse af så stora
ändringar, att ifrågavarande blankett ej kan
begagnas, bör annan sådan rekvireras eller
ock särskild lista skrifvas, denna senare dock
alltid med strängt iakttagande af samma
uppställning som i den tryckta katalogen;
endast helarksformat må användas.
Kretsordförandena torde omsorgsfullt tillse, att
namnen blifva rätt stafvade och att uppgifterna
äfven i öfrigt varda korrekta, ty i annat
fall kan centralstyrelsen naturligtvis icke
ikläda sig något ansvar för förteckningens
riktighet.

2. Årsafgifterna för 1900, för hvarje
ä medlemsförteckningen upptagen person l
krona.

Årsafgifterna sändas helst på en gång för
hela kretsen och bäst genom postanvisning,
i alla händelser icke i orekommenderadt bref.
Frimärken mottagas ej i likvid. Insända
afgifter kvitteras i Svensk Läraretidning inom
8 dagar efter mottagandet eller - ifall
uttrycklig begäran härom framställes - å
särskildt b ref kort.

Stockholms folkskolor.

Antal skolbarn och lärare.

Barnantalet i de dagliga folkskolorna har
under de fem senaste åren ökats från 22,750
till 25,752, motsvarande ungefär 13 procent.
Däremot är lärjungeantalet i f
ortsättnings-och ersättningsskolorna (aftonskolorna)
fortfarande stadt i minskning. Under förra
året nedgick det från 1,408 till 1,134.

Antalet lärare och lärarinnor i läs- och
skrifämnena har under de fem senaste åren
stigit från 601 till 729. På hvarje
lärarekraft kommo år 1895 i medeltal 37,8 barn
men nu 35,3.

På grund af dels utflyttning från
hufvudstaden, dels ock minskning i ingångna
äktenskap under 1890-talets första år beräknar
folkskoleöfverstyrelsen, att ökningen i
folkskolornas barnantal skall under år 1901 blifva
mindre än under de flesta af de
sistförflutna fem åren, i följd hvaraf endast 20
nya lärare- och lärarinneplatser skulle
behöfva upprättas, däraf 3 manliga och 12
kvinnliga å ordinarie stat. Antalet
ordinarie platser skulle dä blifva 647.

Utgiftsstat för år 1901.

Folkskoleöfverstyrelsen har uppgjort
följande förslag till stat för nästa år, hvilket
förslag skall behandlas på kyrkostämmorna
i slutet af månaden:

Aflöning till den ordinarie
lärarepersonalen ............................_____ 817,900

Ålderstillägg till d:o...................- 183,250

Arvoden till extra ordinarie lärare 127,820

Vikarier vid sjukdomsfall ............ 30,000

För tillsyn vid skolorna (arvoden åt

förste lärarne)..................-........ 16,000

Lärare vid fortsättningsskolan och

ersättningsskolan ___................ 17,000

Lärare i ritning och sång ..........__ 17,800

Lärare i gymnastik och vapenöfning
samt till anskaffande af
ammunition.........................-................ 3,000

Föreståndaren för
slöjdundervisningen ...................-................ 1,200

Lärare i manlig slöjd -...........– 52,000

Verktyg och redskap.............-.....- 7,000

Slöjdmateriel för gossar ............... 9,000

Lärarinnor i kvinnlig slöjd..........- 23,360

Slöjdmateriel för flickor ......._––- 12,000

Undervisningsmateriel ...........-...... 30,000

Skolmöbler och öfriga inventarier... 75,000
Läroböcker och biblar åt fattiga
skolbarn ____...............-..............- 10,500

Bokförråden i Jakobs och Katarina

skolor................_........-.....-...... 800

Lärarinnor i huslig ekonomi......... 4,800

Bad och simöfningar...................- 7,000

Ved, kol och koks........................ 60,000

Gas och fotogen.^.....-........_.......... 16,000

Vaktmästare, städerskor, eldare m. m. 55,000
Latrinhämtning och vattenförbruk-

o ning....................................... 6,000

Årsafgifter till folkskollärarnes
pensionsinrättning och
ålderdomsunderstödsanstalt m. m................ 28,300

Pensioner åt f. slöjdföreståndaren

samt fyra lärarinnor___............. 2,575

Tilläggspensioner _____................ 4,650

Extra pension åt f. d. förste läraren

J. Svärd.................................... 800

Inspektörs aflöning___....._........–– 7,500

Inspektörs skrif biträde och expenser 1,400

Pension åt C. J. Meijerberg ......... 5,500

Biträde vid inspektionen öfver
fortsättningsskolan och
ersättningsskolan.................................... 3,500

Sekreterarens aflöning.................. 3,000

Kassörens aflöning-...................... 3,000

Vaktmästaren i öfverstyrelsen ___ 1,200

Utgifter för kyrkofullmäktige......... 1,000

Hyra för lokal åt öfverstyrelsen.– 2,400

Pedagogiska biblioteket i Stockholm 500

Hyra till lokal för skolkarehemmet 1,200

Läkareundersökningar i folkskolan 8,000

Skrif- och tryckningskostnader m. m. 15,150

Summa kr. 1,670,105

Staten för innevarande år slutar på en
summa af 1,525,455 kronor.

Uttaxeringen för folkskoleväsendet utgick
under åren 1895-98 med 90 öre pr
bevillningskrona men nedsattes för 1899 och 1900
till 85 öre. Öfverstyrelsen föreslår, att
uttaxeringen bestämmes äfven för 1901 till
85 öre. I statsbidrag beräknas inflyta 370,000
kronor.

Nyheter i utgiftsstaten.

De viktigaste nyheterna i utgiftsstaten
äro följande:

att 3 nya manliga och 12 nya kvinnliga
platser uppföras å ordinarie stat;

att anslaget till förste lärare, som nu
utgår med 9,000 kronor, ökas till 16,000
kronor;

att särskild tillsyn anordnas för
sångundervisningen, hvilken tillsyn beräknas kosta
1,800 kronor om året;

att slöjdinspektörens arvode höjes från
1,000 till 1,200 kronor;

att arvodet åt lärare i träslöjd höjes från
700 till 750 kronor, åt lärarinna i
pappslöjd från 450 till 500 kronor samt åt
lärarinna i kvinnlig slöjd från 800 till 1,000
kronor (de två första kategorierna hafva 15
timmars tjänstgöring i veckan, den sista 30
timmar);

att anslaget till undervisningsmateriel höjes
från 20,000 till 30,000 kr. samt till
skol-.möbler och öfriga inventarier från 35,000
till 75,000 kronor;

att, då skolbarnen åtminstone i de högre
afdelningarna borde äga hvar sin bibel men
en del af dessa barn sakna medel att köpa
denna bok, 3,000 kronor anslås för detta
ändamål;

att till kostnader för bokförråden i
Jakobs och Katarina skolor anslås 800 kronor;

att pensionerade folkskollärarinnorna
Valfrid Gustafva Jansson och Lovisa Josefina
Jakobsson tillerkännas tilläggspension, ehuru
de afgått från sina befattningar, innan
beslut härom fattades (reservation af d:r
Vetterdal) ;

att f. d. förste läraren Jonas Svärd
tillerkännes en extra pension af 800 kronor
(hans pension skulle därigenom komma att
uppgå till sammanlagdt 2,000 kronor);

att anslaget till hyra för öfverstyrelsen
höjes från 1,500 till 2,400 kronor
(öfverstyrelsen behöfver ökadt arkivutrymme,
hvarjämte meningen är att i ett rum utställa
profver å de skolmöbler, inventarier,
materiel, modellserier och verktyg m. m., som
användas vid folkskolorna);

att anslaget till läkareundersökningar höjes
från 3,000 till 8,000 kronor (hvarje skolbarn
bör undersökas två gånger under skoltiden;
dessutom böra noggranna undersökningar ske
af barnens syn och hörsel m. m.); reservation
vid denna punkt af d:r C. Nyström.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0337.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free