- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 22:a årg. 1903 /
1037

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 52. (1,148.) 31 december 1903 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SYENSK LÄRARETIDNING.

1,037

Reservation afgafs af lektor P. G. Laurin,
som hemställde, att bestämmelser och
anvisningar för bokurval måtte affattas så, att
största möjliga trygghet vinnes för att
allmänheten må i biblioteken kunna erhålla
opartisk upplysning i dagens frågor, samt
ej ansåg frågor om sockenbibliotek och med
dem jämförliga inrättningar vara en kyrkans
sak utan böra handläggas på
kommunalstämman, hvilken bör tillsätta särskild
biblio-teksnämd.

- Domkapitlet i Strängnäs förklarar
i sitt utlåtande, att det finner saken
högst behjärtansvärd och instämmer i
riksdagens hemställan liksom i dess
motivering. Då det emellertid är klart,
att liksom offentliga boksamlingar, där
de äro af uteslutande godt och nyttigt
slag - och här är blott det yppersta godt
nog - kunna verka mycket godt, å andra
sidan knappast något kan mera
verksamt tagas i andra och
samhällsförö-dande makters tjänst än just böcker,
hyser domkapitlet den öfvertygelsen att
boksamlingar af detta slag kräfva
omsorgsfullt Öfvervakande och klarsynt
ledning, om de skola främja det goda
ändamål, man med dem vill vinna.

Då folkbiblioteken stå i sammanhang
med folkundervisningen och dithörande
anstalter, äga stor betydelse för
kommunernas högre och ideella intressen samt
stå i inflytelserikt samband med
religionens och sedernas vård, anser
domkapitlet förevarande frågor böra tillhöra
kyrkostämmans behandling och böra,
innan de där förekomma, vederbörligen
beredas af skolrådet.

Lektorerna Fehr och Sohlberg ha i
särskilda yttranden ansett
kyrkostämmor-morna icke vara lämpliga att
handhaf-va vården om sockenbibliotek.

Nykterhetsundervisningen. Rek

tör och lärare vid folkskollärareseminariet
i Strängnäs hafva i anledning af den
utaf läkarnes nykterhetsförening gjorda
framställningen om
nykterhetsundervis-ningen afgifvit följande yttrande:

Seminariets lärare instämma utan tvekan
såväl i syftet med som i allt väsentligt af
de gjorda yrkandena, men om afsikten med
skrifvelsens ord: »Tillräcklig tid bör anslås
till detta ämne vid seminarierna och en för
de blifvande lärarne lämpad lärobok,
måhända något fylligare än professor
Tiger-steds bok ’Om spritdryckerna’, bör
utarbetas för seminarieundervisningen», skulle vara
att i seminariernas arbetsordning införa
undervisning angående de rusgifvaftde
ämnenas natur och verkningar såsom ett
särskildt ämne, finna de denna åtgärd mindre
välbetänkt. Däremot vore önskligt, att för
de blifvande lärarnes behof utarbetades en
lämplig handledning, till omfattning och
framställningssätt jämförlig med den
prisbelönta täflingsskriften »Om lungsot» af Emil
Nilsson att i likhet med denna kostnadsfritt
tillhandahållas.

Den populär-ve tenskapliga
vinterkurs, som af Centralförbundet för
nykterhetsun der visning anordnas
härstädes den 3-10 januari, öppnas nästa
söndag kl. 2 e. m. å Högre realläroverkets
aula. Tillslutningen synes efter allt
att döma blifva enast- ide, enär
redan nu icke mindre itn omkring 900

deltagare hafva anmält sig, af hvilka de
allra flesta tillhöra lärarekåren vid
såväl folkskolorna som de allmänna
läroverken och flickskolorna. Bland dem
märkas seminarierektor C. O. Arcadius
i Växjö, folkskoleinspektörerna d:r C. G.
Bergman i Stockholm och d:r Åke
Bel-frage i Stenstorp samt
seminarieadjunk-terna Elisabet Eurén i Umeå och L. C.
Lindblom i Stockholm m. fl.

Vi hafva förut omtalat de åtgärder,
som af skolmyndigheterna i Stockholm,
Uppsala, Västerås m. fl. vidtagits för
att främja lärarekårens deltagande. Nu
förspörjes det, att talrika skolråd äfven
på landsbygden lämnat stipendier åt
lärare och lärarinnor. Utom hvad
direktionen i Uppsala gjort, har en okänd
gif var e öfverlämnat 350 kronor till
stipendier, så att icke mindre än 13 lärare
i Uppsala erhållit stipendier.

Om sålunda stort intresse från alla
håll lagts i dagen för kurserna, så synes
ej heller något hafva underlåtits för att
göra programmet värdefullt och särskildt
ägnadt att tillfredsställa lärarekåren.
Utom föreläsningar öfver mera allmänna
nykterhetsfrågor upptager programmet
bl. a. följande föreläsningar:

Barn och alkohol af d:r Olav Benedictsen
från Köpenhamn, Kort historik öfver
nykterhetsundervisningen af fil. kand. August
Ljunggren, Om uppfostran i hem och skola,
en serie föreläsningar af professor Fr. von
Schéele, Emile Zola och ärftlighetsproblemet
af fil. kand. Mauritz Sterner, Sångens
betydelse vid undervisningen af seminarieläraren
Vilh. Algren, Seminarieutbildningen med
särskild hänsyn till k. cirkuläret af 4 nov. 1892 af
seminarieadjunkten fröken Elisabet Eurén,
Skolans insats i ungdomens sedliga utveckling
af fru Anna Höjer, Förarbeten för och
planläggandet af nykterhetsarbetet bland barn och
ungdom af folkskolläraren P. Persson, Om
lekens uppgift och rätta plats vid
undervisningen af folkskolläraren Ernst Strandman,
lektioner, praktiska öfningar m. m.

Utställning och försäljning af
under-visningsmateriell anordnas. Till kurserna
hafva inbjudits stadens
folkskoleinspektör, öfverstyrelsen, öfverlärarne,
centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening m. fl.

Till kurserna kunna fortfarande
skriftliga anmälningar ske (åtföljda af
kurs-afgiften 3 kr.) hos fil. kand. August
Ljunggren, Stockholm, samt från och
med söndag kl. 10 f. m. å kursernas
byrå, Realläroverket.

August Abrahamsons stiftelse.

V]d Nääs slöjdlärareseminarium hafva
under 1903 varit anordnade tre kurser
för utbildande af lärare och lärarinnor
i slöjd, två kurser för utbildande af
lekledare, tre kurser för utbildande af
skolkökslärarinnor, en kurs i
trädgårdsskötsel, en fruktanvändmngskurs och en kurs
för utbildandet af lärarinnor i kvinnliga
handarbeten. Sammanlagda antalet
deltagare och hospitanter i dessa kurser
uppgår till 379.

Slöjdkurserna räknade förutom 14
hospitanter tillsamman 245 deltagare -
166* lärare och 79 lärarinnor - af hvilka

44 förut genomgått sådan kurs vid
läroanstalten och 3 där genomgått tvänne
slöjdkurser under året. Af deltagarna
voro 175 från Sverige, 26 från England,
12 från Skottland, 9 från Holland, 4
från Norge, 4 från Finland, 4 från
Tyskland, 3 från Danmark, 3 från Amerikas
Förenta stater, l från Ryssland, l från
Italien, l från Egypten, l från Natal,
och en från Java.

De deltagande lärarne hafva varit 125
folkskollärare, 27 slöjdlärare, 3
seminarielärare, 2 döfstumlärare, l
universitetsprofessor, l läroverksadjunkt, l lärare i praktisk
skola, l slöjdskoleföreståndare, l
teckningslärare, l blindskollärare, l skolföreståndare,
l lärare i högre skola, och l slöjdinspektör.
Af lärarinnorna voro 19 slöjdlärarinnor, 12
lärarinnor i högre skola, 11 folkskollärarinnor,
7 handarbetslärarinnor, 6
skolföreståndarinnor, 5 teckningslärarinnor, 4
småskollärarinnor, 4 lärarinnor i Kindergarten, 3
lärarinnor i arbetsstuga, 2 privatlärarinnor, l
lärarinna i trädgårdsskola, l lekledarinna, l
språklärarinna, l lärarinna i missionsskola,

1 lärarinna i huslig ekonomi och l
gymnastiklärarinna.

De under sommaren afhållna
lek-kurserna hade förutom 5 hospitanter
tillsamman 80 deltagare, däraf 57 från
Sverige, 5 från Finland, 5 från
Danmark, 3 från Norge, 3 från Skottland,

2 från Holland, 2 från Ryssland, l från
Schweiz, l från England och l från
Amerikas Förenta stater.

Af dessa voro 19 folkskollärarinnor, 17
kvinnliga gymnastikdirektörer, 12
småskollärarinnor, 10 gymnastiklärarinnor, 6
lärarinnor i högre skola, 4 folkskollärare, 3
lärarinnor i huslig ekonomi, 3 lärarinnor i
Kindergarten, l lärarinna i arbetsstuga, l lärarinna
i högre folkskola, l slöjdlära.rinna, l
lärarinna i abnormskola, l läroverkslärare och
l gymnastiklärare.

Dessutom räknade skolköl;skurserna 12,
trädgårdskursen 6, fruktanv andning skur sen
14 och handarbetskursen 15 svenska
deltagare.

Kurser i slöjd och handarbete vidtaga
ånyo den 5 januari.

Växjö stifts
folkskolläraremöte nästa år hålles den 29 och 30
juni samt den l juli. Det inledes med
högtidlig gudstjänst i jVäxjö domkyrka.
Rundbäcks minnesvård aftäckes en af
niötesclagarna. En konsert och en
utflykt tänker man anordna.

Bestyreisen har fördelat sig på tre
afdelningar.

Uti program af delningen sitta
seminarierektor C. O. Arcadius,
seminarieföreståndaren N. O. Jacobsson, folkskolläraren F.
Berggren och fröken Josefina Rylander.

I utställning-safdemingen rektor Arcadius,
bokhandlaren A. Quiding, seminarieläraren
J. Ljungstedt och folkskolläraren F, Larsson.

Uti afdelningen för de yttre
anordningarna grefve K. A. Posse, borgmästaren K. H. ,
Bergendahl, rektor Hilding Andersson,
bokhandlaren A. Quiding, folkskoleinspektören
J. A. Franzén, fröken Sigrid Berg (kassör
och byråföreståndare), folksko Härarne F.
Berggren, F. Blomdahl (inkvarteringsbyråns l
föreståndare) och F. Larsson.

Utställning af undervisningsmateriel!,
skolmöbler m. m. sker i samband med
mötet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:46:05 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1903/1043.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free