- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 3 /
29

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Strömsnäs Jernverks Aktiebolag. Degerfors i Vermland

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Strömsnäs Jernverks Aktiebolag.
Degerfors i Vermland.I en förtjusande dalsänkning, som ger.omflytes af Letel/ven och omkransas | föga, att lancashiremetoden utbyttes mot martintillverkning. Det nya bolaget
(SYr* af vackra, skogsklädda höjder, ligger alldeles på gränsen mellan Vermland såg sina förhoppningar svikas, och dess aktier sjönko till en tiondedel af deras
och Nerike Deger fors i Vermland. Här bildar Letelfven ett längre, 7 j ursprungliga värde,
meter högt, omkring 4000 hästkrafter mäktigt vattenfall och strax nedanför Men år 1895 böljade ett nytt, betydande uppsving. Förnyade ansatser

fallet en liten sjö, Agsjön kallad, innan den förer Möckelns vatten vidare till gjordes, nya arbetsmetoder infördes och konjunkturerna förbättrades. Under de
Skagem och Venern. 3 senast gångna åren har Strömsnäs jernverks aktiebolag sett sig i stånd att

Degerfors, som ligger 2% mil från Kristinehamn och 3% mil från Laxå, grundligt omskapa och förbättra Degerfors, som i närvarande stund är ett bland
hör till Karlskoga socken och härad i Örebro län. landets största jernverk med rastlöst och idogt arbete.

Strömsnäs Järnverks Aktiebolag, som nu eger Degerfors, har tagit sitt Efter denna lilla historik torde en kort beskrifning öfver Degerfors’ bruk,

namn efter det gamla herresätet, numera disponentbostaden Strömsnäs. sådant det nu är, ingalunda sakna intresse.

Det var ju alldeles gifvet, att ett så mäktigt vattenfall, beläget i en skog- Det nuvarande Degerfors är liksom det gamla uppbyggdt på Letelfvens

rik trakt och alldeles i närheten af Nora grufdistrikt, skulle tagas i jernindustri- östra strand mot Agsjön i nära nog en enda byggnadskomplex, upptagande
ens tjänst. Likväl dröjde det till år 1654, innan ännu något hammarslag hördes utom de stora kolhusen ungefär 13,500 kvadratmeters yta. Denna komplex
invid Degerfors. Då erhöll nämligen borgaren i Kristinehamn, Georg Camitz, en rymmer 2 masugnar med dithörande 2 rostugnar, 3 martinugnar om 8%, 9%
invandrad tysk, rätt till bruksdrift, emedan, såsom det heter i häradsrättens för- 1 och 1 r tons, 8 valsverk, 1 ånghammare, 2 vatthammare, spikfabrik, gjuteri- och
ord af den 27 nov. 1654, »samtlige nämnden med flere af tingsallmogen vittna- reparationsverkstad med klensmedja. Vällugnames antal är 12, och verket drifves
de för sanning, att Degerforsen intet är oäfven att sätta en hammare uti och af ett 30-tal’turbiner.

ligger så, att den byggning deri sättes kan intet hindra eller skada någon annan För närvarande bygges en ny damm tvärs öfver elfven, så att bruket

hytta, hammare eller hemman antingen på ett eller annat». Redan 1666 anlade I skall kunna tillgodogöra sig hela den vattenkraft, det mäktiga fallet lemnar.
Camitz ännu en hammare, och från denna tid har man ÖJre Degerfors och j Såväl från statens jernvägar som från Striberg-Degerfors (nuvarande
Bredsjö-De-Nedre Degerfors. Till dessa båda hammare öfverlemnade kronan år 1683 en gerfors) järnväg gå sidoipår in på verkstadsområdet, och ut ur detsamma drager
mindre allmänningsskog. Så småningom utvecklades bruksdriften, men efter nära en linbana det färdiga jernet Elektriska maskinerier för kraft och belysning finnas
200 år eller år 1848, då oinskränkt bruksdrift beviljades, hade Nedre Degerfors inom verket Därjämte höra kvarn och finbladig såg till bruket
endast 2 hammare, 3 härdar, 3 spik- och 1 knipphammare, och Öfre Degerfors j Vid Degerfors tillverkas af prima martinmetall valsade rör utan väll, grof-

1 härd och 3 spikhammare. 1 plåt, tunnplåt, vinkel- och spantjärn, valsadt stångjärn och stål, bandjärn, sömjärn,

Degerfors företer alltså en ganska ringa utveckling och förer i det hela valsad tråd, nageljärn, diverse fasonjärn, spad- och skyffelplåt, plogtjölar, smidt
en temligen obemärkt tillvaro under de första 200 åren, under hvilka det allt- och valsadt verktygstål, spik, diverse plåtslageri- och manufaktursmide m. m.
Års-jämt stannade i den Camitzska slägtens ego, fastän i olika slägtgrenar. Bristen tillverkningen var 1896 20,780 tons göt och 16,094 tons utvalsadt järn och
på goda kommunikationer torde hafva bidragit härtill. Men ej minst hämmades 1 stål, deraf 8,456 tons stångjärn af olika slag, 2,849 tons grofplåt, 1,214 tons
dess utveckling af en rad stridigheter med strandegare utefter Möckeln och tunnplåt, samt 3,535 tons tuber. Förra året, då båda hyttorna voro påblåsta
Letelfven om uppdämningsrätt och laxfiske och med myndigheterna om — rätt året om, tillverkades 14,500 tons tackjärn. Malmåtgången utgör årligen 30,000
att utvidga sig. Så nekades en Camitz genom Kongl. Majts nådiga utslag den tons, stenkolåtgången cirka 12,000 tons och åtgången af träkol 24,000 stigar
6 sept 1690 att anlägga en fjärde härd, »alldenstund ingen mer skog der på om 40 hektoliter pr stig.

orten är till finnandes än nödvändigt behöfves till de trenne öfriga härdarnes Utom ingeniörer och tjenstemän eger Strömsnäs järnverks aktiebolag en

fournerande». arbetarepersonal af 800 man.

Men 1863 böijar ett nytt skede i Degerfors historia, hvarunder det, Degerfors eger helt obetydliga landt- och skogsbruk. Ölsboda stora

synnerligast på allra sista tiden, utvecklats från ett vanligt litet Vermländskt bruk skogsegendom alldeles vid bruket, som i långliga tider egts af Degerfors
bruks-till en bland landets större jernindustriella anläggningar. Efter att under 10 år egare, öfvergick redan 1868 i annan persons ego. Stora Lassåna vid T avå,

ha varit i olika personers ego, inköptes Nedre Degerfors den 6 okt. 1863 af som inköptes i böljan af 70-talet, frånsåldes Degerfors 1893. Det fördelaktiga

ölsboda bruks Aktiebolag. Nu anlades masugn, 6 lancashirehärdar, samt grof- : läget i mellersta Sverige, midt vid statens järnvägsnät och med järnväg upp till
och finvalsverk, der årligen ända till 4,500 tons jern utvalsades. Ölsboda aktie- | grufvorna, gör det dock lätt att såväl utfrakta det färdiga järnet som hemforsla
bolag ramlade emellertid redan 1868, och Nedre Degerfors inköptes af firman nödiga råvaror. Kommer den projekterade kanaliseringen af Letelfven från Venern
A. Fröditig & Co., Göteborg. | till Möckeln till stånd, så torde få järnverk hvad kommunikationer beträffar ega

Med ett aktiekapital af 3,000,000 kronor, fördeladt i aktier om 1,000 kr. j fördelaktigare läge.
bildades den 27 jan. 1870 Degerfors Aktiebolag. Detta bolag inköpte samma år För sin stora arbetarepersonal, som med kvinnor och barn uppgå till 2,000

Nedre Degerfors och påföljande år jämväl Öfre Degerfors, som vid sidan af: personer, har Strömsnäs järnverks aktiebolag på allt sätt sökt vara en god
hus-det större Nedre Degerfors dittills egt en själfständig tillvaro och fortgått i de bonde. Ej mindre än 46 större och mindre arbetarbostäder äro uppbyggda i

gamla hjulspåren. Degerfors var alltså åter förenadt i en egares hand, och nu brukets omedelbara närhet, där såvidt möjligt hvaije familj eger 2 rum. Samtliga

börjas en tid af nytt, betydligt uppsving. Genom dragande af Nordvestra stam- arbetare, som det önska, äro, hufvudsakligen på brukets bekostnad,
olycksfalls-banan förbi Degerfors och genom anläggande af Striberg-Degerfors smalspåriga ! försäkrade och alla ha fri läkarevård. Arbetarne sjelfva ega egen sjukkassa,
jernväg upp förbi grufvorna, blefvo kommunikationerna de bästa möjliga. Ännu egen handel och eget svagdricksbryggeri, allt med ganska betydligt understöd
en masugn anlades, lancashirehärdarnas antal fördubblades till 12, och vals- från brukets sida. För det uppväxande slägtets upplysning är söijdt genom 3

verkena ökades. De lysande konjunkturer, som rådde i böljan af 70-talet ökade folk- och 3 småskolor, manlig och kvinnlig slöjdundervisning, och för bruksperso-

i sin mån förhoppningarna. Men återigen kommer bakslaget, denna gång längre nalen i dess helhet genom egen kyrka med särskildt anställd brukspredikant.
och mera tryckande. En förhärjande brand lägger derjämte hela Degerfors i \ Flere nykterhetsföreningar och religiösa samfund verka i sin mån i det godas

aska midsommaren 1883. Bruket återuppbygges visserligen, men redan 1886 tjenst. Bruksbefolkningen vid Degerfors, som i det hela är ganska välburgen,

måste Degerfors Aktiebolag inställa sin verksamhet och sina betalningar. torde ock kunna räknas till landets mest idoga och stillsamma. Rundt omkring

Den 21 maj 1886 bildades emellertid af hufvudsakligen de förra aktie- kyrkan, strax vester om bruket, finns en icke obetydlig kyrkoby, och ett
40-egarne ett nytt bolag, Strömsnäs Jernverks Aktiebolag, med ett jämförelsevis litet 50-tal af brukets arbetare har der eller i närheten egna, trefna bostäder,
aktiekapital på 900,000 kr. i aktier om 100 kr. Detta bolag, som är Deger- Disponenten för Strömsnäs järnverksaktiebolag är sedan 1895 ingeniör

fors’ nuvarande egare, öfvertog det förra bolagets skulder och tillgångar, och 1 Ernst Odelberg, bruksförvaltare är C. F. Göransson, och bland dess ingeniörer
bruksdriften började på nytt. De dåliga tiderna fortforo dock. och det hjälpte | märkas martiningeniör C. A. Caspersson och K. J. Sunström.

f

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 15:37:15 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/3/0029.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free