- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
773

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 41. (1,084.) 8 oktober 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 41

SVENSK LÄRARETIDNING.

773

Strängnäs för år 1903 anvisade medel redan
nu utgå ett belopp af 1,125 kronor.

- Till föreståndarinna för skolan för
sin-nesslöa barn har skolans styrelse efter
hädangångna friherrinnan Torborg Eappe utsett
fröken I. de Bésche, som i många år varit
lärarinna i skolan.

- Slöjdinspektören H. Hallen från
Göteborg studerar för närvarande den manliga
och kvinnliga slöjden vid Stockholms
folkskolor efter att under förra veckan hafva
besökt Lunds, Norrköpings m. fl. folkskolor.

- Alla platser äro upptagna vid H vilans
folkhögskola såväl som vid
landtmannasko-lan därstädes för instundande vinterkurs.
Sveriges största folkhögskola behöfde
ytterligare utvidgas.

- Ett nytt psalmboksförslag har
utarbetats af kyrkoherden Edvard Evers i
Norrköping. För tryckning af detsamma har k.
m:t anvisat 1,800 kronor mot skyldighet för
E. att till ecklesiastikdepartementet
öfverlämna 150 exemplar af sagda arbete.

- En ny krets af S. A. F. bildades
nyligen af Ljustorps lärarepersonal vid möte
i Ås, Vnrl. Till ordförande valdes
folkskolläraren J. V. Lundblad i Ljustorp, till vice
ordförande O. Sunesson i s samt till
sekreterare och kassör folkskolläraren Andersson.

- Till styrelse för Sköfde skolförening
valdes i lördags förste läraren A. T.
Vahl-ström i Sköfde (ordförande), skolläraren A.
Fröier i Borgunda (vice ordförande) och
skolläraren J. V. Billqvist i Sköfde
landsförsamling (sekreterare).

- Räkenskaperna för Lunds stifts 29:e
allmänna folkskolläraremöte i Karlskrona
äro nu fullständigt uppgjorda af
mötesbe-styrelsen. De sluta på en inkomstsiffra af
3,346 kr. mot en utgiftssumma af 3,154 kr.
och visa sålunda en behållning af 192 kr.

- Tre populära föreläsningar höllos vid
Västerdalarnes lärareförenings senaste möte
i Myrbacka, nämligen af fil. d:r Meyer från
Falun om Mohammed och om tsar Peter
samt af med. d:r Selldén från Hedemora om
spritdryckerna.

- Som obligatoriskt ämne i folkskolan
med en timme i veckan för högsta klassens
barn under sista läsåret ville Nordöstra
Kos-lagskretsen vid möte å Skebo bruk den 29
september hafva införda praktiska skrif
-ningar såsom utanskrifter å bref,
uppsättande af enkla räkningar, reverser och
kvitton.

- I 20 år hade den l dennesÄ
småskollärarinnan Kersti Larsson tjänstgjort i
Hagestad, Löderup, Krist., och öfverlämnade
prosten J. Malm till henne med anledning
af dagens betydelse en bland församlingsbor
subskriberad gåfva, bestående af en
fullständig kaffeservis med inskription samt 130
kronor i guldmynt.

- De badande folkskolebarnen i
Stockholm voro under förflutna sommaren 5,903
mot 5,843 förra året. Vid badterminens slut
visade sig 1,605 vara simkunniga mot 2,343
året förut. Det lilla antalet simkunniga har
sin enkla förklaringsgrund i den kalla och
blåsiga väderleken, som gjort, att barnen
flera dagar å rad måst låta bli att bada.

- En ledig adjunktsbefattning vid
Göteborgs folkskollärareseminarium sökes af e. o.
adjunkten vid seminariet fil. kand. M.
Gra-nér, vik. adjunkten vid
folkskollärareseminariet i Karlstad fil. kand. A. J. Gustafson,
vik. lektorn vid allmänna läroverket i
Karlskrona fil. och s. m. kand. C. H. Johansson
samt vik. kollegan vid allmänna läroverket
i Alingsås fil. kand. J. F. Vingård.

- Om troheten i lärarekallet höll
folkskolläraren J. Lund i Transtrand föredrag
vid ett Skolmöte i Myrbacka, Kpbg. Tal:n
framhöll, hurusom troheten är en af de största
egenskaper en människa kan äga, större
än klokhet, kunskap, visdom. Trohet parad
med kärlek ger vikt och värde åt lärarens
både tjänande och förvaltande verk. Genom

trohet och uthållighet skall läraren till sist
vinna lönen och få gå in i sin Herres glädje.

- Efter hvilken grund böra barnen ordnas
i klasserna P var en af de frågor, som Luleå
skolförening vid möte den 30 september
behandlade. Under diskussionen uttalades
bl. a. den åsikt, att närsynta och lomhörda
böra sättas främst, att de öfriga vid
intagning i klassen sättas i alfabetisk ordning
men sedan placeras efter kunskaper, flit,
uppförande och ordningssinne. Diskussionen
fick utgöra svar på frågan.

- Ett hjärtligt mottagande ägnades
nyligen folkskolläraren N. G. Vinqvist i Ö.
Värlinge, Hammarlöf, Mim., och hansmaka,
då de hemkommo efter att hafva firat sitt
bröllop. Utanför deras bostad var upprest
en äreport, och dörren stod smyckad med
flaggor och grönt. Blommor i mängd samt
värdefulla gåfvor, däribland ett väggur,
öfverlämnades af församlingsbor som
uttryck för deras vänskap och välönskningar.

__ Till aflöning af vikarie för läraren i

teckning vid folkskollärareseminariet i
Linköping Filip Lpfgren, som på grund af
sjukdom erhållit tjänstledighet för höstterminen
1902, må enligt k. m:ts medgifvande, sedan
L. fått för aflönande af sagda vikarie
vidkännas afdrag med en fjärdedel af hvad på
höstterminen belöper af det L:s befattning
åtföljande arvode, hvad därutöfver till
vikariens aflöning erfordras utgå af allmänna
medel.

- Samverkan mellan skolråd och
lärarekår för att intet barn må utan afgångsbetyg
sluta skolan var ett af de ämnen, som
nyligen diskuterades vid sammanträde mellan
skolråd och lärarepersonal i Ljustorp, Vrnl.
Man enades om följande resolution: Lärare
och skolråd böra verka för, att barnen komma
till skolan så tidigt som möjligt och besöka
den flitigt. De svagare böra läsa endast
det viktigaste och böra, när de lämna skolan,
erhålla ett slags afgångsbetyg. Intet barn
bör intagas i nattvardsskolan, hvilket ej
erhållit afgångsbetyg.

- Om höjande af pensionsbeloppet
gjorde Växjökretsen vid möte den 27 september
följande uttalande: »Kretsen anser såsom
högeligen önskvärdt för både lärarekåren och
församlingarna, att delaktighetsbeloppet i
folkskollärarnes pensionsinrättning snarast
möjligt höjes så, att lärare och lärarinnor,
som afgå med pension, må erhålla en
anständig bärgning utan församlingarnas
betungande med s. k. tilläggspension, och vill
kretsen hafva gifvit denna sin mening
tillkänna, dock ej i förrn af motion, viss om
att centralstyrelsen det oaktadt vidtager de
åtgärder, frågans lyckliga lösning kräfver.»

- I Ii ff or säkringsfrågan gjorde V.
Barakretsen vid möte den 30 september på
förslag af hr Eklund i Genarp följande
uttalande: »Då hvarken kretsarna eller
ombudsmötet fått yttra sig om
gruppförsäkringskontraktet fore dess antagande af
centralstyrelsen, då tillslutningen till gruppen
hittills varit allt för ringa, och då sådana
bestämmelser som de i § 14 förekommande
samt de sakkunniges utestängande från
valbarhet till försäkringsombud äro ägnade
att medföra söndring inom Sveriges
allmänna folkskollärareförening, vill kretsen
hos centralstyrelsen anhålla, att under år
1903 kretsarna få uttala sig om
gruppförsäkringen.»

- Om uppmärksamhet diskuterade N.
Fjärdhundra lärareförening vid sitt årsmöte
i Harbo den 27 september. Det framhölls,
att om undervisningen skall blifva till nytta
för barnen, måste den af dessa följas med
uppmärksamhet. Läraren bör därför genom
vänlighet och kärlek söka vinna barnens
förtroende och kärlek och ej genom
oupphörliga tillrättavisningar vid minsta
förseelse trötta ut dem. Läraren borde vidare
genom noggrann förberedelse vara hemma
i sitt ämne och själf vara intresserad däraf,
så att hans undervisning blefve liflig, åskåd-

lig, lättfattlig och medryckande. I sitt
uppträdande borde han vara lugn och sansad,
ej orolig och retlig till lynnet.

- Om leken i uppfostrans tjänst höll
folkskolläraren E. o Lindholm i Sandö föredrag
vid Sydöstra Ångermarilandskretsens möte
den 24 september, och efter en liflig
diskussion enades mötet om följande uttalande:
»Enär lekar i allmänhet äro af stor
betydelse för kroppens och själens harmoniska
utbildning, behjärtar mötet på det lifligaste
deras användning i skolorna, dock under
förutsättning, att de moment ur lekarna
utgallras, hvilka bevisligen kunna verka
skadligt för barnens sedliga utveckling;
hvarjämte mötet med afseende på lekarnas
praktiska utförande i skolorna vill särskildt rikta
uppmärksamheten på den möjlighet därtill,
som ligger uti tillvaratagande af rasterna
mellan lektionerna och andra för ändamålet
lämpliga tillfällen.»

- Lekens stora betydelse i fysiskt,
moraliskt och socialt hänseende diskuterades
vid S. Jämtlands kretsförenings möte i
Svenstavik den 22 september. Det framhölls,
.att lärare och lärarinnor borde mera än hvad
"som sker intressera sig för densamma. Vid

skolorna fcorde lek flitigt öfvas. Den borde
ha sin plats på skolans schema lika väl som
gymnastik. Hvarje skola borde äga en
lämplig lekplan och nödiga lektyg. Samtalet
öfver denna fråga blef ganska lifligt. Alla
voro ense om, att leken borde främjas. Det
framhölls bl. a., att undervisning i lek äfven
borde meddelas vid seminarierna. Intresset
för och kännedom om leken bland lärarne
och lärarinnorna skulle naturligtvis bidraga
till att den komme mera till sin rätt både
i skolan och eljest bland folket.

- Om anslag för genomgående af
sommarkurser och hvad som från
lärareföreningars sida kan göras för att förskaffa
sådant understöd åt lärarne var en fråga,
som dryftades å ett Skolmöte i Alf ängen
den 26 september. Frågan inleddes af
folkskolläraren Claes Nilsson i Gamla Lödöse.
Alla uttalade önskvärdheten af att sådana
anslag erhölles från landstingen, och
uppdrogs det åt inledaren att anmoda öfriga
kretsar inom Göteborgs och Bohuslän att
snarast möjligt behandla samma fråga. En
kommitté, hvilken med dessa uttalanden
som grund skulle till nästa års landsting
ingå med motion om ett sådant anslag af
högst 500 kr., att fördelas i stipendier å 50
kr., blef utsedd och. invaldes däri friherre
Jonas Alströmer å Östad, riksdagsmannen
Elof Nilsson å Kattleberg, inledaren,
äfvensom länsombuden J. P. Olsson i Nittorp och
J. S. Blomqvist i Brålanda.

- En synnerligen gripande
begrafnings-akt ägde rum i L. Mellösa kyrka den 29
september, då stoftet af församlingens gamle
folkskollärare J. Hellberg vigdes till grafvens
hvila. En ansenlig skara församlingsbor
voro församlade kring båren. Jordfästningen
förrättades af den 85-årige prosten C. J.
Landgren, en af Hellbergs lärare vid seminariet
och dennes förman under tjänstetiden.
Operasångaren O. Edberg sjöng prins
Gustafs »Mina lefnadstimmar stupa*, och under
folkskolläraren E. Franzéns ledning sjöng
en kör folkskolebarn en sorghymn. På
kyrkogården hembar Hellbergs efterträdare
hr E. Franzén den aflidne ett tack från
lärarekåren och enkannerligen från Villåttinge
härads lärareförening, om hvars tillkomst
och utveckling H. inlagt stora förtjänster.
Biand de många kransarna märktes en från
länets folkhögskola och en från
Södermanlands lärarekårs sjukhjälpsförening.

- Slöjdundervisningen i folkskolan
erkändes vid Bollebygd-Sätilakretsens
årsmöte i .Björketorps skola den 23 september
både af inledaren F. Dahlén i Björketorp
och af mötet vara af så uppfostrande
betydelse, att den icke utan förlust för skolans
verksamhet där kan undvaras. Slöjden
upp-öfvar iakttagelseförmågan, skärper blicken
och eftertanken, danar till noggrannhet och

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:45:12 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1902/0787.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free