- Project Runeberg -  Svensk lag /
Proposition 1994/95:151 - Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd

Tema: Politics, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Denna elektroniska utgåva innehåller enbart de fragment som är direkt väsentliga för Projekt Runebergs egen verksamhet.


Regeringens proposition
1994/95:151

Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd


Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995.

Mona Sahlin

Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

[...hela kapitlet uteslutet...]

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut
2Lagtext
2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
3Ärendet
4Allmänna utgångspunkter
5Droit de suite
5.1Införande av bestämmelser om droit de suite
5.2Rättens närmare utformning
6Längre upphovsrättsligt skydd
6.1Skyddstiden för litterära och konstnärliga verk i allmänhet
6.2Särskild skyddstid för filmverk
6.3Skyddstiden för närstående rättigheter
6.4Outgivna verk
6.5Några andra frågor
7Ändring av delegationsbestämmelserna
8Kostnader och resursbehov
9Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
10Författningskommentarer
10.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:000) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Bilaga 1Sammanfattning av Upphovsrättsutredningens förslag
Bilaga 2Upphovsrättsutredningens förslag
Bilaga 3Förteckning på remissinstanser
Bilaga 4Rådets direktiv 93/98/EEG
Bilaga 5Sammanfattning av Justitiedepartementets promemoria
Bilaga 6Promemorians lagförslag
Bilaga 7Förteckning på remissinstanser
Bilaga 8Lagrådsremissens lagförslag
Bilaga 9Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995
Rättsdatablad

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2. lag om ändring i lagen (1995:000) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2 Lagtext

[...hela kapitlet uteslutet...]

3 Ärendet

[...hela kapitlet uteslutet...]

4 Allmänna utgångspunkter

[...hela kapitlet uteslutet...]

5 Droit de suite

[...hela kapitlet uteslutet...]

6 Längre upphovsrättsligt skydd

[...hela kapitlet uteslutet...]

7 Ändring av delegationsbestämmelserna

[...hela kapitlet uteslutet...]

8 Kostnader och resursbehov

[...hela kapitlet uteslutet...]

9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

[...långa stycken uteslutna...]

För att det inte skall kunna råda någon tvekan om att den nya skyddstiden kan gälla retroaktivt för samtliga svenska verk bör den förlängda skyddstiden träda i kraft så att den redan löper den 1 juli 1995. De föreslagna lagändringarna bör därför träda i kraft den 30 juni 1995.

Lagförslaget innebär sålunda att skyddet kommer att återupplivas för vissa verk som enligt de nuvarande bestämmelserna redan hunnit bli fria eller som kommer att bli fria före den nya lagens ikraftträdande. Det kan dock inträffa att någon under den fria tiden hade börjat förfoga över verket, genom att framställa exemplar av verket eller genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Det är därför nödvändigt med övergångsregler som skyddar tredje man. I inledningen till direktivet konstateras också att hänsyn till förvärvade rättigheter och berättigade förväntningar är en del av gemenskapens rättsordning (punkten 27). Enligt artikel 10.3 skall direktivet inte påverka sådana utnyttjanden som har skett före den 1 juli 1995 och medlemsstaterna skall anta de nödvändiga bestämmelserna för att särskilt skydda rättigheter som har förvärvats av tredje man.

En redan vidtagen åtgärd - t.ex. framställning av exemplar av ett verk - skall naturligtvis inte kunna angripas med stöd av den återupplivade upphovsrätten. Inte heller bör de nya reglerna gripa in i rådande avtalsförhållanden. Om någon genom ett avtal har getts rätt att förfoga över verket, skall han alltså inte förlora den rätt som han fått. De nya bestämmelserna bör således inte tillämpas när det gäller åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelser av detta slag föreslogs också i den nyss nämnda promemorian från Justitiedepartementet. Vid remissbehandlingen av promemorian har dock flera remissinstanser - bl.a. Hovrätten för Västra Sverige och Sveriges Advokatsamfund - kritiserat de föreslagna övergångsbestämmelserna för att dessa inte ger ett tillräckligt skydd för den som under den fria tiden börjat förfoga över ett verk. Remissinstanserna har framhållit att det är viktigt att projekt som inletts när verket var fritt får avslutas på rimliga villkor.

Enligt regeringens bedömning är denna kritik väl grundad. Eftersom förfogandet var lovligt under den fria tiden, har den som gjorde det ett berättigat intresse att utan hinder av de nya bestämmelserna få tillgodogöra sig det arbete och de kostnader som han har lagt ned på företaget. Detta gäller inte minst för förfogande i form av exemplarframställning av litterära och musikaliska verk. Här rör det sig ju ofta om mycket långsiktiga projekt med stora investeringar. Det finns naturligtvis även ett allmänt intresse i att investeringar inte går förlorade genom att ett utnyttjande måste upphöra eller inte kan sättas igång. Sådana intressen måste skyddas genom särskilda övergångsregler. Frågan hur intressena bäst tillgodoses utan att det slår ut det upphovsrättsliga skyddet har därför åter tagits upp vid särskilda överläggningar mellan ansvariga departement och ministerier i de nordiska länderna. Vid de nordiska överläggningarna har frågan diskuterats ingående. Man har nått full enighet om hur övergångsreglerna bör utformas.

Den som under den fria tiden har börjat förfoga över ett verk genom att framställa exemplar av verket bör få avsluta den planerade verksamheten utan hinder av att skyddet återupplivas. Det bör även finnas ett skydd för den som under den fria tiden förberett ett sådant förfogande, t.ex. genom dyra investeringar. Samma rätt bör därför tillkomma den som har vidtagit väsentliga åtgärder för att framställa exemplar av verket. Att det - trots den återuppväckta upphovsrätten - under en obegränsad tid skulle finnas rätt till förfogande över verket är emellertid knappast motiverat och det skulle dessutom kunna föranleda missbruk. Rätten att fortsätta med exemplarframställningen bör därför gälla under en viss övergångstid. Liknande regler till skydd för tredje man är för övrigt vedertagna inom immaterialrätten när ensamrätter återupplivas (jfr 74 § andra stycket patentlagen [1967:837] och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [1993:1406] om ändring i patentlagen).

[...långa stycken uteslutna...]

10 Författningskommentarer

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 1 Sammanfattning av Upphovsrättsutredningens förslag

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 2 Upphovsrättsutredningens förslag

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 3 Förteckning på remissinstanser

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 4 Rådets direktiv 93/98/EEG

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 5 Sammanfattning av Justitiedepartementets promemoria

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 6 Promemorians lagförslag

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 7 Förteckning på remissinstanser

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 8 Lagrådsremissens lagförslag

[...hela kapitlet uteslutet...]

Bilaga 9 Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde den 16 mars 1995.

Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet Lars Å. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt en lagrådsremiss den 9 mars 1995 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2. lag om ändring i lagen (1995:000) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Dag Mattsson.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Freivalds


Regeringen beslutar propositionen 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd.

Rättsdatablad

[...hela kapitlet uteslutet...]


Project Runeberg, Fri Dec 14 20:28:57 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svealag/prp-1994-151.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free