- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
45. Fellingsbro socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Statistics, Västmanland, Värmland, Närke
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
123

45. Fellingsbro socken, mellan Götlunda och Ödeby i söder, Näsby i sydvest, Lindesberg i vester, Ramsberg i norr, samt Medåker och Schedvi af Westerås län i öster, är som i alla andra afseenden, så ock till arealen en bland de ansenligaste i länet, åtminstone på slätten, i det den upptager 2,711 qvadratmil land, 0,155 vatten; deraf hör tillsammans 0,158 qv. m. till Westerås län, hvaremot 0,031 qv. m. af Schedvi socken ligger inom Nerikes län. Södra gränsen utgöres af Opboga ström, i hvilken från norr infalla trenne mindre åar: Sverkersta-ån, som kommer från Ramsberg, genomflyter Sundbo- och Hammarbosjöarne, samt mottager ett tillopp från Skillingen och Gellingen i vester; Essingsån från gränsen af Medåker, med Lunten och Sellinge-sjön med flera, och den deri
124
inflytande Finnåkerselfven från Iresjön, Oppåsen och Finnåkersjön; slutligen Schedvi-ån vid östra gränsen. Ett mindre vattendrag går från Hultasjön m. fl. i vester till Lindesbergs socken. De större vattendragen åtföljas af åsar, som norr ut hafva temligen betydlig höjd, men ännu mera utsträckning. Landets öfra del är derföre rik på höjder och kullar, sjöar och moras, och har mestadels sandig jordmån. Den nedra delen är mera jemn och bördig, med starkt lerhaltig jord, och har en stor mängd byar och gårdar. Folkmängden år 1840 var 5838, fördelade på 1201 hushåll; hemmantalet är l98 1/12; häraf hörer 15 1/6, med 90 hushåll och 477 personer, till Westerås län. Allmogen har sin egen drägt, ehuru nu ej allmänt i bruk, och är särdeles på slättbygden välmående och sjelfständig, mindre i skogsbygden, som mest lyder under jernbruk och herrgårdar. I Sveriges befrielsekrig från främmande öfvervälde, under Engelbrecht, Sturarne och Gustaf Wasa, har denna socken spelat en ej obetydlig roll. En del fornlemningar, såsom Romare och Spånga skansar vid Spånga by i vester, likasom en tredje vid Nederby, midt emot Urvalla i Götlunda, tillskrifvas af folksägnen Engelbrechts tid. Vid den gamla länsgränsen Opbogaström stod ock en strid mellan Sten Sture d. ä. och Erik Carlson Wase, hvilken sednares gård Norrby kanske var den öster ut i socknen belägna af detta namn.

Ortens hufvudnäringar äro: åkerbruk, med afkastning dubbelt motsvarande det egna behofvet, dessutom betydligt skogs- och bergsbruk; öfver 10,000 skeppund stångjern tillverkas vid nio jernbruk, alla utom tvenne grundade på köpetackjern: alla hafva de sin utskeppning på Stockholm. -- Stora landsvägen från Örebro till Stockholm går genom södra delen af landet i östlig rigtning, och mötes nära Fellingsbro gästgifvaregård, 3 1/4 mil från Örebro, 1 1/4 från Arboga, af landsvägen från Nora och Linde, vid hvilken Blixterboda gästgifvaregård ligger 1 1/2 mil längre i nordvest. Mindre vägar gå dels upp till jernbruken i norr och till Ramsbergs socken, dels en häradsväg till Näsby i vester, dels korsa de hvarandra i alla rigtningar
125
på slätten. På Ramsbergsvägen ligger Sällinge gästgifvaregård 1 1/4 mil från Fellingsbro.

Fiælandsbro nämnes på 1300-talet, och räknar till namnet bekanta kyrkoherdar från 1396, komministrar från slutet af 1500-talet. Kyrkan ligger vid landsvägen från Nora, ungefär midt i landets södra del; den är bygd af sten, stor och rymlig, troligen gammal, ehuru flera gånger i nyare tider reparerad; på kyrkogården finnes en graf för Svedenstjernska slägten.

De betydligaste gårdar och verk äro: Opboga i söder vid ån af samma namn, 4 mantal berustadt säteri; och Opboga jernbruk, med 2 härdar, 2 hamrar, 845 4/5 skeppund privil. stångjernssmide. Bruket är anlagdt 1641 af Olof Larsson, borgare i Arboga, har sedan 1660 tillhört Liljeströmska ätten, som ännu eger del deri; gården tillhör nu en Frih. Liljehorn. "Oppoua qvarnar" nämnas 1558. -- Eke, i sydost, 1 m. krono, ryttmästareboställe. -- Oppeberg, i öster, 3 1/4 m. säteri, har tillhört ätten Svedenstjerna, likasom -- Ödby, i öster, 4 m. rusthåll, utom underliggande. -- Norrby jernbruk, i nordost vid Schedvi-ån, med 2 härdar, 1 hammare, 568 2/5 skeppund privil. stångjernssmide; har varit i många händer. -- Fellingsbro Prestgård, nära kyrkan, 1 m. krono. -- Vestra Torvesta, i vester, 1/2 m. skatte. -- Sverkersta, i vester, 2 m. skatte. -- Wrälinge, i vester, 1 m. rusthåll. -- Forss hälsobrunn, vid Blixterboda. -- Forssäter, i sydvest, 2 m. skatte rusthåll, tillhör en Tersmeden. Ekeby jernbruk, i norr vid Essingsån, med 2 härdar, 1 hammare, 613 3/10 skeppund stångjernssmide af eget tackjern. -- Wesslingbyholm, i norr, 2 m. säteri. -- Sörby, i norr, 2 m. säteri; och Sörby eller Åbyhammars jernbruk vid Essinge-ån, med 1 härd, 1 hammare, 461 13/20 skeppund stångjernssmide; båda delarne hafva tillhört Svedenstjernska ätten; det förra tillhör nu en Kuylenstjerna, det sednare en Hedin, likasom det närbelägna -- Österhammar, 2 m. berustadt säteri. -- Kenäs, i nordvest, 1 m. säteri, har sedan länge tillhört ätten Schultzenheim. -- Stensta 1 m. krono. -- Stensta jernbruk, i nordvest vid Sverkersta-ån, med 1 härd, 1 hammare, 200 skeppund stångjernssmide, samt manufaktur, han varit kronans från dess anläggning på 1500-talet till midten af 1700-talet. -- Sällinge, i
126
nordvest, 1 m. berustadt säteri, lyder under -- Rockhammars och Storboda jernbruk, vid Sverkersta-ån, med 6 härdar. 4 hamrar, 2070 skeppund privil. stångjernssmide af eget tackjern från Hammarbackshyttan i Lindesberg; är troligen anlagdt vid början af 1600-talet, har tillhört slägterna Leijel, Svedenstjerna, v. Schantz, och slutligen Schultzenheim, i hvars ego det ännu är. -- Kåfalla jernbruk, längre upp vid samma ström, med 3 härdar, 2 hamrar och 1101 13/20 skeppund privil. stångjernssmide, f. d. Svedenstjernsk egendom, nu tillhörig en Gahn. -- Grönbo jernbruk, vid samma å längre i norr, med 2 härdar, 1 hammare, 1266 13/20 skeppund stångjernssmide, samt manufaktur; tillhör en Sjöqvist. -- Sundbohammar, stångjernsbruk, ännu nordligare vid samma elf, hör till Gammelboverken i Ramsbergs socken. -- Finnåker, i nordost, nära ån af samma namn, 1 m. frälse säteri, 4 1/2 m. berustadt säteri; och Finnåkers jernbruk, med 5 härdar, 3 hamrar, 3025 3/20 skeppund privil. stångjernssmide, samt spik- och manufaktursmide; har tillhört Louis de Geer, derpå från 1660 Soopiska ätten, och dess arfvingar af slägterna Dohna, Lilje, Fersen, Klinkowström, i bredd med den Svedenstjernska från 1703, tills slutligen den Fersenska stannat i uteslutande besittning. -- Vid Fellingsbro gästgifvaregård är häradets tingsställe.


The above contents can be inspected in scanned images: 123, 124, 125, 126

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/thamoreb/fellings.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free