- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 1 Kapitlet

        Änglabudskapen till Sakarias och Maria.
        Maria och Elisabet. Johannes' födelse
            och hans faders lovsång.

 1. Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser,
   som bland oss hava timat, avfatta berättelser,
 2. i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva
   voro åsyna vittnen och ordets tjänare,
 3. så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända
   ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning
   skriva därom till dig, ädle Teofilus,
 4. så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka
   du har blivit undervisad.
 5. På den tid då Herodes var konung över Judeen levde en präst vid
   namn Sakarias, av Abias' »dagsavdelning». Denne hade till hustru
   en av Arons döttrar som hette Elisabet.
 6. De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt
   efter alla Herrens bud och stadgar.
 7. Men de hade inga barn, ty Elisabet var ofruktsam; och båda voro
   de komna till hög ålder.
 8. Medan han nu en gång, när ordningen kom till hans avdelning,
   gjorde prästerlig tjänst inför Gud,
 9. hände det sig, vid den övliga lottningen om de prästerliga
   sysslorna, att det tillföll honom att gå in i Herrens tempel och
   tända rökelsen.
 10. Och hela menigheten stod utanför och bad, medan rökoffret
   förrättades.
 11. Då visade sig för honom en Herrens ängel, stående på högra sidan
   om rökelsealtaret.
 12. Och när Sakarias såg honom, blev han förskräckt, och fruktan
   föll över honom.
 13. Men ängeln sade till honom: »Frukta icke, Sakarias; ty din bön
   är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och
   honom skall du giva namnet Johannes.
 14. Och han skall bliva dig till glädje och fröjd, och många skola
   glädja sig över hans födelse.
 15. Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker
   skall han icke dricka, och redan i sin moders liv skall han
   bliva uppfylld av helig ande.
 16. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras
   Gud.
 17. Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft, för att
   'vända fädernas hjärtan till barnen' och omvända de ohörsamma
   till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett
   välberett folk.»
 18. Då sade Sakarias till ängeln: »Varav skall jag veta detta? Jag
   är ju själv gammal, och min hustru är kommen till hög ålder.»
 19. Ängeln svarade och sade till honom: »Jag är Gabriel, som står
   inför Gud, och jag är utsänd för att tala till dig och förkunna
   dig detta glada budskap.
 20. Och se, ända till den dag då detta sker skall du vara mållös och
   icke kunna tala, därför att du icke trodde mina ord, vilka dock
   i sin tid skola fullbordas.»
 21. Och folket stod och väntade på Sakarias och förundrade sig över
   att han så länge dröjde i templet;
 22. och när han kom ut, kunde han icke tala till dem. Då förstodo
   de att han hade sett någon syn i templet. Och han tecknade åt
   dem och förblev stum.
 23. Och när tiden för hans tjänstgöring hade gått till ända, begav
   han sig hem.
 24. Men efter den tiden blev hans hustru Elisabet havande och höll
   sig dold i fem månader;
 25. och hon sade: »Så har Herren gjort med mig nu, då han har sett
   till min smälek bland människorna, för att borttaga den.»
 26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i
   Galileen som hette Nasaret,
 27. till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av
   Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
 28. Och ängeln kom in till henne och sade: »Hell dig, du
   högtbenådade! Herren är med dig.»
 29. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad
   denna hälsning månde innebära.
 30. Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit
   nåd för Gud.
 31. Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du
   giva namnet Jesus.
 32. Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud
   skall giva honom hans fader Davids tron.
 33. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på
   hans rike skall ingen ände vara.»
 34. Då sade Maria till ängeln: »Huru skall detta ske? Jag vet ju
   icke av någon man.»
 35. Ängeln svarade och sade till henne: »Helig ande skall komma över
   dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför
   skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.
 36. Och se, jämväl din fränka Elisabet har blivit havande och skall
   föda en son, nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för
   henne, som säges vara ofruktsam.
 37. Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»
 38. Då sade Maria: »Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du
   har sagt.» Och ängeln lämnade henne.

 39. En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt
   till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden.
 40. Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.
 41. När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i
   hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande
 42. och brast ut och ropade högt och sade: »Välsignad vare du bland
   kvinnor, och välsignad din livsfrukt!
 43. Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?
 44. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet
   till av fröjd i mitt liv.
 45. Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev
   dig sagt från Herren.»
 46. Då sade Maria:
    »Min själ prisar storligen Herren,
 47.  och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.
 48.  Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet;
    och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig.
 49.  Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig,
    och heligt är hans namn.
 50.  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte
    över dem som frukta honom.
 51.  Han har utfört väldiga gärningar med sin arm,
    han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.
 52.  Härskare har han störtat från deras troner,
    och ringa män har han upphöjt;
 53.  hungriga har han mättat med sitt goda,
    och rika har han skickat bort med tomma händer.
 54.  Han har tagit sig an sin tjänare Israel
    och tänkt på att bevisa barmhärtighet
 55.  mot Abraham
    och mot hans säd till evig tid,
    efter sitt löfte till våra fäder.»
 56. Och Maria stannade hos henne vid pass tre månader och vände
   därefter hem igen.
 57. Så var nu för Elisabet tiden inne, då hon skulle föda; och hon
   födde en son.
 58. Och när hennes grannar och fränder fingo höra att Herren hade
   bevisat henne så stor barmhärtighet, gladde de sig med henne.
 59. Och på åttonde dagen kommo de för att omskära barnet; och de
   ville kalla honom Sakarias, efter hans fader.
 60. Men hans moder tog till orda och sade: »Ingalunda; han skall
   heta Johannes.»
 61. Då sade de till henne: »I din släkt finnes ju ingen som har det
   namnet.»
 62. Och de frågade hans fader genom tecken vad han ville att barnet
   skulle heta.
 63. Då begärde han en tavla och skrev dessa ord: »Johannes är hans
   namn.» Och alla förundrade sig.
 64. Men i detsamma öppnades hans mun, och hans tunga löstes, och han
   talade och lovade Gud.
 65. Och deras grannar betogos alla av häpnad, och ryktet om allt
   detta gick ut över Judeens hela bergsbygd.
 66. Och alla som hörde det lade märke därtill och sade: »Vad månde
   väl varda av detta barn?» Också var ju Herrens hand med honom.
 67. Och hans fader Sakarias blev uppfylld av helig ande och
   profeterade och sade:
 68.  »Lovad vare Herren, Israels Gud,
    som har sett till sitt folk och berett det förlossning,
 69.  och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn
    i sin tjänare Davids hus,
 70.  såsom han hade lovat
    genom sin forntida heliga profeters mun.
 71.  Ty han ville frälsa oss från våra ovänner
    och ur alla våra motståndares hand,
 72.  och så göra barmhärtighet med våra fäder
    och tänka på sitt heliga förbund,
 73.  vad han med ed hade lovat för vår fader Abraham,
 74.  Han ville beskära oss
    att få tjäna honom utan fruktan,
    frälsta ur våra ovänners hand,
 75.  ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet
    i alla våra dagar.
 76.  Och du, barn, skall bliva kallad
    den Högstes profet,
    ty du skall gå framför Herren
    och bereda vägar för honom,
 77.  till att giva hans folk kunskap om frälsning,
    i det att deras synder bliva dem förlåtna.
 78.  Så skall ske för vår Guds förbarmande kärleks skull,
    som skall låta ett ljus gå upp
    och skåda ned till oss från höjden,
 79.  för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga'
    och så styra våra fötter in på fridens väg.»
 80. Och barnet växte upp och blev allt starkare i anden. Och han
   vistades i öknen, intill den dag då han skulle träda fram för
   Israel.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/42_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free