- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 /
637

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (775.) 4 november 1896 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 45

SVENSK LÄRARETIDNING.

637

hvad anordningshandlingarna utmärkte
undervisningen vid ifrågavarande skola under
förra hälften af år 1893, till följd däraf att
vikarie icke kunnat erhållas, måst ligga nere
samt läsningen sålunda ej pågått under den
för rätt till lönetillskotts åtnjutande
stadgade tid af minst 8 månader.
Kammarrätten fastställde anmärkta beloppet 200 kr.
till återbetalning.

Skolrådet sökte häri ändring under
yrkande,

att enär vikarie till bestridande af
undervisningen under förra hälften af år. 1893
visat sig omöjlig att anskaffa samt den
omständigheten, att undervisningen nämda tid ej
kunnat uppehållas,, sålunda berott på
förhållanden, öfver hvilka skolrådet icke hade
någon makt, kammarrättens ifrågavarande utslag
måtte upphäfvas eller ock, om detsamma
funnes lagligen grundadt, k. m:t måtte af nåd
tilllåta församlingen att tillgodonjuta ifrågakomna
statsbidrag.

K. nr.t har väl funnit kammarrättens
utslag lagligen grundadt men velat med
anledning af hvad i målet förekommit
medgifva, att frågan om återbärande af större
del af det utanordnade statsbidraget än
beloppet af det anmärkningsarvode, som må
revisionen i kammarrätten tillkomma, må
förfalla.

Om undervisningstiden är kortare
än 8 månader, såsom fallet är på många
ställen i Dalarne, fås ej statsbidrag för
fortsättningsskolor, därest ej deras lästid
sammanlagd med folkskolans uppgår till
minst 36 l/2 veckor om året. Detta
framgår af ett den 16 oktober af k. m:t
meddeladt utslag angående Älfdalens församling.
I stället för begärda 450 kr. för sex
fortsättningsskolor har församlingen blott
tillerkänts 25 kr. för en fortsättningsskola med
två veckors undervisningstid utöfver de åtta
månaderna.

Utställning af
undervisningsmateriel. För uppehållande jämväl under år
1897 af den vid folkskollärarinneseminariet
i Stockholm anordnade ständiga utställning
af undervisningsmateriel har k. nr.t anvisat
ett belopp af 500 kr., att utgå med 300 kr.
till utställningsföremålens vidmakthållande
och förökande samt med 200 kr. såsom
ersättning åt seminariets rektor för tillsyn och
vård af utställningen.

Afslagna ansökningar.
Skollärarekårens inom Dalsland sjukhjälpsförening
har jämlikt dess å sammanträde den 27
juli 1895 fattade beslut anhållit om k. nr.ts
tillstånd att af föreningens vid nämda års
början till 837 kr. 99 öre uppgående
grundfond använda ett belopp af 500 kr. till
resande af en vård å aflidne
kontraktsprosten och folkskoleinspektören C.
Grillgrens graf. K. mit har icke funnit skäl
bifalla ifrågavarande ansökning.

- K. m:t har afslagit en af Anna
Erika Charlotta Vahlström, född Nyholm,
gjord anhållan, att hon, som aflagt
afgångsexamen vid småskollärarinneseminariet i
Säbrå samt under närmare sex år meddelat
undervisning i folk- och småskolor, måtte
förklaras berättigad att söka och innehafva

ordinarie lärarinnetjänst vid folkskola utan
hinder däraf, att hon icke genomgått
folkskollärarinneseminarium.

Fröken Hilda Caselli, biträdande
föreståndarinna vid den med högre
lärarinneseminariet i Stockholm förenade
normalskolan, har för sin långvariga, nitiska och
framgångsrika verksamhet för den kvinnliga
ungdomens bildning af k. m:t tilldelats
medaljen i guld af femte storleken med
inskrift »Illis quorum meruere labores».
Fröken C. har varit anställd som lärarinna vid
normalskolan sedan år 1864 samt såsom
biträdande föreståndarinna sedan år 1870.
Medaljen öfverlämnades i fredags till fröken
Caselli af justitierådet Claeson, ordförande
i skolans direktion, vid en af justitierådet
hållen fest, vid hvilken bl. a. voro
närvarande statsrådet Grill j am samt f. d.
eckle-siastikministrarne Vennerberg och
Hammarskjöld.

Sommarkurserna i bund. Vid
sammanträde den 29 oktober mellan föreläsarne
vid innevarande års sommarkurser
framlades räkenskaperna, af hvilka framgick, att
inkomsterna uppgått till 2,005 kr. 15 öre,
under det utgifterna varit 761 kr. 13 öre,
hvaraf 315 kr. 90 öre åtgått till samkväm,
240 kr. 18 öre till trycksaker, 93 kr. 30
öre till vaktmästare, 75 kr. till Akademiska
föreningen o. s. v.

Öfverskottet, 1,244 kr. 2 öre, fördelades
på det sätt, att hvarje föreläsning
honorerades med 11 kr., hvilket för
sommarkursernas 94 föreläsningar utgjorde 1,034 kr.
återstoden tilldelades sommarkursernas byrå.

Foreläsarnes tack till anordnarne af
sommarkurserna frambärs af professor O.
Ahnfelt.

Göteborgs folkskolor. Allmänna
folkskolestyrelsen har beslutat sådan ändring
i sin arbetsordning, att
skolnämdsledamö-ternas antal i hvarje af de sex distrikt, i
hvilka staden med hänsyn till
folkskoleväsendet är delad, skall ökas från tre till
fem i syfte att för skolnämderna
underlätta öfvervakandet af skolgången och
skolornas verksamhet.

- För främjande af samverkan mellan
skolan och barnens hem har, såsom i förra
numret nämdes, styrelsen föreslagit
anordnande af föräldramöten. Därjämte har
beslutats, att vid barns inskrifning i skolan
till vederbörande målsman skall
öfverlämnas ett tryckt meddelande, innehållande
viktigare delar ur skolreglementet. I samma
syfte har stadens skolinspektör för
lärarekåren i tvänne föredrag utvecklat den
betydelse, som lärarens besök i barnens hem
har för barnens uppfostran.

- Sedan styrelsen inhämtat utlåtande från
sin ledamot förste stadsläkaren d:r Benckert
samt skolinspektören och ekonomiska
afdelningen yttrat sig i frågan, har styrelsen
beslutat vidtaga följande för snyggheten i
skollokalerna och de sanitära förhållandena
viktiga åtgärder, nämligen: 1) att vid
sop-ning af skolsalar, tamburer och korridorer
golfven förut skola beströs med fuktad
sågspån eller torf mull; 2) att spånmattor skola

anskaffas och läggas i tamburerna framför
ingången till hvarje skolsal; och 3) att
läs-salar och korridorer skola skuras 6 gånger
om året (förut 4 gånger).

En diskussion om lärarinnornas
löner. Vid kyrkostämman, i Malmö sistlidna
fredag förelåg till behandling en petition
af 23 lärarinnor om förhöjning af lönen i
tredje lönegraden från 1,300 till 1,400 kr.
Petitionen var tillstyrkt af skolrådet, som
därjämte hemställde, att lönen i andra
lönegraden måtte bestämmas till 1,250 kr.
Härom uppstod vid stämman en stunds
diskussion.

Målaremästaren Antonsson framhöll, att
ansökningen motiverats dels af otillräcklig
hyresersättning för att kunna skaffa sig tillräckligt
utrymme, två rum och kök, och dels af att
lärarinnorna blifvit styfmoderligt behandlade,
då lärarnes löner höjdes på grund af läsårets
utsträckning från 8 till 8 % månader.
Talaren ansåg, att en lärarinna ej kunde göra
anspråk på 2 rum och kök. Hon vore
merendels inackorderad eller bodde hon
tillsammans med en kamrat, Hvad lönen beträffar
vore den nuvarande större än hvad
lärarinnor vid elementarläroverk åtnjuta och vida
högre än hvad telegrafister, telefonister och
privata kvinnliga tjänstemän hafva. Ej
heller vore det nyttigt att öka lönen. Det
kunde då hända, att ökade fordringar på
komfort ledde därhän, att skolrummet syntes för
tarfligt, och man tröttnade på att undervisa
folkets harn. Han yrkade alltså afslag.

Folkskoleinspektören d:r Stenkula bemötte
den föregående talaren i ett längre anförande.
Lärarinnorna hade ansett sig orättvist
behandlade vis å vis lärarne. De hade, enligt hvad
byråchefen för folkskolorna vid sin inspektion
nyligen yttrat, rätt att för öfverläsning fordra
ersättning ej för 2/3 utan f°’r hel månad; detta
skulle utgöra 87 kr. efter minimilön ; de hade
nu blott 60 kr. Hvad bostaden beträffar skall
en lärare ha två a tre rum med kök; lagen
säger ej, att lärarinnan skall ha mindre
bostad. En äldre lärarinna vill helst ha ett eget
hem och slippa vara bunden vid en viss
familj ; den yngre däremot nöjer sig oftast med
inackordering. Såväl på grund af
lagstifning-ens grundsatser som billighetsskäl borde den
.gjorda ansökningen beviljas. Mot hr
Antonsson anfördes, att då en lärarinna i
elementarskolan läser högst 24 timmar i veckan, har
folkskollärarinnan minst 30 timmar. Den
förra har 18 ä 20 elever, den senare minst
40 att undervisa m. m. Därtill kommer den
tröttande korrigeringen af temaböcker.

Lektor Lindahl förordade i varma ordalag
ansökningen, så ock handlanden Aug.
Bengtsson.

Hr Antonsson motiverade närmare sitt
afslag. Öm ej en gräns sättes, komme
naturligtvis småskollärarinnorna äfven och ville
med lika fog ha löneförhöjning.

D:r Stenkula replikerade åter sistnämde
talare. Småskollärarinnorna genomgingo blott
ettårig kurs; lärarinnorna fyraårig. På de
förra hade man därför ej stora fordringar,
men därför kunde de ej heller ha anspråk
på större löner.

Boktryckare Nilsson yrkade i likhet med
hr Aiitonssori afslag å framställningen.

Därefter talade kyrkoherden Dalin och
doktor Petrén för bifall samt hr Cederberg för af-

^ .
Skräddaremästaren Bouvin ansåg, att man

skulle utgå från att tillse, om samhället har
råd till dessa förnyade utgifter. Det kan
tyckas, att det här rör en bagatell,, men dessa
återkomma ofta. Vi befinna oss nu^på
höjden eller kammen af en lycklig
konjunkturvåg ; men den kan och skall inom kort
sjunka och då stå vi kvar med det förhållande
vi skapat såsom en börda. Ingen vill afsäga
sig hvad han i den goda tiden fått. Yrkade

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:07:17 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1896/0637.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free