- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
What is Copyright?

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

What is Copyright?

Svensk text följer nedan!

This text tries to explain the concepts of copyright, but this description is not complete, and the editors of Project Runeberg cannot guarantee that it is correct in all parts. Copyright laws may be different in your country, and may change over time.

Copyright is the legal right of an author or artist to decide who may and who may not copy and distribute their works of literature and art. Without laws recognizing this right, it would not be possible for creative people to sell their works to publishers, because any other publisher could just make copies and sell them at a lower price, without paying the author or artist. An author who sits down to write a novel makes a huge investment, because he does not earn any money until the novel is written and sold to a publisher. If we want authors and artists to make this kind of investment, we better respect the laws of copyright.

But copyright is not for ever. Copyright laws grant these rights for the entire lifetime of the author/artist and then for 70 more years (life + 70). Copyright can be sold (to a publisher) or inherited (by the children of the author). When 70 full years have passed after the death of an author, all his works enter the public domain. Some special texts are also exempt of copyright, such as the laws and government decisions that all citizens have to obey.

Works that have more than one author are owned by all authors and artists together. The work enters the public domain when all have been dead for more than 70 years. Works that have no known author or artist enter the public domain 70 years after the year of the first publication. Only creative contributions to a work can merit copyright. Proofreaders do not get copyright to a novel, even if they have made changes to the text, but translators do.

Copyright is almost the same in all countries, but there are small variations, and there have been more variations over time. What is now life+70 used to be life+50. This was changed in Denmark and Sweden in 1995/96 due to a ruling by the European Union, which adopted to German law where life+70 was already used. The same change is expected in the USA in 1998.

Soon after the printing press was invented, printers were granted privilege to print particular works for a period of five or ten years. Other printers who copied the text in this time could be sentenced to fines or prison. Copyright laws as we know them are the results of international agreements by the end of the 19th century. International copyright law is discussed in the World Intellectual Property Organization (WIPO), which is a branch of the United Nations.

Project Runeberg publishes electronic editions of Nordic literature. In most cases, this means literature by Nordic authors who died more than 70 years ago. You can find out who died when by using Project Runeberg's search page.

When one of Project Runeberg's editions is covered by copyright, a text of warning appears at the top of each page together with the copyright symbol, the letter C in a ring.

Vad är upphovsrätt?

Den här texten försöker förklara hur upphovsrätt fungerar, men beskrivningen är inte fullständig och vi kan inte lova att den är korrekt i alla delar. Upphovsrättslagarna varierar från land till land och ändrar sig med tiden.

Upphovsrätt är en författares eller konstnärs lagliga rätt att bestämma vem som får och vem som inte får mångfaldiga och sprida deras litterära och konstnärliga verk. Utan lagar som erkänner upphovsrätten skulle det inte vara möjligt för skapande människor att sälja sina verk till förlag, för då skulle andra förlag kunna kopiera och sälja samma verk till lägre pris, utan att betala författaren eller konstnären. En författare som sätter sig ner och skriver en roman gör en stor investering, för han tjänar ju inga pengar innan romanen är skriven och såld till ett förlag. Om vi vill att författare och konstnärer ska göra denna sorts investeringar, så är det bäst för oss att respektera upphovsrättslagen.

Men upphovsrätt varar inte för evigt. Upphovsrättslagen ger ett skydd under upphovsmannens hela livstid och därefter i ytterligare 70 år (livstiden + 70). Upphovsrätten kan säljas (till ett förlag) och ärvas (av författarens barn). När 70 hela år har gått efter författarens dödsår, blir alla hans verk allmängods. Vissa texter är undantagna från upphovsrätt. Det gäller lagar och myndighetsbeslut som alla medborgare måste känna till och lyda.

Verk som har mer än en författare ägs av alla författare tillsammans. Verket blir allmängods när de alla har varit döda i 70 år. Verk som inte har någon känd författare eller konstnär blir allmängods 70 år efter året för första utgivningen. Det är bara bidrag med verkshöjd som ger upphovsrättsligt skydd. Korrekturläsare får inte upphovsrätt till en roman, även om de gör ändringar i texten, men det får översättare.

Upphovsrättslagarna är nästan likadana i alla länder, men det finns mindre variationer, och olikheterna har varit större över tiden. Det som nu är livstid+70 har varit livstid+50. Detta ändrade sig i Danmark och Sverige 1995/96 efter ett direktiv från Europeiska Unionen, när man anpassade sig till Tysklands lag, där man redan använde livstid+70. Samma ändring förväntas i USA under 1998.

Redan strax efter att tryckpressen hade uppfunnits, gavs tryckare privilegium (ensamrätt) att trycka vissa skrifter för en period av fem eller tio år. Andra tryckare som piratkopierade texten under den tiden kunde få böta eller hamna i fängelse. Dagens upphovsrättslagar är resultatet av internationella överenskommelser i slutet av 1800-talet. Internationella lagar för upphovsrätt diskuteras inom World Intellectual Property Organization (WIPO), som är en avdelning av Förenta nationerna.

Projekt Runeberg ger ut elektroniska utgåvor av nordisk litteratur. Detta betyder i de flesta fall litteratur av nordiska författare som dog för mer än 70 år sedan. Man kan ta reda på vem som dog när genom att använda Projekt Runebergs sökformulär.

Om någon av Projekt Runebergs utgåvor skyddas av upphovsrätt, så anges det med en varningstext överst på sidan, tillsammans med upphovsrättssymbolen, bokstaven C i en ring (c som i copyright).

Följande organisationer företräder svenska författares och konstnärers upphovsrätt. Hos dem hittar du mer information om upphovsrätt och länkar till andra intressanta ställen på nätet.

ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige
är en organisation som bevakar författares rättigheter.
BUS, Bildkonst Upphovsrätt Sverige
är en organisation som bevakar bildkonstnärers rättigheter.
KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
omfattar flera yrkesförbund, bland annat Sveriges författarförbund.
STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
bevakar att kompositörer får ersättning när deras musik spelas i radio m.m.


Project Runeberg, Fri Jun 12 04:34:11 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/admin/copyright.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free