- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 22:a årg. 1903 /
916

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (1,143.) 25 november 1903 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

916

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 47

perna 5 och 6 utses två dylika råd af
föreningen i sin helhet. Styrelsen utser, på
förslag af gruppförmännen, instruktörer och
ledare af lekarna.

Till förmän för vederbörande grupper
utsagos: för grupp l folkskolläraren Jul.
Hammarlund, för grupp 2 rektorn Hj.
Söderbaum, för grupp 3 folkskollärarinnan
fröken Kerstin Kellgren, för grupp 4 fröken
Helfrid Hammargren. Öfriga
styrelseledamöter blefvo redaktör Österdahl,
stadsingeniören major Nilsson samt
löjtnanten friherre Djurklou.

Skolan och nykterhetssaken.

Vid Pedagogiska sällskapets
sammanträde i lördags inledde direktör Ernst
Beckman diskussionen om skolan och
nykterhetssaken.

Tal:n betecknade nykterhetsfrågan som en
af vår tids mest brännande. Den vore
förtjänt af allvarligt beaktande, ty vårt folk
synes i fråga om nykterhet befinna sig i
tillbakagång. . Brännvinsförbrukningen har
under senaste tio åren stigit. Men ölet
hotar med än större fara än brännvinet. Den
årliga förbrukningen utgjorde 7 liter pr
individ på 1860 talet och har nu stigit till 38
liter. Faran är öfverhängande, och den
kommande generationen hotas. Vårt folks
utgifter for rusdrycker uppgrå till 100
millioner årligen. Vårt land håller på att
industrialiseras, och alkoholen verkar värre på
den, som arbetar i kvafva rum, än på den,
som rör sig i fria luften.

För att dryckesseden skall kunna
brytas, fordras en o m st amning i den allmänna
opinionen Men för att åstadkomma denna
får man söka påverka barnen. Skolan måste
taga saken om hand. Bestämmelser äro
redan utfärdade om nykterhetsundervisning i
skolorna. Det är dock ej nog härmed. Det
kräfves, att man med kraft och intresse
griper sig an med denna undervisning.

Vid firandet af fester och högtider intager
dryckesseden fortfarande högsätet, oaktadt
man borde veta, att denna sed förrådt vår
nations glädje. En viktig uppgift vore för
skolan i etiskt hänseende att bibringa de
unga den uppfattningen, att rusdrycker ej
äro vare sig ett villkor för eller en symbol
af sann gästfrihet och lifsglädje.

Utan att vilja uttala någon förkastelsedom
öfver de lärare, som för egen del begagna
rusdrycker, ansåg dock tal:n den
absolutistiska ståndpunkten vara den för en lärare
fördelaktigaste. Stode läkare, präster och
lärare allmänt på absolutismens sida, skulle
ett önskadt omslag i den allmänna
opinionen ej låta länge vänta på sig.

I den lifliga öfverläggningen deltogo
dessutom’ doktorerna Kylen, Lagerstedt
och Karolina Widerström samt
fröknarna Ina Eogberg, Maria Aspman och
Matilda Videgren.

Kraftigt betonades vikten af att
läraren satte sig in i alkoholspörsmålet och
insåge sin oafvisliga plikt att af
nykterhetsundervisningen göra det mesta och
bästa möjliga.

Om uppfostran i hem och skola

kommer professor Frans von Schéele från
Uppsala att föreläsa vid den
föreläsnings-och instruktionskurs, som af
Centralförbundet för nykterhetsundervisning
anordnas å Stockholms högskola under tiden
3-10 jan. 1904. Det för såväl
lärarekåren som andra undervisningens vänner
högeligen intressanta ämnet skall
behandlas i en serie föreläsningar, afhandlande

hvar och en sin särskilda del af
upp-fostringsläran. Vi nämna som exempel
följande:

Behofvet af en vetenskaplig
uppfostrings-lära. - Hvad är uppfostran? - Hvem skall
uppfostras? - Hvem bör uppfostras? -
Uppfostrans gränser. - Uppfostrans möjlighet.
- Rätten att uppfostra. - Äldre åsikter om
uppfostrans ändamål. - Olika riktningar i
nutidens uppfostringsåsikter. - Hvad är
uppfostrans ändamål? - Hemmets och skolans
samverkan för uppfostrans ändamål m. fl.

Dessutom hållas föreläsningar af
åtskilliga andra bekanta personligheter
under denna populärvetenskapliga
vinterkurs. Så föreläser d:r Olav Benedictssen
från Köpenhamn om arbete och hvila, om
lifsuppgifter, om barn och alkohol samt om
alkohol och olycksfall; direktör E.
Wavrin-sky om ett naturenligt lefnadssätt och dess
betydelse i nykterhetsarbetet, hvarjämte
professorerna E. Almquist och Curt Wallis
samt d:r Knut Kjellberg skola afhandla
nykterhetsspörsmålets medicinska sida,
särskildt med hänsyn till undervisningen.

Till dessa kurser äger hvem som helst
tillträde, oafsedt om han tillhör någon
nykterhetsorganisation, och kunna
anmälningar om deltagande jämte
kursaf-giften 3 kronor insändas till
Centralförbundets ledare, folkskolläraren Aug.
Ljunggren i Stockholm.

Såsom var att vänta, synas kurserna
komma att vinna stor anslutning
isynnerhet från lärarekårens sida. Lärare
och lärarinnor ända från Malmberget
ämna sig hit. På flera ställen hafva
skolråden vidtagit åtgärder för lärarnes
deltagande i kurserna. I Stockholm
kommer framställning att göras om allmänt
lof för folkskolans lärarepersonal under
3 dagar, och flera
nykterhetsorganisa-tioner hafva anslagit stipendier för
kursdeltagare. Gäster väntas från Norge och
Danmark.

Tjänsters tillsättning.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare,
organist och kantor i Flen, Södm.: V. K. Fridén
i Barbo med 2,589 röster af 8 röstande. (J.
Lindstein i Håbo-Tibble erhöll 1,064 röster
af 10 röstande.)

- Till folkskollärare, klockare och
organist i Njurunda, Vnrl.: S. E. Löfgren i
Tre-hör ning-sj ö.

- Till folkskollärare i Nacka, Sthm: Fritz
Moberg i Skuru (enhälligt).

- Till lärare vid Äsplunda folkskola,
Viby, Oreb.: K. Hj. Skog i Grythyttehed.

- Till folkskollärare i Barlceryd, Jonk.:
vik. därstädes A. Tåren.

- Till e. o. lärare vid Sandö folkskola,
Bjärtrå, Vnrl.: B. J. Eriksson i Gudnmndrå.

- Till lärarinna vid Fors folkskola,
Skinn-skatteberg, Vstm.: Elisabet Isaksson i
Söderfors.

-. Till e. o. folkskollärarinna i Borås:
Judit Vahlberg i Södertälje.

- Till e. o. folkskollärarinna i Skellefteå:
fru Anna Stenson.

- Till vik. folkskollärare i Södertälje: D.
Valdenborg i Sköldinge.

- Till vik. folkskollärare i Sköldinge,
Södm.: C. J. Lindberg i Katrineholm.

- Till vik. lärare vid Alsjö folkskola,
Vissefjärda, Kron.: M. Persson.

- Till vik. folkskollärare i Eogberga,
Jönk.: f. folkskolläraren G. H. Johansson.

^- Till biträdande lärarinna vid Forsviks
folkskola, Undenäs, Skbg; Anna Ödvall.

- Till lärarinna vid BraUmons mindre
folkskola, Dalby, Vrml.: Signe Kjellander i
Alingsås.

- Till småskollärarinna i Undenäs, Skbg:
Anna Blom i Flakeber^.

Till slöjdinspektör i Västernorrlands län
har antagits t. f. slöjdinspektören i länet
J. A. Andersson från Bollsta bruk.

- Till ett seminaristhem i Kalmar hade
till den 16 dennes influtit bidrag till ett
belopp af 10,731 kronor 71 öre.

–- Till sockenbiblioteket i Bjärtrå anslog
kommunalstämman på skolrådets anhållan
100 kronor för 1904. Arbetaren J. Edlund
i Lugnvik motsatte sig anslagets beviljande.

- En ny krets af Sveriges allmänna
folkskollärareförening, Hällefors lärareförening,
bildades vid sammanträde mellan lärare och
lärarinnor vid Hällefors den 15 dennes.
Kretsen, som har 16 medlemmar, valde till
ordförande folkskolläraren O. V. Brenander.

- Medaljen i silfver af åttonde
storleken har k. m:t tilldelat organisten och
klockaren i Fliseryds församling V. O. A.
N. Vennerström samt folkskolläraren i
Kopparbergs församling E. Eriksson med
afseende å deras under em långvarig tjänstetid
ådagalagda berömliga förhållande.

- Sin sista examen höll den 14 dennes
småskolläraren Joh. Linderos frän Lindhem
i Misterhults församling, Kalm., efter 28 års
tjänstgöring. Som minnes- och hedersgåfva
erhöll den värderade läraren dels en
fullständig kaffeservis, dels ock ett fickur af
forna lärjungar, deras föräldrar och
målsmän inom Järserums rote.

- Malmö lärarekör bildades i förra
veckan. Kören, som har till uppgift att samla
musikaliskt intresserade personer, såväl
damer som .herrar, inom stadens
folkskolepersonal, räknar redan ett trettiotal aktiva och
omkring 80 understödjande medlemmar. Till
ledamöter af föreningens styrelse utsagos
hrr Ant. Svanlund, J. O. Laurin och Julius
Hammarlund samt fröken Anna Giese.

- Raskt har det gått för f. d.
folkskolläraren C. L. Lohmander. För några år
sedan tog han mogenhetsexamen, därefter fil.
kandidatexamen, blef fil. licentiat och fil.
d:r. Under senaste tiden har han
tjänstgjort som tillförordnad rektor vid
läroverket i Sölvesborg, och nu är han utnämd till
adjunkt i matematik, fysik och
modersmålet vid allmänna läroverket i Karlskrona.

- Vid sammanträde mellan skolråd och
lärarepersonal i Våmhus den 13 dennes
betonade kyrkoherden Nordenstam samt
folk-skollärarne G. Bergman och Gullstrand
äfvensom kommunalordföranden Hed A.
Andersson kraftigt vikten af samarbete mellan
hem och skola samt förordade, att
föräldramöten skulle utlysas af lärarne och hållas i
skolan.

- Tillstyrkande och icke af styrkande var,
enligt ett till oss ingånget meddelande, det
af skolrådet i Frillesås församling afgifna
yttrande angående folkskoleinspektörens
förslag om utbyte af skolhusen, ehuru
kyrkostämman, på sätt vi meddelat, afslog både
detta förslag och folkskoleinspektörens
hemställan om utvidgning af gamla skolsalen,
därest den fortfarande skall användas för
det större barnantalet.

- Vid sammanträde mellan skolråd och
lärarepersonal i Svedvi, Vstm., beslöts
nyligen, att all städning, eldning och
rengöring i distriktets folkskolor skall verkställas
på skolkassans bekostnad af särskilda
städerskor. Både genom detta beslut och
verkställd delning af Hallstahammars
folkskola har skolväsendet ryckt ett godt stycke
framåt. Förslag är väckt att dela äfven
kyrkskolan, hvilket naturligtvis också skulle
lända skolan till gagn.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:32:41 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1903/0922.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free