- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
83

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7. (581.) 15 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 7

SVENSK LÄEAKETIDNING

83

För inrättande af fortsättningsskolor ansågs
»tiden ännu icke vara mogen». En minoritet
ville, att fortsättningsskolor skulle inrättas, då
minst 15 elever anmält sig. Tillfälle borde
lämnas lärarne att åhöra hvarandras
undervisning genom en eller annan fridag. Efteråt
bjöd skolrådet på middag.

Öfver-Enhörna, Södm.: Läraren framställde,
att skollokalernas eldning måtte besörjas af
skolrådet och icke såsom hittills verkställas af
barnen. Detta förslag bifölls å senare hållen
kyrkostämma, hvarvid öfverlämnades åt
läraren att mot en årlig godtgörelse af 30 kr. åtaga
sig dessa bestyr.

Väse, Vrml: Nya läseböcker skola anskaffas
till samtliga skolor. Eldning och städning i
skolsalarna skall bekostas af församlingen eller
af de särskilda skolrotarna.

Fryksände, Vrml.: Repetitionsförhören skola,
såvida kyrkostämman därtill lämnar sitt bifall,
afskaffas, då de visat sig nästan gagnlösa på
grund af de fåtaliga besöken. I stället skall
den vanliga skolundervisningen pågå äfven om
lördagarna. På förslag af en lärare beslöts,
att läroböcker ej vidare skulle inköpas för
utlåning till fattiga barn. Genom fattigvårdens
försorg skola böckerna anskaffas och barnen
för framtiden få behålla dem.

Gammalkil, Östg.: Vid möte den l d:s
beslöts, att gemensamma läroböcker skola
införas i församlingens två folkskolor. För tillsyn
öfver skolgången tilldelades hvarje
skolrådsledamot ett distrikt. Minst en gång i månaden
skall skolrådsledamot göra besök i skolan,
hvilka besök böra antecknas i skolans dagbok.
Tredskande föräldrar skola påminnas örn sina
skyldigheter genom uppläsning af
folkskolestadgans § 51 vid kungörandet af skolornas
öppnande. Eldning, städning och skurning skall
mot bestämd afgift ombesörjas af särskild
person. Sammanträdet afslöts med supé hos
skolrådets ordförande.

Undenäs, Skbg: Det gemensamma mötet den
31 januari var besökt af omkring 40 personer.
Öfverläggningarna rörde sig om undervisningen
i sådana skolor, som sakna underlag af
småskola, om skolgången, om läsordningar och
skolmateriel. På förslag af skolläraren K. J.
Lindvall beslöts, att i hvarje skola skall finnas
en anteckningsbok, i hvilken skolrådsledamöter
och tillsyningsmän hafva att vid besök i skolan
anteckna sina namn. Dessa anteckningsböcker
skola granskas vid de årligen återkommande
sammanträdena. På yrkande af samme
förslagsställare beslöts att hos kyrkostämman
göra framställning om medel för inköp af
kläder, i synnerhet skor, åt de fattigaste barnen,
helst i början af hvarje hösttermin då den
kallare årstiden stundar. Öfverläggningarna voro
lifliga och belåtenheten med mötet allmän.
Efter slutadt sammanträde bjöd
skolrådsordföranden de närvarande på supé.

Bollnäs, Gflb.: Vid mötet diskuterades
skolrådets förslag om ändring af lästiden i skolor
utan underlag af småskola. Enligt detta
förslag skulle de mindre barnen besöka skolan
hvarje dag under den blidare årstiden, då de
större barnen kunna vara till nytta i hemmen.
Man uttalade sig för anordnandet af
föräldramöten.

S:t Johannis, Östg.: På framställning af
lärarinnorna medgafs, att undervisningen på lör
dagarna må sluta en timme förr, än hittills
skett. Påpekades önskvärdheten af, att
skolrådet inköpte ett antal träskor åt barnen, så
att de vid regnig väderlek måtte slippa sitta i
skolan med våta fötter. Vidare beslöts att på
enskild väg anskaffa flaggor till församlingens
skolhus, samt slutligen att sång af skolbarnen
vid vissa tillfällen skulle utföras vid
gudstjänsten.

Mjälldrunga, Älfsb.: Tvänne tillsyningsmän att
öfvervaka skolgången skola utses.

Tostared, Älfsb.: Vid sammanträde den 23
januari beslöt skolrådet att inköpa nödigt
antal exemplar af folkskolans läsebok samt att
i skolsalen skall insättas en expresskamin från
Ebbes bruk - detta senare på förslag af pastor
H. Vesterlund, hvilken förut inköpt och till
skolan skänkt en kamin n:r 4

, Östg. Från lärarnes sida uttalades
önskan om gemensamma läroböcker för hela
distriktet, inköp af läroböcker åt mindre bemedlade
barn, afgångspröfning med från småskolan
afgående barn, om skollokalernas användning
för endast det afsedda ändamålet samt om att
ersättningsbeloppet för veden måtte höjas från
72 till 80 kr. De framställda önskningarna
mottogos välvilligt, och komma besluten att
fattas å särskildt skolrådssammanträde, Ett
från några lärare utgånget förslag om
minimi-kurser vann däremot ingen sympati, och sedan
en af lärarne kraftigt uppträdt mot detsamma,
förklarades det hvilande, »till dess lärarne
själfva kunde bli eniga om saken».

Nås, Kpbg: På folkskoleinspektören J. A.
Thunbergs förslag beslöts, att folkskolläraren
A. Törner skall på lördagarna besöka
småskolorna och folkskolläraren J. Jonsson de mindre
folkskolorna i Finnmarken. Enligt
postmästaren A. KapeJans förslag beslöts, att ett
skolbibliotek skulle på frivillighetens väg
åstadkommas. Till socknens 14 skolhus skall ett
behöfligt antal gardiner anskaffas.

Nyköping: »Extra» sammanträde hölls den
11 d:s. Läsåret börjar den l september, och
vid denna tid kommer det ordinarie
sammanträdet att hållas. Nu beslöts, att barnen från
och med 1893 få behålla sina i slöjdskolan
förfärdigade arbeten. Därjämte öfverlades om
slöjdgossarnes indelande i 8 grupper i stället
för nuvarande 6 afdelningar, samt om ändring
af lästiden, hvilka ärenden skola återupptagas
vid det ordinarie mötet i höst. ______

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Läro- och öfningsbok i svenska språket för
folkskolans barn af J. A. Karlsson. Sjette
upp-lagan. Jönköping. Utgifvarens förlag. Inb.

l 40 öre.

i Shaksperes Dramatiska arbeten. Haft. 7.
25 öre.

Dödsfall.

servatoriet i Stockholm direktörsexamen.
Två år senare blef han ordinarie
innehafvare af organistbefattningen i Lidköping,
i hvilken befattning han oafbrutet verkade
så länge hälsa och krafter medgåfvo.
Äfven som sång- och pianolärare verkade
han inom staden och orten, skrifver
Väst-gota-Posten. Många äro ock de sångkörer
och musikföreningar,, hvilkas ledare han
varit. Äfven som kompositör har H. gjort
sig känd. Han afled ogift.

A. J. Sunesson f- Den 12 d:s slutade
folkskolläraren Axel Julius Sunesson i
Kalmar sitt jordiska lif, 46 år gammal. Född
i Vreta Klosters församling i Östergötland
den 9 januari 1847 genomgick S.
Linköpings seminarium, där han tog examen
vårterminen 1868, var därefter två år
anställd som öfningslärare vid samma
seminarium, hvarjämte han samtidigt
undervisade i det då nyinrättade
landstingsseminariet för utbildande af småskollärarinnor
i Linköping. Hösten 1870 tillträdde han
ordinarie lärarebefattning i Kalmar, där han
allt sedan dess plikttroget, samvetsgrant
och med god framgång verkat i skolans
tjänst tills i slutet af sistlidne oktober
månad, då han måste öfverlämna sitt
arbete åt vikarie. Den sjukdom, af hvilken
han led, var organiskt hjärtfel.

Alltid godmodig och vänlig lämnar han
efter sig ett stort tomrum i kamratkretsen.
S. efterlämnar änka, född Törnvall, och två
vuxna barn, en son och en dotter, i goda
omständigheter.

Frid öfver hans minne!

A. F. S-n.

I. J. Hultstrand f- Den 5 dennes
afled i Lidköping organisten och
musikdirektören Isak Johan Hultstrand i en
ålder af nära 72 år. H. var född den 16
februari 1821 i Barkeryd i Småland.
Redan vid 20 års ålder aflade han vid kon-

Nyheter, som beröra
skolvärlden, mottagas med
tacksamhet från alla
delar af riket. Meddelare böra alltid
för redaktionen uppgifva namn och
adress, hvilka dock under inga
omständigheter yppas. Skrif kort och
rakt pä sak, skrif genast, då något
händt, och skrif ofta! Meddela
framför allt genast alla utnämningar vid
folk- och småskolan! Skrif namnen
tydligt! Begagna gärna br e f kort!

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsätidarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Aling. Villkoren för erhållande af
statsunderstöd för arbetareföreläsningar finnas angifna
hvarje år i Svensk Författningssamling.
Understödsbeloppet är i år fördeladt (se förra
numret).

P. H. Om Ni lämnar ordinarie plats den l
mars, skall ni uppbära !/6 af folkskollärarelönen
(förutom ersättning för fortsättningsskolan).

Noafy. 1) Garderob eller annat förvaringsrum
för kläder måste anses höra till »tjänlig
bostad». 2) I första rummet till skolrådet. 3)
Nej, skolrådssammanträde behöfver icke alls
pålysas. 4) Hos domkapitlet. 5) Helst. 6)
Naturligtvis skall protokoll föras vid
skolrådssammanträde. Ordföranden är därför ansvarig.
7) Beror på skolrådets beslut. 8) Näppeligen.

F. Y. 1) Intet stadgande härom. 2) Nej,
lärare är alls icke skyldig åtaga sig
slöjdundervisning. (Se § 12 folkskolestadgan I) 3) Om
Ni ej är nöjd med den erbjudna lönen, kan
Ni frånsäga Eder slöjdundervisningen.

B-er. l och 2) Ja, om hon efterlämnar
barn; detta erhåller i sådant fall pension. 3)
Om församlingen erlägger årlig afgift till
pensionsinrättningen för Eder tjänst, så kan Ni
vara förvissad, att den är delaktig i
folkskollärarnes pensionsinrättningen (det är icke den
enskilde läraren utan tjänsten, som är delaktig
i nämda inrättning).

K. Lm. Ej oss veterligt.

C. M. S. Enligt litt. A.

O. 1) Hvilken lärobok, som är mest
lämplig i ena eller andra ämnet, beror dels på
tycke och smak, dels på skolans art o. s. v.
2) Nej. 3) I 1890 års årgång meddelades
under afdelningen »Frågor och svar», hvar
lämpliga skolbänkar kunna erhållas. Märkligt nog
synes företagsamhet på detta område saknas.

G. K. 1) Icke för längre tid, än
tjänstledighet är begärd. 2) Nej, inskickas till
»Kommis-sionären i k. ecklesiastikdepartementet» (pris
för hvarje uppdrag 75 öre).

Minneslista,

.Febr.

18. Stockholms folkskollärareförenings möte i

Stockholm.
- Rekarne lärareförenings möte i Eskilsluna.

Familjenotiser.

Född.

Hilda och S. M. Tullbergs son, Ausås, 4 febr.

Död.

Hanna och V. E. Sahléns dotter Julia,
Odensvi klockaregård, 12 febr., 5’/« år.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0087.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free