- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
364

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

364

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 26

för fallandesjnka sinnesslöa endast med
fallandesot eller konvulsioner behäftade
sinnesslöa få intagas;

att i anstalten, ej får intagas sinnesslö, som
lider af sinnessjukdom eller smittosam
sjukdom eller som af anstaltens läkare eller
inspektor förklaras vara olämplig för samlifvet
i anstalten och deltagandet i arbetet
därstädes ;

att i anstalt, där till vård mottagas äfven
obildbara sinnesslöa,* dessa ej få inräknas
bland dem, för hvilka statsunderstöd sökes;

att vid anstalten finnes anställd en
legitimerad läkare; samt

att anstalten skall vara underkastad den
inspektion, som chefen för vårt
ecklesiastikdepartement bestämmer.

Såsom särskilda villkor för åtnjutande af
statsunderstöd åt uppfostringsanstalt för
sin-nesslöa barn hafve vi tillika bestämt:

att sådan anstalt skall bestå’ af två
afdelningar : profklassen och den egentliga
skolaf-delningen;

att barns ålder vid intagningen ej får
understiga sex år och ej öfverstiga 12 år;

att, så snart barn befunnits obildbart eller
oförmöget till vidare utveckling, det skall
skiljas från anstalten;

att barn får kvarstanna i profklassen högst
två år och i den egentliga skolafdelningen
högst sex år; samt

att den årliga afgift, med hvilken föräldrar
eller målsmän bidraga till barns kosthåll vid
anstalten, ej får öfverstiga 50 kronor för barn
af mindre bemedlade föräldrar.

I sammanhang härmed hafve vi funnit
godt föreskrifva, att styrelse eller
föreståndare för uppfostringsanstalt för sinnesslöa
barn, äfvensom styrelse eller föreståndare
för arbetshem för sinnesslöa, som önskar
bidrag af statsmedel, skall årligen före den
l februari och den 15 september, styrelse
eller föreståndare för uppfostringsanstalt för
sinneslöa barn för hvarje termin och
styrelse eller föreståndare för arbetshem för hvarje
halfår, hos öfverståthållareämbetet eller vår
vederbörande befallningshafvande, ingifva till
oss ställd underdånig ansökning om sådant
bidrag och därvid uppgifva antalet sinnes
-slöa, f or hvilka statsunderstöd begäres,
äfvensom lämna redogörelse för anstaltens
verksamhet och förvaltning f or senaste halfår, vid
hvilken redogörelse skall fogas vederbörande
läkares berättelse om elevernas hälsotillstånd
och om de sanitära förhållandena inom
anstalten ; åliggande det öfverståthållareämbetet
och vare befalmingshafvande att till
före-nämda departement jämte eget utlåtande
insända ansökningshandlingarna inom en månad
efter det desamma, enligt hvad ofvan sägs,
senast skola vara till bemälda myndigheter
ingifna.

Det alla, som vederbör, etc.
OSCAR.

(L. S.)

G. F. Gilljam.

FÖR DAGEN.

Röstberäkningen inom
föreningen.

Sveriges allmänna
folkskollärareförenings stadgar bestämma angående
arbetssättet och röstberäkningen inom
föreningen följande:

1. Centralstyrelsen utsänder upptagna
frågor med eller utan åtföljande
betänkan-den till kretsordförandena, hvilka
ombesörja deras behandling i krets
föreningarna. Dessas beslut bestämmas genom
öppen omröstning samt genom enkelt
röst-flertal. Röst afgifves härvid personligen,
icke genom fullmakt. Vid lika röstetal
gäller den mening, ordföranden biträder.

2. Protokollsutdrag, upptagande
krets-förenings uttalande, insändes till
centralstyrelsen inom af denna utsatt tid.

3. Centralstyrelsen slutbehandlar alla
frågor, delgifver kretsföreningarna resultaten
och vidtager de åtgärder, som af besluten
föranledas.

Här föreligger onekligen en lucka,
som i den mån föreningsarbetet utvecklas
måste fyllas. Hittills hafva alla beslut
inom föreningen fattats med sådant
öfvervägande flertal af kretsarna, att någon
tvekan om hvad som varit föreningens
åsikt ej kunnat uppstå. Men andra
tider kunna komma, och det är bäst att
i förväg hafva tydligt och klart bestämdt,
huru röstberäkningen skall ske i det
fall, att t. ex. 105 kretsar stå mot 100.

Frågan var på tal vid centralstyrelsens
senaste årssammanträde, hvarom läses
i årsskriften:

Centralstyrelsen, som på förslag af en
dess ledamot under sitt sista
årssammanträde behandlat frågan om röstberäkningen
inom föreningen, har funnit detta viktiga
spörsmål kräfva en lösning, men då det hittills
icke varit föremål för närmare öfvervägande,
har det blifvit bordlagdt till nästa
sammanträde. Tillika har beslutats att upptaga
det på ett blifvande ombudsmötes program.

*Sedermera har frågan blifvit hänvisad
till centralstyrelsens behandling genom
följande af Karlskronakretsen insända
motion:

Enligt S. A. F:s medlemsförteckning
för 1896 har Stockholmskretsen 365
medlemmar, då Härjedalens lärareförening
endast har 8. Bägge hafva dock lika mycket
att säga vid behandlandet af S. A. F:s
ärenden enligt nuvarande röstsätt, ty vid
centralstyrelsens röstsammanräkning äger hvarje
krets en röst.

Enligt stadgarna behöfva icke kretsarna
insända uppgifter om minoriteten, ifall olika
meningar göra sig gällande vid en frågas
behandling. Minoriteterna inom kretsarna
tagas alltså icke i betraktande.

Häraf synes sålunda, att en majoritet af
kretsar kan vara en minoritet af
medlemmar.

Kretsen anser därför, att stadgarna böra
ändras för att få ett rättvisare och med
föreningens principer mera
öfverensstämmande röstsätt samt anhåller, att
centralstyrelsen ville antingen genom nästa
ombudsmöte eller genom behandling kretsvis
framställa följande förslag till ändring af §
15 i föreningens nu gällande stadgar:

1. Centralstyrelsen utsänder upptagna
frågor med eller utan åtföljande betänkanden
till kretsordförandena, hvilka ombesörja de-

ras behandling i kretsföreningarna. Dessas
beslut bestämmas genom öppen omröstning
samt genom enkelt röstflertal, hvarvid de
röstandes antal för eller emot beslutet
antecknas. Röst »afgifves härvid personligen,
icke genom fullmakt.

2. Protokollsutdrag, upptagande
kretsför-enings uttalande och i händelse af olika
meningar vid omröstningen antal röster för
och emot beslutet, insändes till
centralstyrelsen inom af denna utsatt tid.

3. Centralstyrelsen slutbehandlar alla
frågor, delgifver kretsföreningarna resultaten
och vidtager de åtgärder, som a£ besluten
föranledas.

Ett lO-tal frågor

äro hittills anmälda till ombudsmötet den
12 och 13 instundande augusti.

Unison sång

skall förekomma vid det stundande
ombudsmötet. Ett program offentliggöres
med det snaraste.

Årets minnen

är namnet på en ny illustrerad tidskrift,
utgifven af den kände geografen J. P.
Velander. N:r 2 af tidskriften - hvilket
nummer är ägnadt åt Skansen -
medföljer som prof dagens nummer af Svensk
Läraretidning.

Nya bestämmelser
angående kompetens för anställning vid
småskolan hafva fastställts i sammanhang
rned utfärdandet af kungörelse om den
af riksdagen beslutade löneförbättringen
för småskollärarinnorna. De nya
författningarna återgifvas här ofvan.

Enskildt möte

mellan centralstyrelsen och de 30
länsombuden anordnas härstädes i Praktiska
hushållsskolan, Jakobsbergsgatan 15,
onsdagen den 11 augusti kl. 6 e. m.,
hvarom vi redan nu velat underrätta, så att
deltagarna kunna i tid ordna sin resa
med hänsyn härtill. Det egentliga
ombudsmötet öppnas följande dag kl. 10 f. m.

Höjda arvoden åt musiklärare vid
seminarierna. Sedan riksdagen från och
med år 1898 höjt det under riksstatens
åttonde hufvud ti tel till seminarier för
folkskollärares bildande uppförda anslag med 4,600
kronor äfvensom beslutat vissa förändrade
grunder beträffande aflöning åt lärare och
lärarinnor i musik och sång vid dessa
läroanstalter, har k. m:t den 28 sistl. maj
förordnat:

att från och med år 1898 musiklärare och
musiklärarinnor vid folkskollärare- och
folk-skollärarinneseminarierna må för 16 till 20
timmars tjänstgöring i veckan erhålla en
aflöning af 1,100 kronor jämte två ålderstillägg
å 200 kronor hvartdera efter respektive fem
och tio års väl vitsordad tjänstgöring;

att nämda lärare och lärarinnor för hvarje
tjänstgöringstimme, som öfverskjuter 20
timmar i veckan, må i ersättning för helt läsår
uppbära 50 kronor;

att uppflyttning i högre lönegrad må äga

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0368.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free