- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
826

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 49. (988.) 5 december 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

826

SYENSK LÄRARETIDNING.

N:r 49

Vid bedömande af lärjunges kunskaper och
färdigheter användas vitsorden: berömlig,
med utmärkt beröm godkänd, med beröm
godkänd, med nöje godkänd, godkänd, icke
fullt godkänd, underkänd; såsom betyg för
flit vitsorden: mycket god, god, mindre god,
dålig samt som betyg för uppförande
vitsorden: mycket godt, godt, mindre godt, dåligt.

§ 46.

1, Den lärjunge i folkskola, som af
fattigdom hindras att begagna undervisningen, till
dess han genomgått hela den för skolan i
vederbörande reglemente bestämda lärokurs,
kan, om han fyllt tretton år och
stadigvarande anställning i arbete står honom till buds
samt förhållandena det påkalla, i den
ordning, som i reglementet föreskrifves, erhålla
tillstånd att för den tid, anställningen varar,
antingen deltaga i undervisningen i
folkskolan allenast i kristendom, modersmål,
räkning’ och skrifning eller ock öfvergå till
ersättningsskolan, under villkor att han, där ej
särskilda förhållanden föranleda undantag,
inhämtat åtminstone följande lärokurs:

a) kristendomskunskap: biblisk historia,
fullständigt genomgången efter en mindre
lärobok, och katekes första och andra
hufvud-styckena;

b) modersmålet: ren och flytande
innanläsning, öfning att uppfatta och redogöra för
det lästa, att skriftligen återgifva enkla
berättelser, att skriftligen uttrycka egna tankar
samt att upplösa sammansatta meningar i
satser, äfvensom det allmännaste af
interpunk-tionsläran;

c) räkning: de fyra räknesätten i hela tal
med tillämpning på de i praktiskt hänseende
viktigaste uppgifter; inledning till allmänna
bråk äfvensom decimalbråk ;

d) sång, med undantag för dem, som
därför sakna allt anlag: psalm- och sångmelodier;

Lärjunge i ersättningsskolan vare skyldig
att deltaga i undervisningen därstädes minst
ett läsår.

2. Den lärjunge i folkskola, som saknar
erforderlig fattningsgåfva att förvärfva det
fulla kunskapsmått, som enligt gällande
reglemente bör i skolan inhämtas, kan på det
sätt, som i reglementet föreskrifves, erhålla
tillstånd att afgå från skolan, äfven om han
icke inhämtat hela den lärokurs, som
omför-mäles i nästföregående moment.

§47.

Där föräldrar eller målsmän icke äga
tillgång att bekosta barnens kläder och
underhåll vid skolan, böra de genom stadens
fattigvård härutinnan understödjas.

§ 48.

1. Hvarje husbonde skall tillse, att hans
tjänstehjons eller underhafvandes barn
ordentligt besöka någon skola eller eljest
erhålla undervisning i enlighet med denna
stadgas föreskrifter.

2. Arbetsgifvare, som begagnar barns
biträde vid sin handtering, vare skyldig att,
jämlikt särskilda föreskrifter, som därom äro
eller varda gifna, så ordna deras arbete, att
nödig tid förunnas dem att erhålla stadgad
undervisning.

§ 49.

I händelse föräldrar eller målsmän tredskas
att efterkomma de föreskrifter, hvilka i
afseende å barnens skolgångsskyldighet blifvit
meddelade, eller visa sig så försumlige, att
de ej tillhålla barnen att besöka skolan, eller
i sedligt afseende vanvårda barnen, skola
föräldrarna eller målsmännen undergå
varning af skolrådets ordförande och, då ej
sådant haft åsyftad verkan, af skolrådet. Om
dessa varningar blifvit fruktlösa, äger
öfverstyrelsen låta skilja barnen från föräldrarna
eller målsmännen och öfverlämna dem till
vårdande åt andra personer eller på annat
lämpligt sätt draga försorg om deras
vårdande samt låta kostnaden för barnens under
håll i laga ordning utmätas hos föräldrarna
eller målsmännen.

Kap. 7.
Lärorum och skolmateriel.

§ 50.

För skolorna skola finnas tjänliga rum,
hvilka skola vara försedda med
ändamålsenliga skolmöbler och erforderlig
undervisningsmateriel.

§ 51.

Skolhus skall ligga sundt och, så vidt
möjligt, fritt, samt helst inom det område, för
hvilket det är afsedt. Plats skall vara beredd
för barnens gymnastiköfningar och lekar.

§ 52.

1. Öfverstyrelsen skall draga försorg
därom, att de till skolorna upplåtna rum
uppvärmas och hållas rena samt att tjänliga
anordningar för beredande af erforderlig
luftväxling vidtagas; och tillkommer det för den
skull öfverstyrelsen att efter vederbörande
skolråds hörande pröfva, om skollokal må,
dock utan hinder för undervisningen,
användas för något annat än det därmed afsedda
ändamål.

2. Öfverstyrelsen anskaffar skolmöbler och
undervisningsmateriel samt tillser, att
desamma väl vårdas.

Kap. 8.

Skyldighet att bygga och underhålla skolhus;
kostnader för skolväsendet.

§ 53.

1. Angående skyldighet att anskaffa och
underhålla lokaler för skolorna och bestrida
kostnaderna för skolväsendet i öfrigt; om
inseendet öfver och vården af skollokaler; om
upprättande af inkomst- och utgiftsförslag;
om beviljande och uttaxering af medel, samt
om räkenskapers förande och granskning; så
ock om lärares aflöning och lönetillskott af
allmänna medel är särskildt stadgadt.

2. De medel, församling beviljar till
utgifter, hvilka församlingen enskildt bekostar,
skola stå under skolrådets förvaltning.

§ 54.

1. Öfverstyrelsen skall, om så beslutas af
dem, som å skoldistriktets vägnar anslå medel
till folkskoleväsendet, mottaga och för
angif-vet ändamål använda egendom eller medel,
som genom gåfva eller testamente tillfallit
distrikt för folkskoleväsendet.

2. Skolrådet skall ock, där kyrkostämma
så beslutar, mottaga och för angifvet
ändamål använda egendom eller medel, som
genom gåfva eller testamente tillfallit
församlingen för befrämjande af folkskoleväsendet
därstädes.

3. Dispositioner och testamentsanslag,
hvilka redan blifvit ställda under
öfversty-relsens eller skolråds förvaltning, skola
därunder förblifva och må ej rubbas eller från
sina ändamål dragas.

Kap. 9.
Enskilda skolor.

§ 55.

1. Önskar någon inrätta enskild skola för
meddelande af sådan undervisning, som i
denna stadga omförmäles, göre anmälan
därom hos öfverstyrelsen, som ej må vägra
tillstånd till skolans inrättande, så framt
personen är känd för gudsfruktan och sedlig
vandel och befinnes äga den skicklighet, som
för undervisningens meddelande erfordras;
börande dock sådan skola, hvad undervisning
och ordning angår, jämlikt § 6 af denna
stadga stå under överstyrelsens inseende.
Finner öfverstyrelsen, att skolan ej
motsvarar det därmed afsedda ändamålet, eller att
undervisningen därstädes är anordnad i strid
mot de i denna stadga gifna föreskrifter, äger
öfverstyrelsen återkalla det meddelade
tillståndet.

2. De skolor med sådant syfte, som i
föregående moment omförmäles, hvilka på
enskildas bekostnad äro eller framdeles blifva

inrättade, skola äfven vara under ofverstyrel"
sens inseende; dock må ej någon rubbning
äga rum i de villkor, som vid deras stiftelse
äro föreskrifna. Öfverstyrelsen vare likväl
obetaget att i afseende på dessa skolors
anordning eller förvaltning vidtaga sådana emot
stiftarens bestämda föreskrift icke stridande
jämkningar eller förändringar, hvilka kunna
pröfvas lämpliga för undervisningens
ändamålsenliga ordnande i öfverensstämmelse med
hvad denna stadga föreskrifver.

Kap. 10.
Tillsyn och berättelser om folkundervisningen.

§ 56.

Skolrådens ordförande jämte församlingens
ordinarie präster böra sorgfälligt vårda sig
om kristendomsundervisningen i folkskolan,
så att denna må blifva så lefvande och
väl-signelsebringande som möjligt. De böra för
den skull flitigt besöka skolorna inom
församlingen ocb, om de därvid finna anledning
till anmärkning, sådant anmäla hos
öfverstyrelsen eller folkskoleinspektören.

§ 57.

1. Öfverlärarne skola hvarje år före den
15 januari till öfverstyrelsen lämna uppgifter
i två exemplar, enligt stadgadt formulär,
rörande förhållandet i skolan under det näst
föregående året.

2. Öfverstyrelsen skall årligen upprätta
uppgifter, enligt stadgadt formulär, om
förhållandet med folkundervisningen inom
distriktet under det näst föregående året och
före den l augusti hvarje år till
ecklesiastikdepartementet insända ett exemplar däraf
jämte ett exemplar af öfverlärarnes i mom. l
omförmälda uppgifter.

3. Öfverstyrelsen skall därjämte årligen
till k. m:t afgifva berättelse om folkskolans
verksamhet under det senast förflutna
kalenderåret, hvilken berättelse genom
öfverstyrel-sens försorg til! trycket befordras.

§ 58.

Med tillsättning af läraretjänst vid
folkskola, som är kungjord ledig, då denna stadga
träder i tillämpning, förfares enligt hittills
gällande bestämmelser.

§ 59.

Besvär öfver öfverstyrelsen beslut i andra
fall, än i §§ 22 och 31 omförmälas, må hos
k. m:t i dess ecklesiastikdepartement anföras
sist före klockan 12 å trettionde dagen från
det underrättelse om beslutets meddelande
anslagits hos öfverstyrelsen eller beslutet
delgifvits den klagande, den dagen oräknad;
kommande dock, utan hinder däraf, beslutet
att emellertid gå i verkställighet.

Genom denna stadga upphäfves den genom
k. m:ts nådiga stadfästelseresolution den 27
september 1861 antagna stadga angående
folkundervisningen i Stockholms stad med
undantag af hvad § l innehåller därom, att
folkskoleväsendet i Stockholms stad utgör en
detta samhälles gemensamma angelägenhet
samt § 2, § 3 litt. d och f, § 5 litt. c, § 6,
§ 10 och § 12, i hvilka delar sistnämda stadga
med däri redan gjorda ändringar fortfarande
skall lända till efterrättelse; skolande med
benämningarna »skolstyrelse» och
»skolinspektör» i vissa af dessa lagrum afses skolråd och
folkskoleinspektören.

Reservationer.

Mot förslaget äro afgifna följande
reservationer:

l) af d:r N. G. V. Lagerstedt, som
ansett,

dels att tjänstgöringsbetyg icke borde
utfärdas af församlingarnas skolråd utan, fort-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0830.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free